Sematia

sb.16.12495.xml

TM: 25020HGV: 25020Date: 1 – 100Place: Oxyrhynchos (?)

1 m1 S-1 |gap:?_lines|
1a |gap:?||gap:4|
1 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1|του
2 |gap:?|ρτυρο(…)|gap:?|ρτυρο…
3 |gap:?| |vac:?|
4 |gap:?|κας αὐτῶν ενκε
5 |gap:?| |vac:?|
6 |gap:?|τον τελωνη(…)τελωνη… |gap:4|
7 |gap:?||gap:1|ρη(…)|gap:?||gap:1|ρη… τῇ πόλει πωλει|gap:1|
8 |gap:?|ήλθοσαν οἱ ἁλιεῖς
9 |gap:?| [γυ]ναῖκαςγυναῖκας ἑαυτῶν πωλ(…)πωλ… |gap:?_lines|
10 |gap:3||gap:2||gap:2||gap:2||gap:8||gap:1| ∼ἰ̣κ̣θυο∽ἰχθυο…
11 |gap:2|μ̣η̣τε|gap:1||gap:1||gap:1||gap:5||gap:1|ησα|gap:2|μητε|gap:1||gap:1||gap:1||gap:5||gap:1|ησα
12 [ὅτι]ὅτι ἔκλεισαν τὴν ∼ἰ̣κ̣θύαν∽ἰχθύαν
13 [διʼ]διʼ ∼ἑ̣αυτο⸢ῶ⸣ν∽ἑαυτῶν εἰς τὰς ἀποθήκας
14 [ἑ]αυτῶνἑαυτῶν , ἔ̣δειἔδει τὸ̣τὸ τὰς γυναῖκας
15 [α]ὐ̣τὸναὐτὸν εἴρειν . S-2 [ἵ]ναἵνα ἡμέρας
15-16 ἀτα∤[ρ]ά̣χωςἀτα∤ράχως
16 εἰρμένον πωλῶσι καὶ
17 ∼μ̣ητὲ∽μηδὲ ἐξουσ̣ίανἐξουσίαν ἔ̣χωσιἔχωσι διὰ
17-18 νυκ∤τὸς
18 πωλεῖν ⸢εἰς⸣εἰς ⸢Αὔασιν⸣Αὔασιν , κ̣λ̣είσαςκλείσας τὰς θύρας
19 ε̣ἴασαεἴασα τὰς [γ]υναῖκαςγυναῖκας εἴρειν
20 μέχρι πρωία̣ς̣πρωίας κ̣[α]ὶ̣καὶ π̣ρωίαςπρωίας
20-21 ἐπώ∤λησαν
21 . S-3 τί τ[ὸ]τὸ [ἀτ]ό̣π̣ημαἀτόπημα ; S-4 τ̣ί̣ς̣τίς
21-22 ἐπι∤βουλή
22 ; S-5 μὴ τ|gap:1||gap:1||gap:1|ρ̣ο̣ντιτ|gap:1||gap:1||gap:1|ροντι ὑμῶν μ̣|gap:3-4|μ|gap:3-4|
23 παλαιστροφύλαξ ; S-6 μὴ ἐδώκατέ
24 μοί τι ; S-7 πλείονος δὲ ❨τιμ(ῆς)❩τιμῆς ο̣ὐοὐ πεπράκατε ;
25 S-8 ❨τιμ(ὴ)❩τιμὴ δὲ ∼ἰκ̣θύος∽ἰχθύος ἔστη ; S-9 ∼οὐκ∽οὐχ ὁ̣ πᾶς μου ἀγ̣ώ̣ν̣ἀγών
26 ἐ̣στινἐστιν ἵνα εἰσάγητε , καὶ ὁτὲ μὲν εἰς
27 τὸν νομὸν μὴ ❨πωλ(ῆτε)❩πωλῆτε , ὁτὲ δὲ εἰς ❨ἄλλο̣(υς)❩ἄλλους
28 νομούς , τὸν δὲ καὶ εἰς τὴν ❨πόλ(ιν)❩πόλιν
29 εἰσαγόμενον διὰ νυκτὸς εἰς ❨Αὔασι(ν)❩Αὔασιν
30 μὴ πωλῆτε ;