Sematia

sb.20.15036.xml

TM: 29514HGV: 29514Date: 101 – 300Place: Hermopolis

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:2|αρα|gap:18|μων |gap:5|
2 αμφοτερ|gap:11||gap:1|ο|gap:3|ομολο[γη]μααμφοτερ|gap:11||gap:1|ο|gap:3|ομολογημα τοις |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:20||gap:2||gap:12|
2 |gap:20||gap:2||gap:1||gap:1|ο̣λ̣|gap:2||gap:1||gap:3||gap:20||gap:2||gap:1||gap:1|ολ|gap:2||gap:1||gap:3| τοῖς
3 [συκοφαντουμ]έ̣ν̣ο̣ι̣ς̣συκοφαντουμένοις [περ]ὶπερὶ πλείστο[υ]πλείστου [ἐ]σ̣τ̣ὶ̣νἐστὶν μὴ
4 [ἀφησυχάσαι]ἀφησυχάσαι ἐπὶ τ̣[ῶν]τῶν [τ]ε̣τε ἐπηρεά̣[ζ]ε̣ινἐπηρεάζειν
4-5 βου∤[λομένων]βου∤λομένων
5 [καὶ]καὶ σ̣υκοφαν̣[τεῖ]ν̣συκοφαντεῖν . S-2 ὅ̣θ̣ενὅθεν
5-6 προήχθη∤[μεν]προήχθη∤μεν
6 [ἔγ]γ̣ρ̣[α]φ̣[ο]ν̣ἔγγραφον ταύτην δ̣ι̣α̣μαρτυρίανδιαμαρτυρίαν παρʼ ὑμῖν
7 [π]ο̣ι̣ῆ̣σαι̣ποιῆσαι π[άλ]ινπάλιν ἡ̣μᾶςἡμᾶς α̣ὐτοὺςαὐτοὺς ἀσφαλισάμενοι
8 πρὸς τὸ μὴ̣μὴ ἐ̣κκεῖσ̣θ̣[α]ι̣ἐκκεῖσθαι ἐπηρείᾳ δευτέρᾳ .
9 S-3 γυνὴ Εὐδαι[μ]ονὶςΕὐδαιμονὶς τὸ ὄνομα ἐκ γειτόνων
10 ἡμῶν οἰκ[οῦ]σαοἰκοῦσα καὶ βουλομένη ψευδεῖς
11 α̣ἰτίαςαἰτίας ἡμῖν̣ἡμῖν [ἐ]π̣ιφέρειν̣ἐπιφέρειν ἔ̣φ̣ησενἔφησεν ἀντλητικὸν
12 [κ]άδονκάδον καὶ ἕ̣τ̣ε̣ρ̣[ο]νἕτερον εἶδος χάλκεον ὑφ[ῃρ]ῆ̣σθαιὑφῃρῆσθαι ἐν
13 τῇ αὐτῆς οἰκ̣[ί]ᾳοἰκίᾳ , καὶ πρ̣ὸςπρὸς ∼πειθανότη̣τα∽πιθανότητα τοῦ
14 συκοφαντήμ̣[α]τοςσυκοφαντήματος , μέσ[ου]μέσου ὄ̣ντοςὄντος τειχίο̣υ̣τειχίου δύο|num:2|
14-15 αὐ∤λῶν
15 τῆς τε ἡμετέρας κ̣[αὶ]καὶ τ̣ῆςτῆς γείτονος οἰκίας
16 κ̣α̣ὶ̣καὶ τοῦ τειχίου κεράμοις [ἐσ]τ̣οιβασμένουἐστοιβασμένου , τὸν
17 [συ]νδέοντασυνδέοντα πηλὸν κ̣[αὶ]καὶ [τῶν]τῶν κ̣ε̣ράμωνκεράμων τοὺς μέσου̣ς̣μέσους
18 [ὑφ]ελομένηὑφελομένη , ἡμῖν ἐπ̣έφερενἐπέφερεν τὴν αἰτίαν τῶν
19 [ὑφ]ῃρημένωνὑφῃρημένων καὶ̣καὶ πα̣ρή̣[γγ]ειλενπαρήγγειλεν μὲν ἡμῖν ἀπὸ τῆς
20 [ὑμε]τέραςὑμετέρας τάξεως φ̣ρουρ[ὰν]φρουρὰν [λ]α̣βοῦσαλαβοῦσα , ἡμῶν δὲ
20-21 παρα∤[γε]ν̣ομένωνπαρα∤γενομένων
21 καὶ ἑτ̣οίμ̣ωνἑτοίμων ὄντων̣ὄντων ἀποκρί̣ν̣ε̣σ̣θαιἀποκρίνεσθαι
22 [π]ε̣ρὶπερὶ ὧν ἐσυκοφαντούμ̣ε̣θ̣α̣ἐσυκοφαντούμεθα , γαμῶν αὐτὴν
22-23 στρ̣α∤[τι]ώ̣τηςστρα∤τιώτης
23 , θαρροῦσα ταῦτα̣ταῦτα κ̣α̣θʼκαθʼ ἡμῶν
23-24 συνσκ̣ε̣υ̣ά̣∤[ζ]ε̣ταισυνσκευά∤ζεται
24 , οὐκέτι μὲν ἐνῆγε πρὸς ἡμᾶς δίκην ,
24-25 προε∤[κ]αλεῖτοπροε∤καλεῖτο
25 δὲ ὅρκον καὶ τὴν [παρʼ]παρʼ ἡ̣μ̣ῶ̣νἡμῶν ∼πίστε̣ι̣ν∽πίστιν , ἀξιῶν
26 [ἡ]μᾶςἡμᾶς ὀμνύναι περὶ τῶν [αὐτ]ῶ̣ναὐτῶν ὑφῃρημένων .
27 S-4 [τ]αῦταταῦτα προκαλεσαμένη ἅμα τῷ ἀ̣ν̣δρίἀνδρί , δόξαν̣δόξαν αὐτῇ ,
27-28 οὐ∤[κέ]τ̣ι̣οὐ∤κέτι
28 ἐπὶ τοὺς ὅρκους ἀπήντ̣α̣ἀπήντα , ἤ̣τοιἤτοι ἀλλαχόθεν
28-29 ε̣ὑ∤[ροῦ]σαεὑ∤ροῦσα
29 καὶ παρὰ̣παρὰ τ̣ῷτῷ τὴν κη̣ρ̣υ̣κίνηνκηρυκίνην ἐπ̣ιτυχοῦσαἐπιτυχοῦσα
30 [τῆ]ςτῆς εὑ[ρ]έσεωςεὑρέσεως . S-5 ὅπως δὲ τα̣ῦ̣τ̣α̣ταῦτα μ̣ὴ̣μὴ ἀμάρτυρα ,
30-31 μη∤[δὲ]μη∤δὲ
31 τ̣ὸτὸ συ̣κοφάντημασυκοφάντημα αὐτῆς ὑ̣φ̣ʼὑφʼ ἡ̣μ̣ῶνἡμῶν ἀποσιωπηθῇ ,
32 [ἐπιδ]ί̣δομενἐπιδίδομεν τ[ά]δετάδε τὰ βι̣β̣λ̣ί̣α̣βιβλία ἀ̣ξιοῦντεςἀξιοῦντες εἶναι ἐν
33 [κατ]α̣χ̣ω̣ρισμ[ῷ]καταχωρισμῷ δεικνύντα̣δεικνύντα τὸν βίον τὸν
33-34 ἡμέτε∤[ρον]ἡμέτε∤ρον
34 κ̣αθαρεύο[ν]τακαθαρεύοντα πάσης α̣ἰ̣τ̣ίαςαἰτίας , ἵνʼ , ⸢εἰ⸣εἰ ὕστερον πάλιν
35 [πειρ]ηθείη̣πειρηθείη σ̣υ̣κ̣[ο]φ̣αντεῖνσυκοφαντεῖν , φα̣νερὰφανερὰ αὐτῆς ἐκ τῶν
36 [ῥη]θ̣έ̣ντω̣[ν]ῥηθέντων [ἡ] π̣[ρ]οαίρεσι[ς]προαίρεσις ἐ̣νἐν οἷς ἐπιχειρήσ̣α̣σ̣α̣ἐπιχειρήσασα
37 [ἑάλ]ω̣ἑάλω , ἐ̣[κ]ἐκ [δευτέρ]ο̣υδευτέρου δὲ ἐξελ̣ε̣[γχθῆ]ν̣α̣ι̣ἐξελεγχθῆναι δ̣[ύν]ηταιδύνηται .
38 S-6 [|vac:?|?]|vac:?| [διευτυχ?]εῖτεδιευτυχεῖτε . S-7 |vac:?|
39 |gap:10| [Με]χεὶρΜεχεὶρ κε|num:25| . S-8 |gap:?_lines|