Sematia

sb.16.12692.xml

TM: 14649HGV: 14649Date: 339 – 339Place: Karanis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἀντίγραφον]ἀντίγραφον [ὑπομνηματισμοῦ]ὑπομνηματισμοῦ [.]. S-2 [ἐξ]ἐξ [ὑπομ]νημ̣α̣τ̣ισμῶ̣ν̣ὑπομνηματισμῶν |gap:4||gap:4||gap:1|μ̣ί̣ωνος|gap:4||gap:4||gap:1|μίωνος ❨συν̣[δίκ(ου)]❩συνδίκου [❨Ἀρσ(ινοίτου)❩]Ἀρσινοίτου .
2 S-3 [ὑπατείας]ὑπατείας [τῶν]τῶν [δεσποτῶν]δεσποτῶν ἡ̣μῶνἡμῶν Κωνσταντίου τὸ β|num:2| καὶ Κώνσταντος τὸ α|num:1| Αὐγούστων , Παχὼν [κ]β|num:22|κβ|num:22| .
3 S-4 [παρόντων]παρόντων |gap:?||gap:2|εως καὶ Χαιρήμονος Γεροντίου καὶ Γεροντίου Ἀμμωνίου καὶ ⋰Ἱ⋱ερακαπόλλωνοςἹερακαπόλλωνος βουλευτῶν
4 [καὶ]καὶ |gap:?| κ̣[αὶ]καὶ Νείλου νειλομέτρου καὶ Ἀνουβίωνος ἀρχιυ[π]η̣ρ̣έτουἀρχιυπηρέτου καὶ Ἠλία καὶ Σαμβᾶ δ̣η̣μοσίωνδημοσίων συνδίκου
5 [Ταῆσις]Ταῆσις [καὶ]καὶ [Ἡραὶς]Ἡραὶς |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [κ]ώμηςκώμης Καρανίδος πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου διʼ ἐ̣ν̣τ̣ολικαρίουἐντολικαρίου Νείλου τοῦ παρόντος ∼ἐντυχάνουσιν∽ἐντυγχάνουσιν .
6 S-5 [Θεόδωρος]Θεόδωρος [❨ῥ(ήτωρ)❩]ῥήτωρ [ἀνέγνω]ἀνέγνω [·]· S-6 [ὑπατείας]ὑπατείας [τῶ]ν̣τῶν δεσποτῶν ἡμῶν Κωνσταντί[ου]Κωνσταντίου τὸ β|num:2| καὶ Κώνσταντος τὸ α|num:1| Αὐγούστων , Παχὼν ι̣ε|num:15|ιε|num:15| .
7 S-7 [Αὐρηλία]Αὐρηλία [Ταῆσις]Ταῆσις |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ κώμης Καρανίδος τοῦ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου νομοῦ τῷ ἀ̣ν̣[δ]ρ̣ὶ̣ἀνδρὶ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ἑ̣τ̣έ̣ρ̣αςἑτέρας ἀδελφῆς Ἡ̣ραείδο[ς]Ἡραείδος 〚|gap:2|〛|gap:2| Αὐρηλί[ῳ]Αὐρηλίῳ
8 [Νείλῳ]Νείλῳ |gap:?| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [μητροπόλε]ωςμητροπόλεως χαίρειν · S-8 ἐπειδὴ δ̣ί̣κηδίκη ἡμ̣ῖ̣νἡμῖν ἀνάκ̣ι̣ταιἀνάκιται πρ̣[ὸ]ς̣πρὸς κληρονόμους Ἀτισίου περὶ ὧν πρ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:?|
9 |gap:?| Ἀτισίου ἀλλο̣τρίωνἀλλοτρίων ∼πανθάπασι̣ν̣∽παντάπασιν τ̣υγχανόντω̣ν̣τυγχανόντων αὐτοῦ , ἐγὼ δὲ αὐτὴ̣αὐτὴ ἀ̣[δ]υ̣ν̣ατ̣ῶἀδυνατῶ |gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:?|
10 |gap:?| [ἐ]πὶἐπὶ τ[ο]ῦτοῦ συνδίκου τοῦ δοθέντ̣ο̣ς̣δοθέντος [δ]ι̣καστοῦδικαστοῦ κα[τὰ]κατὰ κ̣έλευσινκέλευσιν τῆς ἐπαρχικῆς ἐξο̣[υ]σ̣ία̣ς̣ἐξουσίας
11 |gap:?||gap:1|εν , ἐ̣ντέλλομαίἐντέλλομαί σοι καὶ ἐπιτρέπω̣ἐπιτρέπω <καὶ>καὶ αὐτοτελῆ ἐξ[ου]σ̣ίανἐξουσίαν ∼δίδομι∽δίδωμι ὥστε δικά̣σ̣α̣σ̣θ̣α̣ι̣δικάσασθαι π̣ρὸςπρὸς αὐτο[ὺς]αὐτοὺς
12 |gap:?|ικ|gap:1| ἀκολούθως τοῖς προ̣σ̣οῦσινπροσοῦσιν ἡμῖν δ̣ι̣καί̣ο̣ι̣ς̣δικαίοις ὡς ἐμοῦ παρούση̣ς̣παρούσης . S-9 κ̣υ̣ρ̣ί̣ακυρία καὶ βεβαί[α]βεβαία
13 [ἡ] [ἐντολὴ]ἐντολὴ [πρὸς]πρὸς [πάντα]πάντα [τὰ]τὰ [ἐκεῖ]ἐκεῖ [π]ραχ̣θησόμεναπραχθησόμενα . S-10 τὴν δὲ ἐν̣τολὴνἐντολὴν ταύτην μο̣να̣χ̣ήνμοναχήν σοι ἐξεδόμην , ἥτις κυρία ἐστὶ̣ἐστὶ
14 [πανταχοῦ]πανταχοῦ [ἐπιφερομένη]ἐπιφερομένη [.]. S-11 [Αὐρη]λί[α]Αὐρηλία Ταῆσις προκιμένη ἐξεδ̣ό̣μηνἐξεδόμην σοὶ τὴν ἐ̣ν̣τ̣ολὴνἐντολὴν ὡς πρόκιται . S-12 Αὐρήλιος ❨Μωρίω(ν)❩Μωρίων
15 [ἔγραψα]ἔγραψα [ὑπὲρ]ὑπὲρ [αὐτῆς]αὐτῆς [ἀγραμμάτου]ἀγραμμάτου . S-13 μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν Θεόδωρος ❨ῥ(ήτωρ)❩ῥήτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-14 οὐ δεόντ̣ωςδεόντως καὶ παρὰ τοὺς νόμους ἐνοχλούμενα̣[ι]ἐνοχλούμεναι
16 [αἱ]αἱ [συνηγορούμεναι]συνηγορούμεναι [περὶ]περὶ [γῃδί]ωνγῃδίων τῶν μὴ διαφερόντων αὐτ̣α̣ιςαὐταις καταπεφεύγασιν διὰ λιβέλλων ἐπὶ τὸν κύριον τὸν
16-17 λαμ∤[πρότατον]λαμ∤πρότατον
17 [ἔπαρχον]ἔπαρχον [τῆς]τῆς [Αἰγύπτο]υΑἰγύπτου ❨Φλ(άυιον)❩Φλάυιον Φιλάγριον , καὶ ἅτινα προσέταξεν αὐτοῦ τὸ ∼μ̣ε̣γ̣αλῖον∽μεγαλεῖον , ∼συγχώρι∽συγχώρει μοι παραθέσθαι .
18 S-15 [ὁ] [σύνδικος]σύνδικος [Θεοδώρῳ]Θεοδώρῳ [❨εἶπ(εν)❩]εἶπεν [·]· S-16 [τὰ]τὰ [προσ]ταχθένταπροσταχθέντα ὑπὸ τοῦ κυρίου μου λαμπροτάτου ἐπάρχου τῆς Αἰγύπτου ❨Φλ(αυίου)❩Φλαυίου Φιλαγρίου ∼ἀνάγνωθει∽ἀνάγνωθι . S-17 κα[ὶ]καὶ
19 [❨εἶπ(εν)❩]εἶπεν [·]· S-18 [ἀναγνώσομαι]ἀναγνώσομαι [.]. S-19 [καὶ]καὶ [ἀνέγνω]ἀνέγνω [·]· S-20 [❨Φλ(άυιος)❩]Φλάυιος [Φι]λάγριοςΦιλάγριος συνδίκῳ Ἀ[ρσ]ι̣νοίτουἈρσινοίτου χαίρειν · S-21 τίνα ἠξίωσαν Ἡραεὶς καὶ Ταῆ̣σ̣ιςΤαῆσις , ἐκ ∼το∽τοῦ ἀντιτύπου
20 το̣ῦ̣τοῦ σ̣υ̣ν̣ε̣ζευγ̣μ̣έ̣ν[ο]υσυνεζευγμένου λιβέλλου μ̣αθεῖνμαθεῖν δυνήσει . S-22 καὶ φρόντισον τῆς δημοσίας ἀπαιτήσεως κατὰ μηδένα τρόπον ἐμποδιζομένης
21 τῆς ἀξιώσεως αὐτῶν τ̣ὴντὴν δέουσαν πρόνοιαν κατὰ τ[ο]ὺςτοὺς νόμους ποιήσασθαι . S-23 ἔρρωσο . S-24 μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν προσέθηκεν ·
21-22 S-25 ἀνα∤γιγνώσ̣κ̣ωἀνα∤γιγνώσκω
22 καὶ τὸν λιβέλλον . S-26 καὶ ἀναγνοὺς προσέθηκεν · S-27 ∼οὐκ∽οὐχ ἁπλῶς οὐδʼ ὡς ἔτυχεν αἱ ∼συνηγερούμεναι∽συνηγορούμεναι λιβέλλον ∼ἀνέτιναν∽ἀνέτειναν
23 ἐπὶ τὴν ∼ἐπαρχον∽ἐπαρχικὴν ἐξουσίαν · S-28 καὶ ἑξῆς λέγοντος , Ἀλέξανδρος ❨ῥ(ήτωρ)❩ῥήτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-29 παραγράφομαι . S-30 |g:slanting-stroke| σύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-31 εἰπὲ τὴν παραγραφήν . S-32 Ἀλέξανδρος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν ·
24 S-33 εὐκταῖον μὲν ἦν ∼τοι∽τοῖς συνηγ̣ορουμένοιςσυνηγορουμένοις τὸν ἀγῶνα συστή̣σ̣ασθαισυστήσασθαι ἐπὶ τοῦ ∼μίζονος∽μείζονος δικαστηρίου πρὸς τὸ συκοφάντας φανείσας
25 τὰς ἀντιδίκους τιμωρίαν ὑποσ̣τῆναιὑποστῆναι · S-34 πάντα γὰρ ἐσυκοφάντησαν διʼ οὗ ἀνήνεγκαν λιβέλλου ἐπὶ τὴν ∼ἐπαρχον∽ἐπαρχικὴν ἐξουσίαν . S-35 ἤδη γὰρ τὴν
25-26 παραγρα∤φὴν
26 ἣν ∼προυτινάμην∽προυτεινάμην τῷ σεμνῷ τούτῳ δικαστηρίῳ ἐννόμως παραθήσομαι πρὸς τὸ ἀναδιδάξαι τὴν σὴν καθαρότητα ὡς ὅτι ματέως
27ms ἀ̣ν̣τ̣ί̣δ̣ικοιἀντίδικοι
27 κεκινήκασιν πρὸς ἡμᾶς δικαστήριον . S-36 θείῳ τοίνυν καὶ προσκυνητῷ νόμῳ ἐπεριδόμενος τῶν δεσποτῶν ἡμῶν αἰωνίων ❨Αὐγούστω(ν)❩Αὐγούστων
28 ἕστηκα εἰ̣ςεἰς τὸ δικαστήριον ὅστις κελεύει τὸν ἐν νομῇ τυγχάνοντα πραγμάτων ∼τεσσερακονταετῆ∽τεσσαρακονταετῆ χρόνον μηδαμῶς ∼ἀποκινῖσθαι∽ἀποκινεῖσθαι
29 παρʼ αὐτοῦ τὴν νομὴν μηδὲ παλαιὰν ∼ζητῖσθαι∽ζητεῖσθαι ἀρχήν . S-37 τοίνυν πατὴρ τῶν διʼ ἐναντίας κέκτηται περὶ κώμην Καρανίδα ἀρούρας
29-30 ἐκποιη∤θείσας
30 〚καὶ〛καὶ παραχωρηθείσας αὐτῷ , οὐκ εἴσμεν · S-38 ὅστις τὴν καλλιεργίαν αὐτῶν ἐποιεῖτο καὶ τὰ περιγινόμενα ἀπʼ αὐτῶν εἰς τὸ ἴδιον
31 ἀπεφέρετο , ὁμοίως καὶ τὰ ὑπὲρ αὐτῶν δημόσια τελέσματα εἰσέφερεν τῷ ἱερωτάτῳ ∼ταμείῳ∽ταμιείῳ ἀντιλογ̣ί̣α̣ςἀντιλογίας οὐδε̣μιᾶςοὐδεμιᾶς
31-32 γιγνο∤μένης
32 ἐπὶ ὅλα τεσσεράκοντα πέντε|num:45| ἔτη ∼ἐκίνου∽ἐκείνου νεμομένου , λέγω δὴ τοῦ πατρὸς τῶν ἀντιδίκων , μηδεμίαν μέμψιν ποιησαμένου .
33 S-39 ἀλλʼ ἔδοξεν , ἵνα μὴ πολλὰ λέγω , τελευτῆσαι τὸν πατέρα τῶν ἀντιδίκων ἐπὶ κληρονόμοις ταῖς θυγατράσιν , λέγω δὴ ταῖς ∼ἀντιδίκαις∽ἀντιδίκοις ∼αἵτιναις∽αἵτινες
34 ἀντέχειν μὴ δυνηθεῖσαι πρὸς τὰ ζητούμενα τελέσματα τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν φυγῇ ∼ἐχρήσατο∽ἐχρήσαντο . S-40 καὶ τί ἠδύνατο ποιεῖν πραιπόσιτος
35 τοῦ πάγου ; S-41 τῆς ἀσφαλείας ἑαυτοῦ προνοούμενος ὁμοῦ τε καὶ τῶν δημοσίων εἰσφορῶν παραγενόμενος ἐπὶ τῆς κώμης ,
36 ἐκδέδωκεν ταύτας τοῖς ἀγροίκοις πρὸς γεωργίαν . S-42 δὲ μία|num:1| τῶν ἀντιδίκων συνελθοῦσα ∼ἀνδρεὶ∽ἀνδρὶ Νείλῳ τούτῳ τῷ π̣αρόντιπαρόντι εἰς τὸ
37 δικαστήριον , μετῆλθεν τοὺς ἀπὸ τῆς κώμης , ἐπειδὴ κατὰ τὸν πέρυσι ἐνιαυτὸν ἐγεώργησαν τὰ γῄδια , τῶν φόρω̣ν̣φόρων ἕνεκεν
38 καὶ ἀπῄτησεν καὶ εἰς τὸ ἴδιον ἀπηνέγκατο ὡς δεσπότης ∼τυγχανων∽τυγχάνουσα τῶν γῶν . S-43 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τοίνυν παρελογίσαντο τὴν ∼μίζο̣ν̣α∽μείζονα ἐξουσίαν ,
39 ἀξιῶ συνχωρηθῆναί μοι ἀναγν̣ῶναιἀναγνῶναι τὸν θεῖον καὶ προσκυνητὸν νόμον τῶν δεσποτῶν ἡμῶν αἰωνίων Αὐγούσ[τ]ωνΑὐγούστων ὃ̣ςὃς κελεύει εἰ παρέλθοιεν
40 ∼τεσσερακονταετὴς∽τεσσαρακονταετὴς χρό̣νοςχρόνος ν̣ε̣μ̣ομένουνεμομένου τινὸς πράγματα μηδαμῶς ∼ἐπιβένιν∽ἐπιβαίνειν τινὰ τοῖς πράγμασιν παραλύειν τὴν πολυχρόνιον νομήν .
41 S-44 |g:slanting-stroke| σύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-45 ὃν φῇς ἔχειν μετὰ χεῖρας θεῖον καὶ προσκυνητὸν νόμον ∼ἀνάγνωθει∽ἀνάγνωθι . S-46 καὶ ἀνέγνω οὕτως · S-47 οἱ ∼δεσπότε∽δεσπόται ἡμῶν Κωνσταντῖνος Σεβαστὸς
42 καὶ Κωνσταντῖνος καὶ Κων̣στ̣άντι[ο]ς̣Κωνστάντιος ἐπιφανέστατοι ∼Καίσαραις∽Καίσαρες Ἀγριππίνῳ ❨βουλ(ευτῇ)❩βουλευτῇ · S-48 καὶ παλαιᾶς νομῆς εἰς τοσοῦτον ἤρεσεν ἔχεσθαι τὸν λογισμὸν ἵνα
43 ἀπʼ ∼ἐκίνων∽ἐκείνων εἰ συνέστηκ̣ε̣ν̣συνέστηκεν τ̣ὸ̣τὸ |gap:3||gap:2| π̣ερὶπερὶ οὗ ἐστιν ζήτ̣ησιςζήτησις τε̣σσεράκοντα|num:40|τεσσεράκοντα|num:40| ἔτεσιν νενεμῆσθαι μηδὲ τὸν κανόνα τῆς νομῆς ∼ζητῖσθαι∽ζητεῖσθαι .
43-44 S-49 ἤρε∤σεν
44 καὶ δικαίου κανόνος̣κανόνος |gap:2||gap:2|ρ̣|gap:1|κ̣οντος|gap:2||gap:2|ρ|gap:1|κοντος τῇ τῆς δεκ[α]ετίαςδεκαετίας εἰκοσαετίας παραγραφῇ τὴν κάτοχον βοηθεῖσθαι καὶ τὰ ἑξῆς . S-50 μετὰ τὴν ἀνάγνωσιν
45 |g:slanting-stroke| σύνδικος Ἀλεξά̣ν̣δ̣ρῳ̣Ἀλεξάνδρῳ ❨[ε]ἶπ(εν)❩εἶπεν · S-51 ∼ὀφίλεις∽ὀφείλεις καὶ τὴν γεγενημένην εἰς αὐτοὺς παραχώρησιν ἀναγνῶναι ἵνʼ ∼εἰδο͂μεν∽εἰδῶμεν τὸ διάστημα τοῦ χρόνου καὶ ⸢τὰ⸣τὰ
45-46 ἀκό̣∤λουθαἀκό∤λουθα
46 τῷ θείῳ νόμῳ π̣ραχθῆ̣ναιπραχθῆναι δυνηθῇ . S-52 Ἀλέξανδρος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-53 ∼εἴται∽εἴτε ἐξεποι̣ήθησανἐξεποιήθησαν ∼εἴται∽εἴτε παρ̣εχωρήθησανπαρεχωρήθησαν οὐκ εἴσμεν · S-54 παλαιὸς γάρ ἐστιν χρόνος .
47 S-55 |g:slanting-stroke| σύνδικος τῷ ❨ῥ̣(ήτορι)❩ῥήτορι [Θ]ε̣ο̣[δώ]ρῳΘεοδώρῳ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-56 πόσος ἐστὶν χρόνος ἀ̣φʼἀφʼ οὗ πατὴρ ὑμῶν ἐτελεύτησεν ; S-57 ⸢Θεόδωρος⸣Θεόδωρος ⸢❨εἶπ(εν)❩⸣εἶπεν · S-58 οὐκ ἔστιν πολὺς χρόνος . S-59 Ἀλέξανδρος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν ·
48 S-60 παρελήλυθεν ∼τε̣σσερακονταετὴς∽τεσσαρακονταετὴς χρ̣όνοςχρόνος καὶ πρ̣όςπρός , αὐτῶν νεμομένων ταύτας τὰς ἀρούρας . S-61 |g:slanting-stroke| σύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-62 πόσα δέ ἐστιν
49 ἔτη ἀπὸ τῆς καταπατήσεως Σαβίνου τοῦ κηνσιτορεύσαντος ; S-63 Θεόδωρος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-64 μάλα ∼μόλεις∽μόλις τριάκοντα καὶ τρία|num:33| . S-65 |g:slanting-stroke| σύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-66 καὶ τίς κατὰ τὸν πέρυσι
49-50 ἐ̣νι∤αυτὸνἐνι∤αυτὸν
50 συνε[κο]μ̣ίσ̣ατοσυνεκομίσατο ; S-67 Θεόδωρο[ς]Θεόδωρος ❨ε̣ἶπ(εν)❩εἶπεν · S-68 οἱ ἀπὸ τῆς κώμη̣ς̣κώμης . S-69 Ν̣εῖλοςΝεῖλος ἐντολικάριος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-70 οἱ ἀπὸ τῆς κώμης . S-71 Θεόδωρος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-72 φυγῇ χρησαμένων τῶν πρὸς ἐμοῦ
50-51 βοη∤θουμένων
51 ἔτε̣σινἔτεσιν πέντε|num:5| καὶ πρός , καὶ ἐπὶ τῆς ἀλλοδαπ̣ῆς̣ἀλλοδαπῆς διατριβόντων , οἱ ἀπὸ τῆς κώμης ἐπειδήπερ ⸢εἰς⸣εἰς ⸢αὐτοὺς⸣αὐτοὺς ∼διέβενεν∽διέβαινεν τὰ ὑπὲρ τῶν ἀρουρῶν τελούμενα
52 ἐγεώργησαν τὴν γῆν · S-73 εἶτα τῶν βοηθουμένων ἐπανελθόντων ἐπὶ τὴν θρεψαμένην , παραδέδωκαν μὲν αὐταῖς τὰς ἀρούρας , παραδέδωκαν δὲ κα̣ὶ̣καὶ τὰ
53 ἀπὸ ὀνόματος Ἀτισίου ων{ων} ἀλλοτρίαι⸢ς⸣ἀλλοτρίαις ∼πανθάπασιν∽παντάπασιν ∼καθεστηκιείαις∽καθεστηκυίαις τῶν δεσποτῶν ἑστηκότων . S-74 τούτου ἕνεκεν καταπεφεύγασιν ἐπὶ τὸν κύρι[ό]ν̣κύριόν μ̣ο̣υ̣μου
54 τὸν λαμπρότατ[ο]ν̣λαμπρότατον ἔ̣π̣αρχονἔπαρχον τῆς Αἰγύπτου ❨Φλ(άουιον)❩Φλάουιον Φιλάγριον ἀξιοῦσαι μηδαμῶς ἐνοχλεῖσθαι ∼προφάσι∽προφάσει τῶν αὐτῶν γῃδίων , ἀλλʼ ἕκαστον τὰ ἑαυτοῦ γῄδια ἔχειν̣ἔχειν καὶ μὴ
55 ὑπέραλλα ∼κετέ̣χ̣εσθαι∽κατέχεσθαι . S-75 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τοίνυν ∼πάρισιν∽πάρεισιν καὶ οἱ ἀπὸ τῆς κώμης οἱ δυνάμενοι καταθέσθαι τίνων εἴη τὰ γῄδια καὶ τίς τὴν κατασπορὰν πεποίηται τούτ̣ωντούτων , ἀξιῶ
56 ∼πυσμα∽πύσματί σε αὐτο[ὺς]αὐτοὺς ∼προσαγαγῖν∽προσαγαγεῖν . S-76 |g:slanting-stroke| σύνδικος Γερμανῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-77 τί λέγει παρὼν Γερμανός ; S-78 κατὰ ποίαν πρόφασιν ταύτην τὴν γῆν ὑμεῖς ∼κατεσπίρατε∽κατεσπείρατε ; S-79 διʼ Ἀνουβίωνος
57 ἑρμηνεύοντο̣ςἑρμηνεύοντος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-80 εὐλαβῶς ἔχοντες μὴ εἰς ἡμᾶς τὰ τελέσματα
58 ἔλθῃ ∼κατεσπί̣ραμεν∽κατεσπείραμεν ταύτας . S-81 |g:slanting-stroke| σύνδικος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-82 καὶ πόσος ἐστὶν χρόνος ἀφʼ οὗ αὐ̣τὰςαὐτὰς
58-59 ∼κα̣τ̣εσπί∤ραται∽κατεσπεί∤ρατε
59 ; S-83 διὰ τοῦ αὐ[τ]οῦαὐτοῦ ❨ἑρμ(ηνέως)❩ἑρμηνέως ❨ἀπεκρ(ίνατο)❩ἀπεκρίνατο · S-84 μίαν|num:1| μόνην ἰνδικτίονα ∼κατεσπίραμεν∽κατεσπείραμεν αὐτά . S-85 |g:slanting-stroke| σύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-86 καὶ πῶς σήμερον το̣ῖςτοῖς περὶ Νεῖλον αὐτ̣ὰςαὐτὰς παρεσ[χήκ]α̣τεπαρεσχήκατε ; S-87 διὰ τοῦ
60 αὐτοῦ ❨ἑρμ(ηνέως)❩ἑρμηνέως ❨ἀπεκρ(ίνατο)❩ἀπεκρίνατο · S-88 ὁμοῦ̣ὁμοῦ λέγοντες ὅτι αὐτῶν ἐστιν . S-89 |g:slanting-stroke| σύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-90 ὑ̣πὸὑπὸ σπορὰν αὐτοῖς ∼παρεδόκατε∽παρεδώκατε τὴν γῆν ; S-91 διὰ τοῦ αὐτοῦ ∼ἑρμηναίος∽ἑρμηνέως ❨ἀ̣π̣εκρ(ίνατο)❩ἀπεκρίνατο · S-92 αὖ ἀλλὰ παρεσχήκαμεν ὑπὲρ ἑκάστης ἀρούρης σίτου ἀρτάβας ∼τρῖς∽|num:3|τρεῖς|num:3| . S-93 Θεόδωρος ❨ῥ(ήτωρ)❩ῥήτωρ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-94 ψ̣εύδεταιψεύδεται · S-95 οὐδὲν εἴληφαν̣εἴληφαν ἀ̣λ̣λὰἀλλὰ ἠναγκ̣ά̣[σ]θ̣ηἠναγκάσθη 〚|gap:1|〛μ|gap:3||gap:2||gap:1|μ|gap:3||gap:2| π̣α̣ρ̣α̣δ̣έ̣ξα̣σ̣θ̣α̣ιπαραδέξασθαι |gap:4|ε|gap:2|
61 τῶν αὐτῶν γῃδίων . S-96 |g:slanting-stroke| σύνδικος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-97 καὶ ἐχρῆν σε πάραυτα ἀναγκασθέντα μέμψασθαι διʼ ἐν̣γ̣ράφωνἐνγράφων καὶ μηδὲ̣μηδὲ φόρον̣φόρον π̣α̣ρ̣α̣δ̣έ̣ξασθαιπαραδέξασθαι . S-98 Νεῖλος διʼ ❨ἑρμ(ηνέως)❩ἑρμηνέως ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-99 πάραυτα ἦλθο̣ν̣ἦλθον τ̣ῷ̣τῷ
62 πραιποσίτῳ καὶ εἶπέν μοι · S-100 ἀνένεγκον λιβέλλον ἐπὶ τὸν ἔπαρχον . S-101 Ἀλέξανδρος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-102 ἵνα τοίν[υ]ν̣τοίνυν ἐντελέστερον ἀν̣αδιδ̣ά̣ξω̣ἀναδιδάξω τ̣ὴντὴν σὴν ∼ἐ̣μμέλιαν∽ἐμμέλειαν , ἔ̣σ̣τ̣ινἔστιν κ̣α̣ὶκαὶ οἰκόπ̣εδονοἰκόπεδον τοῦ
63 αὐτο̣ῦαὐτοῦ ὀνόματος ἐπὶ τῆσδε τῆς πόλεως διακατεχόμενον ὑπὸ τῶν ἀντιδίκων ἀπὸ πατρῴας αὐτῶν διαδοχῆς . S-103 |g:slanting-stroke| σύνδικος̣σύνδικος Ν̣ε̣ῖλῳΝεῖλῳ ἐντολ̣ι̣κ̣αρίῳἐντολικαρίῳ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-104 ἀκή̣κ̣ο̣αςἀκήκοας αὐτοῦ <τοῦ>τοῦ δ̣ι̣α̣δ̣ικοῦν̣τ̣ο̣[ς]διαδικοῦντος
64 μέρο̣υςμέρους φήσαντος διακατέχειν σε καὶ οἰκόπεδον τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος τῶν γῃδίων καὶ ∼ὀφίλεις∽ὀφείλεις καταθέσθαι εἰ ἐν νομῇ ∼τυγχάνις̣∽τυγχάνεις τ̣ο̣ῦ̣τοῦ οἰκοπέδ̣[ο]υ̣οἰκοπέδου μέρο̣υ̣[ς]μέρους ∼ε̣ἲ∽ μ̣ή̣μή . S-105 Ν̣εῖλοςΝεῖλος ❨δι(ὰ)❩διὰ
64-65 Ἀνου∤βίωνος
65 ❨ἀρχιυπηρ(έτου)❩ἀρχιυπηρέτου ❨ἑρμ(ηνεύοντος)❩ἑρμηνεύοντος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-106 οὐκ οἶδα εἰ ἔνι̣ἔνι οἰκία . S-107 |g:slanting-stroke| σύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-108 τίς τοίνυν τὰ στεγανόμια κομίζεται ; S-109 δ̣ιὰδιὰ τοῦ αὐτ̣[οῦ]αὐτοῦ ❨ἑ̣ρ̣μ̣(ηνέως)❩ἑρμηνέως ❨ἀπεκρ(ίνατο)❩ἀπεκρίνατο · S-110 οὐδεί̣ςοὐδείς . S-111 κ̣α̣τέπε̣σενκατέπεσεν γ̣ά̣ργάρ . S-112 |g:slanting-stroke| σ̣ύ̣[ν]δικοςσύνδικος ⸢α̣ὐ̣τ̣ῷ̣⸣αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν ·
66 S-113 πῶς τοίνυν κατὰ τὴν ἀρχὴν ἔξαρνος ἐγίνου μὴ εἶναι οἰκόπεδον τούτου ὀνόματος , νυνὶ δὲ ὁμολογεῖς εἶναι μ̣έ̣ν̣μέν , καταπεπ̣τ̣ω̣κέναικαταπεπτωκέναι δέ ; S-114 Νεῖλος διὰ̣διὰ τοῦ αὐτοῦ ❨ἑρμ(ηνέως)❩ἑρμηνέως ❨ἀ̣πε̣κρ(ίνατο)❩ἀπεκρίνατο ὅτι
67 οὐδὲν οἶδα οὐδὲ ἐνοίκια ∼εἴληφον∽εἴληφαν . S-115 |g:slanting-stroke| σύνδικος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-116 θείου καὶ προσκυνητοῦ νόμου τῶν δ̣ε̣σποτῶνδεσποτῶν ἡμῶν αἰων̣ί̣ω̣ν̣αἰωνίων ∼βασιλαίω̣ν̣∽βασιλέων π̣αρατεθέντ̣οςπαρατεθέντος ἐπὶ τῶν
67-68 ὑπο∤μνημάτων
68 τῆς ἐ[μ]ῆ̣ςἐμῆς μετριότητος διαρρήδην ∼προσταττος∽προστάττοντος εἰ ∼τεσσερακονταετὴς∽τεσσαρακονταετὴς παρέλθοιεν ∼νομομένου∽νεμομένου τινὸς πράγ̣ματαπράγματα μηδὲ
69 δικαίαν ἀρχὴν ∼ζη̣τῖσθαι∽ζητεῖσθαι , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τοίνυν καὶ Γερμανὸς ἀπὸ κώμης Καρανίδος κατέθετ̣οκατέθετο ὡς τῶν περὶ Ἡρωείδα κ̣α̣ὶ̣καὶ Ταῆσιν ἐν νομ̣ῇνομῇ οὐσῶν τοῦ ὀνόματος
70 Ἀτισίου , διὰ δὲ τὸ ἐν φυγῇ αὐτὰς τὸ πρὶν εἶναι κατεσπάρθαι ὑπὸ τῶν ἀπὸ τῆς κώμης , κατέθετο δὲ καὶ ἀποσυσ̣τ̣[α]θ̣εὶςἀποσυσταθεὶς ὑπὸ α̣ὐ̣[τ]ῶναὐτῶν ἐντολικάριος ἀνὴρ τῆς
71 Ἡρωεί̣[δ]οςἩρωείδος γιγνώσκειν καὶ τὸ οἰκόπεδον τοῦ ὀνόματος τῶν αὐτῶν ἀρουρῶν , ὅθεν ἀκόλουθόν ἐστιν αὐτῷ̣αὐτῷ τ̣ῷ̣τῷ θείῳ κα̣ὶ̣καὶ [π]ρο̣σκυ̣ν̣η̣[τ]ῷ̣προσκυνητῷ νόμῳ̣νόμῳ καὶ τῇ
71-72 π̣ο̣∤λυχρονίῳπο∤λυχρονίῳ
72 νομῇ ἀκολούθως καὶ τῇ φωνῇ Γερμανοῦ τοῦ ∼μίζονος∽μείζονος κώμης Καραν̣ίδ̣ο̣ςΚαρανίδος ἔχεσθαι Ἡρωείδα καὶ Τ̣α̣ῆ̣σ̣ι̣νΤαῆσιν τῶν α̣ὐ̣τῶναὐτῶν γ̣ῃ̣δίωνγῃδίων καὶ τ̣ε̣λεῖντελεῖν
73 τὰ ὑπὲρ αὐτῶ̣[ν]αὐτῶν ε̣ὐσ[ε]β̣ῆεὐσεβῆ τελέσματα καθὰ καὶ ἐτέλουν ἐχόντων αὐτῶν καὶ τὸ οἰκόπεδον καὶ π̣ᾶσα̣νπᾶσαν τὴν εὐπ̣ορία̣[ν]εὐπορίαν τοῦ αὐτοῦ ὀνόματος . S-117 οὐ γάρ ἐστιν
74 τῆς ἐμῆς μετρι̣ό̣τ̣ητοςμετριότητος θείου̣θείου παρατεθέντος νόμου πολυχρόνιον παρασαλεύειν ν̣ο̣μήννομήν . S-118 Νεῖλος ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-119 ἐκκαλ̣ο̣ῦ̣μ̣α̣ι̣ἐκκαλοῦμαι . S-120 |g:slanting-stroke| σύνδικ̣ο̣ςσύνδικος αὐτῷ ❨εἶπ(εν)❩εἶπεν · S-121 ε̣ἰ̣ςεἰς βιβλία̣βιβλία .