Sematia

p.cair.mich.3.8_1.xml

TM: 957686HGV: 957686Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:3||gap:3||gap:8||gap:10| [Αὐ]τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣[ο]ρος̣Αὐτοκράτορος Κα[ίσαρος]Καίσαρος [Δομιτιανοῦ]Δομιτιανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερμανι]Γερμανι
2 -[κοῦ]-κοῦ μη̣[ν]ὸ̣ςμηνὸς Γ̣ε̣ρ̣[μα]νικείουΓερμανικείου ⊢ιε⊣|num:15|ιε|num:15| Π̣[α]χ̣ὼ̣ν̣Παχὼν ⊢ι̣ε̣⊣|num:15|ιε|num:15| ἐ̣νἐν Π̣τ̣ο̣λ̣εμ̣[αίδι]Πτολεμαίδι [Εὐεργέτιδι]Εὐεργέτιδι [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [νομοῦ]νομοῦ [.].
3 S-2 [τάδ]ε̣τάδε διέθετο νο̣[ῶ]ν̣νοῶν κ̣αὶκαὶ φρονῶν Πεθε̣ὺςΠεθεὺς πρεσβ̣ύτερο[ς]πρεσβύτερος [Πεθέως]Πεθέως |gap:7| [μητρὸς]μητρὸς [Πτολέμας]Πτολέμας [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν [|gap:1|]|gap:1|
4 [μακρο]πρό̣σ̣ωποςμακροπρόσωπος ε̣ὐ̣[θύ]ρ̣ινεὐθύριν ❨οὐλ̣(ὴ)❩οὐλὴ με̣τ̣ώ̣πῳμετώπῳ ∼ἐγ̣∽ἐκ δεξιῶν . S-3 εἴῃ μὲ̣ν̣μὲν μ̣[οι]μοι [ὑγιαίνοντι]ὑγιαίνοντι [τῶν]τῶν [ἐμαυτοῦ]ἐμαυτοῦ [κύριον]κύριον
5 [εἶναι]εἶναι καὶ ∼π̣ωλῖν∽πωλεῖν κ̣[αὶ]καὶ [ὑ]πο̣τίθε̣σ̣θ̣αιὑποτίθεσθαι καὶ ε|gap:1|ι̣διατ̣ί̣θ̣εσθαιε|gap:1|ιδιατίθεσθαι καὶ ο̣ἰ̣κ̣[ονομεῖν]οἰκονομεῖν [τὰ]τὰ [ἐμαυτοῦ]ἐμαυτοῦ [ὡς]ὡς [ἐὰν]ἐὰν [αἱρῶμαι]αἱρῶμαι
6 |gap:3-5| μ̣ὴ̣μὴ ∼προσδε̣[δο]μ̣ένον∽προσδεόμενον το̣ῦτοῦ σ̣υνεπι̣γρα̣φ̣ῆ̣ναισυνεπιγραφῆναι μοι μηδ̣ὲ̣μηδὲ [|gap:18|]|gap:18| [.]. S-4 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ
6-7 [τελευτή]∤[σω]τελευτή∤σω
7 [,], ∼[κ]ατ̣αλίπωι∽καταλείπω [το]ῖ̣ςτοῖς γεγονόσι̣γεγονόσι μοι ἐκ τῆς γεν[ο]μένηςγενομένης μοι |gap:1|[|gap:30|]|gap:1||gap:30|
8 |gap:2-4| [τ]ετελευτ[ηκ]έναιτετελευτηκέναι τέκ̣νοιςτέκνοις Μικ̣κάλῳ̣Μικκάλῳ κ̣αὶκαὶ Π̣εθεῖΠεθεῖ τῷ κ̣α̣[ὶ]καὶ [Πτολεμαίω̣]Πτολεμαίω [καὶ]καὶ [Θερμούθι]Θερμούθι [|gap:6|]|gap:6| [,], [τῷ]τῷ
9 [μὲν]μὲν [Μι]κκάλ̣ῳΜικκάλῳ [ἀ]πὸἀπὸ τῶν ὑπαρχόντω̣ν̣ὑπαρχόντων μοι ἐν κώμῃ Καρα[νίδι]Καρανίδι [τῆς]τῆς [Ἡρακλείδου]Ἡρακλείδου [μερίδος]μερίδος
9-10 [οἰκοπέ]∤[δων]οἰκοπέ∤δων
10 [τὸ]ν̣τὸν καθ̣’καθ’ ἑ̣[αυ]τὸνἑαυτὸν καινὸν πύργον καὶ τὴν προσοῦσαν̣προσοῦσαν [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [πρὸς]πρὸς [νότον]νότον [καὶ]καὶ [λίβα]λίβα [μέρους]μέρους [αὐλὴν]αὐλὴν
11 |gap:3-5||gap:1| τῶν [ἐκ]ἐκ [τ]οῦτοῦ πρὸς βορρᾶς μέρους τόπων πλάτ[ους]πλάτους |gap:27|
12 |gap:1-3| ∼[δι]α̣τινο∽|gap:1||gap:3|διατεινο|gap:1||gap:3| λ̣ίβαλίβα ἐπ᾿ ἀπηλιώτ̣ηνἀπηλιώτην καθό̣λουκαθόλου , οὗ κατ|gap:28| [τῷ]τῷ
13 [δὲ]δὲ [Πε]θε̣ῖ̣Πεθεῖ τῶι̣τῶι [καὶ]καὶ ∼Πτολεμαίου∽Πτολεμαίω τ⸢ὴ̣⸣ν̣τὴν π̣ρ̣οσκυροῦσανπροσκυροῦσαν τούτ̣[ῳ]τούτῳ |gap:28| [καὶ]καὶ
14 [τὰς]τὰς [πρ]ο̣σούσα̣[ς]προσούσας [α]ὐ̣λὰςαὐλὰς καὶ τοὺς ἀλ̣|gap:4-5||gap:2|ἀλ|gap:4-5||gap:2| μου̣μου ∼προκ̣ι̣με̣∽|gap:30|προκειμε|gap:30|
15 |gap:3-5||gap:1| Μικ̣κ̣[άλ]ω̣ιΜικκάλωι καθὼς πρόκ̣[ειται]πρόκειται ν̣ότ̣οννότον ἐπὶ βορρᾶ̣βορρᾶ |gap:30|
16 [ἐπ’]ἐπ’ [ἀπ]η̣λ̣ιώτ̣[ην]ἀπηλιώτην [κα]θόλουκαθόλου τοῦ π|gap:6| λ̣οιπ̣οὺςλοιποὺς |gap:5||gap:30|
17 |gap:2||gap:1|σιν|gap:4||gap:2| ἔχω ἐπ’ ἐνοικ̣[ήσε]ω̣ςἐνοικήσεως , |vac:?| τῇ δὲ Θε̣[ρμούθι]Θερμούθι |gap:15| [περὶ]περὶ [κώμην]κώμην
18 [Ψεναρ]ψ̣ένη[σιν]Ψεναρψένησιν τῆς αὐτῆς μερίδ̣[ος]μερίδος |gap:4||gap:3|κασμ̣|gap:3||gap:30||gap:4||gap:3|κασμ|gap:3||gap:30|
19 |gap:15|ς κώμη̣ς̣κώμης τ̣[έταρτ]ον|num:1/4|τέταρτον|num:1/4| ἀρούρ[ης]ἀρούρης κα̣[ὶ]καὶ [τὴν]τὴν [ὑπάρχουσαν]ὑπάρχουσαν |gap:16|
20 |gap:13| [ἐλ]αιῶν̣ο̣ς̣ἐλαιῶνος ἐν κ̣[ατοι]κ̣ικ̣ῇ̣κατοικικῇ τά̣ξ̣[ει]τάξει |gap:3||gap:28|
21 |gap:15| περὶ̣περὶ τ̣ὴ̣ντὴν κώ̣[μην]κώμην |gap:2||gap:7||gap:3||gap:1||gap:30|
22 |gap:11| [τὰ]τὰ [κα]τ̣αλ[ει]φ̣θησ[όμ]ε̣ν̣ακαταλειφθησόμενα ὑ̣π̣ά̣ρ̣χ̣ο̣ν̣τ̣α̣ὑπάρχοντα |gap:28|
23 |gap:4| [σώματα]σώματα [ἐν]ἐν [οἷς]οἷς ἐστιν καὶ |gap:1||gap:1| ἀπὸ τῶ[ν]τῶν |gap:3||gap:5||gap:28|
24 |gap:9| [ἀφ’]ἀφ’ [οὗ]οὗ [δή]ποτ̣εδήποτε τρ̣όπο[υ]τρόπου καὶ τὰ ὑ̣[π’]ὑπ’ [ἐ]μ̣ο̣ῦ̣ἐμοῦ κ̣α̣τα̣λ̣ε̣ι̣φ̣[θησόμενα]καταλειφθησόμενα [καὶ]καὶ [ἐπίπλοα]ἐπίπλοα [καὶ]καὶ [σκεύη]σκεύη [καὶ]καὶ
25 [ἐνδομενίαν]ἐνδομενίαν |gap:5||gap:9|κ̣α|gap:1||gap:5||gap:9|κα|gap:1| [κ]τήνηκτήνη κ̣αὶ̣καὶ [θρ]έμ̣μ̣α̣[τα]θρέμματα [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἐνοφειλόμενά]ἐνοφειλόμενά [μοι]μοι [πάντα]πάντα [καθ᾿]καθ᾿ [ὃν]ὃν
26 [δήποτε]δήποτε [οὖν]οὖν [τρό]πον̣τρόπον ἐφ᾿ κα̣[ὶ]καὶ [αὐ]τοὶαὐτοὶ ο̣ἱ̣οἱ δ̣ύ̣ο̣|num:2|δύο|num:2| υ̣[ἱ]οὶυἱοὶ Μ̣[ίκκαλος]Μίκκαλος [καὶ]καὶ [Πεθεὺς]Πεθεὺς [ὁ] [καὶ]καὶ [Πτολεμαῖος]Πτολεμαῖος
27 [κοινῶς]κοινῶς [ἐ]ξ̣ἐξ ἴ̣σ̣ο̣[υ]ἴσου δ̣ώσουσιδώσουσι τῇ |gap:1||gap:3||gap:2||gap:1||gap:4||gap:1||gap:10||gap:14| [Θερμούθι]Θερμούθι [ἃς]ἃς
27-28 [διατάσ]∤[σω]διατάσ∤σω
28 [αὐτῇ]αὐτῇ [δο]θῆ̣ναιδοθῆναι ἀργυρίου δρ̣α̣[χμὰς]δραχμὰς |gap:1||gap:1||gap:4||gap:1||gap:2||gap:3|ε̣|gap:3||gap:28||gap:1||gap:1||gap:4||gap:1||gap:2||gap:3|ε|gap:3||gap:28|
29 |gap:8||gap:3|ι̣|gap:13|δ̣|gap:2||gap:8||gap:3|ι|gap:13|δ|gap:2| [τῇ]τῇ ἀ̣πε̣λ̣ε̣υ̣θ̣[έρ]ᾳ̣ἀπελευθέρᾳ μου Ἡρ[ακλοῦτι]Ἡρακλοῦτι |gap:21|
30 |gap:10||gap:1| ε̣ἰ̣ς̣εἰς λ̣ό̣γ̣ονλόγον ἀργυρί̣[ου]ἀργυρίου δ̣ραχ[μ]ὰ̣ς̣δραχμὰς |gap:1|[|gap:2|]|gap:1||gap:2| |gap:7||gap:25| [ἐὰν]ἐὰν
31 [δὲ]δὲ [τελευτήσ]ωτελευτήσω , γινομ̣ένηςγινομένης ἐκ τῶν αὐτ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν |gap:4||gap:1|ω|gap:2||gap:28|
32 |gap:10| τ̣ῆ̣ς̣τῆς π̣ρ̣άξ̣ε̣ωςπράξεως καθάπερικαθάπερ{ι} ∼ἐγ∽ἐκ δ̣ί̣κ̣[ης]δίκης κ̣αὶκαὶ γε̣ω̣[ργήσουσι]γεωργήσουσι [οἱ]οἱ [δύο|num:2|υἱοὶ]δύο|num:2|υἱοὶ |gap:11|
33 |gap:10||gap:5||gap:2||gap:2|φη|gap:2| ποιή̣σ̣α̣[ντι]ποιήσαντι τὴν κηδ̣[είαν]κηδείαν [καὶ]καὶ [περιστολὴν]περιστολὴν [τοῦ]τοῦ [σώματός]σώματός
34 [μου]μου [ὡς]ὡς [καθή]κ̣ε̣ι̣καθήκει . S-5 ἐὰ̣ν̣ἐὰν [δέ]δέ τ̣[ι]τι ∼συν[βῇ]∽συμβῇ |gap:5||gap:4||gap:6||gap:28|
35 |gap:4| [τῇ]τῇ [Θερμού]θ̣ι̣Θερμούθι |gap:2|