Sematia

sb.10.10529.xml

TM: 25206 25207HGV: 25206 25207Date: 1 – 200Place: unbekannt

1 m1 S-1 Ἀσκλᾶς Ἀσκληπιάδῃ
2 τῷ υἱῷ χαίρειν · S-2 πρὸ
3 μὲν πάντων ∼εὔχομέ∽εὔχομαί
4 σε ∼ὑγαίνειν∽ὑγιαίνειν .
4-5 S-3 ἐνετειλά∤μην
5 ∼συ∽σοι ∼ἀγοράσε∽ἀγοράσαι τῇ
5-6 ἀδ[ε]λ∤φῇἀδελ∤φῇ
6 σου ∼λαμπάδες∽λαμπάδας β|num:2|
7 ∼κὲ∽καὶ ∼σκαφιν∽σκάφιον α|num:1| ∼κὲ∽καὶ ὑδρίαν ·
8 S-4 καλῶ[ς]καλῶς οὖν ∼ποιήσις∽ποιήσεις
8-9 ∼ἀγ[ο]∤ρας∽ἀγό∤ρασας
9 τὸ ∼σκαφιν∽σκάφιον καλὸν
10 ∼κὲ∽καὶ ὑδρίαν α|num:1| · S-5 ταῦτα
11 ∼ἀγόρασε∽ἀγόρασαι , μὴ ἀγοράσῃς
12 τὰς ∼λαμπάδες∽λαμπάδας |gap:3|
13 εὗρον τάδε τῆς
13-14 ἐν∤τολῆς
14 πάντα
14-15 ἐξαρ∤❨τισ(μένα?)❩ἐξαρ∤τισμένα
15 ∼κὲ∽καὶ τὸ ζεῦγος ❨Πανίσ(κῳ)❩Πανίσκῳ .
16 S-6 ∼ἀγορασυ∽ἀγόρασον τὰ βύσσινα .
17 S-7 ∼δώσις∽δώσεις τὰ ἔχοντα τελ(…)τελ…
18 Σεραπίονι , ἵνα αὐτὰ τελ(…)τελ…
19 ∼ὀνήσετε∽ὠνήσεται · S-8 ∼οὑτως∽οὕτω ποίει
20 μὴ ∼ἐλαφρο͂ς∽ἐλαφρῶς ἀλλὰ
20-21 πάν∤τα
21 ∼συ∽σοι ἐνετειλάμην ,
22 σὺ ποίει . S-9 ἐὰν εὕρῃς
22-23 ∼εὐκε∤ρίαν∽εὐκαι∤ρίαν
23 , ∼γράψις∽γράψεις μοι ἀσφαλῶς
24 περὶ πάντων .
24-25 S-10 ∼ἀσπάζε∤τε∽ἀσπάζε∤ται
25 σε Βερενείκη ❨ἀδελ(φή)❩ἀδελφή .
26 S-11 |gap:4||gap:2| τα πάντα ποίει ἀσφαλῶς · S-12 ἠρώτησα Πανίσκον
27 περὶ τῆς ❨ἐντολ(ῆς)❩ἐντολῆς , μάλιστα περὶ τῶν καταχυμάτων
28 βυσσίνων · S-13 ἔρρωσθε · S-14 Παοῖνι α|num:1| .
29 m2 S-15 ❨ἀποδ(ὸς)❩ἀποδὸς Ἀσκλᾷ Κοπρ(…)Κοπρ… υἱῶι
1 Ἀσκλᾶς Σαραπιᾶι τῷ φιλτάτῳ ❨χαί(ρειν)❩χαίρειν ·
2 S-16 πρὸ μὲν πάντων ∼εὔχομε∽εὔχομαι πᾶσι τοῖς
3 θεοῖς ∼ὑγαίνειν∽ὑγιαίνειν σέ . S-17 ∼ἐχορίσθην∽ἐχωρίσθην ἀπὸ
4 σοῦ τῇ κε|num:25| ∼κὲ∽καὶ ἀνέβην εἰς Ψῶνιν ,
5 ∼κοὐδἐνα∽καὶ $οὐδένα εὗρον πρὸς οὕς ἔχω πρᾶγμα ·
6 S-18 εὐθέως ἀνέπλευσα τὸ
6-7 Φιλουμέ∤νου
7 σ̣τ̣α̣λεσθ|gap:2|σταλεσθ|gap:2| [μ]ετὰμετὰ μεγάλου πόνου
8 μετὰ χ̣α̣λκ[ο]ῦχαλκοῦ · S-19 [εὐ]χαριστῶεὐχαριστῶ
8-9 Σαμόθρᾳ∤κι
9 ∼κὲ∽καὶ Ἀλεξᾶτ[ι]Ἀλεξᾶτι [π]αρʼπαρʼ ὧν σ[ε]σε
9-10 παρεκά∤λουν
10 καθʼ ἡμέραν ∼συναλλάξε∽συναλλάξαι ❨φακο(ῦ)❩φακοῦ
11 ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας ξ̣|num:60|ξ|num:60| ∼κοὐκ̣∽καὶ $οὐκ [ἠ]θέλησαςἠθέλησας ἀλλὰ ∼κὲ∽καὶ
11-12 ἀπο∤πλέων
12 |gap:3| σε ἠρώτησα
12-13 ∼ἀφ[ε]ῖ∤νε∽ἀφεῖ∤ναι
13 ∼ὁ͂δε∽ὧδε κε[ρ]μάτιακερμάτια ∼συναγοράσε∽συναγοράσαι , οὐδὲ
14 οὕτω ἠθέλη[σ]αςἠθέλησας · S-20 αἰτοῦμαι ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς υμ|num:440| ·
15 S-21 κόσμος τῶν ἀγορα[σ]τῶνἀγοραστῶν ὅδε ενι̣ενι
16 ∼ἐκσαγογὴ∽ἐξαγωγὴ ∼κρατεῖτε∽κρατεῖται δεινῶς .
17 S-22 ∼Ἀλέξα〚ν〛ς∽Ἀλεξᾶς ∼μυ∽μοι ∼λέγι∽λέγει ❨παρεκδεξόμεθ(α)❩παρεκδεξόμεθα
18 ἡμέρας ε|num:5| καί , τοῦ θεοῦ θέλοντος ,
19 ∼ἡσσο∽ἥσσον ἀγορῶμεν · S-23 πυρὼν
19-20 ∼ἀνα∤βεβίβαστε∽ἀνα∤βεβίβασται
20 ἀκούσαντες τὰς παρʼ
21 ἡμῖν ∼τειμάς∽τιμάς · S-24 ἐὰν οὖν θέλῃς ,
22 ∼γράφις∽γράφεις μοι̣μοι περὶ ὧν 〚μοι〛μοι 〚ἐνετείλου〛ἐνετείλου ⸢∼θέλις∽⸣θέλεις ⸢με⸣με ⸢ποιεῖν⸣ποιεῖν
23 μεθʼ ἡμέρας ε|num:5| ἀγορῶ ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας τ|num:300| τάχα
24 υ|num:400| ἐὰν ἀπ[ο]λαβῶἀπολαβῶ παρὰ τῶν
24-25 ∼ὀφιλόν∤τον∽ὀφειλόν∤των
25 μοι παρακαλῶ σε ∼κοιρι∽κύριε μου
25-26 διαδ[ε]∤χουδιαδε∤χου
26 |gap:4| ∼ἔχιν∽ἔχειν Ἀσκλᾶν . S-25 ἔρρωσθε .
27 S-26 ∼ὑγαίνουσιν∽ὑγιαίνουσιν ∼ὕ∽οἵ ∼συ∽σοι πάντες · S-27 ∼ἄσπασε∽ἄσπασαι Ἀρσινόην ∼κὲ∽καὶ
28 τοὺς ∼ὑοὺς∽υἱοὺς |gap:3|ν|gap:4||gap:2| ∼ἐκπορευμε∽ἐκπορεύομαι
29 εἰς Ἄβυδον
30 ❨τ̣(ῇ)❩τῇ γ̣|num:3|γ|num:3|
31 ❨ἀποδ(ὸς)❩ἀποδὸς · S-28 Σαραπιᾶι Ἀρείου ἀρχεμπόρωι
1 δ̣|gap:2||gap:1|κ̣ορ̣οςδ|gap:2||gap:1|κορος |gap:1||gap:2||gap:3|α
1-2 κ̣[α]∤θ̣ʼκα∤θʼ
2 ἅ̣ μ̣οιμοι εἴρηκ̣[ας]εἴρηκας |gap:1||gap:4|
3 ∼ἐ̣κ̣πορεύομε∽ἐκπορεύομαι εἰς Ἄβυδ[ον]Ἄβυδον ,
4 ∼ἀ̣ν̣ελεύσομ̣ε̣∽ἀνελεύσομαι πάρο̣ςπάρος
5 |gap:1|ωνιν ὥς μοι
5-6 ἐνετε[ί]∤λ̣ο̣υἐνετεί∤λου
6 · S-29 ∼παρακαλο∽παρακαλῶ σε ,
6-7 ∼κο̣ι̣∤ρι̣∽κύ∤ριέ
7 μο̣υμου , τὸν Ἀσκλᾶ̣ν̣Ἀσκλᾶν
8 ἔχειν ὥς σε
8-9 ἠρώτη∤σ̣αἠρώτη∤σα
9 περὶ τῆς ❨ἐντολ(ῆς)❩ἐντολῆς ,
10 ∼κὲ̣∽καὶ ἀγοράσας ∼πάλι̣∽πάλιν
11 ∼σ̣υ∽σου μελήση
11-12 ∼τελονῆ∤σε∽τελονῆ∤σαι
12 αὐτὰ καὶ μὴ
12-13 αὐ∤τὸ̣ναὐ∤τὸν
13 ἀφῇς στρην̣ιᾶνστρηνιᾶν .
14 S-30 καὶ σύ μοι γράφε περὶ
15 ὧν ∼θέλις∽θέλεις , καὶ ποιήσ⸢ω⸣ποιήσω .
16 S-31 τὰ φάκια ❨(δραχμ…)❩δραχμ… υμ|num:440| πυ̣ρ̣|gap:1|πυρ|gap:1|
17 |gap:1|ω̣|gap:1|ω αἰτήσω Ἀμμῶνι⸢ν⸣Ἀμμῶνιν .
18 S-32 ∼κὲ∽καὶ ὣς εἴρηκας ἀγο̣ρ̣⸢ῶ̣⸣ἀγορῶ .
19 S-33 ὑγιαίνουσιν πάντε̣ς̣πάντες ,
20 ∼ἄσπασε∽ἄσπασαι Ἀμμῶνιν ,
21 ∼ἀσπάζετ̣ε∽ἀσπάζεται σε Τά⋰ι⋱ςΤάις .
22 S-34 μὴ ∼ἀμελήσις∽ἀμελήσῃς τοῦ
23 περὶ πά̣ντωνπάντων μοι γράφ⸢ε̣[ιν]⸣γράφειν
24 ∼κὲ∽καὶ ποιήσω . S-35 περὶ τῶν
25 ὀξέων μοι μέλι ∼δο̣͂ν⸢α[ι]⸣∽δοῦναι
26 Καστορᾷ ἐὰν εἰσέλθῃ .
27 S-36 ἔρρωσσο . S-37 Πα[ῦ]νιΠαῦνι α|num:1| .
1 S-38 ἀρχεμπόρωι