Sematia

sb.10.10571.xml

TM: 14329HGV: 14329Date: 194 – 194Place: Ptolemais Euergetis (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔ]τουςἔτους δευ̣τέρουδευτέρου Αὐτοκράτορος Καίσαρος Λουκίου Σεπτιμίου Σεουήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ μην̣ὸ̣ς̣μηνὸς Καισαρείου
2 Μ̣εσορὴΜεσορὴ ιε|num:15| , ἐν Πτολ̣ε̣μαίδιΠτολεμαίδι Εὐεργέτιδι τοῦ Ἀ̣ρσινοείτουἈρσινοείτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ Τααρπαγάθ̣ηςΤααρπαγάθης Ἑριέω̣ςἙριέως τοῦ Ἑριέως
3 |gap:3||gap:3| [οὐ]λὴοὐλὴ π̣τέρν̣ῃπτέρνῃ ποδὸ̣ςποδὸς [δε]ξ̣ι̣[ο]ῦ̣δεξιοῦ μετὰ κυρίου το[ῦ]τοῦ ἀ̣νδρὸςἀνδρὸς Πακύσεως Σα̣ταβοῦτοςΣαταβοῦτος τοῦ τοῦ{τοῦ} Ἀνχώφε̣ω̣ςἈνχώφεως ὡς̣ὡς ἐτῶν
3-4 τριάκ̣ο̣ν̣∤τ̣α̣τριάκον∤τα
4 ἓ̣ξ|num:36|ἓξ|num:36| [λευ]κ̣ὸ̣ν̣λευκὸν ὀφθ̣αλμοῖςὀφθαλμοῖς ∼ἀμφοτέρωις∽ἀμφοτέροις τῷ ἑαυτῆς υἱῷ Πακύσι Πακύσεως̣Πακύσεως ἀφήλικι διὰ φρον[τ]ι̣στρί̣α̣ς̣φροντιστρίας τῆς κ̣α̣[τὰ]κατὰ π̣α̣τέραπατέρα
4-5 ∼ἑαυ∤τ̣ης∽ἑαυ∤τοῦ
5 μά[μμ]ηςμάμμης Τανεφρέμμεως , πάντων ἱερέων θεοῦ κώμης Σοκνοπαίου Νήσου , πεπρακένα̣ιπεπρακέναι τῷ ἀ[φή]λ̣ικ̣ι̣ἀφήλικι ἑαυτῆς
6 [υἱ]ῷυἱῷ Πα̣[κύσ]ιΠακύσι τὴν ὁμ̣[ο]λογοῦσανὁμολογοῦσαν Τααρπαγάθην κατὰ τήνδε τὴν ὁμολογίαν ἀπὸ τοῦ νῦν ἐπὶ τὸν ἅπαντα ❨χρ̣[όν(ον)]❩χρόνον ∼τα∽τὰς
6-7 ∼ὑ̣π̣α̣ρ̣∤[χ]ο̣ν̣τα̣∽ὑπαρ∤χούσας
7 [αὐ]τ̣ῇ̣αὐτῇ ἐν τῇ [π]ρ̣[ο]γ̣εγραμ̣μ̣[έ]νῃπρογεγραμμένῃ κώμῃ Σ̣οκνοπαί[ο]υΣοκνοπαίου ∼Νήσου̣∽Νήσῳ ο̣ἰκίανοἰκίαν καὶ αὐλὴν μ̣ητρικὴνμητρικὴν καὶ τὰ σ̣[υ]ν̣κ̣[ύ]ρ̣ο̣ν̣τ̣[α]συνκύροντα π̣ά̣ν̣[τα]πάντα
8 [ἐ]π̣ὶἐπὶ τ̣[οῖς]τοῖς [ο]ὖ̣σιοὖσι τῶν̣τῶν ὅ̣λωνὅλων μέτ̣ροιςμέτροις καὶ πη̣χισμοῖςπηχισμοῖς καὶ θεμελείοις καὶ τ̣ε̣ί̣χεσιτείχεσι καὶ φωσφ̣[ο]ρ̣είαιςφωσφορείαις καὶ̣καὶ ∼⋰ἰ⋱σόδοις̣∽εἰσόδοις κ̣α̣ὶ̣καὶ ἐξόδοις
9 [κ]α̣ὶκαὶ ταῖ̣ςταῖς ἄ̣λ̣λ̣αιςἄλλαις χρ̣ή̣σεσιχρήσεσι καὶ δικαίοις πᾶσι κατὰ τὴν ἐξ ἀρχῆς καὶ μέχρι τοῦ νῦν συνήθειαν , ὧν̣ὧν ∼γίτον̣[ες]∽γείτονες καθὼς ∼ἐξ∽ἐκ
10 [σ]υ̣μφώ̣ν̣ουσυμφώνου ὑ[πη]γ̣όρευσανὑπηγόρευσαν νότου ῥύ̣μηῥύμη τυφλὴ βορρᾶ ὁμοίως ῥύμη τυφλὴ ἀπηλιώτου ῥύμη̣ῥύμη β̣α̣σ̣ι̣λικὴ̣βασιλικὴ λιβὸς
11 [ἑ]τέρων̣ἑτέρων [οἰ]κίαοἰκία , [καὶ]καὶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν τ̣ὴντὴν ὁμολ[ο]γοῦσανὁμολογοῦσαν Τααρπαγάθ̣ηνΤααρπαγάθην παρὰ τῆς τοῦ ἀφήλικος κατὰ πατέρα̣πατέρα [μάμ]μ̣η̣ςμάμμης τὴν
12 [σ]υμπ[ε]φων̣[ημέ]ν̣ηνσυμπεφωνημένην τῆ̣ςτῆς π̣επραμ[έν]ηςπεπραμένης αὐτῷ̣αὐτῷ ὡ̣ςὡς πρό̣[κ]ιταιπρόκιται ∼τειμὴ̣ν̣∽τιμὴν πᾶσα̣ν̣πᾶσαν ἐκ πλή̣ρουςπλήρους ἀργυρίο̣υ̣ἀργυρίου [δ]ρ̣αχμὰςδραχμὰς
13 ∼φεντα̣κοσία[ς]∽|num:500|πεντακοσίας|num:500| [πα]ρ̣αχρῆμ̣α̣παραχρῆμα διὰ χ̣ειρόςχειρός , καὶ ∼βεβαιώσιν∽βεβαιώσειν αὐτήν τ̣ετε κα̣ὶκαὶ τοὺς παρʼ αὐτ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς τ̣ῷ̣τῷ ἀ̣φ̣ή̣λ̣ι̣[κι]ἀφήλικι
13-14 [ἑ]α̣υ∤τῆ̣ςἑαυ∤τῆς
14 υἱῷ Πακύ̣σ̣ι̣Πακύσι καὶ τοῖς παρʼ αὐτοῦ ∼τα∽τὰς ∼πεπραμενα∽πεπραμένας αὐτ̣ῷαὐτῷ ὡς πρόκιται οἰκίαν καὶ αὐλὴν πάσῃ̣πάσῃ ∼β̣ε̣βαιώ̣σ̣η̣∽βεβαιώσει ,
15 ∼ἁ∽ἃς καὶ ∼παρέξα[σ]θ̣αι∽παρέξεσθαι ∼ἀνεπαφα∽ἀνεπάφους καὶ ∼ἀνεχυραστα∽ἀνενεχυράστους καὶ ∼ἀνεπιδα̣νιστον∽ἀνεπιδανείστους καὶ ∼καθαρον∽καθαρὰς ἀπὸ παντὸς ὀφειλ̣ή̣μ̣α̣τ̣οςὀφειλήματος
15-16 δημο∤σίου
16 μὲν ἀπὸ̣ἀπὸ τ̣[ῶ]ν̣τῶν ἔμπρο̣σθεἔμπροσθε χρό̣ν̣ωνχρόνων μέχ̣ριμέχρι ἑτέρας εἰκονι̣σμοῦεἰκονισμοῦ ἀ̣π̣ογραφῆςἀπογραφῆς ἀπὸ δ̣ὲδὲ ἰδ̣[ιωτι]κῶν̣ἰδιωτικῶν κ̣α̣ὶ̣καὶ
16-17 πά∤σ̣η̣ςπά∤σης
17 ἐμποιήσ̣[εως]ἐμποιήσεως ἐ̣π̣ὶἐπὶ τὸν ἅπαντα χ̣ρ̣ό̣νονχρόνον , καὶ μηδένα ∼κωλύοντα∽κωλύειν τὸν Πακῦσιν μηδὲ τοὺς πα̣ρ̣ʼπαρʼ α̣ὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ
17-18 κυριε̣ύ̣∤ο̣ν̣ταςκυριεύ∤οντας
18 τῶν̣τῶν α̣[ὐτ]ῶ̣ναὐτῶν πεπ̣ρα̣μένων̣πεπραμένων αὐτῷ ὡς̣ὡς π̣ρ̣όκειταιπρόκειται οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ τὰ ἐξ αὐτῶν πε̣ρ̣ι̣γ̣ε̣ι̣νόμεναπεριγεινόμενα
19 ἀ̣π[ο]φερομέ̣ν̣ουςἀποφερομένους καὶ ∼ὑποτ̣ε̣ι̣θέντα[ς]∽ὑποτεθέντας καὶ ἑτέροι̣ς̣ἑτέροις ἐξαλλοτ̣ριοῦντας̣ἐξαλλοτριοῦντας κ̣αὶκαὶ οἰκ[ο]νομοῦ̣ν̣τ̣αςοἰκονομοῦντας περ̣ὶπερὶ αὐτῶ̣[ν]αὐτῶν ὡ̣ςὡς ἐὰν α̣ἱρῶσ̣ι̣αἱρῶσι .
20 S-3 ἐ̣ὰν̣ἐὰν δέ τι τ̣[ῶ]ν̣τῶν ❨πρ̣ογεγρ(αμμένων)❩προγεγραμμένων παραβῇ Τααρπαγάθης χωρὶς τοῦ αὐτὰ κύρια εἶναι καὶ πάντα τὸν ἐ̣π̣[ελε]υ̣σόμενονἐπελευσόμενον
21 ∼[ἀ]φ̣ιστάνιν̣∽ἀφιστάνειν [παρ]αχ̣ρῆμαπαραχρῆμα ἔ̣τιἔτι καὶ ∼προσ̣εκτίσιν∽προσεκτείσειν α̣ὐτὴναὐτὴν τῷ ἀφήλικι Πακύσι τὴν ∼τειμὴν̣∽τιμὴν με̣θ̣ʼμεθʼ [ἡμι]ολίας̣ἡμιολίας κ̣αὶκαὶ τ̣ὰ̣τὰ
22 τέ̣λητέλη καὶ ❨ἀν̣α̣λ̣ώ(ματα)❩ἀναλώματα δ[ι]πλᾶ̣διπλᾶ καὶ ἐπίτιμ̣ο̣νἐπίτιμον ❨ἀρ[γ](υρίου)❩ἀργυρίου δρα̣χμὰςδραχμὰς δ[ι]α̣κοσί̣αςδιακοσίας πεντήκοντα̣|num:250|πεντήκοντα|num:250| κ̣α̣ὶ̣καὶ ∼ἰς∽εἰς τὸ ❨δη(μόσιον)❩δημόσιον τὰς̣τὰς ἴ[σ]α̣[ς]ἴσας . S-4 τ̣ὰ̣ς̣τὰς δὲ τ̣ῆ̣ςτῆς
23 ∼[τ]ε̣ι̣μῆ̣ς∽τιμῆς ἀ̣ργυρίουἀργυρίου δραχμὰς ∼φ̣ε̣ντακοσίας∽|num:500|πεντακοσίας|num:500| ἀποκεχαρίσθαι τῷ ἀφήλικι Πακύσι ὑπὸ τῆς κατ̣ὰ̣κατὰ π̣α̣τέραπατέρα
23-24 ἐ̣α̣υ̣∤[τ]ο̣ῦ̣ἐαυ∤τοῦ
24 μάμμης Τανεφρέμμεως χάριτι ἀναφαιρ̣έτῳἀναφαιρέτῳ ❨καταβεβλη(μένου)❩καταβεβλημένου τοῦ ὑπὲ̣ρὑπὲρ ἐπιστ̣[άλ]μ̣α̣[τ]ο̣ςἐπιστάλματος ὡρισμέ[νου]ὡρισμένου .
25 m2 S-5 Τααρπαγάθης ∼Ἑριέους∽Ἑριέως τοῦ ∼Ἑριέου∽Ἑριέως ∼ε̣ἱέρια∽ἱέρεια θ̣εοῦθεοῦ ∼κόμης∽κώμης ∼Σοκονοπαίου∽Σοκνπαίου Νήσου μ̣[ετὰ]μετὰ κ̣υρίουκυρίου τοῦ
26 ἀ̣ν̣δρὸςἀνδρὸς Πακύσ̣ε̣ωςΠακύσεως Σαταβοῦτος το̣ῦτοῦ ∼Ἀγχοφ̣ις∽Ἀγχώφεως ∼συνειερέω̣ς∽συνιερέως τῶν αὐτῶν θεῶ̣[ν]θεῶν πέπρα̣κ̣α̣πέπρακα
27 τ̣ῷτῷ ἀφήλικι μου ∼ὑειῳ̣∽υἱῳ Πακύσι ∼τὴν∽τὰς ∼ὑπα̣ρχουσαν∽ὑπαρχούσας μοι ἐ̣νἐν τῇ ∼π̣ρογα̣γ̣ρ̣α̣μ̣[μ]έ̣νῃ∽προγεγραμμένῃ
27-28 ∼κ̣ό∤μης∽κώ∤μης
28 ∼Σοκονπεω∽Σοκνοπαίου ∼Νήσου∽Νήσῳ μητρικὴν οἰκίαν καὶ αὐλὴν καὶ ἀπέχω τὴν τιμ̣ηντιμην ἀργ[υ]ρί̣ο̣υ̣ἀργυρίου
29 δραχμὰς ∼φεντακοσίας∽πεντακοσίας καὶ ∼βεβεωσι∽βεβαιώσω ὡς πρόκιται . S-6 Πακῦσις ἔγραψα καὶ ὑ̣πὲρὑπὲρ τῆς γυν̣αικὸςγυναικὸς ∼ἀγαμμ̣ατους∽ἀγραμμάτου .
30 m3 S-7 ❨κατ̣ε̣χω(ρίσθη)❩κατεχωρίσθη β|num:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μεσορ̣ὴΜεσορὴ ιε|num:15| .