Sematia

sb.20.14681.xml

TM: 32191HGV: 32191Date: 276 – 300Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 Αὐρήλιος Δημ̣ήτριο̣ς̣Δημήτριος Αὐ̣[ρη]λί̣ο̣υ̣Αὐρηλίου Ἄμμωνος μητρὸς Δι̣δύμη[ς]Διδύμης [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [Ὀξυρυγχιτῶν]Ὀξυρυγχιτῶν [❨πόλ(εως)❩]πόλεως
2 Αὐρηλίοις Σερήνῳ καὶ Σεύθῃ ἀμφοτέροις Σαραπᾶτος μ̣η̣[τρὸς]μητρὸς |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς
3 αὐτῆς πόλεως χαίρειν . S-2 ὁμ̣ο̣λογῶὁμολογῶ πεπρακέναι ὑμ[ῖν]ὑμῖν [δικα]ί̣ωιδικαίωι πα̣ν̣τ̣[ὶ]παντὶ
4 ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον τὴν ὑπάρχουσαν τῇ θ̣υ̣γ̣α̣τ̣ρ̣ί̣θυγατρί [μ]ουμου
5 Δημητρίᾳ τῇ καὶ Ταα̣μόι̣τ̣ιΤααμόιτι ἐκ μητρ̣ὸ̣ςμητρὸς Τ̣αα̣μόιτοςΤααμόιτος ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ τῆς α[ὐτ]ῆς̣αὐτῆς πόλεω̣ς̣πόλεως
5-6 [οὔ]∤σῃοὔ∤σῃ
6 μοι ὑποχειρίᾳ κατὰ τοὺς Ῥωμαίων νόμους ἐν κώμῃ Σύρων τῆς
6-7 λ̣[ι]∤βὸςλι∤βὸς
7 ∼τοπαρχείας∽τοπαρχίας τοῦ αὐτοῦ ∼Ὀξυρυγχείτου∽Ὀξυρυγχίτου ἐν τοῖς ἀνὰ μέσον μέρε[σι]μέρεσι [τῆς]τῆς
8 κώμης οἰκίαν καὶ αὐλὴν καὶ τὰ ταύτης χρηστήρια πάντα , ἧς
8-9 γ̣ε̣ί̣[το]∤νεςγείτο∤νες
9 νότου πρότερον Ῥωμαίου , βορρᾶ δημοσία ῥύμη μεθʼ ἣν Διὸς̣Διὸς ἱ̣ε̣ρ̣όνἱερόν ,
10 ἀπηλιώτου ἐκ μὲν τοῦ ἀπὸ βορρᾶ μέρους σύνοδος τοῦ αὐτοῦ ἱεροῦ , ἐκ δ[ὲ]δὲ
11 τοῦ ἀπὸ νότου Τασεῦτος καὶ μετόχων , λιβὸς ἐμοῦ , ∼τει̣μῆς∽τιμῆς τῆς [α]ὐ̣[τῆς]αὐτῆς
12 οἰκίας καὶ αὐλῆς ἀργυ̣ρ̣ίουἀργυρίου Σεβα̣στοῦ̣Σεβαστοῦ [νομ]ί̣σ̣[μα]τ̣ο̣ς̣νομίσματος δ̣ρ̣α̣χ̣[μῶν]δραχμῶν |gap:?|
12-13 [-χι]∤λίων-χι∤λίων
13 ἅσπερ αὐτόθι ὡ̣[ς]ὡς [τιμ]ὴ̣ν̣τιμὴν [παρὰ]παρὰ ὑ̣μῶνὑμῶν ὁ̣μ̣οίω[ς]ὁμοίως [ἀπέσχον]ἀπέσχον [διὰ]διὰ
14 χειρὸς ἐκ π̣λ̣ήρους̣πλήρους καὶ [ἐπε]ρωτηθεὶςἐπερωτηθεὶς ὑφʼ ὑμῶν ἐξ ὁλοκλ[ήρου]ὁλοκλήρου [με]με
15 ∼ἠρηθμῆσ̣θαι∽ἠριθμῆσθαι ὡμολό̣γησαὡμολόγησα , π̣ρ̣ὸς̣πρὸς τὸ ἀπὸ τοῦ νῦν κρατεῖ[ν]κρατεῖν [ὑμᾶς]ὑμᾶς [καὶ]καὶ
16 κυριεύειν σὺν ἐκγόνοις καὶ τοῖς παρʼ ὑμῶν μεταλημψ[ομένοις]μεταλημψομένοις [τῆς]τῆς
17 αὐτῆς οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ χρᾶσ̣θαιχρᾶσθαι καὶ διοι̣[κ]εῖνδιοικεῖν καὶ ἐπιτελεῖ̣νἐπιτελεῖν π̣[ερὶ]περὶ [αὐτῆς]αὐτῆς
18 ὡς ἐὰν αἱρῆσθε ἀνεμποδίστως , μ[ηδε]μιᾶςμηδεμιᾶς μοι μηδὲ̣μηδὲ [ἄλλῳ]ἄλλῳ [ὑπὲρ]ὑπὲρ
18-19 [ἐ]∤μοῦἐ∤μοῦ
19 μηδενὶ̣μηδενὶ ἐπ̣ὶἐπὶ ταύ[τ]ηνταύτην ἐφόδου κ̣[α]τ̣α̣[λε]ι̣πομένηςκαταλειπομένης , ἥ[ν]π̣ε̣ρ̣ἥνπερ κ̣α̣ὶ̣καὶ
19-20 ∼ἐ̣∤πάναγ̣χες∽ἐ∤πάναγκες
20 παρέξεσθαι βεβαίαν διὰ̣διὰ π̣α̣ντὸςπαντὸς ἀπὸ̣ἀπὸ πάντων πάσῃ
20-21 βεβαι̣∤ώσειβεβαι∤ώσει
21 καὶ καθαρὰν ἀπό τε ἀπογραφῆς ἀνδρῶν καὶ γεωργίας
21-22 ∼βασιλει∤κῆς∽βασιλι∤κῆς
22 καὶ οὐσια̣κῆςοὐσιακῆς γῆς καὶ παντὸς εἴδους καὶ ὀφειλῆς πάσης καὶ
22-23 κατο∤χῆς
23 πα̣ν̣τοίαςπαντοίας καὶ ἀπὸ παν̣τ̣ὸςπαντὸς οὑτινοσοῦν ἄλλου καὶ πάντα τὸν̣τὸν
23-24 κα∤θʼ
24 ὁνδηποτοῦν τρόπον ἐπελε̣υσόμενονἐπελευσόμενον ἐμποιησόμενον
24-25 ∼ἀπο∤στήσιν∽ἀπο∤στήσειν
25 παραχρῆμ̣α̣παραχρῆμα τοῖ̣ς̣τοῖς ἰδί̣ο̣ις̣ἰδίοις μου̣μου δαπανήμασι καθάπερ ἐκ δίκης̣δίκης .
26 S-3 παρὼν δὲ ἐγὼ τῆς Δημητρίας τῆς καὶ Τααμόιτος ἀνὴρ Α[ὐρ]ήλιοςΑὐρήλιος
27 Μέλας Μέλανος βουλευτὴς̣βουλευτὴς τ̣ῆςτῆς αὐτῆς πόλεως εὐδοκῶ τῇδε τῇ
27-28 πρ[ά]∤σειπρά∤σει
28 . S-4 κυρία πρᾶσις τρισσὴ γ̣[ραφε]ῖσαγραφεῖσα ἥνπερ ὁπηνίκα ἐ̣ὰνἐὰν αἱρῆσθε
29 δημοσι̣ώσετεδημοσιώσετε διὰ τ̣οῦτοῦ κ̣[αταλογεί]ο̣υκαταλογείου , οὐ προσδ̣εόμενοιπροσδεόμενοι
29-30 μεταλήμψε∤ως
30 ε̣ὐ̣δ̣ο̣[κήσεως]εὐδοκήσεως [ἑτέρας]ἑτέρας [μου]μου [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [ἐντεῦθεν]ἐντεῦθεν [εὐδοκεῖν]εὐδοκεῖν [,], [κ]α̣ὶ̣καὶ π̣ε̣ρ̣ὶ̣περὶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ὀρθῶς
31 [καλῶς]καλῶς [πεπρᾶχθαι]πεπρᾶχθαι [ἐπερωτηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὑπὸ]ὑπὸ [σοῦ]σοῦ [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα [.]. S-5 |gap:?_lines|