Sematia

sb.16.13084.xml

TM: 39720HGV: 39720Date: – Place:

1 m1 S-1 ⲯ̣ⲁϩⲯⲁϩ ⲃⲓⲕⲧⲱⲣ ⲡⲉⲧⲥϩⲁ⋰ⲓ⋱ⲡⲉⲧⲥϩⲁⲓ ⊢ⲛ⊣ⲯⲁϩⲛⲯⲁϩ ⲧⲁⲩⲣⲓⲛⲉ ∼ⲃⲟⲏⲑⲟⲥ∽βοηθός ϫⲉ ϫⲟⲟⲩ ⲇⲟⲥⲏⲥ ⲛⲁⲉⲓ [ⲉ]ϣⲙⲟⲩⲛⲉϣⲙⲟⲩⲛ ⲧⲉⲩⲛⲟⲩ
2 ⲟⲩ⊢ⲛ⊣ⲟⲩⲛ ⲧⲓ̣ⲧⲓ ∼ⲉⲡⲓⲥⲧⲟⲗⲏ∽ἐπιστολή ⲛⲁⲕ ⲙⲟⲛ ⲧⲉ ∼ⲭⲣⲓⲁ∽χρεία |g:stauros|
3 |g:stauros| ❨ἐπίδ(ος)❩ἐπίδος τ̣ῷτῷ ἄ̣π̣α̣ἄπα Ταυρίνῳ ❨κ̣υρ(ίῳ)❩κυρίῳ ❨π(αρὰ)❩παρὰ ἄ̣π̣α̣ἄπα Β̣ί̣κτορο̣ς̣Βίκτορος |gap:3||gap:1|