Sematia

sb.14.11375.xml

TM: 4235HGV: 4235Date: -212 – -211Place: Tholthis (Oxyrhynchites)

1 m1 S-1 β̣α̣σ̣ι̣λε[ύοντος]βασιλεύοντος [Πτολεμαίου]Πτολεμαίου [τοῦ]τοῦ Π̣τ̣[ολεμαίου]Πτολεμαίου κ̣[αὶ]καὶ Β̣ε̣ρ̣ε̣[νί]κ̣η̣ς̣Βερενίκης [θ]ε̣[ῶν]θεῶν [Εὐε]ρ̣γετ̣[ῶν]Εὐεργετῶν [ἔτους]ἔτους
2 ἑ̣[νδ?]εκά̣[του?]ἑνδεκάτου [ἐφʼ]ἐφʼ [ἱερέως]ἱερέως [τοῦ]τοῦ [ὄντος]ὄντος [ἐν]ἐν [Ἀλεξαν]δ̣[ρεία]ι̣Ἀλεξανδρείαι Ἀ̣λ̣[εξά]ν̣[δρου]Ἀλεξάνδρου [καὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν
2-3 [Σωτή]∤ρ̣ω̣ν̣Σωτή∤ρων
3 κ̣[αὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν [Ἀδελφῶν]Ἀδελφῶν [καὶ]καὶ [θεῶν]θεῶν [Εὐεργε]τ̣[ῶν]Εὐεργετῶν [καὶ]καὶ [θ]ε̣[ῶ]ν̣θεῶν [Φιλο]π̣α̣[τόρων]Φιλοπατόρων [,], [κανηφόρου]κανηφόρου
4 Ἀ̣ρ̣σ̣[ι]ν̣[όης]Ἀρσινόης [Φιλαδέλφου]Φιλαδέλφου [τῆς]τῆς [οὔσης]οὔσης [ἐν]ἐν [Ἀλ]ε̣ξ̣[ανδ]ρ̣ε̣ί̣α̣[ι]Ἀλεξανδρείαι [μηνὸς]μηνὸς [Δύστρου]Δύστρου [ἐν]ἐν [Θώλθει]Θώλθει [τοῦ]τοῦ
5 Ὀ̣ξυ̣ρ̣υ̣[γχίτου]Ὀξυρυγχίτου [νομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολογ]ε̣[ῖ]ὁμολογεῖ [Νικ]ί̣α̣ς̣Νικίας [Ἡρ]α̣[κλείτου]Ἡρακλείτου [Κυρη?]ν̣[αίος?]Κυρηναίος [τῆς]τῆς [ἐπιγονῆς]ἐπιγονῆς
6 [ἔ]χ̣ε̣[ι]ν̣ἔχειν [παρὰ]παρὰ Τροχοῦ τοῦ |gap:4||gap:2| νίκου [Πέρ]σ̣[ο]υ̣Πέρσου τ[ῆ]ςτῆς [ἐπιγ]ο̣ν̣[ῆς]ἐπιγονῆς [χαλκοῦ]χαλκοῦ [νομίσματος]νομίσματος
6-7 [ὀφ]∤[θαλμο]φ̣[ανοῦς]ὀφ∤θαλμοφανοῦς
7 [ἐναντίον]ἐναντίον [τῶν]τῶν [ἐγγ]ε̣γ̣ρ̣[αμμέ]ν̣[ων]ἐγγεγραμμένων [μ]α̣ρ̣[τ]ύ̣ρ̣ω̣ν̣μαρτύρων δ̣ρ̣[αχμὰς]δραχμὰς
7-8 π̣ε̣[ντα]∤[κοσί]α̣[ς][|num:500|]πεντα∤κοσίας|num:500|
8 [τιμὴ]ν̣τιμὴν [το]ῦ̣τοῦ [ἡμίσου]ςἡμίσους τῆς ὑπαρχούσης [α]ὐτῶιαὐτῶι κα[ὶ]καὶ Ἑρ̣μί̣π̣π̣ω̣ι̣Ἑρμίππωι α̣ὐ̣[λῆς?]αὐλῆς [καὶ?]καὶ
9 [τοῦ?]τοῦ |gap:6|[η?]τ̣ο̣ς̣|gap:6|ητος ὧ̣[ν]ὧν γ̣[ε]ί̣τ̣[ο]ν̣εςγείτονες · S-3 ἀ̣πὸἀπὸ μὲν νότου τὰ αὐτοῦ καὶ τὰ Ἑρμί̣ππουἙρμίππου , [ἀπὸ]ἀπὸ [δὲ]δὲ
10 [βορ]ρ̣[ᾶ]βορρᾶ [τὰ]τὰ |gap:2||gap:2||gap:1| κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ὰ̣τὰ Π̣|gap:1|υι̣τοςΠ|gap:1|υιτος ,⊱, ἀπὸ δὲ λιβὸς τὰ Ἑ[ρ]μ̣ί̣ππουἙρμίππου , ἀπὸ δὲ ἀπηλι̣ώ[του]ἀπηλιώτου
11 [τ]ὰ̣τὰ [Ε]|gap:2||gap:1|ά̣τ̣ο̣[υς]Ε|gap:2||gap:1|άτους κ̣α̣ὶ̣καὶ ε̣[ἴ]σοδοςεἴσοδος καὶ̣καὶ ἔξοδος , ἐφʼ ὧι εἰσόδ̣ω̣ι̣εἰσόδωι καὶ ἐξόδω̣ι̣ἐξόδωι τῆς αὐλ̣ῆ̣ς̣αὐλῆς
11-12 χ̣ρ̣ή̣σ̣[ε]∤[τ?]α̣ι̣χρήσε∤ται
12 [διὰ?]διὰ τ̣ῆ̣ς̣τῆς ὑπα̣ρ̣χ̣ο̣ύσηςὑπαρχούσης εἰσόδου καὶ ἐξόδου μετὰ τῶν παρὰ Νικίου . S-4 δότω δὲ
12-13 Νι̣[κί]∤[ας]Νικί∤ας
13 [Τ]ρ̣ο̣χ̣[ῶι]Τροχῶι [ὠ]ν̣ὴ̣ν̣ὠνὴν το̣ῦ̣τοῦ ἡμίσο̣υ̣ς̣ἡμίσους τῆς αὐλῆς τοῦ αὑτοῦ μέρους ἐπὶ τοῦ ἐν Ὀξυρύ̣[γ]χ̣ω̣[ν]Ὀξυρύγχων
14 [πόλει]πόλει [ἀγορ]α̣ν[ο]μίουἀγορανομίου ἀφ̣ʼἀφʼ ἧς̣ἧς ἂν ἡμέρας Τροχὸς Νικία̣ι̣Νικίαι προείπ̣η̣ιπροείπηι ἐ̣ν̣ἐν ἡ̣μ̣έ̣ρ̣α̣ι̣ς̣ἡμέραις δ̣έ̣κα|num:10|δέκα|num:10| τ̣α̣[σσο]μ̣έ̣ν̣ο̣[υ]τασσομένου
15 [Τροχοῦ]Τροχοῦ τ̣ὰ̣τὰ γ̣ε̣[ινό]μεναγεινόμενα τέ̣λ̣[η]τέλη . S-5 ἐὰν δὲ̣δὲ Νι̣κ̣ί̣α̣ς̣Νικίας μὴ δῶ̣ι̣δῶι Τ̣ρ̣ο̣χ̣ῶ̣[ι]Τροχῶι ὠ̣ν̣[ὴ]ν̣ὠνὴν κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ τ̣ὰτὰ γ̣ε̣γραμμ̣έ̣ν̣α̣γεγραμμένα ,
16 [ἀποτει]σ̣ά̣τ̣ω̣ἀποτεισάτω Νικί[ας]Νικίας Τ̣ρ̣[ο]χ̣ῶιΤροχῶι τὰς̣τὰς [πεν]τακο[σ]ί̣[ας][|num:500|]πεντακοσίας|num:500| [δρα]χμ̣ὰ̣ς̣δραχμὰς τὴν τι̣[μ]ὴ̣[ν]τιμὴν [ἡ]μ̣ι̣ό̣λ̣ι̣ο̣ν̣ἡμιόλιον , [καὶ]καὶ [ἡ]
16-17 [πρᾶ]∤ξ̣ι̣[ς]πρᾶ∤ξις
17 ἔ̣σ̣[τω]ἔστω Τ̣ροχῶιΤροχῶι παρὰ Ν̣ι̣κ̣ί̣ο̣υ̣Νικίου πράσσον̣τι̣πράσσοντι κ̣ατὰκατὰ τὸ διά̣γ̣ρ̣α̣μ̣μ̣α̣διάγραμμα . S-6 δὲ συγγ̣ρ̣α̣φὴσυγγραφὴ ἥδε̣ἥδε κ̣[υ]ρ̣[ί]α̣κυρία ἔσ̣τ̣[ω]ἔστω
18 [ο]ὗ̣οὗ ἄ̣νἄν [ἐπ]ι̣φέ̣ρ̣η̣τ̣α̣ι̣ἐπιφέρηται . S-7 μ[άρ]τ̣υ̣ρεςμάρτυρες ·
19 S-8 |vac:?| β̣α̣[σ]ιλεύο̣ν̣τ̣ο̣[ς]βασιλεύοντος Πτολε̣μαίουΠτολεμαίου τοῦ Πτολεμαίου καὶ Βερενίκης Θεῶν Εὐεργετῶν ἔτου[ς]ἔτους [ἑνδε]κ̣άτου|num:11|ἑνδεκάτου|num:11| ἑφʼ ἱερ[έ]ω̣[ς]ἱερέως
20 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ [ὄντος]ὄντος ἐ̣[ν]ἐν Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣α̣ν̣δ̣ρείαιἈλεξανδρείαι Ἀ̣λ̣εξάνδρουἈλεξάνδρου καὶ θεῶν Σωτήρω̣νΣωτήρων καὶ θεῶ̣ν̣θεῶν Ἀ̣δ̣ε̣λφῶνἈδελφῶν καὶ θεῶν Εὐεργετῶν καὶ̣καὶ
20-21 [θε]∤[ῶ]ν̣θε∤ῶν
21 [Φιλοπα]τόρωνΦιλοπατόρων , καν̣ηφόρουκανηφόρου Ἀρσινόης Φιλαδέλφου τῆς οὔσης ἐν Ἀλεξανδρ̣ε̣ί̣α̣ι̣Ἀλεξανδρείαι μηνὸς [Δ]ύ̣στρουΔύστρου ἐν
21-22 Θώ̣λ∤[θει]Θώλ∤θει
22 [τοῦ]τοῦ [Ὀξυρ]υγχίτ[ο]υ̣Ὀξυρυγχίτου νομοῦ . S-9 ὁμολογεῖ Νι̣κί̣αςΝικίας Ἡρακ̣λ̣ε̣ί̣τουἩρακλείτου Κ̣υ̣ρ̣η̣ν̣[α?]ῖ̣οςΚυρηναῖος τῆ[ς]τῆς [ἐπ]ι̣γ̣ο̣ν̣[ῆς]ἐπιγονῆς [ἔ]χ̣ει̣ν̣ἔχειν π̣α̣ρὰπαρὰ Τρ̣ο̣χ̣[οῦ]Τροχοῦ
23 τ̣ο̣ῦτοῦ |gap:5||gap:1|νίκο̣υ̣|gap:5||gap:1|νίκου Π̣έρσουΠέρσου τῆς ἐπιγονῆς χαλκοῦ νομίσματ̣[ο]ςνομίσματος ὀφ̣[θ]α̣λ̣μοφανοῦ[ς]ὀφθαλμοφανοῦς [ἐ]να̣ν̣τ̣[ί]ονἐναντίον τῶν̣τῶν
23-24 ἐ̣γ̣γ̣[ε]γρα[μ]∤[μ]έ̣νω̣[ν]ἐγγεγραμ∤μένων
24 [μαρτύ]ρ̣ωνμαρτύρων δρ̣[α]χμὰςδραχμὰς πεντακοσίας|num:500| τιμὴν τοῦ ἡμίσους τῆς ὑπ̣α̣ρ̣χ̣[ο]ύσηςὑπαρχούσης α̣ὐ̣τ̣[ῶι]αὐτῶι [κ]α[ὶ]καὶ [Ἑρ]μ̣ίππωιἙρμίππωι α̣ὐ̣λ̣ῆ̣[ς]αὐλῆς
25 [κ?]α̣ὶ̣καὶ τ̣ο̣υ̣του |gap:1||gap:5|[η?]τ̣ο̣ς̣|gap:1||gap:5|ητος ∼ἐγ∽ἐν κ̣ώ̣μ̣η̣ι̣κώμηι Θώ[λ]θειΘώλθει τῆς κάτω τοπαρχίας τοῦ Ὀξυρυ̣γ̣χ̣ί[του]Ὀξυρυγχίτου ν̣[ο]μ̣[ο]ῦνομοῦ ὧ̣νὧν γ̣[είτο]ν̣ε̣ς̣γείτονες · S-10 ἀπὸ μὲν
26 βορρᾶ τ[ὰ]τὰ |gap:2||gap:1| καὶ τὰ Π|gap:1|υ̣[ι]τοςΠ|gap:1|υιτος ,⊱, ἀ̣πὸἀπὸ δὲ νότου τὰ Ἑρμίππου̣Ἑρμίππου κ̣α̣ὶ̣καὶ τὰ αὐ̣το̣ῦ̣αὐτοῦ , ἀ̣π[ὸ]ἀπὸ δ̣ὲδὲ [λι]β[ὸς]λιβὸς τ̣ὰ̣τὰ Ἑ̣ρ̣μίπ̣πο̣υ̣Ἑρμίππου , ἀπὸ̣ἀπὸ
27 δὲ ἀπη̣[λι]ώτ̣ο̣ῦ̣ἀπηλιώτοῦ τὰ Ε|gap:3|ά̣τ̣ουςΕ|gap:3|άτους κα̣ὶκαὶ ε̣ἴσοδοςεἴσοδος κ̣αὶκαὶ ἔξοδος , ἐφʼ ὧι κοι̣ν̣ῆ̣ικοινῆι εἰ̣σόδω̣[ι]εἰσόδωι καὶ ἐξόδωι χ[ρ?]ή̣σ̣ε̣τ̣α̣[ι?]χρήσεται [Τροχὸς?]Τροχὸς [διὰ?]διὰ [τῆς?]τῆς
28 ὑπαρχο̣ύ̣[σης]ὑπαρχούσης ε̣ἰ̣[σ]ό̣[δου]εἰσόδου [μ]ετὰμετὰ τῶν παρὰ Νι̣κίουΝικίου κοινῆι . S-11 δότω̣δότω δ̣[ὲ]δὲ Ν̣ι̣κ̣[ί]αςΝικίας Τ̣ρ̣ο[χ]ῶ̣ιΤροχῶι ὠ̣[νὴν]ὠνὴν [τ]ο̣ῦ̣τοῦ ἡμ̣[ίσ?]ο̣υς̣ἡμίσους τ̣ῆ̣[ς]τῆς α̣ὐ̣λ̣ῆ̣ς̣αὐλῆς [καὶ?]καὶ
29 τ̣ο̣ῦ̣τοῦ |gap:4||gap:1||gap:1|ητος τῆ̣ς̣τῆς αὐλῆς τοῦ αὑτ̣ο̣ῦ̣αὑτοῦ μέρους ἐ̣πὶἐπὶ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἐν Ὀξυρύγ̣χω̣[ν]Ὀξυρύγχων [πόλ]ε̣[ι]πόλει ἀ̣γ̣ο̣ρανομίου̣ἀγορανομίου ἀ̣φ̣ʼἀφʼ ἧ̣ςἧς ἂν̣ἂν
29-30 ἡ̣μ̣[έ]∤[ρας]ἡμέ∤ρας
30 Τ̣[ρ]ο̣χ̣[ὸ]ςΤροχὸς Νι̣κ̣ί̣α̣ι̣Νικίαι προείπη[ι]προείπηι ἐν ἡμ̣έραιςἡμέραις δέκα|num:10| τασσομέ̣νο̣υ̣τασσομένου Τ̣ροχο̣ῦ̣Τροχοῦ τ̣[ὰ]τὰ γ̣ε̣[ι]νόμ̣ε̣ν̣α̣γεινόμενα τ̣έλ̣ητέλη . S-12 ἐὰν̣ἐὰν δὲ Νικί̣αςΝικίας
31 μ̣[ὴ]μὴ [δῶ?]ι̣δῶι |gap:2||gap:2||gap:2|τ̣ωι|gap:2||gap:2||gap:2|τωι αν|gap:2||gap:1||gap:1|τ̣η|gap:1|αν|gap:2||gap:1||gap:1|τη|gap:1| Τρ̣[ο?]χ̣Τροχ |gap:3||gap:1| ὠνὴν̣ὠνὴν κ̣α̣τὰκατὰ τ̣ὰτὰ γ̣ε̣γ̣ρ̣α̣μμέν̣αγεγραμμένα , ἀπ̣ο̣τ̣[ει]σ̣ά̣[τ]ωἀποτεισάτω Ν̣ι̣κ̣ίαςΝικίας Τροο̣χ[ῶ]ιΤροοχῶι τὰς
32 [πε]ν̣[τ]α̣κ̣ο[σί]α[ς]|num:500|πεντακοσίας|num:500| δραχ̣μ̣ὰ̣[ς]δραχμὰς τ̣ὴντὴν τ̣ιμὴ[ν]τιμὴν ἡ̣μιόλιο̣νἡμιόλιον , καὶ πρᾶξι[ς]πρᾶξις ἔστ̣ω̣ἔστω Τ̣ροχ̣ῶιΤροχῶι πα̣ρ̣ὰπαρὰ Ν̣ικί̣ο̣υΝικίου πρ[άσσ]ο̣ν̣τιπράσσοντι
33 [κατὰ]κατὰ [τὸ]τὸ [δ]ι̣[ά]γρ̣α̣μ̣μαδιάγραμμα . S-13 δὲ̣δὲ συγγ̣ραφ[ὴ]συγγραφὴ [ἥ]δεἥδε κυρία ἔ[σ]τ̣ωἔστω οὗ ἂν ἐπιφέρητ̣α̣ι̣ἐπιφέρηται . S-14 μ̣άρτυρες̣μάρτυρες ·