Sematia

sb.12.10942.xml

TM: 16088HGV: 16088Date: -4 – -4Place: Oxyrhynchites

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:8||gap:1|ε̣ν̣|gap:4|η̣νδ|gap:1||gap:5||gap:8||gap:1|εν|gap:4|ηνδ|gap:1||gap:5| ξυλαμήσει ἀρ[ά]κ̣[ῳ]ἀράκῳ
2 ἐκφορ̣ίο̣υ̣ἐκφορίου [τ]ῆςτῆς κριθῇ καὶ ∼ἀράκου∽ἀράκῳ ἀνὰ πυροῦ ἀρτάβας δύο|num:2| ,
3 πάσας δὲ̣δὲ ∼ἐγ∽ἐκ ∼γεομετρίας∽γεωμετρίας ἐξ ὀρθογωνίου · S-2 τὴν δὲ
3-4 διώ∤ρυγα
4 ξυλαμήσει ∼χόρτου∽χόρτῳ ἐφʼ ∼ἡμισέᾳ∽|num:1/2|ἡμισείᾳ|num:1/2| ὥστʼ ἔχειν ἑκάτερον
5 ἐξ ἴσου τὸ ἥμισυ|num:1/2| · S-3 δὲ Δημήτριος ἕξει τὸ αὐτοῦ ἥμισυ|num:1/2|
6 κε̣κο̣μ̣μ̣ένονκεκομμένον ὑπὸ τοῦ Θοώνιος τοῖς ἑαυτοῦ ❨ἀνηλώμασι(ν)❩ἀνηλώμασιν ·
7 S-4 τὰς δὲ πρότερον Νεοπτολέμου ἀρούρας ἓξ|num:6|
7-8 χερσοκο∤πήσει
8 μ̣ε̣μισθωμένοςμεμισθωμένος ἐφʼ Δημήτριος παρέξεται
9 αὐτῷ μετὰ τὴν κατασπορὰν ταυρικὸν ζεῦγος μέχρι
10 τοῦ χε[ρσ]ο̣κοπηθῆναιχερσοκοπηθῆναι ταύτας χωρὶς μισθοῦ .
10-11 S-5 ἀκίνδυ∤να
11 τὰ ἐ̣[κφ]όριαἐκφόρια παντὸς κινδύνου . S-6 ∼ὁμολογε͂∽ὁμολογεῖ δὲ
11-12 Δημή∤τριο̣ςΔημή∤τριος
12 ἔχ[ε]ινἔχειν παρὰ τοῦ Θοώνιος ∼τειμὴν∽τιμὴν πυροῦ ἀρταβῶν
13 ὀκτὼ|num:8| ε[ἰ]ςεἰς λόγον κυπηροτομίας , ἃς παραδέξεται
13-14 αὐ∤τῷ
14 ἀπὸ τῶν ἐκφορίων . S-7 δώσει δὲ Θοώνιος τῶι
15 Δημη[τ]ρ̣ίωιΔημητρίωι ὁπόταν αἱρῆται Δημήτριος ἐν τῷ ❨Παχὼ(ν)❩Παχὼν
16 ∼ἱστιατ[ορ]ί̣α̣ν∽ἑστιατορίαν εἰς Παγκῦλ̣ινΠαγκῦλιν τὴν μικράν . S-8 ἐὰν δὲ
16-17 πρα∤χθῆι
17 μ̣εμισθωμέ[νο]ς̣μεμισθωμένος εἰς τὸ δημόσιον [ε]ἰ̣ςεἰς ἄλλο τι
18 κα̣θ̣ʼκαθʼ ὁν̣τ̣ι̣ν̣οῦνὁντινοῦν τρ̣ό̣π̣ο̣ν̣τρόπον [ὑπ]ὲρὑπὲρ τοῦ Δημητρίου̣Δημητρίου [ἢ] [τῆ]ςτῆς γῆς̣γῆς
19 ὑπολογ̣είτωὑπολογείτω ἀπὸ τ[ῶν]τῶν ἐ̣κ̣φορίωνἐκφορίων . S-9 τῶν δὲ κ̣[α]ρ̣πῶνκαρπῶν
20 πάντ̣ω̣[ν]πάντων [κ]υ̣ρ̣ι̣ευέτωκυριευέτω Δημήτριος καὶ οἱ παρʼ αὐτοῦ
21 ἕως τὰ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ κομίσηται καὶ βεβαιούτω αὐτῷ τὴν
22 μίσθ̣[ωσι]ν̣μίσθωσιν πάσῃ βεβαιώσει · S-10 βεβαιουμένης δʼ αὐτῆς
23 ἀποδ[ότω]ἀποδότω τῶι Δημητρίῳ τὰ ἐκφόρια ἐν τῷ Παῦνι ε̣ἰ̣ςεἰς
24 τὸ ∼ἰσ[ιὸν]∽εἰσιὸν ἔτος ἐπὶ τῶν περὶ τὸ Δείλου ἐποίκιον
25 ἅλω̣ν̣ἅλων π̣υ̣ρ̣ὸνπυρὸν νέον καθαρὸν ∼ἄδαλον∽ἄδολον ἄκριθον μέτρῳ
26 τετρα̣χ̣ο̣ινίκῳτετραχοινίκῳ τῷ τοῦ Θοώνιος ἀποτεισάτω
27 ∼τειμ[ὴν]∽τιμὴν ∼ἑκαστάβης∽ἑκάστης $ἀρτάβης ἧς ἐὰν ∼πὴ∽μὴ ἀ̣ποδῷἀποδῷ χαλκοῦ ❨δραχμὰ(ς)❩δραχμὰς
28 ∼τετρ[α]κ̣ισχειλίας∽|num:4000|τετρακισχιλίας|num:4000| · S-11 ἧς δʼ ἐὰν καταλίπῃ εἰς ἄσπορον
29 τὸ ἐκφ̣ό̣ριονἐκφόριον διπλοῦν · S-12 τοῦ δʼ ἐνκαταλιπεῖν τὴν ❨γεωργία(ν)❩γεωργίαν
30 χωρὶ[ς]χωρὶς [τ]ῶντῶν προκειμένων ∼ἐπίτειμον∽ἐπίτιμον ἀργυρίου ❨δραχ(μὰς)❩δραχμὰς
31 διακοσίας|num:200| καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας . S-13 δὲ πρᾶξις ❨ἔστ(ω)❩ἔστω
32 τῷ Δημ̣η̣τρίῳΔημητρίῳ ἐκ τε τοῦ μεμισθωμένου καὶ ἐκ τῶν
33 ὑπαρχ[ό]ντωνὑπαρχόντων αὐτοῦ πάντων καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης . S-14 τὰς
34 δὲ τῆς κριθῆς ἀρούρας μισθώσεται Θοώνιος εἰς τὸ
35 εἰσιὸν ἔτος καὶ τελέσει τούτων ἐκφόριον ἑκάστης ❨ἀρο(ύρης)❩ἀρούρης
36 πυροῦ ἀρτάβας πέν[τ]ε|num:5|πέντε|num:5| . S-15 κυρία μίσθωσις .
37 S-16 ❨(ἔτους)❩ἔτους κζ|num:27| Καίσαρος , Ἁθὺρ γ̣|num:3|γ|num:3| .
38 m2 S-17 Δημήτριος Θέωνος μεμίσθωκα ∼κὲ∽καὶ ∼ἔχωι∽ἔχω
39 τὴν τιμὴν τῶν τοῦ πυροῦ ἀρταβῶν ὀκτώ|num:8| , ἃς
40 καὶ παραδέξομαι ἐκ τῶν ἐκφορίων καθὼς
41 πρόκειται . S-18 ❨(ἔτους)❩ἔτους κζ|num:27| Καίσαρος , Ἁθὺρ γ̣|num:3|γ|num:3|