Sematia

apf.63.120.xml

TM: 704791HGV: 704791Date: – Place:

1 m1 S-1 τῇ ∼κυρήᾳ∽κυρίᾳ μου̣μου καὶ γλυκ̣[υ]τ̣άτῃγλυκυτάτῃ
2 ∼[μ]ητρὴ∽μητρὶ καὶ Τι̣ᾶ̣ς̣Τιᾶς ∼υεἱός∽υἱός [σ]ο̣υσου
3 |gap:3||gap:4| Γενν̣α̣|gap:1||gap:2|Γεννα|gap:1||gap:2| [ἐν]ἐν ∼Κυρίοͅ∽Κυρίῳ ❨χαίρει(ν)❩χαίρειν .
4 S-2 π̣|gap:1||gap:3|π|gap:1||gap:3| ∼ὀλ̣η̣γ̣ο̣ρή[α]ς̣∽ὀλιγωρίας ∼π̣ερὴ∽περὶ |gap:2||gap:1|
5 |gap:3||gap:1||gap:1| δε̣[ύ]τ̣ερονδεύτερον μετα̣|gap:3|α̣μετα|gap:3|α
6 |gap:2||gap:1||gap:4|τ̣α̣ς̣|gap:2||gap:1||gap:4|τας ε̣τ̣|gap:1||gap:1|υ̣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:3|ετ|gap:1||gap:1|υ|gap:1||gap:1||gap:1||gap:3|
7 |gap:6_precision=low|θαι̣τα̣σ̣αυτ̣η|gap:2|η̣τ̣|gap:1|σ̣|gap:3||gap:6_precision=low|θαιτασαυτη|gap:2|ητ|gap:1|σ|gap:3|
8 ο̣|gap:1||gap:6_precision=low|μ̣ε̣να̣ο|gap:1||gap:6_precision=low|μενα τοὺς α̣|gap:5_precision=low||gap:1||gap:3|α|gap:5_precision=low||gap:1||gap:3|
9 το̣ν̣τον [κ]α̣ὶ̣καὶ ∼μ̣ε̣|gap:1|∽μοὶ μ̣ηδὲνμηδὲν ἄ̣ξ̣ι̣ο̣ν̣ἄξιον ε̣ἰεἰ μὴ
10 τὸν ∼μήζονα∽μείζονα ∼πάντον∽πάντων Θεὸ̣[ν]Θεὸν [κ]α̣ὶ̣καὶ [τ]οὺς̣τοὺς
11 ∼ἁ[γ]ή̣ο̣υς∽ἁγίους μάρτυρας καὶ τῇ α̣[ὐτῶν]αὐτῶν
11-12 ∼[δ]υ∤νάμη∽δυ∤νάμει
12 καὶ τῆς ∼χάρης∽χάριτος τῆς ∼Τρή̣αδος∽Τρίαδος ·
13 S-3 καὶ τὰ δύ̣οδύο ἅ̣παξἅπαξ ∼ἐποίεισα̣∽ἐποίησα αὐτὴ[ν?]αὐτὴν
14 ∼δηατραπῆνε∽διατραπῆναι καὶ ∼ζημηοθῆνε∽ζημιωθῆναι
15 ∼πλῆον∽πλεῖον ∼τεσεράκοντα∽τεσσεράκοντα
15-16 ὁλο̣κ̣ο̣ττί∤νονὁλοκοττί∤νον
16 · S-4 καὶ ∼κλέει∽κλαίει α<ὐ>τῆςαὐτῆς τὰς ∼εἱμ̣έ̣ρ̣ας∽ἡμέρας
17 ὅτι ∼π〚o͂〛ς∽πῶς ∼ἐνέπεσα̣∽ἐνέπεσον εἰς τ[ὰ]τὰ
17-18 ∼[δ]ηκασ∤τήρηα∽δικασ∤στήρια
18 ταῦτα · S-5 καὶ ἄλλην ∼[ἐτ]ήαν∽αἰτίαν
19 ∼ἔ̣χο∽ἔχω ∼εἰσακθῆνα̣ι̣∽εἰσαχθῆναι · S-6 καὶ ∼ἐρπ̣ήζ̣[ω]∽ἐλπίζω
20 ἐν τῇ ∼δυνάμῃ∽δυνάμει τοῦ Θ[ε]οῦΘεοῦ ὅ̣τ̣ι̣ὅτι
20-21 ∼κα∤ταλαβῆν∽κα∤ταλαβεῖν
21 ὑμᾶς μετὰ ∼τελήας∽τελείας
22 χαρᾶς |vac:?| τοῦ Θεοῦ ∼βοειθοῦντ̣ό̣ς̣∽βοηθοῦντός
23 μοι ἐν ∼ἅπαση∽ἅπασι · S-7 ∼ἔλαβα∽ἔλαβον ∼ὑμῆν∽ὑμῖν τὸ
23-24 ∼λ̣α∤γοίνην∽λα∤γύνιον
24 τοῦ ∼ταρηχήου∽ταριχίου τὸ εἶπές μοι ,
25 ∼πανοὶ∽πανὺ δὲ ἐλυπ̣ήθηνἐλυπήθην καὶ ἔκλα̣[υ]σα̣ἔκλαυσα
26 ἄκουσας ∼δηὰ∽διὰ τὸν καλὸν ∼Παγ̣έν̣η̣ν∽Παγένιν
27 τὸ<ν>τὸν ∼κατ̣έλ̣αβα̣ς∽κατέλαβον τ〚ὴ〛ντὴν ∼ἄθλ̣η̣αν∽ἄθλιαν
27-28 |gap:1|η̣ο̣∤ραν|gap:1|ηο∤ραν
28 το̣ιαύτηντοιαύτην ∼πτο͂σην∽πτῶσιν λαβ<εῖν>λαβεῖν ∼[δ]ηὰ∽διὰ
29 τῆς νεότητος τοῦ καλοῦ ∼Παγενήου∽Παγενίου ·
30 S-8 ∼παρ̣α̣μοιθήσατ̣ε∽παραμυθήσατε αὐτήν , οὐδὲν γὰ[ρ]γὰρ ∼ἔν̣η∽ἔνι
31 ∼ποιε̣ῖ̣σαι∽ποιῆσαι . S-9 ∼νυξεί̣μερα̣∽νυχθήμερα ∼εὔχομε̣∽εὔχομαι εἰς τ̣[ὰ]τὰ
32 το̣ῦτοῦ ∼ἁγήου∽ἁγίου Ἰωάννου ∼περὴ∽περὶ ∼το͂ν∽τῶν ∼ἀδερφ[ο͂]ν̣∽ἀδελφῶν
33 μου̣μου ∼εἵνα∽ἵνα Θε[ὸς]Θεὸς ∼[το]υτο͂ν∽τουτοῖς ∼βοειθή̣ση̣∽βοηθήση
34 ὁπουδάν ∼εἰση∽εἰσι · S-10 |vac:?| ∼εἴκουσα∽ἤκουσα γὰρ ὅτι ἐν̣ἐν
35 ∼Θεβαείδη∽Θηβαίδι ∼εἰσήν∽εἰσίν . S-11 ἀσπάζο̣μαιἀσπάζομαι
35-36 ∼Εὐπρέ∤π̣ηαν∽Εὐπρέ∤πειαν
36 καὶ πάντας .
37 S-12 ∼εὔχαστε∽εὔχεστε καὶ ὑ̣μεῖςὑμεῖς ὑπὲρ ἐμοῦ · S-13 ∼ἐ̣γὸ̣∽ἐγὼ π̣|gap:2||gap:3||gap:4|η̣|gap:15_precision=low|ο̣π|gap:2||gap:3||gap:4|η|gap:15_precision=low|ο ε̣ἶτα̣εἶτα |gap:3|μ̣ο̣υ̣τ̣ι̣|gap:2||gap:1||gap:3|μουτι|gap:2||gap:1|
38 καὶ τὴν ∼Ἐσαφροδ̣ιτὸ∽Ἐσαφροδιτὼ καὶ πάντας το̣ὺ̣ς̣τοὺς ἀ̣γ̣α̣π̣ῶ̣ν̣τ̣α̣ςἀγαπῶντας ∼οἱμ̣ᾶς̣∽ὑμᾶς κατ’ ∼ὄνωμα∽ὄνομα .
39 S-14 ❨ἐπίδ(ος)❩ἐπίδος τ̣ῆςτῆς Τιᾶς ❨π(αρὰ)❩παρὰ Γεννα̣δ̣ί̣ο̣υ̣Γενναδίου Σ̣ι̣φ̣(…)Σιφ…
40 φ̣φ