Sematia

sb.3.6222.xml

TM: 31054HGV: 31054Date: 301 – Place: Alexandria

1 m1 S-1 [τῇ]τῇ [αὑτ]οῦαὑτοῦ [ἀ]δ̣ε̣λφῇἀδελφῇ Σοφρ[όν]ῃΣοφρόνῃ Δῖο̣ς̣Δῖος χα̣ί̣ρεινχαίρειν .
2 S-2 [πρὸ]πρὸ [μὲν]μὲν [πάντω]νπάντων εὔχομαι π̣[ερὶ]περὶ ὁλοκληρία̣[ς]ὁλοκληρίας
2-3 πά∤[σης]πά∤σης
3 [τῷ]τῷ |gap:2|μ̣|gap:1||gap:2|μ|gap:1| [θ]εῷθεῷ , ∼ἔπιτα∽ἔπειτα καὶ τὰ ἐν̣ἐν βίῳ̣βίῳ κάλλιστά σοι
4 [ὑπαρχθῆ]ναιὑπαρχθῆναι , θαυμάζω δέ , πῶ[ς]πῶς ∼[μ]έχρει∽μέχρι
4-5 σή∤[μερον]σή∤μερον
5 οὐδεμίαν ἡμῖν ἐπιστολὴν ἔπεμψας
6 [καίπερ]καίπερ πολ[λ]ῶνπολλῶν ὄντων τῶν ἑκάστης
6-7 ἡμέ∤ρ[ας]ἡμέ∤ρας
7 [κα]τερχομένωνκατερχομένων γνωρίμων . S-3 ∼κἂν∽καὶ $ἂν ∼νυνεὶ∽νυνὶ
8 [δοκ]ῆ̣ιδοκῆι σοι , ἀ[ν]τίγραψονἀντίγραψον ἡμῖν πε[ρὶ]περὶ [τ]ῆ̣ς̣τῆς
8-9 ∼[σ]ωτηρεί∤α[ς]∽σωτηρί∤ας
9 σο̣[υ]σου καὶ τ̣ο̣[ῦ]τοῦ πατρὸς [ἡ]μῶ[ν]ἡμῶν . S-4 π[αρόντε]ς̣παρόντες ∼ἡμ̣ῖ̣ς∽ἡμεῖς
9-10 ἐν∤ταῦθα
10 εὔθυ̣μο̣ί̣εὔθυμοί ἐ̣σ̣μενἐσμεν . S-5 πάντα δέ σοι
10-11 δηλώ∤σω
11 τὰ συμβ[ά]ντασυμβάντα μοι ἐν τ[ῇ]τῇ [Ἀλ]εξ[α]νδρείᾳἈλεξανδρείᾳ .
12 S-6 γενόμενοι τοιγαρο[ῦν]τοιγαροῦν [ἐνταῦθ]αἐνταῦθα ∼[οὐ]κ|g:apostrophe|∽οὐχ εὕραμεν
13 τ[ὸ]ντὸν ἄνθρωπον , ἐφʼ ᾧ̣ πάρ[ε]σμενπάρεσμεν ζ̣[η]τοῦντεςζητοῦντες ,
14 ε̣ὕ̣ρ̣α̣μ̣[ε]νεὕραμεν τὸν δεσπότην ἡμῶν βασ[ι]λ̣έαβασιλέα
14-15 ἐπ[ι]δη̣∤μ[ο]ῦν[τ]α̣ἐπιδη∤μοῦντα
15 . S-7 καὶ ἐκέλευσεν ἀθλητὰς
15-16 ε̣[ἰσε]πενεχθῆ∤ν̣[α]ιεἰσεπενεχθῆ∤ναι
16 εἰς κ[ά]μπονκάμπον , καὶ κατὰ χάρ[ιν]χάριν [συνεστ]ά̣ληνσυνεστάλην ἐγὼ
17 [καὶ]καὶ οἱ ἄλλοι πέντε|num:5| λάθρα τῶν [ἄ]λλ[ω]νἄλλων [ἀ]θλητῶνἀθλητῶν , καὶ
18 [ἀφικ]ό̣μενο̣ς̣ἀφικόμενος [ἐ]κεῖἐκεῖ ἐζεύχθην ἐν πρώ[το]ιςπρώτοις
18-19 παγκρατ̣[ι]∤[αστ]ῶ̣ν̣παγκρατι∤αστῶν
19 [καὶ]καὶ [κα]κ̣ὴνκακὴν τύχην ἔλαβα μὴ ε[ἰ]δὼςεἰδὼς
19-20 παγκρα∤[τιάζειν]παγκρα∤τιάζειν
20 [.]. S-8 [ἀσ]χημονήσαςἀσχημονήσας τοιγαροῦν ἐπὶ πολύ
20-21 κ̣α̣[τε]∤[βλήθην]κατε∤βλήθην
21 |gap:6|π̣ί̣πτων|gap:6|πίπτων , καὶ τοῦ θεοῦ μέλλοντος
22 [σῴζειν]σῴζειν [με]με [τοὺ]ς̣τοὺς πέντε|num:5| προεκαλε[σ]ά̣μηνπροεκαλεσάμην πάμμαχ̣α̣πάμμαχα ,
23 [ὡς]ὡς ἐν̣ἐν τ̣ο̣ύ̣τ̣[οις]τούτοις [ἤθελε]νἤθελεν βασι[λε]ὺ̣ςβασιλεὺς γνῶναι , εἰ
23-24 ε̣ὐ∤[τυχ]ῶεὐ∤τυχῶ
24 αὖ ἐβ̣λήθηνἐβλήθην , ἑνὶ|num:1| καὶ [ἑ]κ̣άστῳἑκάστῳ ποιεῖν .
25 S-9 ε̣ἰ̣δὼ̣[ς]εἰδὼς γὰρ |gap:1||gap:9|ντας ἐ̣κ̣ἐκ τ̣οῦτοῦ ἀγῶ̣ν̣ο̣ς̣ἀγῶνος
25-26 ∼κοπρο̣∤λλο̣γ[ο]ῦ̣ντας∽κοπρο∤λογοῦντας
26 ε̣ἰ̣ς̣εἰς τὸ πάμμαχ̣ο̣ν̣πάμμαχον π̣ρ̣ο̣εκα̣λ̣ε̣σ̣ά̣μηνπροεκαλεσάμην .
27 S-10 [ἦ]ν̣ἦν δὲ ἡμῶν τὸ θέμα στιχάριον λινοῦν καὶ ἑ̣κατὸν|num:100|ἑκατὸν|num:100|
28 χρυσᾶ . S-11 τὸ δ[ὲ]δὲ σ̣[τ]ι̣[χάρι]όνστιχάριόν [ἐσ]τ[ι]νἐστιν λιτόν , καὶ τ̣|gap:1||gap:4|ν̣τ|gap:1||gap:4|ν
29 ἀπέ[λα]βαἀπέλαβα καὶ̣καὶ τω̣|gap:3|τω|gap:3| [χρ]εώ̣σταςχρεώστας ἐποίησα καὶ χρυσοῦν
30 νοῦμμον ἔλαβον σὺν τῷ ἀργυρίῳ καὶ οἱ ἄλλοι
31 πέ[ντε]|num:5|πέντε|num:5|
32 τὸ στιχάριο[ν]στιχάριον [.]. S-12 [τ]αῦταταῦτα τῇ β̣|num:2||gap:1|β|num:2||gap:1| τοῦ Χοίακ . S-13 καὶ τῇ κϛ|num:26|
33 τοῦ αὐτοῦ μη[νὸς]μηνὸς ἦξεν τὴν ἱερὰν ἐν τῷ Λαγαίῳ , καὶ ἐκεῖ
34 ἐπο[ι]ησάμηνἐποιησάμην , καὶ ἔλαβ[ον]ἔλαβον [κ]ο[λό]β̣ιονκολόβιον ἀργυροῦν καὶ ❨κολόβιο(ν)❩κολόβιον
35 καὶ τὸ ἀργύριον . S-14 μ̣ὴ̣μὴ ο̣ὖ̣ν̣οὖν [λυ]π̣η̣θῇςλυπηθῇς , ὅτι ∼οὐκ∽οὐχ εὕρα[μεν]εὕραμεν [τὸν]τὸν
35-36 [ἄν]∤θρωπονἄν∤θρωπον
36 , ἄλλα γὰ̣ρ̣γὰρ ἡ̣ [τ]ύχητύχη δέδωκεν . S-15 προσεχ̣|gap:8|προσεχ|gap:8|
37 τῇ ἀδελφῇ σ|gap:4|χ̣λ̣ι̣ς̣σ|gap:4|χλις . S-16 θεοῦ δὲ θέλοντος μετὰ τὸν Μεχ̣[είρ]Μεχείρ
38 σε καταλαμ[β]άνομενκαταλαμβάνομεν ἀ̣ρ̣έ̣σ̣κοντέςἀρέσκοντές σοι . S-17 ἀσπάζεταί σε̣σε |gap:5|
39 σου πολλά , ἀσπάζομαι τ̣ὸ̣ν̣τὸν κ̣ύ̣ρ̣ι̣όν̣κύριόν μου πατέρα κα[ὶ]καὶ [πάντας]πάντας
40 τοὺς φιλοῦντας [τὴν]τὴν [ἐμὴν]ἐμὴν ψ̣υχήνψυχήν .
41 S-18 [ἐρρῶσ]θ̣α̣ί̣ἐρρῶσθαί σ̣ε̣σε εὔχομαι , κυρία ἀδε[λ]φ[ή]ἀδελφή , π̣ο̣λ̣λ̣ο̣ῖ̣ς̣πολλοῖς χρόνοις . S-19 ❨ἀπόδ(ος)❩ἀπόδος Σωφρονίῳ ἀδελφῇ εἰς Δ|gap:4||gap:?|
42 ἐ̣ν̣τ̣α̣ῦ̣θ̣α̣ἐνταῦθα γὰρ ∼οἰκεί̣α∽οἰκία , ❨π(αρὰ)❩παρὰ Δίου ἀδελφοῦ .
43 S-20 Σωφρόνῃ ❨π(αρὰ)❩παρὰ Δίου ❨ἀδε̣λ(φοῦ)❩ἀδελφοῦ