Sematia

sb.10.10728.xml

TM: 17431HGV: 17431Date: 318 – 318Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [ὑπατείας]ὑπατείας [τῶν]τῶν [δε]σ̣ποτῶνδεσποτῶν ἡμῶν Λικινίου Σεβα̣σ̣τ̣οῦΣεβαστοῦ τὸ ε|num:5| καὶ Κρείσ̣π̣ο̣υ̣Κρείσπου τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ἐ̣π̣ι̣φανεστ̣[άτου]ἐπιφανεστάτου [Καί]σαροςΚαίσαρος τ̣[ὸ]τὸ α|num:1| .
2 S-2 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:?|α̣πίων|gap:?|απίων Ἡρᾶ ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Ἀλεξάνδρας ἀπὸ τῆς ❨λαμ(πρᾶς)❩λαμπρᾶς καὶ ❨λα̣μ̣(προτάτης)❩λαμπροτάτης Ὀ̣ξυρυγχιτωνὈξυρυγχιτων πόλεως Αὐρη̣[λ]ί[ῳ]Αὐρηλίῳ |gap:1||gap:1|ίωνι Διδύμοῦ ❨μ̣η(τρὸς)❩μητρὸς Θαήσιος
3 [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [αὐτῆς]αὐτῆς [πόλ]εωςπόλεως χαίρειν . S-3 ὁμολογῶ πεπρα[κέ]ναιπεπρακέναι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον τὴν ὑπα̣[ρχο]ῦσάνὑπαρχοῦσάν μοι ἀγορασθεῖσαν
4 [ὑπʼ]ὑπʼ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [καὶ]καὶ [ἐν]τ̣α̣χθεῖσανἐνταχθεῖσαν ἐπʼ ὀνόματος τῆς ἡμε̣τέραςἡμετέρας θυγατρὸς̣θυγατρὸς Α̣ὐρηλίαςΑὐρηλίας Ἀλεξάνδρας οὔσης μου ὑπ̣[ὸ]ὑπὸ τῇ χειρὶ κατὰ τοὺς Ῥωμαίων
5 [νόμους?]νόμους [πρότερον?]πρότερον [Α?]ὐρηλίουΑὐρηλίου Παπνούθιος οὐετρανοῦ τ̣ῶ̣ντῶν ἐντίμως ἀπολελυμένων πρὸ δὲ τῆς στρατιᾶς̣στρατιᾶς ❨χρημ(ατίζοντος)❩χρηματίζοντος οὕτως Παπνοῦθις
6 |gap:?| [Π]ενγωοῦτοςΠενγωοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τ̣αι̣ώνιοςΤαιώνιος ἀ̣πὸἀπὸ κώμης Ταλεεὶ τοῦ Ἀπολλωνοπολείτου κάτω νομοῦ τῆς Θηβαίδος
7 [κατὰ]κατὰ |gap:?| [ἀ]σφάλειανἀσφάλειαν γενομέην ἐπὶ̣ἐπὶ τῆ[ς]τῆς ἐ̣ν̣εστώσηςἐνεστώσης ∼ὑπατίας∽ὑπατείας μηνὶ Φαρμοῦθι κγ|num:23| καὶ α̣ὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ π̣ρ̣ότερ̣ονπρότερον Α̣ὐ̣ρηλίας̣Αὐρηλίας |gap:4||gap:?|
8 |gap:?| |gap:2| ❨μ̣η(τρὸς)❩μητρὸς Εἰρήνης ἀπὸ τῆ̣ςτῆς αὐτῆς πόλεως χωρὶς κυρίου ❨χρημ(ατιζούσης)❩χρηματιζούσης τέκνων δικαίῳ |gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|τ̣ος|gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?||gap:1|τος κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:4||gap:?|
9 |gap:?| [Αὐρηλί]ο̣υ̣Αὐρηλίου Διονυσίου Παρθερμουθίου ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἐν τ̣ῇ̣τῇ [αὐ]τ̣ῇ̣αὐτῇ π̣ό̣λειπόλει ἐπʼ ἀμφόδο̣υ̣ἀμφόδου Βορρᾶ Κρηπῖδος ∼οἰκείαν∽οἰκίαν
10 |gap:?| [κε]νὴνκενὴν ὑφʼ ἣν ∼κατάγιον∽κατάγειον σὺν χρηστηρίοις πᾶσι , ἧς γείτο̣νεςγείτονες νότου δημοσία ῥύμη βορρᾶ κέ̣λλακέλλα ὑπὸ τοὺς
11 |gap:?| [ἀ]π̣ηλιώτουἀπηλιώτου Διοσκόρου ἐλαιοπώλου λιβὸς δημοσία ῥύμη μεθʼ ἣν τὸ Σεβαστῖον , ἀναδέδωκ̣[α]ἀναδέδωκα [δ]έδέ σοι πρὸς
12 [τὴν]τὴν [σὴν]σὴν [ἀσφάλε]ιανἀσφάλειαν καὶ τὰς εἴς με προκτητικὰς ∼ἀσφαλειους∽ἀσφαλείας , τιμ[ῆς]τιμῆς τ̣ῆςτῆς συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλή̣λ̣ουςἀλλήλους τῆς αὐτῆς
13 [οἰκίας]οἰκίας [καὶ]καὶ [καταγε]ίουκαταγείου καὶ χρηστηρίων πάντων ἀργυρίου Σεβαστῶν νομίσμ̣[ατ]ο̣ς̣νομίσματος ταλάντων δεκατεσσάρων καὶ δραχμ̣ῶνδραχμῶν
13-14 τετρα∤[κισχιλίων]τετρα∤κισχιλίων
14 [,], [❨(γίνονται)❩]γίνονται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα ιδ|num:14| ❨(δραχμαὶ)❩δραχμαὶ Δ|num:4000| , ἅπερ αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ σοῦ ἐκ πλήρους διὰ χε̣[ιρ]όςχειρός , περὶ ἧς ἀριθμήσεως ἐπερωτηθεὶς ὑ̣π̣ὸὑπὸ σοῦ
15 [ὡμολόγησ]α̣ὡμολόγησα . S-4 διὸ ἀπὸ τοῦ νῦν κρατεῖν σε καὶ κυριεύειν σὺν ἐγ|g:apostrophe|γόνοις κ̣α̣ὶ̣καὶ τοῖς παρὰ σοῦ μεταλημψομένοις , ἔ̣τ̣ι̣ἔτι [ἐ]ξ̣ουσίανἐξουσίαν δὲ
16 [ἔχειν?]ἔχειν [χρῆσθαι]χρῆσθαι καὶ ∼οἰκονομῖν∽οἰκονομεῖν περὶ αὐτῆς ὡς ἐὰν αἱρῇ ἀνεμποδίστως , ἥ̣νπερἥνπερ καὶ ἐπάναγκες παρέξομ̣[α]ίπαρέξομαί σοι β̣έ̣βαιονβέβαιον διὰ
17 [παντὸς]παντὸς [ἀπὸ]ἀπὸ π̣άντωνπάντων πάσῃ ∼βεβαιώσι∽βεβαιώσει καὶ καθαρὰν ἀπό τε ∼ὀφιλῆς∽ὀφειλῆς καὶ κατ̣ο̣χ̣ῆςκατοχῆς πάσης δημοσίας τε καὶ ἰδιωτικῆς κα[ὶ]καὶ π̣ολιτικῆςπολιτικῆς
18 [καὶ?]καὶ [βουλευτικῆ]ς̣βουλευτικῆς καὶ ἀπὸ παντὸς οὑτινοσοῦν ἄλλου , πάντα δὲ τὸν καθʼ ὁνδηποτο̣ῦνὁνδηποτοῦν τρόπον ἐπελευσόμενον ἐμποιη̣σόμενονἐμποιησόμενον
18-19 ταυ∤[της]ταυ∤της
19 [ὅλης]ὅλης [ἢ] μ̣έρουςμέρους αὐτῆς ἐπάναγκες ∼ἀποστήσιν∽ἀποστήσειν με παραχρῆμα ταῖς ἐ̣μαυτοῦἐμαυτοῦ δαπάναις , καθάπερ ἐκ δίκης . S-5 κυρία πρᾶσις
20 |gap:?| [γραφ]εῖσαγραφεῖσα ἥνπερ ὁπηνίκα ἐὰν αἱρῇ ∼ἀ̣νύσις̣∽ἀνοίσεις διὰ δημοσίου οὐ π̣ρο̣σδεόμενοςπροσδεόμενος ἑτέρας μου εὐδοκήσε̣ωςεὐδοκήσεως διὰ τὸ
20-21 ἐν∤[τεῦθεν]ἐν∤τεῦθεν
21 [εὐδοκ]ε̣ῖνεὐδοκεῖν με τῇ ἐσομένῃ δημοσιώσει , περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς κ̣α̣[λ]ῶ̣ςκαλῶς πεπρᾶχθαι ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα .
22 S-6 [ὑπατείας]ὑπατείας [τῆς]τῆς [α]ὐ̣τῆςαὐτῆς Φαρμοῦθι κδ|num:24| .
23 m2 S-7 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος [Σαρ?]α̣πίωνΣαραπίων πέπρακα τὴν προκειμένην οἰκίαν ∼καινὴν∽κενὴν καὶ κ̣ατάγειονκατάγειον σὺν χρηστηρίοις̣χρηστηρίοις πᾶσι καὶ
24 [ἀπέσχον]ἀπέσχον [τὰ]τὰ [τ]ῆςτῆς τιμῆς ἀργυρίου τάλαντα δεκατέσσαρα|num:14| καὶ δραχμὰς ∼τ̣ετρακισχειλίας∽|num:4000|τετρακισχιλίας|num:4000| καὶ βεβαιώσω
25 [καὶ]καὶ [εὐδοκῶ]εὐδοκῶ τ̣ῇτῇ ∼δημοσιώσι∽δημοσιώσει , πάντα δὲ ὡς πρόκειται καὶ ἐπερωτηθ̣[εὶς]ἐπερωτηθεὶς ὡμολόγησα .
26 m3 S-8 διʼ ἐμοῦ Χαιρήμονος