Sematia

sb.20.14626.xml

TM: 23772HGV: 23772Date: 573 – 590Place: Aphrodites Kome (Antaiopolites)

1 m1 S-1 |gap:1-2||gap:1|αχθεις παρὰ τῶν ἁγίων ἐρημι̣τ̣ῶν̣ἐρημιτῶν |gap:4|χ|gap:3|π|gap:4|ω̣ν̣|gap:4|χ|gap:3|π|gap:4|ων τῆς̣τῆς διακονίας̣διακονίας ❨κ(αὶ)❩καὶ τ̣ο̣ῦτοῦ πα̣τρὸςπατρὸς
2 [ἡμ]ῶνἡμῶν καὶ ⸢ἐν⸣ἐν μακαρίοις τὴ⸢ν⸣τὴν μνήμην Ἀπολλῶτος ὀνό[μα]τ̣οςὀνόματος ἀκηδιάσας Ἐ̣νὼχἘνὼχ ❨εὐλαβ(έστατος)❩εὐλαβέστατος
3 [οἰ]κονόμοςοἰκονόμος αὐτῆς διὰ τὰ ἀφαιρηθέντα ζῷα καὶ κ̣λαπέντακλαπέντα τῆς αὐτῆς̣αὐτῆς δ̣ιακονίαςδιακονίας
4 |gap:2-3|η̣|gap:1|τησεν|gap:2-3|η|gap:1|τησεν ἀναχωρῆσαι καὶ ἐᾶσαι τ̣ὸντὸν ἅγιον τόπο̣ντόπον ἀδιοίκητον εἰς βλάβην
5 [το⸢ῦ⸣]τοῦ |gap:3|ο̣τάτου|gap:3|οτάτου δημοσίο̣⸢υ̣⸣δημοσίου λ̣όγο̣υλόγου κα̣ὶκαὶ τ̣ο̣ῦτοτοῦτο μα̣θὼνμαθὼν ο|gap:3|λεγον δυσωπῆσαι αὐτὸν
6 καὶ ψυχαγωγῆσαι τοῦ μεῖναι χάριν καὶ πολλὰ πάνυ ποιήσας ἕως ⸢οὗ⸣οὗ ἐδυνήθην
7 πεῖσαι αὐτὸν πεμφθέντα μεθʼ ἑτέρων μοναζόντων ἐπὶ τὰ ἄνω μέρη δ[ι]ὰδιὰ τὰ αὐτὰ
8 ζῷα εἴ που̣που εὕρωσι ταῦτα ἀναλαβε|gap:3-4| τ̣ο⸢ῦ⸣τοῦ δʼ ἀνεῖναι ἐδηλώθησαν παρὰ τῶν
8-9 ἀπο∤βολιμαίων
9 ἀγροφυλάκων τῆς κώμ[ης]κώμης ἡμῶν καὶ δυσσεβῶν καὶ ὑπερθετικῶν
10 χλευαζόντων αὐτὸν ἡμέριον τὴν [αὐ]τ̣ῶναὐτῶν παραγωγὴν ποιῆσαι οὐκ ἐποίησαν .
11 S-2 διὸ τοίν̣υ̣ντοίνυν παρακαλῶ τὴν̣τὴν ἀεὶ προσ̣[κ]υνουμένηνπροσκυνουμένην [π]ᾶσιπᾶσι λαμπρὰν ὑμῶν δεσποτείαν
12 εἰς χάριν τοῦ θεοῦ πρὸ πάντων καὶ τοῦ μακαρ̣ίτο⸢υ⸣μακαρίτου ἡμῶν πατρὸς καὶ τῆς ὑμῶν φυχῆς τὸ
13 συμβ̣αλλόμενονσυμβαλλόμενον κελεῦσαι ἐναπο|gap:2-3| φροντίζειν ἐκ ψυχῆς το⸢ῦ⸣τοῦ αὐτοῦ ἁγί⸢ου⸣ἁγίου τόπο⸢υ⸣τόπου
14 ἀδιαφόρως ὡς ἰδίου ὑμῶν ὄντ[ος]ὄντος καὶ ἀποπαῦσαι Λουκανὸν ❨κ(αὶ)❩καὶ λοιπὸύ̀ς τοὺς
15 θέλοντας καινοτομῆσαι τὸ εὐαγ[ὲς]εὐαγὲς [ὄ]ροςὄρος καὶ παρὰ ἔθος ἕλκεσθαι ζητο⸢ῦ⸣νταςζητοῦντας το⸢ῦ⸣τοτοῦτο
16 εἰς Ἀφαριανο⸢ὺ⸣ςἈφαριανοὺς λόγους |gap:12| κ̣τ̣ήτ̣ω̣ρκτήτωρ ἐστὶν̣ἐστὶν Λ̣ο̣υκανὸςΛουκανὸς ❨κ(αὶ)❩καὶ οἱ λοιποὶ ❨κ(αὶ)❩καὶ ο⸢ὐ⸣δέποτεοὐδέποτε
17 ἐξ ἔθους δεδώκασιν δεσποτικὴν̣δεσποτικὴν πρόσοδον τούτο⸢υ⸣τούτου το⸢ῦ⸣τοῦ τρόπου κτήτωρ ἐστὶν καὶ
18 αὐτὸς εὐαγὴς ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ οἶκος . S-3 μὴ οὗν ἐπιλάθεσθε τῆς ἐνο⸢ύ⸣σηςἐνούσης ὑμῖν κατὰ ❨θ(εὸ)ν❩θεὸν εὐσεβείας
19 καὶ τῆς μνήμης τῶν ἀλλήλους φιλούν[τω]ν̣φιλούντων μακαριτῶν ἡμῶν πατέρων ἐξαιρέτως δὲ τῆς
20 παραθέσεως τοῦ ❨μεγαλοπρ⸌ε⸍(πεστάτου)❩μεγαλοπρεπεστάτου κόμετο[ς]κόμετος [Δω]ροθέουΔωροθέου παραγγείλαντος ὑμῖν φροντίζειν το⸢ῦ⸣τοῦ
21 αὐτοῦ ὄρους διὰ τὸ ψυχωφελὲς πρὸ π[άντ]ωνπάντων καὶ διὰ τὴν πλείστην εὔνοιαν ἣν ἔχει ἐκ παιδὸς
22 |gap:6-7|ε̣ις̣|gap:6-7|εις τὸν ❨θεοφιλέστ(ατον)❩θεοφιλέστατον ἄπα Τατιανὸν ἀδελφὸν αὐτο⸢ῦ⸣αὐτοῦ ὄντα κατὰ
23 |g:stauros| μητέρα αὐτοῦ τροφὸν̣τροφὸν μεγάλη̣νμεγάλην αὐ[τοῦ]αὐτοῦ [γ]εναμένηνγεναμένην καὶ παρίδητε καὶ συγχωρήσητε τὸν
24 εὐαγῆ ❨θ(εο)ῦ❩θεοῦ οἶκον καινοτομηθῆναι ἐπ[ὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς ὑμῶν διοικήσεως ὅπερ οὐκ ἐξεγένετο
25 πρὸ ὑμῶν ὅπως ἂν̣ἂν τὰ πλεῖστα ἐν το⸢ύ⸣τῳτούτῳ εὐχαριστήσω καὶ ἐπὶ πλεῖον θεσπέσιος ἄγγελος
26 τοῦ τόπο⸢υ⸣τόπου καὶ τῶν ἁγίων ἐρημιτῶν ❨μοναζ(όντων)❩μοναζόντων ἡκαί⸢ως⸣ἡκαίως ἀντεισάξῃ ὑμῖν ❨κ(αὶ)❩καὶ τοῖς ❨ὑμετέρ(οις)❩ὑμετέροις υἱοῖς
27 ἀφόρητα ἀγαθὰ ἔπειτα δὲ ὅπως [ἂν]ἂν ο̣ἱοἱ μονα̣χ̣οὶμοναχοὶ τὴν εὐεργεσίαν ὑμῶν ἐξείπωσι
28 τῷ αὐτῷ ὄρ̣ε̣ι̣ὄρει |gap:2-3|λ̣κο̣ν̣|gap:2-3|λκον ἀλλʼ εὐαγγελ[ιζό]μενοιεὐαγγελιζόμενοι πανταχῇ τὸ κλέος ὑμῶν εἰς ἔπ̣αινονἔπαινον ὑμῶ⸢ν⸣ὑμῶν
29 πάντοτε|gap:3|α̣σ̣αμ̣ενπάντοτε|gap:3|ασαμεν ὅλοι . S-4 τόδε |gap:5||gap:2-3||gap:3|ς ἐμοῦ πρ̣ὸςπρὸς ὑμᾶς ἐ[μὸς]ἐμὸς ἀσπασμὸς καὶ ἐμὴ
30 προσκύνησις̣προσκύνησις |gap:5|π̣ο̣|gap:2||gap:5|πο|gap:2|
31 |gap:3-4||gap:5|ντινῳ Νει̣λ̣|gap:3|Νειλ|gap:3|