Sematia

sb.18.13173.xml

TM: 18404HGV: 18404Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?|γ̣εσας̣|gap:?|γεσας
2 |gap:?| ἀπὸ Μαύρα̣ς̣Μαύρας
3 |gap:?|φων
4 |gap:?||gap:1|μεν
5 |gap:?|α φυλαττομε|gap:?|
6 |gap:?| ὑπατ|gap:2||gap:?|
1 |gap:22|ν̣ον|gap:22|νον ἀπὸ τοῦ̣τοῦ |gap:3|ε̣|gap:1||gap:3||gap:3|ε|gap:1||gap:3|
2 |gap:10| [τιθέμε]θατιθέμεθα καὶ ποιούμεθα ἡμ[εῖ]ςἡμεῖς
3 [Παθερμοῦθις]Παθερμοῦθις [υἱὸς]υἱὸς [Χριστοφόρου]Χριστοφόρου |gap:3|ε̣ρεβε̣|gap:1||gap:4||gap:2||gap:2||gap:3|ερεβε|gap:1||gap:4||gap:2||gap:2| [καὶ]καὶ
4 [Ἀνατόλιος]Ἀνατόλιος [υἱὸς]υἱὸς [Μακαρίου]Μακαρίου |gap:2| [ἀπὸ]ἀπὸ [τ]αύτηςταύτης τῆς Ἑρμουπολιτῶν
5 [Θὼθ]Θὼθ [εἰκὰς]εἰκὰς [πρώτῃ]πρώτῃ τῆς παρούσης [τρίτ]η̣ς̣τρίτης
6 [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος [τὴν]τὴν [ἔγγραφον]ἔγγραφον [συγγραφὴν]συγγραφὴν [πρὸς]πρὸς [Αὐ]ρηλίανΑὐρηλίαν Ἰσιδώραν τὴν
7 εὐγενεστάτ[ην]εὐγενεστάτην [θυγατέρα]θυγατέρα Βίκτορος ἀπὸ τῆς
8 αὐτῆς Ἑρμουπολιτῶ[ν]Ἑρμουπολιτῶν χαίρειν . S-2 ὁμολογοῦμεν
9 ἡμεῖς οἱ προγεγρ[αμμένοι]προγεγραμμένοι Πατερμοῦθις καὶ
10 Ἀνατόλιος διὰ τ[αύτ]ηςταύτης ἡμῶν τῆς ἐ̣γ̣γ̣ρ̣άφουἐγγράφου
11 ὠ̣νιακῆςὠνιακῆς συγγραφ[ῆ]ςσυγγραφῆς ἑκουσίᾳ γνώμῃ καὶ
12 αὐθαιρέτῳ βουλήσ[ει]βουλήσει [κ]αὶκαὶ ἀμετανοήτῳ καὶ
13 ἀ̣δόλῳἀδόλῳ προαιρέ[σει]προαιρέσει [β]εβαίᾳβεβαίᾳ συνειδήσει
14 ὀρθῇ διανοίᾳ [δίχα]δίχα [π]αντὸςπαντὸς δόλου καὶ φόβου
15 καὶ βίας καὶ ἀπάτ[ης]ἀπάτης [καὶ]καὶ ἀνάγκης καὶ περιγραφῆς
16 πάσης καὶ συναρ̣[παγῆς]συναρπαγῆς πεπρακέναι σοι
17 τῇ προγεγραμμένῃ εὐγενεστάτῃ Ἰσιδώρᾳ
18 καὶ καταγεγραφη[κένα]ικαταγεγραφηκέναι παντὶ πληρεστάτῳ
19 τελείῳ δεσποτε̣[ίας]δεσποτείας [νο]μ̣ίμουνομίμου δικαίῳ καὶ καλῇ
20 πίστει καὶ πάσῃ [ἐξουσ]ίᾳἐξουσίᾳ καὶ αἰωνίᾳ κατοχῇ
21 κατὰ πᾶν εἶδος κυριό̣τ̣[ητ]οςκυριότητος κατὰ τήνδε τὴν ἁπλῆν
22 ἔγγραφον ὠνὴν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸ διηνεκὲς
23 τὴν διαφέρου̣[σαν]διαφέρουσαν [ἡ]μῖνἡμῖν καὶ περιελθοῦσαν εἰς ἡμᾶς
24 ἀπὸ δικαίου ἀγο̣[ρασία]ςἀγορασίας παρὰ τῶν ἄλλων ❨σωματεμπόρ(ων)❩σωματεμπόρων
25 τῶν Αἰθιόπων δ[ούλην]δούλην Μ̣αύρανΜαύραν Ἀταλοῦν τῷ ❨ὀνόμ(α)τ(ι)❩ὀνόματι
26 μετακληθεῖσαν νυνὶ παρὰ̣παρὰ [σοῦ]σοῦ Εὐτυχίαν ὡς ἐτῶν
27 δώδεκα|num:12| πλέω ἔλαττον [Ἀ]λ̣ώανἈλώαν τῷ ∼γένι∽γένει , ἥνπερ
28 προειρημένην δ[ούλην]δούλην Μαύραν μὴ ❨προυποκειμ(ένην)❩προυποκειμένην
29 οἱῳδήποτε κεφ[αλαίῳ]κεφαλαίῳ καὶ πράγματι καὶ συναλλάγματι
30 καὶ οἱῳδήποτε σίνει π̣[α]λ̣[αιῷ]παλαιῷ καὶ ∼ἐπαφῦς∽ἐπαφῆς καὶ ῥαπίσματος
31 καὶ κρυπτοῦ πάθους , ἀλλʼ ἐλευθέραν οὖσαν ἀπὸ
32 παντὸς κεφαλαίου καὶ πρ[ά]γματοςπράγματος καὶ συναλλάγματος
33 καὶ οἱουδήποτε σ[ίνους]σίνους ∼π̣αλαιους∽παλαιοῦ καὶ ∼ἐπαφῦς∽ἐπαφῆς καὶ ❨ῥαπίσμ(α)τ(ος)❩ῥαπίσματος
34 καὶ οἱουδήποτε κρ[υπτοῦ]κρυπτοῦ [πά]θουςπάθους , τιμῆς τῆς πρὸς ἀλλήλους
35 ❨συμπεφωνημ(ένης)❩συμπεφωνημένης καὶ [συναρεσάσ]ηςσυναρεσάσης καὶ δοξάσης μεταξὺ
36 ἡμῶν τελείας τε καὶ ἀξίας τ̣[ῆ]ςτῆς αὐτῆς δούλης Μαύρας
37 Ἀταλοῦν τῷ ὀνόματι ∼μετα[κλη]θεισαν∽μετακληθείσης νυνὶ παρὰ σοῦ
38 ∼Εὐτύχειαν∽Εὐτυχείας ∼Ἀλωάν∽Ἀλώας τῷ [γένει]γένει ὡς ἐτῶν δώδεκα|num:12| πλέω ἔλαττον
39 χρυσοῦ νομίσματα τ[έσσαρα]τέσσαρα εὔσταθμα ζυγῷ ❨Ἀλεξανδρ(είας)❩Ἀλεξανδρείας
40 ❨γί(νεται)❩γίνεται ❨χρ(υσ)ο(ῦ)❩χρυσοῦ ❨νο(μίσματα)❩νομίσματα δ|num:4| ❨εὔστ(α)θ(μα)❩εὔσταθμα ❨ζ̣(υγῷ)❩ζυγῷ ❨[Ἀλε]ξανδρ(είας)❩Ἀλεξανδρείας , ἥνπερ ❨προκειμέ(νην)❩προκειμένην
41 τιμὴν αὐτόθεν ἡμεῖς οἱ [ἀπο]δόμενοιἀποδόμενοι Παθερμοῦθις
42 καὶ Ἀνατόλιος ἀπεσχήκαμ[εν]ἀπεσχήκαμεν παρὰ σοῦ ∼τὴν∽τῆς
42-43 προ∤❨ονομασμέ(νης)❩προ∤ονομασμένης
43 εὐγενεσ[τάτης]εὐγενεστάτης ∼Ἰσιδώραν∽Ἰσιδώρας ἀπὸ ∼χερῶν∽χειρῶν σου
44 εἰς χεῖράς μου ἐκ πλ[ήρους]πλήρους ἐν ὄψεσι τῶν ἑξης
45 ὑπογραφόντω[ν]ὑπογραφόντων [μαρτύ]ρωνμαρτύρων θεασαμένων καὶ
46 προσμαρτυρησάντων τῇ αὐτῶν καταποχῇ
47 εἰς τὸ εἶναί σοι τῇ πρια̣[μ]ένῃπριαμένῃ εὐγενεστάτῃ
48 Ἰσιδώρᾳ καὶ τοῖς [σοῖς]σοῖς κληρονόμοις καὶ
49 διαδόχοις καὶ δ[ιακατό]χ̣οιςδιακατόχοις τὴν ❨προειρημέ(νην)❩προειρημένην
50 δούλην Μαύραν [μετὰ]μετὰ [τῶν]τῶν σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨τεχθησομέ(νων)❩τεχθησομένων ἐξ αὐτῆς
51 τέκνων ἐντεῦθεν ἤδ[η]ἤδη ἤτοι ἀπὸ τῆς σήμερον
52 ἡμέρας , ἥτις ἐστὶν Θὼ[θ]Θὼθ εἰκὰς πρώτη τῆς
53 παρούσης τρίτη[ς]τρίτης [❨ἰνδ(ικτίονος)❩]ἰνδικτίονος καὶ αὐτῆς ἐφεξῆς
54 ἐπὶ τὸ διηνεκές , [πρὸς]πρὸς [τό]τό [σε]σε αὐτῆς ἐπικρατεῖν καὶ
55 κυριεύειν καὶ δεσ[πόζειν]δεσπόζειν π̣αντὶπαντὶ δεσποτικῷ
56 δικαίῳ , κτᾶσθαι ∼νεσ[θα]ι̣∽νέμεσθαι χρῆσθαι αὐτῆς
57 καὶ τῶν σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ αὐτῆς τέκ[ν]ωντέκνων , οἰκονομεῖν καὶ
58 διοικεῖν περὶ α[ὐτ]ῆ̣[ς]αὐτῆς , πωλεῖν ὑποθέσθαι
59 χαρίσασθαι ἀντ[ικαταλ]λ̣άξασθαιἀντικαταλλάξασθαι εἰς προῖκα
60 καὶ πρὸ ∼κάμου∽γάμου δ[ωρεὰ]ν̣δωρεὰν διδόναι τέκνοις
61 καὶ ἐγγόνοις , καταλεῖψαι καὶ παραπέμπειν ἐπὶ
62 τοὺς σοὺς κληρονόμους καὶ διαδόχους καὶ διακατόχους
63 καὶ πάντα ἁπαξαπ̣[λῶς]ἁπαξαπλῶς [πο]ιεῖνποιεῖν καὶ πράττειν ἐπʼ [αὐ]τ̣ῆ̣ςαὐτῆς ,
64 ὅσα οἱ νόμοι κελεύο[υσι]κελεύουσι [τ]οῖςτοῖς ∼αὐτοτελέσει∽αὐτοτελέσι δεσπόταις
65 περὶ τὰ ἴδια αὐτῶν διαπράττεσθαι πράγματα ,
66 ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως ἀπὸ τοῦ νῦν
67 ἐπὶ τὸ πᾶν , τ[αύτ]η̣[ς]ταύτης τῆ̣ςτῆς ∼ἰς∽εἰς ἀεὶ βεβαιώσεως
68 καὶ καθαροποιήσ[ε]ω̣ς̣καθαροποιήσεως κ̣[αὶ]καὶ ∼δηφηντεύσεως∽δεφενδεύσεως
69 τῆς παρούσης πράσεω̣[ς]πράσεως π̣ρὸςπρὸς πᾶσαν βεβαίωσιν
70 ἐξακολουθούσης ἡμῖν το[ῖς]τοῖς πωλοῦσιν · S-3 καὶ μὴ
71 ∼ἐπελεύσασθαι∽ἐπελεύσεσθαι ἡμᾶς ἀ[μ]ύνασθαιἀμύνασθαι μήτʼ ἄλλον τινὰ
72 ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ [σὲ]σὲ [τὴν]τὴν ❨ὠνουμέ(νην)❩ὠνουμένην εὐγενεστάτην
73 Ἰσιδώραν καὶ ∼τοῖς∽τοὺς ∼σοῖς∽σοὺς ∼κληρονόμοις∽κληρονόμους καὶ ∼διαδόχοις∽διαδόχους
74 καὶ ∼διακατόχοις∽διακατόχους περὶ [μ]ηδενὸςμηδενὸς τῆσδε τῆς
75 πράσεως τρόπῳ μηδενί · S-4 ἐὰν δὲ ∼ἐπέλθομεν∽ἐπέλθωμεν
76 μὴ ∼βεβαιώσομεν∽βεβαιώσωμεν καὶ ∼ἀποσοβήσομεν∽ἀποσοβήσωμεν , μὲν
77 ἔ̣φ̣[ο]δοςἔφοδος ἄκυρος ἔ̣στωἔστω [κ]αὶκαὶ ∼προσαποτίσω∽προσαποτείσω ὑπὲρ
78 ὑπὲρ{ὑπὲρ} ἡμῶν ἐπὶ σὲ τὴν ὠνουμένην ἐπὶ τοὺς
79 παρὰ σοῦ ❨μεταπαραλημψομέ(νους)❩μεταπαραλημψομένους τά τε βλάβη καὶ
80 δαπανήματα πάντα καὶ ἐπιτίμου λόγῳ ὡς ἴδιον
81 χρέος τὴν ∼❨προ[γ]ε̣ρ̣α[μμ]έ(νην)❩∽προγεγραμμένην τ[ι]μὴντιμὴν διπλῆν καὶ πάντα
82 τὰ ἀναλώματα ζημιώματα διπλᾶ πρὸς τῷ
83 καὶ μετὰ τὴν τοῦ προστίμου καταποχὴν ἐρρῶσθαι
84 τὴν παροῦσαν πρᾶσιν κυρίαν οὖσαν καὶ βεβαίαν
85 πανταχοῦ ❨προφε̣ρ̣[ομ]έ(νην)❩προφερομένην κα̣ὶ̣καὶ προκομιζομένην ἐπὶ πάσης
86 ἀρχῆς καὶ ἐξουσίας παντὶ χρόνῳ καὶ καιρῷ διὰ παντός ·
87 S-5 καὶ ταῦτα οὕτως ἔχειν δώσειν ποιεῖν φυλάττειν στέργειν
88 ἐμμένειν εἰς πέρας ἄγειν ἐπωμοσάμεθα τὴν ἁγίαν
89 καὶ ὁμοούσιον τριάδα καὶ τὴν ∼βασιλεικὴν∽βασιλικὴν σωτηρίαν
90 ὑποθέμενοί σοι ἐ̣π̣ὶἐπὶ τῇ βεβαιώσει τῆς παρούσης
91 πράσεως καὶ εἰς τὴν κ[ατ]αποχὴνκαταποχὴν τοῦ ὡς εἰκὸς
92 διπλασίωνος τιμήματός τε καὶ ἀναλώματος , εἰ οὕτω
93 τύχοι , πάντα ἡμῖν τὰ ὑπάρχοντα καὶ ὑπάρξοντα
94 πράγματα λόγῳ ἐν̣ε̣χύρουἐνεχύρου κὰ ὑποθήκης δικαίῳ
95 καθάπερ ἐκ δίκης · S-6 καὶ πρὸς πάντα τὰ ❨προγεγγραμμέ(να)❩προγεγγραμμένα
96 ἐπερωτηθέντες ὡμολογήσαμεν ἀποταττόμενοι
97 καὶ ἀποταξόμενοι πάσῃ βοηθείᾳ νόμ̣ωννόμων βοηθούσῃ ἡμῖν
98 βοηθῆσαι ❨δυναμ(ένῃ)❩δυναμένῃ κατὰ τῆς παρούσης πράσεως
99 κατὰ μέρους αὐτῆς . S-7 |g:stauros| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ
100 καὶ ὁμοουσίου τριάδος πατ̣[ρ]ὸςπατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος
101 ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη Θὼθ εἰκὰς πρώτῃ τρίτης ❨ἰνδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος ἐν Ἑρμοῦ πόλει
102 τῆς Θηβα⋰ΐ⋱δοςΘηβαΐδος m2 ⸢∼σημῖον∽⸣σημεῖον |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| ⸜Παθερμούθεως⸝Παθερμούθεως m3 |g:stauros| Αὐρήλιος Παθερμοῦθις υἱὸς Χριστοφόρου
103 ❨προγεγραμμέ(νος)❩προγεγραμμένος ἐθέμην τὴν παροῦσαν πρᾶσιν καὶ στοιχεῖ μοι πάντα
104 τὰ ❨προγεγραμμέ(να)❩προγεγραμμένα ὡς πρόκειται ⸢∼σημῖον∽⸣σημεῖον |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| Αὐρήλιος Θεόδωρος Βίκτορος
105 ἀπὸ ❨Ἑρμ(ου)❩Ἑρμου ❨(πόλε)ω(ς)❩πόλεως ❨ἀξ(ιω)θ(εὶς)❩ἀξιωθεὶς ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ ❨γράμμ(ατα)❩γράμματα μὴ εἰδότος . S-8 |g:stauros|
106 m4 |g:stauros| Ἀνατόλιος Μακαρίου προγεγραμμένος ἐθέμην τὴν παροῦσαν
107 [π]ρᾶσινπρᾶσιν καὶ στοιχεῖ μοι πάντα τὰ ❨προγεγραμμέ(να)❩προγεγραμμένα ὡς πρόκειται .
108 m5 S-9 |g:stauros| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Ἰωάννης Κολλούθου ἀπὸ [Ἑ]ρμοῦἙρμοῦ ❨π(όλεως)❩πόλεως μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων ,
109 μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ δόσει τοῦ χρυσίου τῶν ❨νομισμ(ατίων)❩νομισματίων τεσσάρων|num:4| ❨εὐστάθ(μων)❩εὐστάθμων ζυγῷ ❨Ἀλ(εξανδρείας)❩Ἀλεξανδρείας ❨τῆ(ς)❩τῆς τιμῆς .
110 m6 S-10 |g:stauros| Βίκτωρ ∼Φωκ̣άς∽Φωκᾶ ἀπὸ ❨Ἑρ(μοῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλεως)❩πόλεως μαρτυρῶ τῇ πράσει ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων ,
111 μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ δόσει τ[ο]ῦ̣τοῦ χρυσίο[υ]χρυσίου τῶν νομισματίων τεσσάρων|num:4| ❨εὐσ(τά)θ(μων)❩εὐστάθμων ❨ζ̣(υγῷ)❩ζυγῷ ❨[Ἀ]λ(εξανδρείας)❩Ἀλεξανδρείας
112 ❨τιμῆ(ς)❩τιμῆς ❨τῆ(ς)❩τῆς ❨δούλη(ς)❩δούλης . m7 S-11 |g:stauros| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος ❨Ἵπαρχ(ος)❩Ἵπαρχος Θεοδοσίου ἀπὸ Ἑρμοῦ ❨(πόλεως)❩πόλεως μαρτυρῶ τῇ πράσει
113 ἀκούσας παρὰ τῶν θεμένων , μαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ δόσει τοῦ χρυσίου τῶν ❨νομισμα(τίων)❩νομισματίων
114 τεσσάρων|num:4| ❨εὐσ(τάθμων)❩εὐστάθμων ❨ζ(υγῷ)❩ζυγῷ ❨Ἀλεξ(ανδρείας)❩Ἀλεξανδρείας τῆς τιμῆς . m8 S-12 |g:stauros| |g:stauros| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Ζωνα̣ρ̣υ̣ντῖνοςΖωναρυντῖνος Σαραπίονος
115 ἀπὸ ❨Ἑρμ(οῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλε)ω(ς)❩πόλεως μαρτυρῶ τῇ παρούσῃ πράσει αἰτηθεὶς παρὰ τῶν
116 θεμένων , μαρτυρῶ [δ]ὲδὲ καὶ τῇ δόσει τοῦ χρυσίου τῶν
117 νομισματίων τεσσάρων|num:4| ❨εὐστ(άθμων)❩εὐστάθμων ❨τῶ(ν)❩τῶν ❨Ἀλεξα(νδρείας)❩Ἀλεξανδρείας τῆς τιμῆς .
118 m9 S-13 ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Ζαχαραίας Κολλούθου ἀπὸ ❨[Ἑ]ρμ(οῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλε)ω(ς)❩πόλεως μαρτυρῶ τῇ παρούσῃ πράσει
119 αἰτηθεὶς παρὰ τῶν θεμένων , μ[αρ]τυρῶμαρτυρῶ δὲ καὶ τῇ καταποχῇ τοῦ χρυ[σίου]χρυσίου
120 τῶν νομισματίων τεσσάρων|num:4| ❨εὐστ(άθμων)❩εὐστάθμων ζυγῷ ❨Ἀλ(εξανδρείας)❩Ἀλεξανδρείας τῆς τιμῆς . S-14 |g:stauros|
121 m10 |g:stauros| |g:stauros| ❨δ(ιʼ)❩διʼ ἐμο̣ῦ̣ἐμοῦ Ἰ̣σ̣ά̣κ̣ουἸσάκου σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ ❨συμβολαιογρ(άφου)❩συμβολαιογράφου ἐγράφη ❨δ̣ι̣(ὰ)❩διὰ [Λ]ε̣ο̣ν̣τ̣ί̣ο̣υ̣Λεοντίου |g:stauros| |g:monogram|
122 m1 ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ [ζωοποιοῦ]ζωοποιοῦ καὶ ὁμο[ουσίου]ὁμοουσίου [τριάδος]τριάδος
123 π̣α̣τρὸςπατρὸς καὶ υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος Θ[ὼθ]Θὼθ [εἰκ]ὰςεἰκὰς πρώ̣[τῃ]πρώτῃ
124 τρ[ί]τηςτρίτης ❨[ἰ]νδ(ικτίονος)❩ἰνδικτίονος [ἐ]νἐν Ἑρ[μοῦ]Ἑρμοῦ [πόλει]πόλει [τῆς]τῆς [Θηβαίδος]Θηβαίδος [.].
125 S-15 |g:stauros| Παθερμοῦ[θις]Παθερμοῦθις [υἱὸς]υἱὸς Χριστ[οφόρου]Χριστοφόρου [καὶ]καὶ [Ἀνατόλιος]Ἀνατόλιος
126 ∼υἱοῦ∽υἱὸς Μακαρίου |gap:1|ρ̣|gap:2|λ̣|gap:9||gap:1|ρ|gap:2|λ|gap:9| [παρ]ὰπαρὰ τ[ῶν]τῶν [ἄλλων]ἄλλων
127 σωματεμπόρων ἀπ[ὸ]ἀπὸ [Ἑρμοῦ]Ἑρμοῦ [πόλε]ωςπόλεως ἐν|gap:12|
128 χρηματίζοντες δ̣ὲ̣δὲ ἐ̣|gap:28|ἐ|gap:28|
129 τῆς ❨Ἑρμ(οῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλεως)❩πόλεως τῆς ς|gap:17| [τῆς]τῆς
130 ὠνιακῆς π{π} πράσ̣[εως]πράσεως [Αὐρηλίᾳ]Αὐρηλίᾳ [Ἰσιδώρᾳ]Ἰσιδώρᾳ [τῇ]τῇ [εὐγενεστάτῃ]εὐγενεστάτῃ
131 θυγατρὶ Βίκτορος ἀπ[ὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [❨Ἑρμ(οῦ)❩]Ἑρμοῦ [❨(πόλεως)❩]πόλεως |gap:9| [ἔ̣χ̣ε̣ι̣ν̣]ἔχειν
132 παρὰ σοῦ τῶν τοῦ χρ̣[υσίου]χρυσίου [❨νο(μισμάτων)❩]νομισμάτων [δ|num:4|]δ|num:4| [❨εὐστ(άθμων)❩]εὐστάθμων [ζυγῷ]ζυγῷ
133 Ἀλεξανδρείας ∼τὴν∽τῆς τε|gap:1| ἀξίας δικαίας τιμῆ̣ς̣τιμῆς [τῆς]τῆς
134 διαπραθείσης σοι|gap:9| δούλης Μα[ύρας]Μαύρας [Ἀταλοῦ]Ἀταλοῦ
135 τ̣ῷτῷ ὀνόματι μετα[κληθείσης]μετακληθείσης [νυνὶ]νυνὶ [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ [Εὐτυχίας]Εὐτυχίας
136 [ὡ]ςὡς ἐτῶν δώδεκα|num:12| [πλέω]πλέω [ἔλαττον]ἔλαττον |gap:14|
137 τῇ δυνάμει τῆς ε̣ὐ̣γεν[εστάτης]εὐγενεστάτης [Ἰσιδώρας]Ἰσιδώρας [διὰ]διὰ [ταύτης]ταύτης [τῆς]τῆς
138 πράσεως τῆς καὶ τη|gap:1||gap:6| ἐπακ̣[ολουθούσης]ἐπακολουθούσης [ἡμῖν]ἡμῖν
139 διὰ παντὸς παντ[ὶ]παντὶ [τρόπῳ]τρόπῳ |gap:19|
140 ἐπὶ πάσης ἀρχ[ῆς]ἀρχῆς [καὶ]καὶ [ἐξουσία]ςἐξουσίας παντὶ χρόν[ῳ]χρόνῳ [καὶ]καὶ [καιρῷ]καιρῷ
141 ❨γ(ίνεται)❩γίνεται ❨χρ(υσοῦ)❩χρυσοῦ ❨ν(ομίσματα)❩νομίσματα δ|num:4| ❨[ε]ὔστ(αθμα)❩εὔσταθμα ❨ζ(υγῷ)❩ζυγῷ [❨Ἀλεξ(ανδρείας)❩]Ἀλεξανδρείας καὶ μηδένα λ[όγον]λόγον [ἔχομεν]ἔχομεν
142 πρὸς σὲ πρὸς τοὺς [σοὺς]σοὺς [κληρ]ονόμουςκληρονόμους καὶ δ[ιαδόχους]διαδόχους [καὶ]καὶ
143 ∼διακατατόχους∽διακατόχους μη[δενὶ]μηδενὶ [τρόπῳ]τρόπῳ |gap:17|
144 μη̣δ̣|gap:1|μηδ|gap:1| κατοχη|gap:6| ἐν ❨ὀνόμ(ατι)❩ὀνόματι ἡμ̣ῶ̣νἡμῶν |gap:10|
145 αὐτῆς τιμήματος |gap:6||gap:1||gap:16|
146 τιμήσεως περι|gap:6| τιμήματ̣[ος]τιμήματος |gap:14|
147 ἀγωγῆς καὶ ἐποχῆς δ|gap:7| [καὶ]καὶ [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ [ἡ]μᾶςἡμᾶς εἰληφέναι τὴν
148 τιμὴν ἐκ πλήρους , [πρὸς]πρὸς [ὑμετέραν]ὑμετέραν ἀσφ[άλειαν]ἀσφάλειαν [ταύτην]ταύτην
149 τὴν παροῦσαν πλη̣[ρεστάτη]νπληρεστάτην ἀπόδειξιν |gap:13|
150 ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη Θὼθ κα|num:21| γ|num:3| ❨ἰν[δ(ικτίονος)]❩ἰνδικτίονος [.]. m3 S-16 |g:stauros| |g:stauros| |g:stauros| ❨Αὐ[ρ(ήλιος)]❩Αὐρήλιος [Παθερμοῦθις]Παθερμοῦθις
151 ❨προγεγραμμ(ένος)❩προγεγραμμένος ἐθέμ[ην]ἐθέμην [τὴν]τὴν [παροῦσαν]παροῦσαν [ἀπόδειξιν]ἀπόδειξιν [καὶ]καὶ
152 [στοιχεῖ]στοιχεῖ [μοι]μοι [πάντα]πάντα [ὡ]ςὡς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-17 |g:stauros| |g:stauros| Αὐρήλ[ιος]Αὐρήλιος |gap:8|
153 |gap:2||gap:3| μαρτυρῶ τῇ ἀποχ[ῇ]ἀποχῇ [ἀκούσας]ἀκούσας [πα]ρὰπαρὰ τῶν θεμένων |g:stauros| [❨Αὐ(ρή)λ(ιος)❩]Αὐρήλιος |gap:13|
154 ἀπὸ ❨Ἑρμ(οῦ)❩Ἑρμοῦ ❨(πόλεως)❩πόλεως μαρτυρῶ τῇ ἀ̣π̣[ο]χ̣ῇἀποχῇ [ἀκούσας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [θεμένων]θεμένων [.].
155 S-18 Αὐρήλιος Θεό̣[δωρος]Θεόδωρος [Βίκτορος]Βίκτορος [❨ἀξ(ιω)θ(εὶς)❩]ἀξιωθεὶς [❨ἔγρ(αψα)❩]ἔγραψα ὑπὲ[ρ]ὑπὲρ [Παθερμούθεως]Παθερμούθεως
156 ❨γράμμ(ατα)❩γράμματα μὴ εἰδότος . S-19 |g:stauros| ❨Αὐρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος [Ἀνατόλιος]Ἀνατόλιος [Μακαρίου]Μακαρίου [ὁ] [❨προγεγραμμ(ένος)❩]προγεγραμμένος
157 ἐθέμην τ[ὴν]τὴν παροῦσαν [ἀπόδειξιν]ἀπόδειξιν [καὶ]καὶ [στοιχεῖ]στοιχεῖ [μοι]μοι [πάντα]πάντα [ὡ]ςὡς ❨πρό[κ(ειται)]❩πρόκειται .
158 S-20 |g:stauros| [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος [Βί]κ̣τ̣ω̣[ρ]Βίκτωρ [Φωκᾶ]Φωκᾶ [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ [ἀποχῇ]ἀποχῇ [ἀκούσας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [θεμένων]θεμένων [.]. S-21 [|g:stauros|]|g:stauros| [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος |gap:12|
159 [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ [ἀποχῇ]ἀποχῇ [ἀκούσας]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [θεμένων]θεμένων [.]. S-22 [|g:stauros|]|g:stauros| [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος |gap:6| [Κολ]λούθο[υ]Κολλούθου
160 [μαρτυρῶ]μαρτυρῶ [τῇ]τῇ [ἀπο]χῇἀποχῇ ἀκούσα[ς]ἀκούσας [παρὰ]παρὰ [τῶν]τῶν [θεμένων]θεμένων .
161 m10 S-23 ❨δ(ιʼ)❩διʼ ἐμοῦ Ἰσ̣ά̣κ̣ουἸσάκου σὺν ❨θ(εῷ)❩θεῷ [❨συμβολαιογρ(άφου)❩]συμβολαιογράφου |gap:14|