Sematia

sb.16.12685.xml

TM: 14647HGV: 14647Date: – Place:

1 m1 S-1 Αἰλίῳ Ν̣ουμι̣σιανῷΝουμισιανῷ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Ἀρσι(νοίτου)❩Ἀρσινοίτου Θεμίστου κ̣αὶκαὶ Πο̣λέμωνοςΠολέμωνος μερίδων καὶ
2 Ἀρτεμιδώρ̣ῳ̣Ἀρτεμιδώρῳ ❨βασιλ(ικῷ)❩βασιλικῷ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ Θεμίστου μερίδος
3 παρὰ Ὥρου τοῦ Στοτοήτιος τοῦ Τεσενούφεως καὶ Στοτοήτιος
4 Πανεφρέμμεως τοῦ Στοτοήτιος καὶ ∼Στοτοῆτις∽Στοτοήτιος τοῦ Στοτοήτιος
5 καὶ ∼Ἀπυγχις∽Ἀπύγχιος Πανεφρέμμεως τοῦ Ἀπύγχεω̣ςἈπύγχεως καὶ ∼Πεκυσις∽Πεκύσεως
5-6 Τεσενού∤φεως
6 τοῦ Τεσενούφεως καὶ Στοτοήτιος Πεκύσεως τοῦ ❨Σαταβοῦτ(ος)❩Σαταβοῦτος
7 καὶ Τεσενούφεως Σαταβοῦτος τοῦ Σαταβοῦτος τῶν ζ|num:7| διὰ τῶν
8 παρόντων ἓξ|num:6| ❨πρ[εσ]β̣(υτέρων)❩πρεσβυτέρων θεοῦ Σοκνοπα̣[ί]ο̣υ̣Σοκνοπαίου μ̣[ε]γάλουμεγάλου μεγάλου κ̣[αὶ]καὶ
9 τ̣ῶ̣ν̣τῶν συννάω̣[ν]συννάων θε̣[ῶν]θεῶν . S-2 π̣ρ̣[ὸ]ςπρὸς τὸ μεταδ[οθὲ]νμεταδοθὲν ε̣[ἰς]εἰς ∼[ἐξ]ετσιν∽ἐξέτασιν εἶδος ὑπὸ τ[οῦ]τοῦ
10 ἑτέρου ὑμῶν ❨βα[σιλ(ικοῦ)]❩βασιλικοῦ ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως ❨Ἀρτεμιδώρο(υ)❩Ἀρτεμιδώρου ἀπ[ὸ]ἀπὸ [δημο]σίωνδημοσίων λόγων τοῦ
11 β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἀντωνίνου Καίσ[αρο]ςΚαίσαρος τοῦ κυρίου , οὗ ἐστιν̣ἐστιν ❨[ἀν]τ̣ίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ❨κόλ(λημα)❩κόλλημα κζ|num:27|
12 ἐπὶ Αἰλίου Νου[μισιανο]ῦΝουμισιανοῦ ❨στρα(τηγοῦ)❩στρατηγοῦ , ❨γενομ(ένου)❩γενομένου ἐν [κώμῃ]κώμῃ [Ἡρ]ακλείᾳἩρακλείᾳ , ἐγένετο
13 ὑπομνηματισμὸς [οὕ]τωςοὕτως ἔχε[ι]νἔχειν · S-3 Νεφερῶς [Ὀ]ν̣νώφρεωςὈννώφρεως πρὸς
14 Σ̣τοτοῆ̣[τι]νΣτοτοῆτιν . S-4 Ἀμμ̣[ώνι]ο̣ςἈμμώνιος ῥήτω̣ρῥήτωρ ὑπὲρ Νεφε[ρῶτ]ο̣ςΝεφερῶτος · S-5 ἱ̣ερεύςἱερεύς ἐστιν καὶ
15 προφή[τ]ηςπροφήτης ἡμέτ[ε]ροςἡμέτερος τοῦ ἐνθάδε Ἰσίου πατρὸς ∼ἀπαπου∽ἀπὸ $πάππου
15-16 δια∤δεξαμ̣[έ]νουδια∤δεξαμένου
16 · S-6 τ[ο]ῦ̣τοῦ δὲ ἀντιδίκου̣ἀντιδίκου [κ]ατὰκατὰ μηδὲν ∼προηκον̣τῷ∽προσήκοντος $τῷ ἱερῷ
17 τούτῳ̣τούτῳ [τ]ῷτῷ παλ̣α̣ι̣[ῷ]παλαιῷ |gap:3|ης ὡ[ς]ὡς ἐπισε[λθ]|gap:2|ἐπισελθ|gap:2| [τῷ]τῷ [ἱε]ρῷἱερῷ [τὸ]ντὸν φύσιν
18 [ἱ]ε̣ρέαἱερέα ἐνκαλ̣|gap:11|δ̣η̣ἐνκαλ|gap:11|δη αὐτ|gap:1||gap:17|των|gap:1||gap:2|
19 |gap:5|
20 [μέχρι]μέχρι [τούτου]τούτου [ὁ] [ὑπομνη]-ὑπομνη-
25 ματισμός . S-7 ∼εἵναι∽ἵνα δὲ ἐξετασθῇ , εἰ Στοτοῆτις κατʼ ἐπιστολὴν τοῦ πρὸς
26 τῷ ἰδίῳ λόγῳ τῆς ἱεροσύνης ἀντιλαμβά̣ν̣ε̣[τ]α[ι]ἀντιλαμβάνεται ὡς προφέρεται
27 ἀπὸ πατρὸς καὶ ∼πάπου∽πάππου δ̣ε̣ξάμενοςδεξάμενος κα̣ὶ̣καὶ ὑ̣πὸὑπὸ [τίν]ω̣ντίνων ἐπὶ εἰσκριτικῷ
28 συνχωρηθεὶς καὶ ∼τὰ∽κατὰ προκήρυξιν παραλαβὼν καὶ εἰ
28-29 προσπί∤πτει̣προσπί∤πτει
29 τίνα τῷ ἱερῷ καὶ ἐκ τίνων περιγείνεται καὶ Νεφερῶς
30 ∼τίνας∽τίνος αὐτῷ ἐπιχωρήσαντος ὡς προηνέγκα̣τοπροηνέγκατο ἀντέλαβεν
31 τῆς τάξεως καὶ εἰ τὸ ἱερὸν προφητείαν ἔχει 〚ν〛ν κα̣ὶκαὶ τίνι
31-32 προφη∤τεία
32 αὐτ̣ῶ[ν]αὐτῶν [προ]σ̣[ήκε]ι̣προσήκει , πότερον τῷ τῆ̣[ς]τῆς |gap:4||gap:1||gap:3| [π]ό̣λεωςπόλεως
32-33 προφ̣ή̣∤τῃπροφή∤τῃ
33 ὡ[ς]ὡς δ̣[ι]ὰδιὰ τοῦ̣τοῦ ὑ̣πο[μν]η̣ματισμ[ο]ῦὑπομνηματισμοῦ [καὶ]καὶ [κατʼ]κατʼ ἐ[πιστ]ο̣λὴνἐπιστολὴν τοῦ πρ̣[ὸς]πρὸς
34 τῷ ἰδίῳ λόγῳ , καλ̣[ῶς]καλῶς [ο]ὖ̣ν̣οὖν ∼πεσκ̣εμμενη∽ἐπεσκεμμένοι τ̣[ὰ]τὰ [κατʼ]κατʼ ἔ̣θηἔθη
34-35 ∼μεταδί∤δοτα[ι]∽μεταδί∤δοτε
35 προ[σφωνοῦ]μενπροσφωνοῦμεν <ὀμνύοντες>ὀμνύοντες τὴν ∼Αὐροκράτ̣ο̣[ρος]∽Αὐτοκράτορος [Καί]σαροςΚαίσαρος Τίτ̣ουΤίτου
36 Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντω[νί]νουἈντωνίνου Σεβαστοῦ Εὐ[σεβοῦ]ςΕὐσεβοῦς τ[ύχ]ηντύχην
36-37 ἀντιλαμ∤βάνε[σ]θαιἀντιλαμ∤βάνεσθαι
37 ἡμᾶς [τῆς]τῆς [ἱ]εροσύν[η]ςἱεροσύνης τοῦ ὄντο[ς]ὄντος [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [κ]ώμῃκώμῃ
37-38 Πηλ̣[ο]υ̣σί∤ουΠηλουσί∤ου
38 ἱεροῦ Ἴσιδος θεᾶ[ς]θεᾶς Νεφρέμμεως ∼ἐγ∽ἐκ διαδοχῆς γ̣ονέωνγονέων ,
39 [ἀντειλ]ηφότοςἀντειληφότος ἐκ πα̣λαιῶνπαλαιῶν χρ[όν]ωνχρόνων τ̣ελέσαντ̣ο̣ς̣τελέσαντος τὸ ∼εἰκριτικὸ̣[ν]∽εἰσκριτικὸν
40 [τῆς]τῆς [ὑπαρχ]ούσηςὑπαρχούσης [ἡμῖν]ἡμῖν [ἱεροσύ]ν̣ης̣ἱεροσύνης [ἐν]ἐν ἱερῷ τ[οῦ]τοῦ [μεγίστου]μεγίστου θ̣ε̣οῦθεοῦ
41 [Σοκν]ο̣παί[ου]Σοκνοπαίου [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [συννάων]συννάων [θεῶ]ν̣θεῶν κα̣[ὶ]καὶ |gap:12|υ̣ομένης|gap:12|υομένης ὑφʼ
41-42 ἡ∤[μῶν]ἡ∤μῶν
42 |gap:2||gap:2||gap:8||gap:1|γω|gap:1||gap:12| τοῦ̣τοῦ [αὐ]τ̣ο̣ῦαὐτοῦ
43 |gap:4||gap:1|ν ἀφʼ οὗ χρ̣[όνου]χρόνου [κεκελ]εῦσθαικεκελεῦσθαι τὰ̣ς̣τὰς |gap:2||gap:4||gap:1||gap:1||gap:2||gap:5|σ̣θαι|gap:2||gap:4||gap:1||gap:1||gap:2||gap:5|σθαι
44 [καὶ]καὶ δια̣[γ]ράφεινδιαγράφειν ὑπ[ὲρ]ὑπὲρ τ̣οῦτοῦ [α]ὐ̣τοῦαὐτοῦ ἱεροῦ καὶ ἑ̣[τέ]ρων̣ἑτέρων ὄντων
45 |gap:2|τ̣αιρε̣|gap:1|κωμα|gap:10||gap:2|ταιρε|gap:1|κωμα|gap:10| ἵ̣ναἵνα απ|gap:2|α|gap:5|ν|gap:2||gap:2||gap:1|δ̣εαπ|gap:2|α|gap:5|ν|gap:2||gap:2||gap:1|δε
46 |gap:5|σ̣ει̣|gap:1||gap:8||gap:2||gap:6||gap:1||gap:9|π|gap:4||gap:1|α̣ι|gap:5|σει|gap:1||gap:8||gap:2||gap:6||gap:1||gap:9|π|gap:4||gap:1|αι
47 |gap:7|ω [καὶ]καὶ περὶ τοῦ τὸν π̣ρογ[ε]γρ[αμμ]ένονπρογεγραμμένον Νεφερῶν
48 ἱερέα τῷ τῆς Πηλουσίου βούλεσθαι ∼ἐπισελθεῖν∽ἐπεισελθεῖν τῷ{τῷ} ἱερῷ
48-49 συνεργο̣ῦ̣ν∤τοςσυνεργοῦν∤τος
49 αὐτῷ τοῦ τ̣ότε̣τότε τ̣ῆςτῆς κώμης ∼κωμογραμματε̣υς∽κωμογραμματέως ∼Ἴσωνος∽Ἰσίωνος ἔγραψεν
50 Ἡ[ρα]κλείδῃἩρακλείδῃ ❨γενομ(ένῳ)❩γενομένῳ τῆς ❨με̣ρί̣δο(ς)❩μερίδος ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ διαλαβεῖν περὶ τούτου καὶ τὸ προσῆκον
51 ποιῆσαι . S-8 καὶ πρὸς ταῦτα ἐ̣γένετοἐγένετο ἐξέτασις . S-9 ὧν πά̣ντ̣ω̣ν̣πάντων ἀντίγραφα̣ἀντίγραφα
52 ὑπετάξαμεν . S-10 μέντοι δηλωθεῖσα ὑπὸ τοῦ ἑ̣[νὸ]ς̣ἑνὸς ∼ὑμῶν∽ἡμῶν ❨Στοτοή(τιος)❩Στοτοήτιος
53 γεγράφθαι ἐπιστολὴ ὑπὸ τοῦ κ̣ρατίστουκρατίστου πρὸς τῷ ἰδίῳ λόγῳ π̣ε̣[ρ]ὶ̣περὶ
54 συ̣νχωρήσεωςσυνχωρήσεως τῆς̣τῆς π̣ρ̣[ο]φ̣ητείαςπροφητείας ὡς ἐπάνω διὰ [τοῦ]τοῦ
54-55 [ὑπ]ο̣μνημ[α]∤τ̣[ισ]μ̣οῦὑπομνημα∤τισμοῦ
55 δηλοῦται . S-11 ἑτ̣[έρα]ἑτέρα [δὲ]δὲ τ̣ῷτῷ Ἡ̣ρακλείδῃἩρακλείδῃ γραφε̣[ῖσα]γραφεῖσα τοῦ κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους
56 θ̣[ε]ο̣ῦθεοῦ Ἁδριανοῦ Μεσορὴ [ι]γ|num:13|ιγ|num:13| ὡ̣ςὡς ἑξῆς δηλοῦται . S-12 [ἔ]σ̣τι[ν]ἔστιν
56-57 ἀ̣ν̣∤[τίγρα]φονἀν∤τίγραφον
57 · S-13 Κλαύδιος Ἰουλι[ανὸ]ςἸουλιανὸς Ἡρακλείδῃ ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ❨Θ[ε]μ̣ί̣στ(ου)❩Θεμίστου ❨[μερ]ί̣δ̣(ος)❩μερίδος
58 [χαί]ρεινχαίρειν . S-14 ∼βιβλε̣ίον∽βιβλίον [Στ]ο̣τ[οήτε]ωςΣτοτοήτεως καὶ τῶν σὺ[ν]σὺν αὐ[τῷ]αὐτῷ ἱερ[έω]νἱερέων
59 γ[ρ]αφομένωνγραφομένων Ἰσίων[ει]Ἰσίωνει ❨κωμ[ογ]ρα(μματεῖ)❩κωμογραμματεῖ ὡς ∼παρὰ̣∽παρὰ $τὰ κ̣εκρ[ιμ]ένακεκριμένα κ̣αὶκαὶ
60 [τοὺς]τοὺς ἐ̣νἐν καταχω̣ρισμῷκαταχωρισμῷ λόγο̣[υ]ςλόγους τὰ̣ςτὰς ∼συντάξις∽συντάξεις α[ὐ]τ̣ο̣ῖςαὐτοῖς μὴ̣μὴ
60-61 ἀπο̣∤δεδ[ω]κότιἀπο∤δεδωκότι
61 σημ[ει]ωσάμενοςσημειωσάμενος ἔπεμψά σοι , βέ̣λ̣[τιστε]βέλτιστε [,], [ἵνα]ἵνα [πε]ρ[ὶ]περὶ [τὸ]τὸ
62 ∼μ̣[ε]τυξὺ∽μεταξὺ αὐτῶν [δι]αλάβ[ῃς]διαλάβῃς [καὶ]καὶ τὸ προσῆκ̣ο̣ν̣προσῆκον [ποιήσῃς]ποιήσῃς [,], [ὅπ]ωςὅπως
63 [αἱ]αἱ τῶν θεῶν θρησκε̣[ῖαι]θρησκεῖαι [μ]ὴμὴ ∼ἐμποδίζονται∽ἐμποδίζωνται . S-15 ἔρ̣[ρωσο]ἔρρωσο ❨[βέ]λ̣(τιστε)❩βέλτιστε .
64 S-16 [❨(ἔτους)❩]ἔτους κ̣α|num:21|κα|num:21| Μεσορὴ ιγ|num:13| . S-17 [ἔστι]ἔστι [τοῦ]τοῦ ∼[βι]β̣λειδίου∽βιβλιδίου τὸ ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον · S-18 [Κλαυ]δ̣ί̣ῳΚλαυδίῳ
65 [Ἰουλ]ιανῷἸουλιανῷ τῷ πρὸς τ̣[ῷ]τῷ [ἰδίῳ]ἰδίῳ λόγῳ παρὰ [Σ]τοτοήτι[ος]Στοτοήτιος [τοῦ]τοῦ
66 [Στο]τοήτιοςΣτοτοήτιος καὶ τῶ̣ν̣τῶν λοιπῶν ἱ[ερ]έωνἱερέων κώμης Σο̣κνοπα̣[ίου]Σοκνοπαίου [Νήσο]υ̣Νήσου
67 τ[ῆ]ςτῆς ❨Ἡρακλείδο(υ)❩Ἡρακλείδου με̣[ρ]ί̣δοςμερίδος ἱ[εροῦ]ἱεροῦ [λογ]ίμουλογίμου Ἴσιδος
67-68 Νεφρ[έμμε]∤[ως]Νεφρέμμε∤ως
68 [θεᾶ]ς̣θεᾶς με̣γί[στης]μεγίστης [.]. S-19 |gap:5||gap:3| ὑποκεῖσθ[αι]ὑποκεῖσθαι [τῷ]τῷ [ἡ]μ̣ε̣τ̣[έρῳ]ἡμετέρῳ
69 ἱ̣ε̣[ρῷ]ἱερῷ [τ]ὴντὴν σύνταξιν ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς κώμης Πηλουσίου |gap:5| [ἱ]ε̣ρῶνἱερῶν τ̣ῆ̣ς̣τῆς
70 Θ̣εμί̣σ̣τ̣ουΘεμίστου μερίδ[ος]μερίδος [τοῦ]τοῦ [Ἀρσινο]είτουἈρσινοείτου [κατὰ]κατὰ τ̣ὸτὸ παλαιὸν ἔθος ❨[ἀκ]ο̣λ̣ούθ(ως)❩ἀκολούθως
71 το̣ῖ̣ςτοῖς κριθεῖσι καὶ̣καὶ τ̣ο̣[ῖς]τοῖς [ἐν]ἐν [καταχ]ω̣ρ̣ι̣[σμῷ]καταχωρισμῷ [ὑπε]ραγάθοιςὑπεραγάθοις λόγοις . S-20 δ[ὲ]δὲ τῆς
72 Πηλουσ̣ί̣ουΠηλουσίου κωμογρ[αμματε]ὺ̣ς̣κωμογραμματεὺς Ἰσ[ί]ω̣ν̣Ἰσίων Ν̣ε̣[φε]ρ[ῶτ]ιΝεφερῶτι συνε̣ργ̣[ῶν]συνεργῶν
72-73 ∼ἐξέ∤βελεν∽ἐξέ∤βαλεν
73 ἡμᾶς ἐκ τοῦ̣τοῦ ἱε̣[ροῦ]ἱεροῦ [ἡμ]ῶ̣ν̣ἡμῶν καὶ τὸν ∼χωρ[ηγ]ουμεν∽χωρηγούμενον ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ
73-74 συντά∤ξ̣ε̣ω̣ς̣συντά∤ξεως
74 πυρὸν οὐκέ[τι]οὐκέτι [ἀπέ]δωκεν̣ἀπέδωκεν , ἀλλὰ καὶ̣καὶ ∼ἐ̣ν̣επόδι̣σειν∽ἐνεπόδισεν ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν τὰς
74-75 θ̣ρησ∤κείαςθρησ∤κείας
75 ἐπιτελοῦσι . S-21 κ[αὶ]καὶ [νῦν]νῦν ἔτι τῶν̣τῶν ἡ̣μετέρωνἡμετέρων σκευῶν ἐκεῖ
75-76 δι̣α̣κει∤μένωνδιακει∤μένων
76 ἐποίη̣σενἐποίησεν Ν̣[εφερ]ῶνΝεφερῶν τινα ξένον̣ξένον ἐ̣[πε]ι̣σελθεῖν̣ἐπεισελθεῖν [τῷ]τῷ ἱ̣[ε]ρῷἱερῷ
77 χωρὶς εἰσκριτικοῦ [καὶ]καὶ [παρὰ]παρὰ [τὰ]τὰ ἀπειρημένα ἴσως ∼ἀ̣[να]γ̣κ̣[ασ]θὴς∽ἀναγκασθεὶς
78 ὑπʼ αὐτοῦ . S-22 ∼διω∽διὸ ἀξιῶ [σε]σε [καὶ]καὶ [δέομ]αιδέομαι κ̣[ε]λ̣εῦσαικελεῦσαι γραφῆν[α]ιγραφῆναι τῷ [τ]ῆςτῆς
79 Θεμίστου μερ[ίδ]οςμερίδος τ̣[οῦ]τοῦ [Ἀρσινοείτ]ο̣υ̣Ἀρσινοείτου ❨στρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ ἐ̣π̣αναγκάσαιἐπαναγκάσαι
79-80 ∼ἀποδ̣ο∤θην∽ἀποδό∤θῆναι
80 ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν κατ[ὰ]κατὰ τ̣ὸτὸ πα̣[λαιὸν]παλαιὸν [ἔθος]ἔθος [τ]ὰ̣ςτὰς ὀφε[ιλο]μέναςὀφειλομένας συντ̣άξει̣ςσυντάξεις
81 τ̣όντόν τε ξένο̣νξένον ἱερέα̣ἱερέα [ἐκβληθῆν]α̣ι̣ἐκβληθῆναι , ∼εἵνα̣∽ἵνα ∼διο̣ρ̣θῶμεν∽διορθωθῶμεν
81-82 παραλα∤βόντες̣παραλα∤βόντες
82 τὸ ἱερὸν̣ἱερὸν ἡμ[ῶν]ἡμῶν [καὶ]καὶ [πάλι]ν̣πάλιν τὰ[ς]τὰς ἐπ̣ιβαλλούσαςἐπιβαλλούσας ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν
82-83 θρησ̣∤κε̣[ί]α̣ς̣θρησ∤κείας
83 κ̣[αὶ]καὶ [θυσ]ί̣α̣ς̣θυσίας ἐ̣[πιτελῶμεν]ἐπιτελῶμεν [,], [ὑπὲρ]ὑπὲρ [ὧν]ὧν ἐπέμ̣[πε]τ̣οἐπέμπετο οὐ δεόντως κ[αὶ]καὶ τ̣ῷτῷ
84 ❨σ̣τρα(τηγῷ)❩στρατηγῷ [ἐπι]σ̣τ̣ο̣λ[ὴ]ἐπιστολὴ |gap:13| . S-23 διευτύ[χε]ιδιευτύχει . S-24 ❨ἀντίγρα(φον)❩ἀντίγραφον ❨ὑπογρα(φῆς)❩ὑπογραφῆς ·
85 S-25 ∼σε̣σημίομαι∽σεσημείωμαι . S-26 πρὸς [ταῦτα]ταῦτα [ὁ] [γενόμε]νοςγενόμενος ❨κ̣ω[μο]γ̣ρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς ∼Ἰ̣σων∽Ἰσίων
85-86 προσεφώ∤νησε̣νπροσεφώ∤νησεν
86 οὕτως · S-27 |gap:?| [❨στρα(τηγῷ)❩]στρατηγῷ [Ἀ]ρσινοε̣[ί]τ̣[ου]Ἀρσινοείτου Θ̣εμίστουΘεμίστου καὶ
86-87 Πολέ∤μ[ω]νοςΠολέ∤μωνος
87 μερίδων̣μερίδων [παρὰ]παρὰ [Ἰσίωνος]Ἰσίωνος ❨[κ]ωμογρα(μματέως)❩κωμογραμματέως Π̣η̣λ̣ουσίουΠηλουσίου . S-28 πρὸς ❨ἐπιστ̣[ο]λ̣(ὴν)❩ἐπιστολὴν
88 γραφεῖσαν ὑπὸ Κλα̣[υ]δί[ου]Κλαυδίου Ἰου[λιανο]ῦ̣Ἰουλιανοῦ τοῦ κρα̣τ̣ί̣[στ]ου̣κρατίστου πρὸς τῷ ἰδίῳ ❨λ̣ό̣(γῳ)❩λόγῳ
89 καὶ τοῦ συνπ[ε]μφθέντο[ς]συνπεμφθέντος ∼[βιβ]λειδίου∽βιβλιδίου ὧ̣[ν]ὧν [ἐσ]τινἐστιν ἀντίγραφον κ̣αὶκαὶ
90 ἐπιηνέχθη προκ̣[ειμένη]προκειμένη [ἐ]πιστολὴἐπιστολὴ κ̣[αὶ]καὶ τὸ ἀ̣ναφ[ό]ρ̣ι̣ο̣ν̣ἀναφόριον
91 ὡς περιέχει . S-29 μεθʼ ἃ̣ π[ροσέθηκεν]προσέθηκεν [ο]ὕ̣τως̣οὕτως ∼π̣[ρο]σ̣φῶ∽προσφωνῶ ὀμνύων τὴν
92 Αὐτο̣κράτοροςΑὐτοκράτορος Καίσαρος Τραιανοῦ [Ἁδ]ριανοῦἉδριανοῦ Σεβαστοῦ τύχην
93 τοὺς προγεγραμμένους ἱερεῖς μὴ̣μὴ ἐ̣κ̣βεβληκέναιἐκβεβληκέναι με ἐκ τοῦ
94 ἐν τῇ κ̣ώμῃκώμῃ ἱεροῦ Νεφρ̣έμμιδο[ς]Νεφρέμμιδος μηδὲ μὴν
94-95 ∼ἐπισενηνο∤χέναι∽ἐπεισενηνο∤χέναι
95 Νεφερῶν ἄλλον τινὰ ∼κεκολυκέναι∽κεκωλυκέναι θρησκείας
96 τῶν θεῶν τὰς διδομένας αὐτο̣ῖςαὐτοῖς συντάξεις διὰ τὸ αὐτοὺς
97 ∼ἐγ∽ἐκ διαδοχῆς γονέων μετειληφέ̣ναιμετειληφέναι τὸ ἱερὸν καὶ εἶναι
98 ∼αὐτω∽αὐτῶν . S-30 ∼Ἰσων∽Ἰσίων ❨κωμογρα(μματεὺς)❩κωμογραμματεὺς ἐπιδ̣έ̣δωκ[α]ἐπιδέδωκα . S-31 ❨(ἔτους)❩ἔτους κβ|num:22| Αὐτοκράτορος
99 Καίσαρος [Τρα]ι̣ανοῦΤραιανοῦ Ἁδριανοῦ Σεβασ̣τ̣οῦΣεβαστοῦ Θὼθ ιε|num:15| .
100 S-32 Ὧρος ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν με|num:45| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ∼ὀφρι∽ὀφρύι ❨δεξ(ιᾷ)❩δεξιᾷ
101 ❨Στοτοῆ(τις)❩Στοτοῆτις ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:35| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μ̣ή̣λ(ῳ)❩μήλῳ ❨ἀριστ(ερῷ)❩ἀριστερῷ
102 ❨Ἀπύγχ(ις)❩Ἀπύγχις ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ̣ε|num:35|λε|num:35| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μετώπ(ῳ)❩μετώπῳ ἐξ ❨ἀριστ(ερῶν)❩ἀριστερῶν
103 Πεκῦσις ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ̣|num:40|μ|num:40| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ∼ὀφρι∽ὀφρύι ❨ἀριστ(ερᾷ)❩ἀριστερᾷ
104 ❨Στοτοῆ(τις)❩Στοτοῆτις ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ̣ε|num:25|κε|num:25| ❨ο(ὐλὴ)❩οὐλὴ ❨μετώπ(ῳ)❩μετώπῳ ἐξ ❨δεξ(ιῶν)❩δεξιῶν
105 ❨Τεσενο(ῦφις)❩Τεσενοῦφις ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ̣ε|num:25|κε|num:25| ἄσημος
106 ❨ἐπιδεδώκ(αμεν)❩ἐπιδεδώκαμεν καθὼς ❨πρόκ(ειται)❩πρόκειται . S-33 ἐγρ[άφη]ἐγράφη [ὑπὲ]ρ̣ὑπὲρ αὐτῶν ❨φαμ(ένων)❩φαμένων μὴ ❨εἰδ(έναι)❩εἰδέναι ❨γρά(μματα)❩γράμματα
107 ❨δι(ὰ)❩διὰ Μάρωνος ❨νομ(ογράφου)❩νομογράφου . S-34 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| Αὐτοκ[ράτορος]Αὐτοκράτορος Καίσαρος Τίτου Αἰλίου
108 Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σ̣[ε]β̣α̣σ̣[τοῦ]Σεβαστοῦ [Εὐσε]βοῦςΕὐσεβοῦς Φαῶφι ϛ|num:6| .
1 S-35 |gap:?_lines| |gap:?|κ|gap:?|
2 |gap:?| καὶ ἕνεκ[εν]ἕνεκεν |gap:?|
3 |gap:?|ανως ῥήτωρ ε[ἶπεν]εἶπεν |gap:?|
4 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:4||gap:1||gap:?|
5 |gap:?_lines|
1 |gap:3_lines| |gap:?_lines|