Sematia

sb.20.15068.xml

TM: 8124HGV: 8124Date: -217 – -217Place: unbekannt

1 m1 S-1 Θεο̣γ̣έ̣ν̣ε̣ιΘεογένει δι[οι]κ̣ητῆιδιοικητῆι παρὰ Ὀλύμπ̣ουὈλύμπου τοῦ
1-2 Ἀ̣ντι∤π̣άτρου̣Ἀντι∤πάτρου
2 Μ̣υσοῦΜυσοῦ τῶν Πτο̣λ̣εμαίουΠτολεμαίου τοῦ Ν̣α̣υ̣τ̣ᾶ̣Ναυτᾶ
3 τ̣ῆ̣ς̣τῆς π̣έ̣μ̣π̣τηςπέμπτης ἱππαρχίας τῶν ἐκ τοῦ
3-4 Ἀρσ̣ι̣νο∤ίτ̣ο̣υ̣Ἀρσινο∤ίτου
4 ἐ̣π̣ι̣λ̣ε̣λεγμένωνἐπιλελεγμένων ἱππέων
4-5 ἑκατο̣ν̣τ̣αρού∤ρ̣[ου]ἑκατονταρού∤ρου
5 [.]. S-2 [ὁ] [πατή]ρ̣πατήρ μου Ἀντίπατρος
5-6 κατεφύτευ∤σ̣[εν]κατεφύτευ∤σεν
6 [ἄμπε]λ̣ονἄμπελον ἐν χ̣έρσωιχέρσωι τοῦ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους .
6-7 S-3 γεωμ̣ετρη∤θ̣[είσης]γεωμετρη∤θείσης
7 [δʼ]δʼ [αὐτῆς]αὐτῆς τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ι̣ζ̣|num:17|ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀνηνέγχθ̣η̣σ̣[α]ν̣ἀνηνέγχθησαν
7-8 ἄ̣ρ̣ου∤ρ̣[αι]ἄρου∤ραι
8 |gap:3| . S-4 τ̣οῦτοῦ δὲ πατρὸς τοῦ β̣α̣σ̣ι̣λ̣έ̣ω̣ς̣βασιλέως
9 [π]ροστε̣τ̣α̣χ̣ό̣το̣ςπροστεταχότος γ̣ῆςγῆς ἕως τοῦ ιε|num:15| ❨(ἔτους)❩ἔτους
9-10 πεφυ∤[τ]ε̣υ̣μένη̣ςπεφυ∤τευμένης
10 ἐπιχω̣ρ̣ῆσαιἐπιχωρῆσαι τῆς ἀρούρας̣ἀρούρας
10-11 ἐνι∤[α]υσίαςἐνι∤αυσίας
11 [❨(δραχμὰς)❩]δραχμὰς μ̣|num:40|μ|num:40| δ̣ι̣ε̣τ̣[οῦς]διετοῦς ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς ν|num:50| τριετοῦς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ξ̣|num:60|ξ|num:60|
12 τετ̣ρα̣[ετο]ῦ̣ς̣τετραετοῦς ❨(δραχμὰς?)❩δραχμὰς ρ̣|num:100|ρ|num:100| κ̣αὶκαὶ πρᾶξαι τὴν τι̣μὴντιμὴν
13 κ̣|gap:?|κ|gap:?| ἐν ἔτεσιν τέτταρσ̣ι̣ν̣|num:4|τέτταρσιν|num:4|
14 |gap:?||gap:1|κ̣α̣ντος|gap:?||gap:1|καντος τοῦ κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους
14-15 π̣ρ̣ι̣∤|gap:?|πρι∤|gap:?|
15 [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ [βασι]λικὸνβασιλικὸν κατὰ τὸ
15-16 πρό̣σ̣∤[ταγμα]πρόσ∤ταγμα
16 |gap:?||gap:1| π̣ρ̣ά̣σ̣σ̣ομαιπράσσομαι ὑπὸ̣ὑπὸ τοῦ
17 π̣ρ̣ά̣κ̣τ̣ο̣ρ̣ο̣ς̣πράκτορος ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς Αφ|num:1500| οὐ̣κ̣οὐκ ὀ̣φ̣είλοντός̣ὀφείλοντός μ̣ουμου .
18 S-5 [ἀ]ξ̣ιῶ̣ἀξιῶ οὖν σε , ἐάν σοι φαίνηται ,
18-19 γρ̣ά∤[ψ]α̣ι̣γρά∤ψαι
19 Ὥ̣[ρωι]Ὥρωι τῶ̣ι̣τῶι β̣α̣σιλικ̣ῶ̣ι̣βασιλικῶι
19-20 γ̣ρ̣αμμα∤[τ]ε̣ῖγραμμα∤τεῖ
20 το̣ῦ̣τοῦ Ἀ̣ρ̣σιν̣οίτουἈρσινοίτου ἐπισκέψασθα̣ιἐπισκέψασθαι
21 [κ]α̣ί̣καί , ἐὰν μὴ̣μὴ φαίνωμαι
22 [ὀ]φείλωνὀφείλων πρὸς μηθέν , γράψαι αὐτὸν
23 τ̣ῶιτῶι πράκ̣τοριπράκτορι μὴ πράσσειν με ·
23-24 S-6 τού∤του
24 γὰρ γενομένου ἔσομαι
24-25 τετευ∤χ̣ὼςτετευ∤χὼς
25 τοῦ δικαίου .
26 S-7 εὐτύχει .
27 m2 S-8 Ὥρωι ❨ἐπ(ισκέψασθαι)❩ἐπισκέψασθαι ἵνα μὴ ἀδικηθῆι .
28 m3? S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους ε|num:5| Ὑπερβερεταίου ιϛ|num:16| .
29 S-10 Ὄ̣λυμπο̣ς̣Ὄλυμπος
30 Ἀ̣ντιπάτρουἈντιπάτρου
1 |gap:2| το̣υ̣του
2 σ̣α̣ι̣σαι εμου
1 ς̣|gap:2|ς|gap:2|
2 των|gap:1|α̣|gap:2|των|gap:1|α|gap:2|
1 ε̣|num:5|ε|num:5| ❨(ἔτους)❩ἔτους