Sematia

sb.12.10989.xml

TM: 16367HGV: 16367Date: 325 – 325Place: unbekannt

1 m1 S-1 γῆν ❨ἀ(πο)γραφ(όμενος)❩ἀπογραφόμενος ἐν ❨κλήρ(ῳ)❩κλήρῳ Νικάνορος
2 πατὴρ Θέων ❨κ(αὶ)❩καὶ ἄλλην ❨ἡμερώ(σας)❩ἡμερώσας
3 ❨ἐ̣γ̣ε̣ώ̣ρ̣[(γει)]❩ἐγεώργει ❨κ̣(αὶ)❩καὶ ἐν ἀμπέλῳ
3-4 κατεφύτευ∤σεν
4 ❨ταύ(την)❩ταύτην . S-2 ἀλλʼ ἐπὶ Σαραπίωνος
5 τοῦ̣τοῦ πρὸς τῇ καθολικότητι
6 ❨τα[ύτ(ην)]❩ταύτην ❨[ἀναμετ]ρ(ηθῆναι)❩ἀναμετρηθῆναι ❨συμβέβηκ(εν)❩συμβέβηκεν
7 καὶ ❨π̣ρ̣[οσ]γ̣ρ̣(αφῆναι)❩προσγραφῆναι |gap:4||gap:4||gap:4||gap:2|
8 ❨τελέσ̣μ̣[α]τ(α)❩τελέσματα |gap:4||gap:4||gap:4||gap:3|
9 ἀλλὰ Διόσκορος ❨δι(ὰ)❩διὰ τοῦ ❨παιδ(ὸς)❩παιδὸς
10 ἀνή̣[νεγκεν]ἀνήνεγκεν [ἄνο]μονἄνομον ❨δηλατορ(ίαν)❩δηλατορίαν
11 εἰς ἀν̣τ̣(…)ἀντ… ἀλλὰ καὶ ❨συκοφ(αντίαν)❩συκοφαντίαν .
12 S-3 ὁμολογεῖ ❨μέν(τοι)❩μέντοι ὑφʼ ❨ἡμ(ῶν)❩ἡμῶν ❨κατέχ(εσθαι)❩κατέχεσθαι
13 ❨κ(αὶ)❩καὶ ❨γεωρ(γεῖσθαι)❩γεωργεῖσθαι , τὴν δὲ ❨ἄμπελ(ον)❩ἄμπελον
14 ❨λέγ(ει)❩λέγει ❨ἀναπόγρ(αφον)❩ἀναπόγραφον εἶναι
15 καὶ ἀξιοῖ̣ἀξιοῖ γ̣ῆ̣νγῆν ❨ταύτ(ην)❩ταύτην ❨ἀπογρ(άφεσθαι)❩ἀπογράφεσθαι .
16 S-4 ❨[ἀ]π̣ατή̣[σ(ας)]❩ἀπατήσας οὖν περιφανῶς
17 ❨κ̣(αὶ)❩καὶ κατέστησεν ❨ἑα[υ]τ(ὸν)❩ἑαυτὸν <ὑπεύθυνον>ὑπεύθυνον τῷ ∼ἐκλη∽ἐγκλήματι
18 [❨κ(αὶ)❩]καὶ δῆλόν ἐστιν ἀ|gap:1|τ(…)ἀ|gap:1|τ… ❨ἀνεν̣(εγκεῖν)❩ἀνενεγκεῖν .
19 S-5 |gap:1|δ̣η|gap:1|δη δὲ οὐ ❨δικαίω̣(ς)❩δικαίως τ̣ὰ̣ς̣τὰς ❨ἀ̣λλοτ(ρίας)❩ἀλλοτρίας
20 ❨κ̣τ̣ή̣σ(εις)❩κτήσεις περιεργά[ζ]|gap:2|περιεργάζ|gap:2|
21 |gap:4| ἐκμετ(…)ἐκμετ… ταυτ(…)ταυτ…
22 |gap:3| ❨[ἀν]τιγρ(αφ…)❩ἀντιγραφ… μηδ|gap:3| ἐᾷ
23 |gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4||gap:4|
24 |gap:8| [ἐ]κείν̣ῳἐκείνῳ
1 ⊰∼|g:slashed-N|∽⊱narratio λέγεις ❨ὑπ̣[(ὲρ)]❩ὑπὲρ ⊢Διονυσίου⊣Διονυσίου ἀπὸ προτηκτόρων καὶ ⊢Ἀμμωνίου⊣Ἀμμωνίου ❨β(ενε)φ(ικιαρίου)❩βενεφικιαρίου .
2 S-6 ❨ἀ(ντίδικος)❩ἀντίδικος ⊢Διόσκορος⊣Διόσκορος ἤτοι τούτου παῖς Μακρόβιος .
3 S-7 τοὺς περιεργαζομένους τὰς ἀλλοτρίας κτήσεις καὶ ∼ἔνδιξιν∽ἔνδειξιν
4 ∼[ἐπ]ιχιροῦ̣ντας∽ἐπιχειροῦντας μισοῦσιν μὲν οἱ νόμοι , μισεῖ̣μισεῖ δὲ καὶ σὴ
4-5 μισο∤πονηρία
5 · S-8 τοῦτο τοίνυν ∼ἐπιδιχθήσεται∽ἐπιδειχθήσεται πεποιηκὼς 〚καὶ〛καὶ
6 ⊢Διόσκορος⊣Διόσκορος καὶ τιμωρίας ἄξιος , ὡς ἐκ τῶν μελλόντων
7 ῥηθήσ[ε]σ̣θαιῥηθήσεσθαι καταφανὲς ἔσται . S-9 Θέων πατὴρ μὲν τοῦ
8 ❨βοηθ(ουμένου)❩βοηθουμένου ἀδελφὸς δὲ ⊢Διονυσίου⊣Διονυσίου ἔτι περιὼν γῆν ἀπεγράψατο
9 ἐπὶ τοῦ ἐ̣[ν]ἐν [θ]εοῖςθεοῖς Διοκλητιανοῦ ἐν κλήρῳ ⊢Νικάνορος⊣Νικάνορος ,
10 ἐώνηται δὲ καὶ ἑτέρα̣νἑτέραν καὶ φίλεργος ὢν πολλὰ
10-11 κατανή∤λωσεν
11 καὶ ἐν ἀμπ̣έλῳἀμπέλῳ τι μέρος κατεφύτευσεν · S-10 ἑτέραν
12 δὲ γῆν καὶ σιτοφόρον ἡμέρωσεν καὶ ∼ἐγεώργι∽ἐγεώργει καὶ τὴν
13 νομὴν εἶχεν . S-11 χρόνος πολὺς διελήλυθεν ἐξ ∼ἐκίνου∽ἐκείνου
14 ἄχρι τοῦ π̣α̣ρ̣όντος̣παρόντος νεμηθέντων καὶ τῶν παίδων
14-15 με∤τὰ
15 τὴν τ[οῦ]τοῦ [π]ατρὸςπατρὸς τελευτὴν , ἀλλὰ ⊢Σαραπίωνος⊣Σαραπίωνος τότε
16 πρὸς τ[ῇ]τῇ [καθο]λικότητικαθολικότητι ὄντος καὶ τῆς νέας ἀμπέλου
17 ἀναμε[τρουμέν]ηςἀναμετρουμένης ἔτι καὶ τοῦ πατρὸς Θέωνος περιόντος ,
18 συμβέβ[ηκεν]συμβέβηκεν καὶ ταύτην τὴν ἀνακτηθεῖσαν ἐν
19 ἀμπέλῳ μέτροις ὑποβληθῆνα̣ι̣ὑποβληθῆναι καὶ ὑποτελῆ γενέσθαι <καὶ>καὶ
20 προσγραφῆνα̣ι̣προσγραφῆναι τοῖς ❨βοηθ(ουμένοις)❩βοηθουμένοις , ∼ἀμέλι∽ἀμέλει καὶ ὑπὲρ ταύτης
20-21 εἰσ∤φέρουσι
21 τὰς εὐθενίας τὰς στρατιωτικὰς τῷ
22 ἱερωτάτῳ ταμείῳ . S-12 ἀλλὰ Διόσκορος ἤτοι τούτου παῖς
23 ἐπʼ ὀνόματος τοῦ πατρὸς , ὡς ἀρτίως ἔγνωμεν ,
24 ∼ἀναφέρι∽ἀναφέρει ∼πρς∽πρὸς τὴν σὴν εὐσεβίαν ἄντικρυς δηλατορίαν
25 τολμῶν · S-13 καὶ ∼ὁμολογῖ∽ὁμολογεῖ μὲν καὶ αὐτὸς ἐξ ἀρχῆς ὑφʼ
26 ἡμῶν τὰ γήδια καὶ ∼γεωργῖσθαι∽γεωργεῖσθαι καὶ ἐν ἀμπέλῳ
27 καταπεφυ[τεῦ]σθαικαταπεφυτεῦσθαι , ψευδόμενος δέ φησιν ἀτελῆ εἶναι καὶ
28 μηδοτιοῦν ∼παρέχιν∽παρέχειν τῷ ⋰ἱ⋱ερωτάτῳἱερωτάτῳ ταμείῳ , ὁπότε
29 ὡς ἔφαμεν καὶ τὸ ἐν ἀμπέλῳ ὑφʼ ἡμῶν
29-30 καταφυτευ∤θὲν
30 ὑπὸ τοῦ ἐκπεμφθέντος κηνσίτορος ⋰ὕ⋱στερονὕστερον
30-31 ἀνε∤μετρήθη
31 καὶ ὑποτελὲς γέγονεν . S-14 ἠξίωσεν ∼τὲ∽δὲ τὰ ὑπʼ
31-32 ∼ἐ∤κίνων∽ἐ∤κείνων
32 δοθέντα καὶ καλλιεργηθέντα αὐτῷ
32-33 παραδο∤θῆναι
33 ποτε̣ποτε οὐδεὶς νόμος ∼ἐπιτρέπι∽ἐπιτρέπει . S-15 ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ τοίνυν
34 οὐ ∼δῖ∽δεῖ τὰς ἀλλοτρίας κτήσεις περιεργάζεσθαι , εἴτε ἐπʼ
35 ἐλάτ|g:apostrophe|τονι εἴτε ἐπὶ μικρῷ πλέον καθεστήκασιν ,
36 ἀλλʼ ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ οἱ νόμοι τοῖ[ς]τοῖς ἐ̣κπονέσασινἐκπονέσασιν προσκυροῦσιν , ∼ἐκῖνος∽ἐκεῖνος δὲ
37 περιφανῶ[ς]περιφανῶς ὁμολογ̣ή̣σαςὁμολογήσας ὑφʼ ἡμῶν ταῦτα κατέχεσθαι
38 καὶ ∼γεωργῖ[σ]θαι∽γεωργεῖσθαι , ἠθέλησεν δηλατορίαν ∼εἰσαγαγῖν∽εἰσαγαγεῖν , δεόμεθα
39 μηδὲν μὲν [ν]εωτερί[ζ]ε̣σθαινεωτερίζεσθαι , τὴν δὲ ἐνγραφὴν τὴν
40 ἐξ ἀπάτης εὑρήκ̣[α]σ̣ινεὑρήκασιν ταύτην ∼σχολάζιν∽σχολάζειν , ∼ἐκῖνον∽ἐκεῖνον δὲ
41 ὑπεύθυνον ∼κατασταντες∽καταστάντα τῷ ἐνκλήματι ἀφʼ ὧν
42 αὐτοὶ ἀνή[ν]εγκανἀνήνεγκαν παρασταθῆναι διὰ τῆς τάξεως .
43 S-16 ἐὰν λέγῃ ὅτι ∼ὁμολογῖτε∽ὁμολογεῖτε ἀναπόγραφον εἶναι τὴν γῆν ,
44 ❨ἐρ(οῦμεν)❩ἐροῦμεν ὅτι αὐτὸς τ[ὴν]τὴν ἄμπελον ἀναπόγραφον εἶπεν .
45 S-17 διοριζόμεθα τοίνυν τῆς νέας ἀμπέλου
45-46 ∼μετρη∤θίσης∽μετρη∤θείσης
46 τότε καὶ ταύτην ἐκ πολλοῦ ὑπῆχθαι καὶ
47 τὰς ταμειακὰς εἰσφορὰς ∼καταβάλλιν∽καταβάλλειν . S-18 ἐὰν δὲ καὶ
48 κηνσίτωρ ἀποσταλεὶς ἐκμετρήσας εὕρῃ τι
49 ∼ὀλείγῳ∽ὀλίγῳ πλέον φιλεργηθεῖσαν ὑφʼ ἡμῶν , οὐ
49-50 παραι∤τούμεθα
50 τότε καθʼ ὁμοιότητα τῆς ἐπαρχίας
51 καὶ ἀπογράψασθαι καὶ τὰ εὐσεβῆ τελέσματα
52 ∼πληροι∽πληροῖν . S-19 τέως δὲ ∼ἐπιδὴ∽ἐπειδὴ πονηρὸν ἔθος εἰσάγει
53 καὶ ὡς δηλατορίαν
53-54 ἄντι∤κρυς
54 ἣν μισοῦσιν οἱ νόμοι
55 καὶ οἱ δεσπόται ἡμῶν
56 ∼κελεῦσε∽κελεῦσαι ἀνόνητον αὐτῷ
57 τὴν ∼πῖραν∽πεῖραν γενέσθαι ,
58 ∼ἀργῖν∽ἀργεῖν δὲ τὰ ἀντιγραφέντα
59 ὑπʼ αὐτοῦ .