Sematia

sb.20.15089.xml

TM: 14930HGV: 14930Date: 50 – 51Place: Kerkesucha (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτ̣[ο]υ̣[ς]ἔτους ἑ̣ν̣δ̣ε̣κ̣ά̣τ̣[ο]υ̣ἑνδεκάτου Τ̣ι̣β̣ε̣ρ̣ί̣ο̣υ̣Τιβερίου Κ̣λαυδ̣ί̣ο̣υΚλαυδίου Κ̣α̣ί̣σ̣α̣ρ̣ο̣ς̣Καίσαρος Σ̣ε̣[βα]σ̣τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ Γ̣ε̣ρ̣μ̣α̣[νικοῦ]Γερμανικοῦ Α̣ὐ̣τ̣ο̣κ̣ρ̣ά̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣Αὐτοκράτορος |gap:1||gap:3|
2 |gap:21| ἐ̣ν̣ἐν Κ̣ε̣ρ̣κ̣ε̣σ̣ο̣ύ̣χο̣ι̣[ς]Κερκεσούχοις τ̣ῆ̣[ς]τῆς Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ε̣ίδ[ο]υἩρακλείδου με̣ρί̣δ̣ο̣[ς]μερίδος τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Ἀ̣[ρσινοείτ]ο̣υ̣Ἀρσινοείτου ν̣[ομοῦ]νομοῦ [.].
2-3 S-2 [ὁμο]∤λ̣ο̣γ̣ο̣ῦ̣σ̣ι̣ν̣ὁμο∤λογοῦσιν
3 Π̣α̣σ̣ῆ̣ς̣Πασῆς Σ̣α̣κ̣α̣ῶ̣ν̣ο̣ς̣Σακαῶνος ὡ̣ς̣ὡς ἐτῶ̣ν̣ἐτῶν ὀγδο̣ή̣κ̣ο̣ν̣τ̣αὀγδοήκοντα τ̣ρ̣ι̣ῶν|num:83|τριῶν|num:83| ∼οὐληὶ∽οὐλὴ ∼ἀνκ̣ῶ̣νι∽ἀγκῶνι δ̣ε̣ξι̣ῶ̣ι̣δεξιῶι ἡ̣[γο]ύ̣μ̣ε̣[νος]ἡγούμενος
4 προσοδικῶν γεωρ̣γ̣ῶ̣ν̣γεωργῶν τ̣ῆ̣ς̣τῆς προγεγρα̣μ̣μένηςπρογεγραμμένης κώμης καὶ Ἡρακ̣λ̣ῆςἩρακλῆς Σοκμήνιος ὡ̣ς̣ὡς ἐτῶν
5 τεσ̣σα̣[ρ]άκοντ̣[α][|num:40|]τεσσαράκοντα|num:40| |gap:4| ∼[οὐ]λ̣η̣ι̣∽οὐλὴ δ̣α̣κ̣τύλωιδακτύλωι μικρῶι χειρὸς ἀριστερᾶς καὶ Πετεεῦς Πεκμήιτος
6 ὡ̣ς̣ὡς ἐ̣τ̣ῶ̣ν̣ἐτῶν τ̣ε̣σ̣σ̣α̣ρ̣ά̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| ∼ο̣ὐ̣ληι∽οὐλὴ μετώπωι ἐξ ἀριστερῶν καὶ Πνεφερῶς Σακαῶνο̣ς̣Σακαῶνος ὡ̣ς̣ὡς
7 ἐ̣τ̣ῶ̣νἐτῶν τ̣ε̣σ̣[σα]ρ̣[ά]κοντα̣τεσσαράκοντα π̣έ̣ν̣τ̣ε̣|num:45|πέντε|num:45| ∼ο̣ὐ̣ληι∽οὐλὴ ἀντικνημίωι δεξιῶι καὶ Παυσεῖρις Στοτήτιος ὡς
8 ἐ̣τ̣[ῶν]ἐτῶν [ἑ]ξ̣ή̣κ̣ο̣ν̣τ̣α̣ἑξήκοντα ἓ̣ξ̣|num:66|ἓξ|num:66| ∼οὐληι∽οὐλὴ [δα]κ̣τύλωιδακτύλωι μικρῶι χειρὸς ἀριστερᾶς καὶ Πεκμῆις Φανομγέως
9 ὡς̣ὡς ἐ̣τ̣ῶνἐτῶν τριάκοντ̣α̣τριάκοντα π̣έ̣ν̣τε|num:35|πέντε|num:35| ∼οὐληι∽οὐλὴ μετώπωι ἐξ ἀριστερῶν καὶ Πετῆσις Πεκμήιτος
10 ὡ̣ς̣ὡς ἐ[τῶν]ἐτῶν [τ]ριά̣κ̣ο̣ντα̣τριάκοντα π̣έ̣ντε|num:35|πέντε|num:35| ∼οὐληι∽οὐλὴ ποδὶ δεξιῶι καὶ Πεκμῆις Πεκμήιτος ὡς ἐτῶν
10-11 τεσ̣∤σα̣ράκ̣ον̣[τ]α̣|num:40|τεσ∤σαράκοντα|num:40|
11 ∼ο̣ὐ̣ληι∽οὐλὴ πήχει ἀριστερῶι καὶ Πεκμῆις Ἀλεξάνδρου ὡς ἐτῶν πε̣ν̣τ̣ήκοντα|num:50|πεντήκοντα|num:50| ∼οὐληι∽οὐλὴ
12 ∼ἀ̣ν̣τ̣ί̣χ̣ι̣ρ̣ι∽ἀντίχειρι ἀριστερᾶι οἱ̣οἱ ἐννέα|num:9| πρεσβύτεροι προσοδικῶν γεωργῶν τῆς αὐτῆς̣αὐτῆς κ̣ώμηςκώμης
13 Ἁτρῆι Ἁρπα[γά]θ̣[ο]υἉρπαγάθου ὡ[ς]ὡς ἐτῶν πεντήκοντα|num:50| ∼οὐληι∽οὐλὴ πήχει ἀ[ρ]ιστερῶιἀριστερῶι καὶ Ἀμμωνίωι Πετεεῦτος
14 ὡς ἐ̣τῶνἐτῶν π̣ε̣ν̣τ̣ήκο̣ν̣ταπεντήκοντα πέντε|num:55| ∼οὐληι∽οὐλὴ ὀφρύι δεξιᾷ ἀπέχε̣ι̣νἀπέχειν παρʼ αὐτῶν πυρο̣ῦπυροῦ μέτρωι̣μέτρωι
15 δρόμωι ἀρτάβ[α]ςἀρτάβας δέκα ∼ὀκτὼι∽|num:18|ὀκτὼ|num:18| αἵ εἰσιν ∼τιμηι∽τιμὴ χόρτου ἀρουρῶν τριῶν|num:3| ὅ̣σωνὅσων ἐὰν ὦσι̣ν̣ὦσιν
16 οὗ κα̣ταβέβ̣ρ̣ω̣κ̣ενκαταβέβρωκεν αὐτ̣ῶ̣ν̣αὐτῶν τὰ βο̣[ϊκὰ]βοϊκὰ [κτή]ν̣η̣κτήνη ἐ̣ν̣ἐν τῶι ἐν̣ε̣σ̣τ̣ῶ̣τ̣ι̣ἐνεστῶτι ἑ̣ν̣δ̣ε̣κά[τ]ωιἑνδεκάτωι ∼ἔτι∽ἔτει Τ̣ι̣β̣[ερ]ί̣ο̣[υ]Τιβερίου
17 Κλαυ[δ]ίο̣υ̣Κλαυδίου Κ̣α̣ί̣σ̣αροςΚαίσαρος Σ̣ε̣β̣α̣σ̣τοῦΣεβαστοῦ Γερμα̣ν̣ικο[ῦ]Γερμανικοῦ [Α]ὐτοκράτοροςΑὐτοκράτορος ἐν οἷς γεωργεῖ Ἁ̣ρπαῆσιςἉρπαῆσις
17-18 Ἁρπα̣∤ήσιοςἉρπα∤ήσιος
18 προ̣σ̣ο̣δ̣ι̣κ̣ὸ̣ς̣προσοδικὸς γ̣ε̣ωργὸςγεωργὸς ἀνακεχωρηκὼς προσοδικοῖς ἐδάφεσι περὶ τὴν αὐτὴ̣ναὐτὴν
19 κώμην ἐπὶ τῆς πέ̣μ̣πτηςπέμπτης ὁδοῦ ἐν μιᾷ|num:1| σφραγῖδι , ὑπὲρ ὧν καὶ μηδὲ τοὺς ὁμολογοῦντα̣ςὁμολογοῦντας
20 μ̣[ηδ]ὲμηδὲ τοὺς̣τοὺς παρʼ αὐτῶ̣ν̣αὐτῶν ∼ἐνκαλεῖν∽ἐγκαλεῖν μηδὲ ∼ἐνκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν τοῖς περὶ τὸν Ἁτ̣ρῆνἉτρῆν μ̣ηδὲμηδὲ τοῖς παρʼ αὐτῶν
21 χ̣ό̣ρ̣τουχόρτου χ̣[ά]ρ̣[ιν]χάριν [τ]ρ̣ό̣[πω]ι̣τρόπωι μη[δ]ε̣νίμηδενί . S-3 ὑπογραφ̣[εῖ]ς̣ὑπογραφεῖς τ̣ῶντῶν μὲν ὁμολογούντ̣ω̣ν̣ὁμολογούντων Ἰσίδ̣ωροςἸσίδωρος
21-22 Πτολε∤μ̣[αίο]υ̣Πτολε∤μαίου
22 π̣ρ̣[εσ]β̣ύ̣τ̣ε̣ρ̣ο̣ς̣πρεσβύτερος γ̣ε̣ω̣ρ̣[γ]ῶνγεωργῶν τῆς [αὐ]τ̣ῆςαὐτῆς προσόδ[ο]υπροσόδου ὡς ἐτῶν εἴκοσι ἑπτὰ|num:27| ∼οὐληι∽οὐλὴ
22-23 ἀντι∤κ̣[νημ]ίωι̣ἀντι∤κνημίωι
23 ἀ̣ριστ[ε]ρῶιἀριστερῶι , τῶν δὲ περὶ̣περὶ τ̣[ὸν]τὸν [Ἁτ]ρῆνἉτρῆν Ἑρμογέν̣ηςἙρμογένης Πτολεμαί̣ο̣υΠτολεμαίου ὡς ἐτῶν
23-24 ἑβδο∤μήκοντα
24 δ̣ύο̣|num:72|δύο|num:72| ∼οὐλ̣ηι∽οὐλὴ [κ]αρπῶικαρπῶι ἀριστερ⸢ῶ⸣ι̣ἀριστερῶι . m2 S-4 Π̣α̣σ̣ῆςΠασῆς Σ̣α̣κ̣αῶνοςΣακαῶνος ἡγούμενος προσοδικῶν γεωργῶν̣γεωργῶν
25 Κ̣ερκεσ̣ο̣ύχ̣ω̣ν̣Κερκεσούχων κ̣α̣ὶ̣καὶ Ἡρα[κ]λ̣ῆ̣ς̣Ἡρακλῆς Σ̣ο̣κ̣μήνιοςΣοκμήνιος κ̣α̣ὶκαὶ Πετεεῦς Πεκμήιτος καὶ Πνε̣φ̣ε̣ρ̣ῶςΠνεφερῶς Σακαῶνος καὶ
26 Πα̣[υ]σ̣εῖριςΠαυσεῖρις Στο̣τ̣ο̣ήτιος̣Στοτοήτιος κ̣α̣ὶ̣καὶ Πεκμῆις Φανομγέως καὶ Πετῆσις ❨Πεκμήιτο(ς)❩Πεκμήιτος καὶ Πεκμῆις ❨Πεκμή(ιτος)❩Πεκμήιτος
27 καὶ Π̣ε̣κ̣μ̣ῆ̣ι̣[ς]Πεκμῆις Ἀλεξ[ά]ν̣[δρου]Ἀλεξάνδρου [οἱ]οἱ ἐ̣ννέα|num:9|ἐννέα|num:9| πρεσ̣βύτεροιπρεσβύτεροι προσοδικῶν γεωργῶν τῆς αὐτῆς κώμης
28 ὁμολογοῦμεν ἀπ̣έ̣χ̣ε̣ι̣ν̣ἀπέχειν π̣α̣ρ̣ὰ̣παρὰ Ἁτρ̣ή̣ουςἉτρήους τοῦ Ἁρπαγάθ[ου]Ἁρπαγάθου [καὶ]καὶ [Ἀμμωνίου]Ἀμμωνίου [τοῦ]τοῦ ❨[Πε]τ̣ε̣εῦτο̣(ς)❩Πετεεῦτος ❨πυρο(ῦ)❩πυροῦ
29 [μέτρωι]μέτρωι [δρόμωι]δρόμωι [ἀρτάβας]ἀρτάβας [δέκα]δέκα [ὀκτὼ][|num:18|]ὀκτὼ|num:18| [αἵ]αἵ [εἰσιν]εἰσιν [τιμὴ]τιμὴ [χόρτου]χόρτου [ἀρουρῶν]ἀρουρῶν [τριῶν][|num:3|]τριῶν|num:3| ∼ὥσ̣ω̣ν̣∽ὅσων
29-30 ἐ∤[ὰν]ἐ∤ὰν
30 [ὦσιν]ὦσιν |gap:?| |gap:?_lines|