Sematia

sb.20.14587.xml

TM: 23760HGV: 23760Date: 308 – 308Place: Oxyrhynchos

1 m3 S-1 ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ ὑπάτων̣ὑπάτων τ̣ῶ̣ντῶν κ̣υρίωνκυρίων ἡμῶν Δ̣[ιοκ]λητιανοῦΔιοκλητιανοῦ τοῦ πατρὸς τῶν̣τῶν Σ̣ε̣β̣[αστ]ῶ̣νΣεβαστῶν τὸ ι|num:10| ❨(ἔτος)❩ἔτος καὶ Γαλερίο̣υΓαλερίου Οὐαλερίο[υ]Οὐαλερίου [Μαξιμιανοῦ]Μαξιμιανοῦ Σ̣εβαστοῦΣεβαστοῦ τὸ ζ|num:7| .
2 S-2 Οὐαλέριος Ἥρων κ̣αὶκαὶ Σαραπίων λο̣[γιστ]ὴςλογιστὴς Ὀξ⸢υ⸣ρυγχίτουὈξυρυγχίτου Παθερμουθίῳ ❨[ὑ]πηρ(έτῃ)❩ὑπηρέτῃ · S-3 τῶν δοθέντων μο̣[ι]μοι [βιβλιδίω]ν̣βιβλιδίων ὑπὸ τῆς
3 ❨ἐγ̣γ̣εγρ(αμμένης)❩ἐγγεγραμμένης ἐντεταγ̣μ̣ένηςἐντεταγμένης ἀναφ[ορ]ᾶςἀναφορᾶς μεθʼ ὑπογραφῆς τοῦ διαση[μο]τάτουδιασημοτάτου ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου [Αἰλίου]Αἰλίου [Ὑγείνο]υὙγείνου ἴσον
4 ἐ̣π̣ι̣στέλλεταιἐπιστέλλεται ὅπω[ς]ὅπως φανερὸν κα[τασ]τ̣ήσῃςκαταστήσῃς οἷς ἠξ̣ί̣ωσενἠξίωσεν .
5 S-4 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιζ|num:17| |g:s-etous| καὶ ε|num:5| |g:s-etous| [τ]ῶντῶν κυρίων ἡ̣[μ]ῶνἡμῶν Γαλερίου Ο̣ὐ̣α̣λερίουΟὐαλερίου Μα̣[ξιμι]α̣νο̣ῦ̣Μαξιμιανοῦ Σεβαστοῦ καὶ Μαξιμ[ίνου]Μαξιμίνου [τοῦ]τοῦ [ἀν]δρειοτάτουἀνδρειοτάτου καὶ
6 ἀητʼτήτου Κ̣α̣ί̣[σ]α̣ρ̣ο̣ς̣Καίσαρος πρὸ α̣|num:1|α|num:1| [Κ]α̣λανδῶνΚαλανδῶν Ὀκτω̣[β]ρ̣ί̣ωνὈκτωβρίων .
7 m1 S-5 Α[ὐ]ρηλίῳΑὐρηλίῳ Ἥρωνιτ[ῷ]Ἥρωνιτῷ καὶ Σαραπ̣ί̣ω̣[νι]λογιστῇΣαραπίωνιλογιστῇ ∼Ὀξυρυ̣[γχ]ε̣[ί]του∽Ὀξυρυγχίτου m3 ❨σε̣[ση]μ̣(είωμαι)❩σεσημείωμαι .
8 m1 S-6 παρ̣ὰπαρὰ Αὐρηλίας Θαήσ̣ι̣[ος]Θαήσιος [❨θυ(γατρὸς)❩]θυγατρὸς Θωνίου ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς [Τ]α̣αμμωνίουΤααμμωνίου μ̣ε̣τ̣ὰ̣μετὰ σ̣υ̣νεστῶτοςσυνεστῶτος [τοῦ]τοῦ [ἀν]δρὸςἀνδρὸς Αὐρηλίου Πτολ̣ε̣μ̣αίουΠτολεμαίου Κολλ[ούθου]Κολλούθου [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆ]ςτῆς ❨λαμ(πρᾶς)❩λαμπρᾶς καὶ ❨λαμ(προτάτης)❩λαμπροτάτης
8-9 ∼Ὀξυρ̣υ̣γ̣∤χε̣[ι]τῶν∽Ὀξυρυγ∤χιτῶν
9 πόλεως · S-7 ὧν̣ὧν ἀ̣νήνεγ̓καἀνήνεγ̓κα βιβ̣[λι]δ̣ίωνβιβλιδίων τῷ κυρί̣ῳκυρίῳ μ̣[ου]μου [τῷ]τῷ [δια]σημοτάτῳδιασημοτάτῳ [ἡγεμ]όνιἡγεμόνι Αἰλίῳ Ὑγείνῳ [αἰτι]ωμένηαἰτιωμένη τ̣[οὺς]τοὺς [ἐγγεγραμμέν]ουςἐγγεγραμμένους ἀδελφοὺς
9-10 Διδ[ύ]∤μηνΔιδύ∤μην
10 καὶ Πίτεα̣ν̣Πίτεαν κα̣ὶκαὶ ἧ̣[ς]ἧς [ἔ]τυχονἔτυχον ἐ[π]ὶ̣ἐπὶ [σὲ]σὲ τ̣ὸντὸν ἄριστον λογι̣σ̣τ̣ὴ̣[ν]λογιστὴν ὑ̣πογραφῆ̣[ς]ὑπογραφῆς [τὸ]τὸ ἀν̣τ̣ί̣[γ]ρ̣αφονἀντίγραφον ἐντ[άξασα]ἐντάξασα ἐ̣πιδ̣ί̣δ̣ω̣[μί]ἐπιδίδωμί [σοι]σοι [ὅπως]ὅπως διʼ ἑνὸς|num:1| τῶν περ̣ὶ̣περὶ σ[ὲ]σὲ
11 ὑπηρετῶν <φανερὸν>φανερὸν <καταστήσῃς>καταστήσῃς τ̣οῖςτοῖς ἐγ̣γ[εγ]ρ̣αμμένο̣[ις]ἐγγεγραμμένοις [Διδύ]μῃΔιδύμῃ καὶ Πιτέα κ̣[αὶ]καὶ [τῇ]τῇ [το]ύ̣τ̣ουτούτου μητρ̣[ὶ]μητρὶ |gap:2|οῦτι ἵνʼ εἰδῶσ̣ι̣εἰδῶσι [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [ἐ]π̣ι̣β̣[άλλοντά]ἐπιβάλλοντά [μ]ο̣ι̣μοι μ̣έ̣[ρ]ημέρη τῆς
11-12 π[α]∤τρῴαςπα∤τρῴας
12 διαδοχῆς ∼ἀπο[δ]ῶσει∽ἀποδῶσι . S-8 ιζ|num:17| ❨(ἔτους)❩ἔτους [καὶ]καὶ [ε|num:5|]ε|num:5| [❨(ἐτους)❩]ἐτους [τ]ῶ̣ντῶν κυρίων ἡ̣[μῶν]ἡμῶν [Γα]λ̣ε̣ρ̣ίουΓαλερίου Οὐα̣[λερίου]Οὐαλερίου [Μα]ξιμιανοῦΜαξιμιανοῦ Σεβασ̣τ̣[οῦ]Σεβαστοῦ [καὶ]καὶ Μ̣α̣ξι̣μ̣ί̣ν̣[ου]Μαξιμίνου [τοῦ]τοῦ [ἀνδρειοτ]άτουἀνδρειοτάτου καὶ ∼ἀνεικήτο[υ]∽ἀνικήτου
13 Καίσαρος πρὸ α|num:1| ❨Κα̣λ̣(ανδῶν)❩Καλανδῶν ∼Ὀκτωμβρ̣[ίων]∽Ὀκτωβρίων [.]. S-9 [ἔσ]τιἔστι δὲ τὸ ❨ἀντ̣ί̣[γρ(αφον)]❩ἀντίγραφον [·]· S-10 [Αἰλί]ῳΑἰλίῳ Ὑγεί̣ν̣[ῳ]Ὑγείνῳ [τῷ]τῷ [δι]ασημοτάτῳδιασημοτάτῳ ἐπ[άρχῳ]ἐπάρχῳ [Αἰγ]ύ̣πτ[ου]Αἰγύπτου [παρὰ]παρὰ [Αὐρη]λ̣ί̣αςΑὐρηλίας Θα̣ήσ̣ιοςΘαήσιος Θων̣[ίου]Θωνίου
14 ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ταααμμων̣ί̣ουΤ{α}ααμμωνίου ἀπὸ τῆς ❨λ̣[αμ(πρᾶς)]❩λαμπρᾶς καὶ ❨[λα]μ(προτάτης)❩λαμπροτάτης ∼Ὀξυρυχιτ̣[ῶν]∽Ὀξυρυγχιτῶν [πόλε]ωςπόλεως συνε̣[στῶτος]συνεστῶτος τοῦ ἀνδρὸς Αὐρ̣η̣[λίου]Αὐρηλίου [Πτολε]μ̣αί[ου]Πτολεμαίου [Κολλούθου]Κολλούθου [ἀ]π̣ὸἀπὸ τῆς αὐτῆς
14-15 π̣[ό]∤λεωςπό∤λεως
15 · S-11 τοῦ ἡμε[τέρ]ουἡμετέρου πατρὸς̣πατρὸς [Αὐρηλ]ίουΑὐρηλίου Πιτέου ἀδι[αθέτ]ου̣ἀδιαθέτου τετελ̣[ευτηκότ]οςτετελευτηκότος ἐπʼ ἐμοὶ καὶ Π̣[ιτέᾳ]Πιτέᾳ [καὶ]καὶ [Διδύμῃ]Διδύμῃ [τοῖς]τοῖς [ἀδελφο]ῖ̣ς̣ἀδελφοῖς μουςμου{ς} κληρονόμο[ις]κληρονόμοις
16 παραυτὸ μὴ μ̣ε̣λλήσασαμελλήσασα π̣[αρῆν]παρῆν παρὰ τῷ διασημ̣[ότ]α̣ταδιασημότατα ἡγεμ[ονεύσαν]τ̣ιἡγεμονεύσαντι Οὐικτωρείν[ῳ]Οὐικτωρείνῳ [καὶ]καὶ [πάν]τ̣α̣πάντα τὰ νόμιμα
16-17 ἀπ̣[ο]∤πληρώσασαἀπο∤πληρώσασα
17 μ̣ετῆλθον̣μετῆλθον [ἀκολού]θωςἀκολούθως τὰ μέρη τῆ[ς]τῆς [τ]οῦτοῦ πατρὸς κ̣[ληρονο]μίαςκληρονομίας , οἱ δὲ προκ[είμενοι]προκείμενοι [ἀδελφοὶ]ἀδελφοὶ [Διδύ]μ̣η̣Διδύμη καὶ ∼Πιτέος∽Πιτέας
17-18 ἐνο[χ]∤λεῖςἐνοχ∤λεῖς
18 ἐγένοντο̣ἐγένοντο πρ̣ὸ̣[ς]πρὸς [ἐμὲ]ἐμὲ [μηδ]ὲνμηδὲν τὸ καθόλον ἐ[πι]δεδωκότ̣ε̣[ς]ἐπιδεδωκότες [.]. S-12 [διὸ]διὸ [οὖ]νοὖν ἐδεήθην κατα[φυγὴ]νκαταφυγὴν π̣ο̣[ιεῖσθαι]ποιεῖσθαι [πρὸς]πρὸς [τὴν]τὴν [σὴ]ν̣σὴν τ̣ύ̣χ̣η̣ν̣τύχην καὶ ἀξ̣ιοῦ̣ν̣ἀξιοῦν
19 [κ]ἀ̣μοὶκἀμοὶ ἐπιρρωσ̣θ̣ῆναιἐπιρρωσθῆναι |gap:1||gap:7||gap:2|κους νόμου[ς]νόμους καὶ προστά̣ξ[αι]προστάξαι [με]με [τὰ]τὰ [ἐπ]ιβάλλοντάἐπιβάλλοντά μοι μ̣έ̣ρ̣ημέρη τῆς τοῦ [πατρὸς]πατρὸς [κλη]ρονομίαςκληρονομίας ἀπολαβε̣ῖ̣[ν]ἀπολαβεῖν
20 διʼ οὗ ἐὰν δοκιμάσῃ σου ἡ̣ [τύχη]τύχη πρὸς τὸ δύν[ασθα]ιδύνασθαι καʼμὲ τῶ̣[ν]τῶν [τ]ῆςτῆς κληρονομί[ας]κληρονομίας ἀ̣π̣ολαύεινἀπολαύειν , δ[ιʼ]διʼ [ἣν]ἣν [εἰς]εἰς [ἐμὲ]ἐμὲ φ̣ιλανθρω̣πίανφιλανθρωπίαν
20-21 χ[ά]∤ριταςχά∤ριτας
21 τῇ τύχῃ σ̣ο̣υ̣σου διὰ [παντὸς]παντὸς [ὁ]μ̣ολογήσωὁμολογήσω . S-13 δ[ιευ]τ̣ύ̣[χ]ε̣ι̣διευτύχει . S-14 Αὐρηλ̣ί̣α̣Αὐρηλία [Θαῆσις]Θαῆσις [ἐ]π̣ιδέδωκαἐπιδέδωκα . S-15 Αὐρή[λιος]Αὐρήλιος [Π]τ̣ο̣λ̣ε̣μα[ῖο]ςΠτολεμαῖος [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [γυ]ν̣αι[κ]ό̣ςγυναικός μου ❨γρ(άμματα)❩γράμματα μὴ [❨εἰ(δυίης)❩]εἰδυίης [.].
22 S-16 ὑπατείας τῶ̣ν̣τῶν δεσπ̣[οτῶν]δεσποτῶν ἡ̣μ̣[ῶ]νἡμῶν Διοκλητιανοῦ [τοῦ]τοῦ π̣ατ̣ρ̣ὸ̣ς̣πατρὸς τ̣ῶ̣[ν]τῶν [Σεβαστῶ]ν̣Σεβαστῶν τὸ ι|num:10| ❨(ἔτος)❩ἔτος καὶ Γ̣α̣λ̣ε̣ρ̣ί̣ο̣[υ]Γαλερίου [Οὐαλε]ρ̣ί̣ουΟὐαλερίου Μαξιμ̣[ιανοῦ]Μαξιμιανοῦ [Σεβασ]τ̣οῦΣεβαστοῦ τὸ ζ|num:7| πρὸ γ|num:3|
23 Καλανδῶν ∼Ὀκτωμβρ̣[ίων]∽Ὀκτωβρίων [.]. S-17 π[ερὶ]περὶ τῆς ἀμφισ̣β̣[ητή]σ̣ε̣ω̣ς̣ἀμφισβητήσεως [γινομένης]γινομένης [σο]ισοι πρὸς τοὺς̣τοὺς [δύο][|num:2|]δύο|num:2| ἀδελφοὺς |gap:8| δικάσει
23-24 ἑκα[τέ]∤ροιςἑκατέ∤ροις
24 τοῖς μέρεσι τῆς π[ό]λεωςπόλεως λογιστὴ[ς]λογιστὴς [καὶ]καὶ μηδεν[ὸς]μηδενὸς |gap:?|ς ἡγεμονικ̣[ὴ]ἡγεμονικὴ |gap:?| [❨κολλ(ήματος)❩]κολλήματος |gap:1| [❨τόμ(ου)❩]τόμου |gap:1| [.].
25 m2 S-18 Αὐρηλία Θαῆσις διʼ ἐμοῦ τοῦ ∼ἀντρὸς∽ἀνδρὸς [Πτο]λεμ[αίου]Πτολεμαίου [ἐπιδ]έδωκαἐπιδέδωκα |gap:?| δύο|num:2||gap:?|
26 φανερᾶς οὔσης ⸢τῆς⸣τῆς γεγενη[μ]ένηςγεγενημένης υ|gap:?||gap:?|υ μου α|gap:?|
27 μης καὶ βουλη̣βουλη γ̣ε̣|gap:2||gap:2|ης|gap:?||gap:?|ησητ|gap:?|γε|gap:2||gap:2|ης|gap:?||gap:?|ησητ|gap:?|
28 κατὰ πρόσταξιν το[ῦ]τοῦ [κυρ]ίουκυρίου μου [τοῦ]τοῦ [διαση]μοτάτο[υ]διασημοτάτου [ἐ]πάρχουἐπάρχου [Αἰγύπτου]Αἰγύπτου Αἰλί[ου]Αἰλίου Ὑγί[νου]Ὑγίνου |gap:?|
29 ἔσχον [τού]τουτούτου τὸ ἴ̣[σο]ν̣ἴσον . S-19 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιζ|num:17| |g:s-etous| [καὶ]καὶ ε|num:5| |g:s-etous| τ[ῶν]τῶν [κ]υ[ρίων]κυρίων [ἡμῶν]ἡμῶν [Μαξιμιανοῦ]Μαξιμιανοῦ [καὶ]καὶ [Μαξιμίνου]Μαξιμίνου [πρὸ]πρὸ [α|num:1|]α|num:1| [Καλανδῶν]Καλανδῶν [Ὀκτωβρίων]Ὀκτωβρίων [.].
30 S-20 Αὐρήλιο[ς]Αὐρήλιος [Π]τ̣ο̣λ[εμαῖος]Πτολεμαῖος [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῆς]αὐτῆς [μὴ]μὴ ∼εἰδυείη[ς]∽εἰδυίης [γράμ]μα̣ταγράμματα .