Sematia

sb.14.11387.xml

TM: 27464HGV: 27464Date: 101 – 200Place: Bakchias (Arsinoites)

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:?|ν τ̣οῖςτοῖς κατὰ τ̣ὴ̣ντὴν ε̣|gap:?|ε|gap:?|
2 |gap:?| [υἱὸν]υἱὸν [Ἰσί]δ̣ωρονἸσίδωρον ἀξιῶ̣ἀξιῶ ὑμ̣[ᾶς]ὑμᾶς [συντάξαι]συντάξαι
3 [τοῖς]τοῖς [πρὸς]πρὸς [τού]τ̣ο̣ιςτούτοις οὖσ̣[ι]οὖσι [λαβοῦ]σ̣ί̣λαβοῦσί [μου]μου
3-4 [χειρο]∤[γραφίαν]χειρο∤γραφίαν
4 [π]ε̣[ρι]περι [τ]ο̣ῦτοῦ ἀληθῆ εἰ̣ν̣[αι]εἰναι τ̣ὰ̣τὰ
4-5 [προ]∤[κείμενα]προ∤κείμενα
5 κ̣αὶκαὶ π̣αραγε̣νόμε̣νονπαραγενόμενον τ̣ὸντὸν
5-6 γ̣[υμνα]∤[σίαρχον?]γυμνα∤σίαρχον
6 [ἐ]κ̣ἐκ τῆς ∼ἐγδημείας∽ἐκδημίας ∼εὐπ̣ιθῆ∽εὐπειθῆ
6-7 κα∤[ταστήσειν?]κα∤ταστήσειν
7 , ε̣ἰπεῖνεἰπεῖν οἷς ∼καθηκε̣ι̣ν∽καθήκει
7-8 χρημα∤[τίζειν]χρημα∤τίζειν
8 [μοι]μοι τελιοῦντι τά τε πρὸς
8-9 εἴ̣[σ]κ̣ρ̣[ι]∤[σιν]εἴσκρι∤σιν
9 [καὶ]καὶ [ἐφ]η̣βείανἐφηβείαν τοῦ
9-10 π̣ρογεγ̣ρ̣αμ̣μέ∤[νου]προγεγραμμέ∤νου
10 [μου]μου [υἱ]οῦυἱοῦ Ἰσιδώρου γράμμα̣ταγράμματα εἰς
11 [τοὺς]τοὺς [τὸ]τὸ [εἰσι]ὸ̣νεἰσιὸν ἔτος ἐφήβ̣ο̣υςἐφήβους , ∼ἔπ̣ιτ̣α̣∽ἔπειτα τῷ
12 [τε]τε [κοσμητῇ]κοσμητῇ καὶ τῷ γ̣υμνασιάρ̣χ̣ῳ̣γυμνασιάρχῳ τοῖς
13 [οὖσι]οὖσι ∼[προσδέξ]εσθαι∽προσδέξασθαι αὐ̣τὸναὐτὸν εἰς τοὺ̣ς̣τοὺς
13-14 [ἐφ]ή∤[βους]ἐφή∤βους
14 [.]. S-2 |gap:?| |vac:?|