Sematia

sb.16.12957.xml

TM: 14685HGV: 14685Date: 103 – 114Place: Soknopaiu Nesos (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους |gap:?| [Α]ὐ̣τοκράτο̣[ρος]Αὐτοκράτορος [Καίσα]ροςΚαίσαρος Νέρουα Τραιαν[ο]ῦΤραιανοῦ Σεβαστοῦ Γερμαν[ι]κοῦΓερμανικοῦ Δακικοῦ μηνὸς Γορπιαίου τ̣ριακάδιτριακάδι
2 [Ἐπεὶφ]Ἐπεὶφ [λ|num:30|]λ|num:30| [ἐν]ἐν [τῆι]τῆι [Σο]κνοπαίουΣοκνοπαίου Ν[ήσωι]Νήσωι [τῆς]τῆς Ἡ̣ρακ̣λείδου̣Ἡρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοείτου νομοῦ · S-2 ὁμολογεῖ Τααρπαγάθης̣Τααρπαγάθης Τεσεν̣ο̣ύ̣φ̣ε̣ω̣ςΤεσενούφεως
3 [τοῦ]τοῦ [Ἑριέως]Ἑριέως [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν τριάκοντ̣ατριάκοντα ε̣|gap:4||num:7-9|ε|gap:4||num:7-9| [οὐλ]ὴοὐλὴ ἀντικνημίω[ι]ἀντικνημίωι δεξιῶι μετὰ κυρίου τοῦ συνγενοῦς Τεσῆτος τοῦ Νεστν̣ή̣φεωςΝεστνήφεως
4 [ὡς]ὡς [ἐτῶν]ἐτῶν |gap:?||gap:3| οὐλὴ μ|gap:?| δεξιῶι Στοτοῆτι ∼τρί̣του∽τρίτῳ Στοτοήτεως τοῦ Νεστνήφεως ∼ὡ∽ὡς ἐτῶν τριάκοντα|num:30| ο̣ὐλ̣ὴ̣οὐλὴ
4-5 γόνα̣∤[τι]γόνα∤τι
5 |gap:?| [πεπρα]κέναιπεπρακέναι αὐ[τῶι]αὐτῶι [τὴν]τὴν [ὁμο]λ̣ο̣γοῦσανὁμολογοῦσαν ∼Τααρπαγάθη∽Τααρπαγάθην τῶι Στοτοῆτι τρίτωι κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν ἀπὸ
6 [τοῦ]τοῦ [νῦν]νῦν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅ]πανταἅπαντα χ[ρόνον]χρόνον [ἀπὸ]ἀπὸ [τ]ῶντῶν ∼ὑπαρχόντον∽ὑπαρχόντων αὐτῇ ἐν τῇ προειρημένῃ κώμῃ ∼οἰκία∽οἰκίαν ∼συνπεπτοκυαιης∽συμπεπτοκυῖαν
7 [μετὰ]μετὰ [τῶν]τῶν ∼[συγκυρό]ντον∽συγκυρόντων [πάντων]πάντων [,], [ἧς]ἧς ∼γείτωνες∽γείτονες νότου ∼εἰσόδου∽εἴσοδος καὶ ∼ἐξόδου∽ἔξοδος , βορρᾶ ῥύμη βασιλική , ∼λειβὸς∽λιβὸς ∼Ταφιωμις∽Ταφιώμιος
8 |gap:?|ν̣εωτε̣|gap:?|δου|gap:?|νεωτε|gap:?|δου Ἁρφα[γ]ά̣θ̣ουἉρφαγάθου Ἑριέως ∼οἰκία[ν]∽οἰκία καὶ ∼αὐλήν∽αὐλή , καὶ ἀπέχειν τὴν ὁμολογοῦσαν ❨Τααρπαγάθ(ην)❩Τααρπαγάθην
9 [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [Στοτοή]τεωςΣτοτοήτεως τρ[ίτου]τρίτου [τὴν]τὴν [συμ]πεφωνημένηνσυμπεφωνημένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους παραχρῆμα διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἐξ οἴκου
9-10 ἀργυ∤[ρίου]ἀργυ∤ρίου
10 [δραχμὰς]δραχμὰς [τρια]κοσ̣ία̣[ς][|num:300|]τριακοσίας|num:300| [καὶ]καὶ [βεβαιώ]σεινβεβαιώσειν τὴν ὁμ̣[ο]λ̣[ο]γοῦσανὁμολογοῦσαν καὶ τοὺς παρʼ ∼αὐτῆς∽αὐτῇ Στοτοῆτι ∼τρίτου∽τρίτῳ καὶ τοῖς παρʼ ∼αὐτοῦ∽αὐτῷ
11 [τὰ]τὰ [κατὰ]κατὰ [τὴν]τὴν [πρᾶσι]νπρᾶσιν ταύτη̣ν̣ταύτην [τῆς]τῆς [πε]πραμένηςπεπραμένης οἰκίας καὶ αὐλῆς̣αὐλῆς διὰ παντὸς πάσῃ ∼βεβαιοσειν∽βεβαιώσει καὶ καθαρὰ ἀπὸ μὲν
12 [τῶν]τῶν [δημοσίων]δημοσίων [,], [ἀπὸ]ἀπὸ δὲ [ἰ]διωτι[κῶν]ἰδιωτικῶν [καὶ]καὶ [π]ά̣σηςπάσης ∼ἐμποίησις∽ἐμποιήσεως ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρό̣νονχρόνον , καὶ μηδένα ἐπιπορευόμενον δ̣ω̣δω
13 |gap:?|οτι τοῦ π[αντὸς?]παντὸς μηδὲ μ[έ]ρουςμέρους ∼αὐτοῦ∽αὐτῆς κατὰ μηδένα τρόπωι καθ̣ότικαθότι πρόκειται , κυριεύειν
14 [δὲ]δὲ [τὸν]τὸν [Στοτοῆτιν]Στοτοῆτιν τ̣ρίτοντρίτον [τῆ]ς̣τῆς πεπραμένης οἰκ[ί]αςοἰκίας ∼εἰσοδεύον∽εἰσοδεύειν καὶ [ἐ]ξοδεύεινἐξοδεύειν καὶ τὰ ἐξ ∼αὐτοῦ∽αὐτῆς περιγεινόμενα
14-15 ἀπο∤[φερομένους]ἀπο∤φερομένους
15 [εἰς]εἰς [τὸ]τὸ ἴδιον καὶ [κα]θαιροῦνταςκαθαιροῦντας καὶ ἀνοικοδομοῦντας κ̣α̣ὶκαὶ ἐπισκευάζοντας καὶ ∼πολοῦντας∽πωλοῦντας καὶ
15-16 ∼ὑποτειθουν∤[τας]∽ὑποτιθε∤μένους
16 [καὶ]καὶ [ἑτέροις]ἑτέροις ∼[μετ]αδιδούν[τα]ς∽μεταδιδόντας καὶ ∼χρ̣[ω]μένοις∽χρωμένους ∼αὐ̣τῶι∽αὐτῇ τρ[ό]π̣ωιτρόπωι ὡς ἐ̣[ὰ]ν̣ἐὰν προαιρῆται · S-3 πρὸς δὲ τὰ προκείμενα καὶ μηδὲν
17 [τὴν]τὴν [ὁμολογοῦσαν]ὁμολογοῦσαν Τααρπαγά̣θ̣[η]ν̣Τααρπαγάθην μηδὲ̣μηδὲ τοὺς παρʼ α̣ὐτῇαὐτῇ ἐνκαλεῖν μηδʼ ∼ἐκαλ̣έσσειν∽ἐγκαλέσειν μηδὲ ἐπελεύσεσθαι τρόπωι
18 [μηδενὶ]μηδενὶ |gap:?||gap:4|π̣ρ̣ο̣|gap:4|μέ̣ν̣α|gap:?||gap:4|προ|gap:4|μένα ∼προσαποτισάτο∽προσαποτεισάτω ∼το͂ͅ∽τῷ ἐνμένοντι ἣν παρείληφεν παραχρῆμα τιμὴν διπλῆν
19 [καὶ]καὶ [βλάβην]βλάβην [καὶ]καὶ ∼ἀνηλόμ[α]τ̣[α]∽ἀναλώματα διπλᾶ καὶ ἐπίτιμον ἀργυρίου δραχμὰς ἑκατὸν πεντήκοντα|num:150| καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας
20 [καὶ]καὶ [μηδὲν]μηδὲν [ἧσσο]ν̣ἧσσον τὰ ∼διομο[λογη]μένα∽διωμολογημένα κύρια εἶναι · S-4 ὑπογραφεῖς ∼τοῦ∽τῆς μὲν ❨ὁμολ(ογούσης)❩ὁμολογούσης καὶ τοῦ κυρίου Στοτοῆτις ∼Ἁρφαησις∽Ἁρφαήσιος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξθ|num:69| οὐλὴ
21 |gap:?| [το]ῦ̣τοῦ δὲ ἄλ̣λ̣ουἄλλου Αἰ[γύπτ]ιαΑἰγύπτια γράφοντες . m2 S-5 Τααρπαγάθης Τεσενούφιος τοῦ Ἑριέως μετὰ κυρίου τοῦ
21-22 συνγ̣ε̣∤[νοῦς]συνγε∤νοῦς
22 [Τεσῆτος]Τεσῆτος τ̣οῦτοῦ Νε̣σ̣τ̣ν̣ήφιοςΝεστνήφιος ὁμολογῶ πεπρακέναι Στοτουῆτι τρίτωι τοῦ Στοτουήτιος Νεσθνήφιος
23 [κατὰ]κατὰ [τήνδε]τήνδε [τ]ὴντὴν ὁμολογίαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα χρόνον ἀπὸ τῶν ὑπαρχόντων ∼αὐτῇ∽μοι ἐν τῇ
23-24 προ∤[ειρημένῃ]προ∤ειρημένῃ
24 [κ]ώμῃκώμῃ οἰκίαν ∼συμπεπτωικῦαιαν∽συμπεπτωκυῖαν καὶ τῶν ∼συνκοιρώντων∽συνκυρόντων πάντων , ὧν αἱ ∼γιτνίαι∽γειτνίαι
24-25 πρό∤[κεινται]πρό∤κεινται
25 [,], [καὶ]καὶ ∼[ἀπ]έχωι∽ἀπέχω τὴν συμπεφωνημένην τιμὴν πᾶσαν ἐκ πλήρους ἀργυρίου δραχμὰς τριακοσί[ας]|num:300|τριακοσίας|num:300|
26 [καὶ]καὶ ∼[βεβαιώσ]ωι∽βεβαιώσω πάσῃ ∼βαιβαιώσωι∽βεβαιώσει ⸢καθὼς⸣καθὼς ⸢❨πρόκ(ειται)❩⸣πρόκειται · S-6 η ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῆς καὶ τοῦ κυρίου Στοτουήτιος Ἁρπαήσιος
27 [διὰ]διὰ [τὸ]τὸ [μὴ]μὴ [εἰδέν]αιεἰδέναι αὐτ̣ο̣ὺ̣ς̣αὐτοὺς γράμματα . S-7 |vac:?| |gap:1_lines|