Sematia

sb.20.14662.xml

TM: 14897HGV: 14897Date: – Place:

1 m1 S-1 [Μᾶ]ρκοςΜᾶρκος [Σεμπρώνιος]Σεμπρώνιος Λιβε̣ρ̣[ᾶλι]ς̣Λιβερᾶλις ἔπαρ[χος]ἔπαρχος
2 Αἰγύπ [του]του [λέγ]ειλέγει ·
3 S-2 πυνθάνομ[αί]πυνθάνομαί [τινας]τινας διὰ τὴν γενομένην
3-4 δυσ∤χέρειαν
4 τ̣ων̣|gap:3|των|gap:3| [τὴν]τὴν οἰκείαν ἀπ[ολε]λοιπέναιἀπολελοιπέναι
4-5 ἀλλα∤χῇ
5 ἔτ̣ι̣ἔτι τὰ προς|gap:6| π̣ορίζοντα̣ς̣πορίζοντας , ἑτ[έ]ρουςἑτέρους δὲ
5-6 λιτουρ∤[γεία]ςλιτουρ∤γείας
6 τινὰς ἐ̣[κφυγόντας]ἐκφυγόντας διὰ τὴν [τ]ότετότε περὶ
6-7 αὐ∤τοὺς
7 ἀσθένειαν ἐν ἀλλοδαπῇ ἔτι καὶ νῦν
7-8 ∼διατρεί∤βειν∽διατρί∤βειν
8 φόβῳ τῶν γενομένων παραυτίκα
8-9 προ∤γρ[α]φῶνπρο∤γραφῶν
9 . S-3 προτρέ[πομαι]προτρέπομαι οὖν πάντας ἐπαν[ελθ]εῖνἐπανελθεῖν
10 ἐπὶ τὰ ἴδια καὶ τὸ[ν]τὸν [μὲν]μὲν [π]ρῶτονπρῶτον καὶ μέγιστ[ον]μέγιστον
11 κ[α]ρπὸνκαρπὸν τῆς εὐετ[ηρίας]εὐετηρίας [κ]αὶκαὶ τῆς τοῦ κυρίο[υ]κυρίου ἡμ[ῶ]νἡμῶν
12 Α[ὐτο]κράτοροςΑὐτοκράτορος περὶ πά[ντας]πάντας ἀνθρώπους
12-13 κη[δε]∤μ̣ονίαςκηδε∤μονίας
13 ἀποφέρεσθαι [καὶ]καὶ μὴ ἀνεστίους καὶ
13-14 ἀο[ί]∤κ[ου]ςἀοί∤κους
14 ἐπὶ ξένης ἀλᾶσθα[ι]ἀλᾶσθαι [.]. S-4 [ἵ]ναἵνα δὲ τοῦ̣τοτοῦτο
14-15 προθυμ[ότ]ε∤ρ̣ο̣[ν]προθυμότε∤ρον
15 [κ]α̣ὶ̣καὶ ἥδιο[ν]ἥδιον [π]ο[ιή]σ̣ω̣[σιν]ποιήσωσιν [,], [ἴ]στωσανἴστωσαν [μ]ὲ̣νμὲν τ̣ὸ̣ν̣τὸν π̣[όρο]ν̣πόρον
16 τ̣[ὸν]τὸν ἐκ ταύτ[ης]ταύτης τῆς αἰτ[ίας]αἰτίας [ἔ]τιἔτι κατεχόμενον
16-17 ἀπ̣[ολ]υ̣∤θ[ή]σεσθαιἀπολυ∤θήσεσθαι
17 τῆ[ς]τῆς τοῦ μ[εγίσ]τουμεγίστου Αὐτο̣κ̣ράτοροςΑὐτοκράτορος
17-18 εὐμ̣ε∤ν[εί]αςεὐμε∤νείας
18 καὶ χρη[σ]τότητοςχρηστότητος ἐ[π]ιτρεπούσηςἐπιτρεπούσης καὶ
18-19 μ[ηδ]ε∤μίανμηδε∤μίαν
19 πρὸς α[ὐ]τοὺςαὐτοὺς ζήτησιν ἔσεσθαι , ἀλλὰ μηδ[ὲ]μηδὲ
20 πρὸς τοὺς ἄλ[λο]υςἄλλους τοὺς ἐ[ξ]ἐξ ἧς δήποτε αἰτίας ὑπὸ
21 τῶν στρατη̣[γῶν]στρατηγῶν προ[γρ]αφένταςπρογραφέντας · S-5 καὶ̣καὶ τούτους γὰρ
22 |gap:10| κατέρχ[εσθαι]κατέρχεσθαι ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ[οὺς]τοὺς [τό]πουςτόπους
22-23 |gap:2|ισ∤|gap:20||gap:1|ησαν
23 μ̣[ετ]ὰμετὰ τῆς πρ|gap:2|
24 |gap:20|ειας ὡ[ς]ὡς [μ]η̣δὲμηδὲ
24-25 προτ̣[ε]∤|gap:20|προτε∤|gap:20|
25 [δ]ιὰδιὰ τ̣[ὴν]τὴν ἔμφυτον τοῖς
26 |gap:20|ω|gap:3| δειλίαν |gap:2|
27 |gap:25||gap:1|ητοι|gap:1|ν|gap:3|
28 |gap:25|ν̣|gap:2||gap:1|λοσι|gap:25|ν|gap:2||gap:1|λοσι μᾶλ[λον]μᾶλλον
29 |gap:25||gap:1||gap:2| ἐκποδὼ[ν]ἐκποδὼν
30 |gap:20||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2|τ̣η̣ς|gap:20||gap:2||gap:2||gap:1||gap:2|της μ|gap:2|
31 |gap:20||gap:1| τ̣[ο]ὺ[ς]τοὺς [ἅ]παξἅπαξ μὴ
31-32 ὑπακού∤[σαντας]ὑπακού∤σαντας
32 |gap:15||gap:1||gap:2||gap:2| ὡς ὁμολόγο̣υ̣[ς]ὁμολόγους
33 [κακούργους]κακούργους |gap:15| ἀ[ν]αζητεῖσθ[αι]ἀναζητεῖσθαι
34 |gap:25||gap:2|ε̣ν|gap:25||gap:2|εν ἀλλὰ ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ
35 |gap:25||gap:2|φ̣|gap:1|τας|gap:25||gap:2|φ|gap:1|τας πλαν|gap:1||gap:2|
1 |gap:1||gap:2|ουτω|gap:3| δὲ̣δὲ ἑκό[ν]ταςἑκόντας ἀπ̣[ο]δρᾶσιἀποδρᾶσι
1-2 πονη∤ρ̣[ὸν]πονη∤ρὸν
2 [κ]α̣[ὶ]καὶ λη̣σ[τ]ρικὸνληστρικὸν βίον̣βίον [ἑ]λ̣ο̣μ̣έ̣νοιςἑλομένοις
2-3 μείγνυσ∤θ[αι]μείγνυσ∤θαι
3 . S-6 ἵνα δὲ μὴ μόν̣ο̣ν̣μόνον τ̣ο̣[ύ]τ̣ο̣ι̣ς̣τούτοις , ἀλλὰ [κ]αὶκαὶ ἑτέρ̣οιςἑτέροις
4 ταῦτά με̣με π̣α̣ρ̣αινεῖνπαραινεῖν καὶ πράσσε̣ι̣νπράσσειν μάθωσι ,
5 ἴστωσαν ὅτ[ι]ὅτι κ[α]ὶκαὶ τοῖς κρατίστοι[ς]κρατίστοις ἐπιστρατήγοις
6 καὶ τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς πε[μ]φθεῖσιπεμφθεῖσι ὑπ̓ ἐμ̣[οῦ]ἐμοῦ
7 πρὸς τὴν τῆς χώρας ἀσφάλειαν καὶ ἀμεριμ̣ν̣ίανἀμεριμνίαν
8 στρατιώταις παρήγγελ̣τ̣α̣ι̣παρήγγελται τὰς μὲν ἀρχομένας
9 ἐφόδους κω̣λύεινκωλύειν προορῶντας καὶ
9-10 προαπαν∤τῶντας
10 , τὰς [δὲ]δὲ γ̣ενομέναςγενομένας παρ̣[α]υτίκαπαραυτίκα
10-11 ἐπιδιώ∤κειν
11 καὶ τοὺ̣ς̣τοὺς λημφθέντας ἐπʼ αὐτο̣φ̣ώ̣ρ̣ῳαὐτοφώρῳ
11-12 κα∤κούργους
12 μ[η]δὲνμηδὲν περαιτέρω τῶν ἐν αὐτῇ τῇ
13 ληστείᾳ γενο[μ]ένωνγενομένων ἐξετάζειν , ἄλλοις δὲ τῶν
13-14 πο∤τε
14 προγραφέ̣ντωνπρογραφέντων ἡσυχάζουσι καὶ ἐν τῇ
14-15 οἰ∤κείᾳ
15 τῇ γεω[ργ]ίᾳγεωργίᾳ προσκαρτεροῦσι μὴ ἐνοχλεῖν .
16 S-7 κ̣αρτε̣ρχέ[σ]θωσανκα{ρ}τερχέσθωσαν οὖν ἀμ[έ]ριμνοιἀμέριμνοι καὶ ἔστω
17 π[ρο]θεσμίαπροθεσμία [αὐτο]ῖςαὐτοῖς , ἐξ οὗ ἂν τοῦτ̣[ό]τοῦτό μου τὸ
17-18 διάτα∤γ[μ]αδιάτα∤γμα
18 ἐν ἑκά[στ]ῳἑκάστῳ νομῷ προτεθῇ , μῆνες γ|num:3| .
19 S-8 ἐ[ὰ]νἐὰν δέ τις [με]τὰμετὰ τὴν τοσαύτην μου
19-20 φιλαν∤θρωπίαν
20 [ἐ]πὶἐπὶ ξένης πλανώμενος φανῇ ,
21 οὗτος οὐκέ[τι]οὐκέτι ὡς ὕποπτος , ἀλλὰ ὡς ὁμόλογος
22 κακοῦργος ∼σ̣[υ]νλημφθεὶς∽συλλημφθεὶς πρὸς μὲ
22-23 ἀναπεμ∤φ[θήσε]ταιἀναπεμ∤φθήσεται
23 .
24 S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους [ι]η|num:18|ιη|num:18| Ἀντωνίνου τοῦ κυρίου ,
25 Θὼθ α|num:1| .