Sematia

sb.10.10572.xml

TM: 14330HGV: 14330Date: 126 – 126Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔ̣[τους]ἔτους [δ]ε̣κάτουδεκάτου Αὐτοκράτορ̣ος̣Αὐτοκράτορος Κα̣ί̣σαροςΚαίσαρος [Τραιανοῦ]Τραιανοῦ [Ἁδριανοῦ]Ἁδριανοῦ [Σεβασ]τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ μ̣ην̣ὸ̣[ς]μηνὸς Κ̣α̣ι̣[σαρε]ί̣[ο]υΚαισαρείου κε|num:25| ἐν Τεβτύνι τῆς
2 [Πολέ]μ̣ονοςΠολέμονος μερίδος τοῦ Ἀρσινοιείτου ν[ομοῦ]νομοῦ [.]. S-2 [ὁμολο]γ̣[εῖ]ὁμολογεῖ [Ἀπο]λ̣λ̣ώνιο̣[ς]|gap:1|Ἀπολλώνιος|gap:1| |gap:2||gap:1||gap:1|μήδους τ̣ο̣ῦ̣τοῦ Μενεμάχου
3 μ̣η̣τ̣ρ̣ὸ̣ς̣μητρὸς Δημητρείας ἀπὸ κώμης Κερκεσ[ο]ύ̣[χων]Κερκεσούχων [τῆς]τῆς [Ἡρα]κ̣λ̣[είδο]υ̣Ἡρακλείδου μ̣ε̣ρ̣[ίδ]ο̣ς̣μερίδος ἐ̣τ̣ῶ̣ν̣ἐτῶν μ̣ε̣|num:45|με|num:45| ο̣ὐ̣λὴοὐλὴ παρὰ ❨ἀντικνήμιο(ν)❩ἀντικνήμιον
4 ἀρι[σ]τ̣ερὸνἀριστερὸν συνκεχωρηκέναι μετὰ τὴν ἑαυτοῦ τ̣ε̣λ[ε]υ̣τ̣ὴ̣ντελευτὴν τ̣ο̣ῖ̣ς̣τοῖς γ̣ε̣γ̣ο̣νό̣σ̣ι̣γεγονόσι αὐτῶ̣ιαὐτῶι ἐκ τ̣[ῆ]ςτῆς συνούσης αὐτῶι
5 κατὰ νόμους γυναικὸς Ταόρσεως τῆς Ψεν̣α̣τ̣ύμιος̣Ψενατύμιος τ̣έ̣κ̣ν̣ο̣ι̣ς̣τέκνοις Μ̣[εν]ε̣μάχω̣ιΜενεμάχωι π̣ρ̣ε̣σ̣β̣υ̣τέρ̣ωιπρεσβυτέρωι καὶ Με̣ν̣εμ̣[ά]χ̣ῳΜενεμάχῳ
6 νεωτέρωι καὶ Θερμούθι τοῖς τρεσὶ|num:3| τοῖς μὲν δυσὶ|num:2| ἄρρεσ̣ι̣ν̣ἄρρεσιν ο̣ὖ̣σ̣ι̣οὖσι [Μ]ενεμά̣χ̣ωιΜενεμάχωι ❨πρ̣ε̣[σ]β̣(υτέρωι)❩πρεσβυτέρωι καὶ Με̣ν̣εμάχωιΜενεμάχωι ❨νεω(τέρωι)❩νεωτέρωι τ̣[οῖς?]τοῖς [δυσὶ?][|num:2|?]δυσὶ|num:2|
7 ἐξ ἴσου τ[ὸ]τὸ ὕπαρχον αὐτῶ̣ι̣αὐτῶι Ἀ̣πολλωνίωιἈπολλωνίωι ἥμισυ μέρος οἰκία̣ς̣οἰκίας [καὶ]καὶ αἰθρίου ἐν κώμ̣ηι̣κώμηι Κερκεσ̣ο̣ύχοις̣Κερκεσούχοις , ἔ̣χ̣[εται?]ἔχεται
8 τοῦ ἐπιβάλλοντος αὐτῶ̣ι̣αὐτῶι [ἡ]μ̣ίσουςἡμίσους μέρους τοῦ ὑποκ̣ά̣τ̣ω̣ὑποκάτω |gap:4||gap:1||gap:2| ∼τ̣αμείου̣∽ταμιείου . S-3 ἀπὸ δὲ τῆς ∼ἐπιβεβληκυειης̣∽ἐπιβεβληκυῖας [αὐτῶι]αὐτῶι
9 Ἀπολλωνίωι ἐ̣κἐκ τοῦ πρὸ̣ς̣πρὸς β̣ορρᾶβορρᾶ κ[α]ὶ̣καὶ ∼λείβα∽λίβα μέρους τῆς οἰ̣κ̣ί̣α̣[ς]οἰκίας [καὶ]καὶ [αἰ]θρ[ίο]υ̣αἰθρίου α̣ὐλῆςαὐλῆς διατεταχέναι τῶ[ι]τῶι [μὲν]μὲν
10 Μενεμάχωι πρεσβυτ̣έ̣ρ̣ωιπρεσβυτέρωι τὸ κ̣ατὰκατὰ μέσον τ̣ῆςτῆς αὐ̣λ̣ῆ̣[ς]αὐλῆς [ἥ]μ̣ισυἥμισυ μέρος̣μέρος ∼διατῖνον∽διατεῖνον λ̣[εί]βαλείβα ἐ̣π̣ʼἐπʼ ἀ̣π̣η̣[λι]ώ̣[την]ἀπηλιώτην
11 κατʼ ἐπιβολὴν τοῦ ὄντ̣οςὄντος τῆ̣ςτῆς αὐλῆς παντὸ̣ςπαντὸς ἐδάφο̣υ̣[ς]ἐδάφους [,], [τῶ]ι̣τῶι δὲ Μενεμάχωι νεωτ̣έρω̣ινεωτέρωι τ̣ὸ̣τὸ ❨λ̣ο̣[ι]π̣(ὸν)❩λοιπὸν
12 ἥμισυ μέρ̣ο̣ς̣μέρος τῆς αὐτῆς αὐλῆς , ἀφʼ οὗ τέτα̣ρ̣τοντέταρτον μὲ[ν]μὲν [ἐκ]ἐκ [το]ῦ̣τοῦ πρὸς νότον μέρο̣υς̣μέρους τ̣ὸ̣τὸ δ̣ὲ̣δὲ λοιπὸν
13 τέταρτον ἐκ τοῦ πρὸς βορρᾶ μέ̣ρ̣ουςμέρους , ἐπʼ ἀμφοτέρων̣ἀμφοτέρων ∼δ̣ι̣α̣τ̣ῖ̣νων∽διατεῖνον των{των} ∼λείβα∽λίβα ἐπʼ ❨ἀ̣[πη]λ(ιώτην)❩ἀπηλιώτην κ̣ατʼκατʼ ἐπιβολὴν
14 τοῦ παντὸς ἐδάφου̣ςἐδάφους , ∼ἀμφοτ̣ε̣ρ̣ω̣ν̣∽ἀμφοτέροις κοινῶς ὑπολε̣ί̣πω̣ν̣ὑπολείπων τὴν ἐκ τοῦ πρὸς ∼ἀπηλ̣ε̣ι̣ώτ̣ην∽ἀπηλιώτην μέρους
15 διʼ ὅλης τῆς αὐλῆ̣ς̣αὐλῆς κο̣ι̣ν̣ὴ̣ν̣κοινὴν ε̣ἴσοδονεἴσοδον καὶ ἔξοδον , ἧ̣ς̣ἧς π̣λ̣ά̣τοςπλάτος ∼λειβὸς∽λιβὸς ἐ̣π̣ʼἐπʼ ∼ἀπηλ̣ει̣ώ̣τ̣η̣ν∽ἀπηλιώτην πηχῶν
16 δύο̣δύο ἡμίσους ἀρχο̣μένης̣ἀρχομένης ἀ̣π̣ὸἀπὸ τῆς ἀπὸ βορρᾶ δημ̣οσί̣αςδημοσίας ὁδοῦ μέχ̣[ρι]μέχρι τῆς̣τῆς
16-17 κ̣[ατα]λ̣ελειμμέ∤ν̣η̣ςκαταλελειμμέ∤νης
17 τῇ α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ι̣αὐτῆι αὐλῆι καθʼ ἣ̣ν̣ἣν ἀ[ν]ή̣νε̣γ̣κε̣ν̣ἀνήνεγκεν Ἀπολ[λώνιο]ςἈπολλώνιος πρὸς τὸν τοῦ [ἀ]δ̣ε̣λ̣φοῦἀδελφοῦ αὐτο̣ῦ̣αὐτοῦ ❨Ἥρωνο(ς)❩Ἥρωνος
18 υἱὸν Μεν̣έμ̣α̣χ̣ο̣ν̣Μενέμαχον ❨διαί̣ρεσι(ν)❩διαίρεσιν ε̣ἰ̣σ̣ό̣δ̣ωιεἰσόδωι καὶ ἐξό̣δωιἐξόδωι διʼ ὧν ∼ε̣ἰ̣σ̣[οδ]ω̣ν̣∽εἰσόδου καὶ ∼ἐξοδω̣ν∽ἐξόδου εἰσοδ̣[εύ]σ̣[ο]υ̣σιεἰσοδεύσουσι καὶ ἐξοδεύσουσι
19 ἀμφότεροι Μενέμ̣α̣χο̣ς̣Μενέμαχος ❨πρε̣σ̣β̣(ύτερος)❩πρεσβύτερος κ̣αὶκαὶ Μενέμαχος ❨νεώ̣τ̣(ερος)❩νεώτερος , ἔ̣τ̣ι̣ἔτι [δὲ]δὲ κ̣αὶκαὶ τ̣οῖςτοῖς δυσὶ|num:2| καὶ τὰ ὑπ̣ʼὑπʼ [α]ὐ̣[τ]ο̣ῦ̣αὐτοῦ Ἀπολλωνίου
20 καταλειφ[θ]ησόμενακαταλειφθησόμενα καθʼ ὃν δήπ̣οτεδήποτε τρόπον κα̣ὶ̣καὶ σκ̣εύ̣η̣σκεύη κα̣ὶ̣καὶ ∼ἐνωφιλόμενα∽ἐνωφειλόμενα α̣ὐ̣τ̣ω̣ι̣αὐτωι |gap:1|κ|gap:4||gap:4||gap:1|
21 τὴν̣τὴν οἰκίαν̣οἰκίαν ἐ̣νοικήσο̣υσιἐνοικήσουσι οἱ υίοὶ ἐν ταῖς ἐπιβε̣β̣[ληκυίαι]ς̣ἐπιβεβληκυίαις αὐτ̣ῶιαὐτῶι Ἀπολλωνίωι κατ̣ὰκατὰ τὴν̣τὴν
22 διαίρεσιν διαίτα̣ι̣ςδιαίταις [μ]ὲ̣νμὲν Μενέμαχος πρεσβ̣ύ̣[τερος]πρεσβύτερος [ἐν]ἐν [ο]ἴ̣κωιοἴκωι ἐπὶ̣ἐπὶ τῆς δ̣ε̣υ̣τέρ[ας?]δευτέρας [στέγης?]στέγης
23 ἐκ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ πρὸς βορρ̣ᾶβορρᾶ κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼λείβα∽λίβα μέρου̣ς̣μέρους ὁ̣ δ̣ὲδὲ Μεν̣έμ̣[αχος]Μενέμαχος [νεώτερο]ς̣νεώτερος ἐν οἴκωι ἐπὶ τῆς π̣[ρώτης?]πρώτης [στέγης?]στέγης
24 ἐκ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ πρὸς βορρᾶ κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼λ̣ε̣ί̣β̣α̣∽λίβα μ̣έ̣ρ̣ουςμέρους ἀμφ̣ό̣τερ̣οιἀμφότεροι δ̣ὲ̣δὲ ἐ̣[νοικήσουσι?]ἐνοικήσουσι [ἐν]ἐν οἴκ̣ω̣ι̣οἴκωι τ̣ὴν̣τὴν δευτ̣[έραν?]δευτέραν [στέγην?]στέγην
25 ἐκ̣ἐκ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ πρὸς νό̣[το]ν̣νότον κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼ἀ̣[π]η̣λειώτην̣∽ἀπηλιώτην μ̣[έ]ρ̣ουςμέρους ε|gap:2||gap:8| [ἀκολ]ούθωςἀκολούθως τ̣ῇτῇ προονομ̣[ασθείσῃ?]προονομασθείσῃ [διαιρέσει?]διαιρέσει
26 τελ̣[ε]ιοθείσῃ[ς]τελειοθείσῃς δι̣[ὰ]διὰ τ̣[οῦ?]|gap:3||gap:2|τοῦ|gap:3||gap:2| γραφε̣ί̣ο̣υγραφείου τῶι ζ|num:7| ❨(ἔτει)❩ἔτει Ἁ̣[δριανοῦ?]Ἁδριανοῦ |gap:6||gap:2|ε̣χ|gap:1||gap:?||gap:1||gap:6||gap:2|εχ|gap:1||gap:?||gap:1| τὸ δίκ̣α̣ι̣ον̣δίκαιον |gap:?|
27 υ̣ἱοῖςυἱοῖς ἑκάστωι̣ἑκάστωι |gap:6||gap:4||gap:2||gap:2||gap:1|θ̣[υ]γατρ|gap:13||gap:1|η|gap:1||gap:6||gap:4||gap:2||gap:2||gap:1|θυγατρ|gap:13||gap:1|η|gap:1| πρὸς̣πρὸς ∼ἀ̣π̣η̣λ̣ε̣ι̣[την]∽ἀπηλιώτην |gap:?|
28 |gap:9_lines|