Sematia

sb.12.10899.xml

TM: 16080HGV: 16080Date: 133 – 133Place: Theben

1 m1 S-1 Καμῆτις ❨πρά̣κ̣(τωρ)❩πράκτωρ ❨ἀ̣ρ̣γ̣(υρικῶν)❩ἀργυρικῶν
2 ❨Ἐπωνύχ(ῳ)❩Ἐπωνύχῳ τ̣ῷτῷ καὶ Ἀπάθῃ ❨Ἡ̣ρ̣α̣κ̣λ̣ή̣ο̣(υς)❩Ἡρακλήους .
3 S-2 ἔχω ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨χω(ματικοῦ)❩χωματικοῦ καὶ ❨βαλ(ανευτικοῦ)❩βαλανευτικοῦ ❨Χά(ρακος)❩Χάρακος ιη|num:18| ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ῥυπ(αρὰς)❩ῥυπαρὰς
4 ❨δρα̣χ(μὰς)❩δραχμὰς ἑπτὰ ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ❨(γίνονται)❩γίνονται ❨ῥ̣υ̣π(αραὶ)❩ῥυπαραὶ ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ ζ|num:7| ❨(τετρώβολον)❩|num:4|τετρώβολον|num:4| ❨(ἡμιωβέλιον)❩|num:1/2|ἡμιωβέλιον|num:1/2| ,
5 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιη|num:18| Ἁδριανοῦ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ κυρί̣ουκυρίου ❨Ἁ̣δρι̣α̣(νοῦ)❩Ἁδριανοῦ η|num:8|