Sematia

sb.20.14401.xml

TM: 14880HGV: 14880Date: – Place:

1 m1 S-1 ∼Ποπλίῳ∽Πουπλίῳ ∼Μάρκ̣ῳ∽Μαρκίῳ Κρί̣σπωιΚρίσπωι τῶι κρατίστῳ ἐπιστρατήγῳ
2 παρὰ Πτολεμαίου Διοδώρο̣υ̣Διοδώρου το[ῦ]τοῦ καὶ Διοσκόρου τῶν ἀπὸ τοῦ ∼Ἀρσινοείτου∽Ἀρσινοίτου .
3 S-2 πά̣ν̣τωνπάντων αἴσχιστον τῶν ἐν̣ἐν βίῳ ἀτοπημάτων ἐστὶν τὸ τοὺς ἐλευθέρους
3-4 τύ∤[πτ]ε̣σ̣θαιτύ∤πτεσθαι
4 καὶ ὑβρίζεσθαι κ̣α̣ὶκαὶ μ[άλ]ισταμάλιστα ὑπὸ δούλων εὐώνων καὶ ὑπὸ
4-5 ὀψωνια∤ζομένων
5 . S-3 τοῦτο δὲ χεῖρόν ἐσ̣τινἐστιν ὕ̣βρεωςὕβρεως ἀνηκέστου . S-4 πολλάκις οὖν , κύριε ,
5-6 βου∤λόμενοι
6 ∼ἐγ̣δ̣ι̣κίας∽ἐκδικίας τυχεῖν , ἀπ̣ο̣ρ̣οῦμενἀποροῦμεν διὰ τὸ μακρὰν εἶναι τοῦ ἐνθάδε δικαίου . S-5 ὧν
7 ἐστιν Πτολεμαῖος υ⋰ἱ⋱ὸςυἱὸς Πάππο̣[υ]Πάππου τ̣ινὸςτινὸς γεγυμνασιαρχηκότος ἀπὸ τοῦ αὐτοῦ
7-8 ∼Ἀρσινο∤είτου∽Ἀρσινο∤ίτου
8 , α̣ὐ̣θάδηςαὐθάδης τῷ τρόπῳ κ[αὶ]καὶ [βί]α̣ι̣ο̣ς̣βίαιος , ∼δανιστιμὸν∽δανειστικὸν βίον̣βίον ∼ζῶων∽ζῶν καὶ πράσσων ἀνόσια
9 πάν̣[τα]πάντα ἀ̣πειρημέναἀπειρημένα , στατηρι̣[αίο]υ̣ς̣στατηριαίους τόκους ἀπαιτῶν τῇ περὶ αὐτὸν ἐν τῷ νομῷ
10 δυν̣[άμε]ιδυνάμει , παρηγησάμενος τὰς τῶ[ν]τῶν ἐ̣πάρχωνἐπάρχων κρίσεις καὶ τὰς τῶν Αὐτοκρατόρων
11 ἐντ̣ο̣λάςἐντολάς , ἐν οἷς κἀ̣μοὶκἀμοὶ τὸ αὐτὸ διεπράξατο , καὶ στατηριαίους τόκους πράσσει ,
12 ἐ̣π̣ι̣κατερχόμενοςἐπικατερχόμενος εἰς τὰς κ̣[ώμ]αςκώμας μετὰ πλήθους κ̣αὶκαὶ ὕ̣βρειςὕβρεις πλείστας τοῖς
12-13 ἁπ∤[τομ]έ̣ν̣οιςἁπ∤τομένοις
13 παρεχόμ̣ενοςπαρεχόμενος . S-6 π̣[ολλά]κ̣ιςπολλάκις οὖν κἀμοί , κύριε , τὸ αὐτὸ ποιήσας ἀλόγους ∼ὕβρις∽ὕβρεις
14 [διὰ]διὰ τ̣ῶ̣ντῶν ὑπʼ αὐτοῦ , ἐ̣ὰνἐὰν βου̣[λη]θ̣ῶμενβουληθῶμεν στρατηγῷ ἐ̣ν̣τυχεῖνἐντυχεῖν περὶ τῆς αὐτοῦ βίας
15 [τὰ]τὰ ὑ̣πάρχονταὑπάρχοντα ἕ̣ωςἕως τοῦ [ν]ῦ̣ννῦν ἐ̣φέλκεταιἐφέλκεται ἐπὶ τὰ στρατήγια καὶ συνεδρεύουσι τῷ
15-16 δικασ∤[τ]ῇδικασ∤τῇ
16 . S-7 ἐ̣κ̣ἐκ τούτου συμβ̣αίνεισυμβαίνει μὴ τυγχάνειν ἡμᾶς ∼ἐγδικίας∽ἐκδικίας . S-8 ἀποδείξω δὲ αὐτὸν ∼ἀποδίξω∽{ἀποδείξω}
17 ∼δά̣νι̣ον∽δάνειον ἐν μιᾷ|num:1| κώμῃ ἐκ̣δανίσανταἐκδανίσαντα τρία ἥμισυ|num:3||num:1/2| τὰ λεπτὰ κατὰ μέρος
17-18 ∼λαμβάνων∤[τα]∽λαμβάνον∤τα
18 σ̣τ̣ατηριαῖονστατηριαῖον τ̣όκοντόκον ὡς συνάγεσθαι κατʼ ἔτος ἡμιόλιον , ὃν καὶ εὑρήσεις παρʼ
18-19 ἐ∤νίων
19 ὀκταπλάσιον ∼του∽τινὸς καὶ ἄλλου εἰληφότα ἐν ὀλίγο<ι>ςὀλίγοις ἔτεσι , ὅπερ ἀπείρηται
19-20 πλέ̣∤ον̣πλέ∤ον
20 τ̣ο̣ῦτοῦ ἴσου κεφαλ[α]ίουκεφαλαίου τόκον ⸢μὴ⸣μὴ ἐκπράσσεσθαί τινα παντὶ τῷ χρόνῳ . S-9 τῶν οὖν
21 το̣ι̣ούτωντοιούτων ἐπιστά̣σεωςἐπιστάσεως ∼ὀφιλόντων∽ὀφειλόντων τυγχάνειν , ἐπὶ σὲ τὴν καταφυγὴν
21-22 ⸢ἐ⸣ποι∤ησά̣μ̣ηνἐποι∤ησάμην
22 τὸν πάντων εὐεργέτην ὅπως ἐ̣[ν]ἐν τοῖς εὐμενεστάτοις τοῦ κυρίου
23 ἡμῶν Ἀντωνίνου [κ]α̣ι̣ροῖςκαιροῖς <δυνηθῶ>δυνηθῶ ἐν τῇ ⋰ἰ⋱δίᾳἰδίᾳ ∼συνμένειν∽συμμένειν <καὶ>καὶ κελεύσῃς γραφῆναι τῷ τῆς
24 Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣είδουἩρακλείδου στρ̣[α]τηγῷστρατηγῷ ὅπως ἀνεπηρέαστος καὶ ἀνύβριστος ὑπὸ τοῦ Πτολεμαίου
25 φυλαχθῶ καὶ <οὗ>οὗ ἀπ̣ο̣δέδωκαἀποδέδωκα εἰς τόκον̣τόκον περισσὸν τοῦ δραχμιαίου εἰς
25-26 κεφάλαι∤όν
26 μοι ἐλλογηθῆν̣αιἐλλογηθῆναι , καὶ ἐάν τι φανῶ αὐτῷ ὀφείλων μετὰ ταῦτα , ἰσχύσω αὐτῷ
27 ∼ἀποδῶναι∽ἀποδοῦναι εὐγνω̣μόνωςεὐγνωμόνως , εἰς δὲ ∼ἀπόδιξιν∽ἀπόδειξιν τῶν προγεγραμμένων τὸν στρατηγὸν
28 κελεῦσαι ἀχθῆναι ἐπʼ αὐτὸν Ἀφρ̣[ο]δί̣σ̣ι̣ό̣νἈφροδίσιόν τ̣[ιν]ατινα καὶ Ζωίλον ὀψωνιαζομένους
29 ὑπʼ αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀκ̣ε̣ραιωμ̣[ένω]ν̣ἀκεραιωμένων τῆ[ς]τῆς [ε]ἰσπράξεωςεἰσπράξεως τῶν τόκων ,
29-30 λαμβά∤νων
30 αὐτῶν ἱκανὸν ἐπὶ τὴν σὴν διάγ̣ν̣ω̣[σι]ν̣διάγνωσιν ,
31 καὶ ἐκ τούτου φανήσεται ἐκείν̣ο̣υἐκείνου ἰ̣δ̣ίαἰδία διαπρασσομένη , ἵνʼ ὑπὸ σοῦ βεβοηθημένος .
32 S-10 διευτύχει .
33 m2 S-11 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| , Φαῶφι κα̣|num:21|κα|num:21| .
34 S-12 τῷ στρατηγῷ ἔντυχε . m3 S-13 ἀπόδος .