Sematia

sb.20.14375.xml

TM: 23723HGV: 23723Date: -12 – -12Place: Alexandria

1 m1 S-1 κολ(…)κολ…
2 Πρ[ωτ]ά̣ρ̣[χωι]Πρωτάρχωι
3 παρὰ Μάρκου |gap:3|❨|gap:?||gap:2|τρίο(υ)❩|gap:3||gap:?||gap:2|τρίου ❨Μάρκο(υ)❩Μάρκου ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ Α̣|gap:1|ι̣|gap:1|ι̣α̣Α|gap:1|ι|gap:1|ια σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣ι̣ώ̣τ̣ο̣υ̣στρατιώτου [τῶν]τῶν [ἐκ]ἐκ [τῆς]τῆς |gap:2|
3-4 [λεγε]∤❨ῶνο̣(ς)❩λεγε∤ῶνος
4 ❨σ̣π̣ε̣ί̣ρ̣[η(ς)]❩σπείρης [τ]ρ[ί]τ̣ηςτρίτης κεντεριωνίας Ἀτιλ̣ίουἈτιλίου [καὶ]καὶ [παρὰ]παρὰ [Μαρίου]Μαρίου [τοῦ]τοῦ |gap:6|
5 ❨Πέρ(σου)❩Πέρσου ❨τ̣ῆ̣(ς)❩τῆς ❨ἐ̣πι̣γ̣ο̣(νῆς)❩ἐπιγονῆς [καὶ]καὶ [τῆς]τῆς [τού]τ̣ο̣υ̣τούτου ❨γυναικ(ὸς)❩γυναικὸς Θαήσιος τῆς |gap:5| [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου [τοῦ]τοῦ
6 ❨ἀνδρὸ̣(ς)❩ἀνδρὸς ❨συνχωρ[οῦ(σιν)]❩συνχωροῦσιν ❨Μ̣ά̣ρ̣ι̣ο̣(ς)❩Μάριος καὶ Θαῆσις ❨ἔχε(ιν)❩ἔχειν παρὰ τοῦ ❨Μάρκ(ου)❩Μάρκου δ̣ι̣ὰ̣διὰ χ̣ε̣ι̣ρ̣ὸ̣ς̣χειρὸς ἐ̣ξἐξ ❨ο̣ἴ̣κ̣(ου)❩οἴκου
7 ❨ἀργυρίο(υ)❩ἀργυρίου ❨Πτολ(εμαικοῦ)❩Πτολεμαικοῦ ❨δρ[α]χ(μὰς)❩δραχμὰς διακοσίας|num:200| ἀτόκο̣υ̣ςἀτόκους ἐπάναγκες α[ὐ]τ̣ή̣ν̣αὐτήν τε κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨Μ̣ά̣ρ̣ι̣ο̣(ν)❩Μάριον
8 ὑπὲρ ❨τ̣ό̣(κων)❩τόκων ❨το(ῦ)❩τοῦ ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους Καίσαρος ❨χορηγήσ(ειν)❩χορηγήσειν τῶι Μάρκωι ξύλων παπυρικῶν ∼ἀνκάλας∽ἀγκάλας
9 μὲν δισμυρίας|num:20000| ἑξάνκαλα δὲ φορτία τρισχίλια π̣εντα[κ]ό̣σ̣ια|num:3500|πεντακόσια|num:3500| ἐξ οὗ ❨ἔχ̣ο̣υ̣σ̣(ιν)❩ἔχουσιν
10 ἐν ❨μισθώσ(ει)❩μισθώσει ἕλους παπυρικοῦ παραδι|gap:7| ἐ̣ν̣ἐν τ̣η̣|gap:19|τη|gap:19|
11 |gap:14| ὅ̣σ̣ωνὅσων ἐὰν λάβῃ παρʼ ❨αὐτῶ(ν)❩αὐτῶν καθʼ ❨ἡμέρ(αν)❩ἡμέραν ❨ἑ̣κ̣ά̣σ̣τ̣η̣(ν)❩ἑκάστην |gap:10| α̣υ̣τ̣ο̣(…)αυτο…
12 δ̣ω̣ς̣(…)δως… καὶ |gap:5|χρ|gap:1|(…)|gap:5|χρ|gap:1|… π̣ρ̣ο̣σ̣τιμααπροστιμαα ❨διαλογιζομε(ν-…)❩διαλογιζομεν-… ἑκάστου ε̣κ̣α̣τ̣ε̣ρ̣ο̣ς̣εκατερος
12-13 ε̣ν̣η̣ι̣∤λασ|gap:4|ε̣ξ|gap:4|σ̣α̣|gap:1|ζευγεενηι∤λασ|gap:4|εξ|gap:4|σα|gap:1|ζευγε
13 δὲ δέκα τρίτον δὲ ❨Μάριο(ς)❩Μάριος καὶ Θαῆσις
13-14 τ̣ε̣λ̣έ̣∤σουσιτελέ∤σουσι
14 τῶι Μάρκωι εἰς τὰς τοῦ ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς διακοσίας|num:200| ἀπὸ Παῦνι τοῦ
14-15 ἐνε∤σ̣τ̣ῶ̣τ̣ο̣ς̣ἐνε∤στῶτος
15 ι̣η̣|num:18|ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους Καίσαρος ἐπὶ ❨το(ὺς)❩τοὺς ❨λοιπ(οὺς)❩λοιποὺς ❨μῆ(νας)❩μῆνας ἓξ|num:6| καθʼ ❨ἑκάστη(ν)❩ἑκάστην ❨(ἡμέραν)❩ἡμέραν ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ν|num:50| μίαν|num:1| ε|gap:1|ε
16 |gap:5|μ̣ι̣|gap:5||gap:5|μι|gap:5| μηνὶ μηδεμίαν 〚|gap:6|〛|gap:6| ἡμέραν κοιλὴν
16-17 ποιη∤σ̣ά̣μ̣ε̣ν̣ο̣ι̣ποιη∤σάμενοι
17 |gap:7|ειν τῶι Μάρκωι τὰ ξύλα ε̣ἰ̣ς̣εἰς τ̣|gap:1|(…)τ|gap:1|… |gap:8| εἰς ὃ̣
18 [ἐὰν]ἐὰν [αἱρῆται]αἱρῆται |gap:7|ο(…)|gap:7|ο… ακ̣εφουακεφου τοῖς ❨ἰδίο(ις)❩ἰδίοις ❨αὐτῶ(ν)❩αὐτῶν δαπανήμασι
18-19 ἀποδι∤[δόντες]ἀποδι∤δόντες
19 |gap:7| ἀρεστὰς καὶ φορτία εχε|gap:3|η ὡ̣ςὡς ❨καθή(κει)❩καθήκει κ̣|gap:7|κ|gap:7|
20 |gap:8| ταῖς αὐταῖς ἐ̣ν̣ἐν γ̣έ̣ν̣ε̣ι̣γένει ἀνε|gap:1|(…)ἀνε|gap:1|… |gap:6|
21 |gap:8| α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣αὐτοῖς ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τὸν ❨προκ(είμενον)❩προκείμενον χ̣ρ̣όν̣ονχρόνον α̣ν̣α̣|gap:12|ανα|gap:12|
22 |gap:11| ξύλα μηδὲ διέλκειν τ̣ὴ̣ν̣τὴν κ̣α̣θ̣ʼκαθʼ ❨ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣(ν)❩ἡμέραν
23 τ̣ῆ̣ς̣τῆς |gap:9|ίας χορηγίαν καθʼ ἐὰν ❨παραβαίνω(σιν)❩παραβαίνωσιν ε̣ἶ̣ν̣α̣ι̣εἶναι
24 ❨αὐτο(ὺς)❩αὐτοὺς ❨παραχ̣ρ̣ῆ(μα)❩παραχρῆμα ❨ἀγωγίμο(υς)❩ἀγωγίμους καὶ συνέχεσθαι μέχρι τοῦ ἐκτῖσαι τὰ̣ςτὰς
25 μὲν τοῦ ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ|num:200| ἐὰν ❨λοι(πὸν)❩λοιπὸν σὺν ❨ἡμιολ(ίᾳ)❩ἡμιολίᾳ καὶ τ̣|gap:7|τ|gap:7|
25-26 [βλά]∤β̣η̣βλά∤βη
26 καὶ ❨δαπ(ανήματα)❩δαπανήματα κ̣α̣ὶ̣καὶ ❨ἐ̣π̣ί̣τ̣ι̣μ̣ο̣(ν)❩ἐπίτιμον ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σ|num:200| τῆς πράξεως ❨γενομέ(νης)❩γενομένης ἐ̣ξἐξ |gap:6|
27 ❨ὄ̣ν̣τ̣ω̣(ν)❩ὄντων ἀλληλεγγύων εἰς ❨ἔκτεισ(ιν)❩ἔκτεισιν καὶ ἐξ ❨ἑνὸ(ς)❩|num:1|ἑνὸς|num:1| καὶ ἐξ οὗ ἐὰν ❨αἱρῆ(ται)❩αἱρῆται καὶ τ̣ῶ̣ν̣τῶν
28 ❨ὑπαρχ(όντων)❩ὑπαρχόντων αὐτοῖς ❨πάντω(ν)❩πάντων ❨καθάπ(ερ)❩καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ ❨δίκ(ης)❩δίκης ❨ἀκύρω(ν)❩ἀκύρων οὐσῶν κ̣α̣ὶ̣καὶ ὧ̣ν̣ὧν ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν
28-29 ∼ἐ̣π̣ε̣∤νένκωσιν∽ἐπε∤νέγκωσιν
29 ❨πίστε(ων)❩πίστεων ❨πασῶ(ν)❩πασῶν ❨σκέπ(ης)❩σκέπης ❨πάση(ς)❩πάσης καὶ |gap:15|
30 |gap:3| α̣ὐ̣τ̣ο̣ῖ̣ς̣αὐτοῖς ὧν ἐὰν λαμβάνῃ καθʼ ❨ἡμέρ(αν)❩ἡμέραν |gap:14|
31 τιμ̣αςτιμας καὶ μὴ διέλκειν μηδὲ ἐξεῖναι αὐτῶι [πρὸ]πρὸ [τοῦ]τοῦ
32 ❨προκ(ειμένου)❩προκειμένου ❨χ̣ρόν(ου)❩χρόνου ∼ἐνκαταλιπεῖν∽ἐγκαταλιπεῖν τὸν τῶν ξύλων |gap:5||gap:5|
33 πληρωθ̣έ̣ν̣ταπληρωθέντα δὲ ταῖς τοῦ ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμαῖς)❩δραχμαῖς σ̣|num:200|σ|num:200| καθὼς ❨πρό[κ(ειται)]❩πρόκειται [βεβαιώσειν]βεβαιώσειν
34 ❨τή(ν)δε❩τήνδε ❨τὴ(ν)❩τὴν ∼συνχωρη∽συγχώρησιν καὶ αὐτὸν ἐ̣κ̣τ̣ί̣σ̣ε̣ι̣ν̣ἐκτίσειν ἐὰν [ὀφιλήσῃ]ὀφιλήσῃ
35 πρὸς τὴν ∼τ̣η̣μ̣η̣∽τιμὴν σὺν ❨ἡ(μιολίᾳ)❩ἡμιολίᾳ καὶ τὸ ἴσον ἐπίτιμον . S-2 ❨ἀξ(ιοῦμεν)❩ἀξιοῦμεν .
36 S-3 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη̣|num:18|ιη|num:18| Καίσαρος ❨Φαρμο(ῦθι)❩Φαρμοῦθι .