Sematia

zpe.173.183.xml

TM: 128451HGV: 128451Date: – Place:

1 m1 S-1 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [η|num:8|]η|num:8| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Μάρκου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Πρό]βουΠρόβου Γοθι̣[κο]ῦ̣Γοθικοῦ Μεγίσ̣[τ]ο̣υ̣Μεγίστου [Περσι]κ̣ο̣ῦ̣Περσικοῦ Με[γίσ]τουΜεγίστου Γερμ[ανικο]ῦ̣Γερμανικοῦ Μεγίστο̣υςΜεγίστου{ς} Εὐσεβο̣[ῦς]Εὐσεβοῦς
2 [Εὐτυχοῦς]Εὐτυχοῦς [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ |gap:16_precision=low| ἐ̣νἐν τῇ λ̣α̣μ̣[πρ]ᾷ̣λαμπρᾷ κα[ὶ]καὶ λαμ[π]ρ̣[ο]τάτῃλαμπροτάτῃ ∼Ὀξυ̣ρυ̣γ̣[χ]ε̣[ιτ]ῶ̣ν∽Ὀξυρυγχιτῶν [πόλ]ειπόλει ἐπὶ Αὐρη̣λίουΑὐρηλίου Ἀγ̣α̣θείνουἈγαθείνου
3 [τοῦ]τοῦ [καὶ]καὶ [Ὡριγένους]Ὡριγένους [ἀσχολουμένου]ἀσχολουμένου [ὠνὴν]ὠνὴν ∼[ἀγο]ρ̣ανομίου∽ἀγορανομείου κ[αὶ]καὶ ∼μ̣νημονί̣ου̣∽μνημονείου .
4 S-2 [ἐπρίατο]ἐπρίατο [Αὐρηλία]Αὐρηλία [Ἀϊᾶς]Ἀϊᾶς [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου |gap:7_precision=low||gap:1|ι̣|gap:1|ς̣|gap:7_precision=low||gap:1|ι|gap:1|ς τοῦ καὶ Ἰ̣[σ]χ̣υρίω̣νο̣ςἸσχυρίωνος καψ̣αρίουκαψαρίου λεγειῶνος δε̣υ̣τ̣έ̣ρας|num:2|δευτέρας|num:2| [Τρ]α̣⋰ϊ⋱ανῆςΤραϊανῆς Προβιανῆς Ἰσχυρᾶς παρὰ̣παρὰ
5 [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου [Μαξίμου]Μαξίμου |gap:15_precision=low||gap:2||gap:2| ἐ̣νἐν Πηλουσίῳ̣Πηλουσίῳ ἀποσυσταθέντος ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ Αὐρηλίου Κατ̣[τα]βουΚατταβου Διο̣κλέουςΔιοκλέους ἀπὸ κώ̣μηςκώμης Σιαν
6 |gap:20_precision=low| [ἀκολούθως]ἀκολούθως [τ]ῷ̣τῷ ἀποσυστατικῷ π̣ερὶπερὶ τοῦ ἀποδ̣όσθαιἀποδόσθαι τὴν ἑξῆς δούλην κε̣[χρο]ν̣ισμένῳκεχρονισμένῳ εἰς̣εἰς τὸ ἐν̣ε̣στ̣ὸςἐνεστὸς η̣|num:8|η|num:8| ❨(ἔτος)❩ἔτος ∼μηνεὶ∽μηνὶ Θωθ
7 |gap:30_precision=low||gap:1|υμεν̣|gap:2||gap:5||gap:30_precision=low||gap:1|υμεν|gap:2||gap:5| ο̣ὗοὗ ❨ἀ(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον ἑξ̣ῆς̣ἑξῆς ⋰ὑ⋱ποτέτακταιὑποτέτακται , μετὰ ∼συνβ[ε]β̣α̣ι̣[ωτ]ο̣ῦ̣∽συμβεβαιωτοῦ Αὐ̣ρηλίουΑὐρηλίου Δημητρ̣ί̣[ο]υΔημητρίου |gap:1|ρ|gap:1|ο|gap:2||gap:3| ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς
8 |gap:10_precision=low| [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [Ὀξυρυγχειτῶν]Ὀξυρυγχειτῶν ❨[πό]λ(εως)❩πόλεως , ἐν ἀγυιᾷ [τὴν]τὴν [ὑ]πάρχου̣[σαν]ὑπάρχουσαν τ̣ῷτῷ Κατ|g:apostrophe|ταβῳ ὠν̣ηθε̣ῖ̣σ[αν]ὠνηθεῖσαν [ὑπ’]ὑπ’ α̣ὐ̣τοῦαὐτοῦ ἐν Τά̣νειΤάνει ἀρχ[αίᾳ]ἀρχαίᾳ κ̣α̣ὶκαὶ σεμ̣ν̣οτάτῃσεμνοτάτῃ
9 |gap:30_precision=low|μενων τ|gap:3| παρὰ Α̣ὐ̣[ρ]ηλίουΑὐρηλίου Ζήνωνος Αβ̣|gap:2|ν̣αδ|gap:1||gap:1|Αβ|gap:2|ναδ|gap:1||gap:1| ἀ̣πὸἀπὸ κώμη̣ςκώμης Βα̣ρρ̣αθσοβεΒαρραθσοβε [ὁ]ρί̣ο̣υὁρίου ❨Ἐλευθεροπό(λεως)❩Ἐλευθεροπόλεως
10 |gap:30_precision=low|ς αὐτῆς δο̣[ύλ]ηνδούλην ὀνόματι Ζονεναν ἐπ̣ικ̣εκλημ[έ]ν̣η̣νἐπικεκλημένην Ζωὴν ∼γέν̣ι∽γένει Σύραν ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ιβ|num:12|
10-11 με∤|gap:30_precision=low||gap:1|ν
11 ἥνπερ ∼ἀ̣[να]κλ<ιθ>εῖσαν∽ἀνακριθεῖσαν ⋰ὑ⋱πὸὑπὸ τ̣οῦτοῦ τοῦ ❨Ὀξυρυ(γχίτου)❩Ὀξυρυγχίτου νομοῦ ❨[σ]τ̣ρ̣α(τηγοῦ)❩στρατηγοῦ Σεπτιμίου Ἀπολλωνίου τοῦ καὶ
11-12 Λε∤[ωνίδου]Λε∤ωνίδου
12 [καθ’]καθ’ [ἃ] [ἐπέδωκεν]ἐπέδωκεν [αὐτῷ]αὐτῷ [ἡ] [ὠνουμ]έ̣νηὠνουμένη βιβλία , [ὧ]νὧν τὸ ἐπὶ ⋰ὑ̣⋱π̣[ο]γραφῇὑπογραφῇ τοῦ ❨στρα(τηγοῦ)❩στρατηγοῦ <μοναχὸν>μοναχὸν Ἀ̣ϊᾶςἈϊᾶς ἔσ̣χ̣ε̣ἔσχε [π]α̣ρ’παρ’ ἑαυτῇ πρὸ[ς]πρὸς ∼ἀσφάλιαν∽ἀσφάλειαν , ∼αὐτότι∽αὐτόθι
12-13 παρ∤[είληφεν]παρ∤είληφεν
13 [ἡ] [Ἀϊᾶς]Ἀϊᾶς [παρὰ]παρὰ [τοῦ]τοῦ [Μαξίμου]Μαξίμου [τὴν]τὴν δ̣ούληνδούλην Ζονε̣[ν]α̣νΖονεναν ἐπικεκ̣λ̣ημένηνἐπικεκλημένην Ζωὴ̣νΖωὴν οὖσαν ἐ̣κ̣τὸςἐκτὸς ⋰ἱ⋱ε̣ρᾶςἱερᾶς νό̣σουνόσου καὶ ἐπαφῆς διπλῷ̣διπλῷ
14 [χρήματι]χρήματι [ἀκολούθως]ἀκολούθως [οἷς]οἷς [ἀνέδωκεν]ἀνέδωκεν [αὐτῇ]αὐτῇ ∼ἀσφαλίοις∽ἀσφαλείοις , τ[ιμ]ῆ̣ςτιμῆς τῆς ∼συν̣[π]ε̣φωνημένης̣∽συμπεφωνημένης πρὸς ἀλλή[λου]ςἀλλήλους τῆς π̣ροκειμ̣ένηςπροκειμένης δούλης Ζωῆς
15 [ἀργυρίου]ἀργυρίου [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [νομίσματος]νομίσματος [δραχμῶν]δραχμῶν μ̣υριάδ̣ωνμυριάδων τ̣[ρι]ῶν|num:30000|τριῶν|num:30000| καὶ ∼τ[ρι]σ̣χ̣ειλίων|num:3000|∽τρισχιλίων|num:3000| , αἵ ε[ἰσι]ν̣εἰσιν ἀ̣ρ̣γ̣υ̣ρίουἀργυρίου [τάλ]α̣ντατάλαντα πέντε̣|num:5|πέντε|num:5| καὶ δραχμαὶ ∼τρισχείλι̣α̣[ι]∽|num:3000|τρισχίλιαι|num:3000| ,
16 [ἃ] [αὐτόθι]αὐτόθι [ἀπέσχεν]ἀπέσχεν [ὁ] [Μάξιμος]Μάξιμος [παρὰ]παρὰ [τῆ]ς̣τῆς ὠνουμέν̣[ης]ὠνουμένης ἐ̣κ̣ἐκ π̣λ̣ή̣[ρο]υ̣ςπλήρους , ἅπερ ἀπ̣[οκατα]σ̣τή[σει]ἀποκαταστήσει [τ]ῇ̣τῇ ⋰ἰ̣⋱[δί]ᾳἰδίᾳ α̣ὐτοῦαὐτοῦ π̣ί̣στειπίστει τῷ
16-17 προ̣τε̣ταγμ[έ]∤[νῳ]προτεταγμέ∤νῳ
17 [Κατταβῳ]Κατταβῳ |gap:27_precision=low||gap:2||gap:6||gap:2||gap:5||gap:2| αὐτ̣ο|gap:8||gap:1|ω̣|gap:2||gap:5||gap:1|η̣|gap:2|εν|gap:3|ω|gap:2||gap:2||gap:1||gap:?|αὐτο|gap:8||gap:1|ω|gap:2||gap:5||gap:1|η|gap:2|εν|gap:3|ω|gap:2||gap:2||gap:1||gap:?|
18 |gap:50_precision=low||gap:3||gap:?| |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?||gap:2||gap:?|
3 |gap:?|β̣ε̣βα̣[ι]|gap:8_precision=low||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:4||gap:1||gap:1||gap:?||gap:?|βεβαι|gap:8_precision=low||gap:1||gap:2||gap:1||gap:1||gap:4||gap:1||gap:1||gap:?|
4 |gap:?||gap:2|η|gap:4||gap:6||gap:2|τε|gap:2|ξ̣|gap:?||gap:2|η|gap:4||gap:6||gap:2|τε|gap:2|ξ Ζον̣[ενα?]Ζονενα |gap:?|
5 |gap:?| [ἔστι]ἔστι [δὲ]δὲ [τοῦ]τοῦ [ἀποσυστατικοῦ]ἀποσυστατικοῦ ❨ἀ̣(ντίγραφον)❩ἀντίγραφον · S-3 ❨Αὐρή̣λ̣(ιος)❩Αὐρήλιος Κατταβος Διοκλέ̣[ους]Διοκλέους |gap:?|
6 |gap:?||gap:1||gap:12_precision=low||gap:3| χαί̣ρ̣ε̣ινχαίρειν . S-4 ∼ἀπεσ̣[ύ]σ̣τησά∽ἀποσυνέστησα σε καὶ ἐπ̣έτρε[ψα]ἐπέτρεψα |gap:?|
7 |gap:?| [τὴν]τὴν [ὠνηθεῖσ]α̣νὠνηθεῖσαν ὑπ̣’ὑπ’ ἐ̣μ̣οῦ̣ἐμοῦ [δούλην]δούλην Ζ̣ο̣ν̣ε̣νανΖονεναν ε̣ἰ̣εἰ καί ∼τινε̣[ι]∽τινι [ἄλλῳ]ἄλλῳ ὀ̣νόματιὀνόματι καλεῖ̣τα[ι]καλεῖται |gap:?|
8 |gap:?| ν̣ομίσμα̣τοςνομίσματος [μοι]μοι [ἀπο]καταστήσ̣ε̣ι̣ςἀποκαταστήσεις καλῇ̣καλῇ [πίστει]πίστει βεβαιοῦν̣[τ]όςβεβαιοῦντός μου ἀπὸ |gap:?|
9 |gap:?||gap:1|ς τῆς̣τῆς δούλης̣δούλης |gap:6|α̣λια|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|π̣ασ|gap:1||gap:5|αντο|gap:6|αλια|gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|πασ|gap:1||gap:5|αντο ἐπιτροπικοῦ |gap:?|
10 |gap:?||gap:1|ον καὶ ἐ̣π̣ερωτη̣θ̣[εὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὡμ]ο̣λ̣ό̣[γησα]ὡμολόγησα |gap:3||gap:2|υσαω̣σε̣|gap:3||gap:1|⊢ι⊣|gap:3||gap:2|υσαωσε|gap:3||gap:1|ι . S-5 ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| |g:slanting-stroke||g:slanting-stroke| |gap:?|
11 |gap:14_precision=low| [Αὐρήλιο]ς̣Αὐρήλιος Κατ|g:apostrophe|τα̣βοςΚατ|g:apostrophe|ταβος <ὡς>ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ̣|gap:1||num:atLeast=30_atMost=39|λ|gap:1||num:atLeast=30_atMost=39| [ἀπεσύστησα]ἀπεσύστησα ὡ[ς]ὡς π̣ρό̣[κειτ]α̣ι̣πρόκειται . S-6 Αὐρήλιος Κατ|g:apostrophe|ταβος̣Κατ|g:apostrophe|ταβος |gap:?|
12 |gap:10_precision=low||gap:1||gap:1||gap:2|ιρ|gap:2||gap:2||gap:1|ρου ἔγραψ̣αἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ̣αὐτοῦ [μὴ]μὴ [εἰδότος]εἰδότος [γράμμ]αταγράμματα . m2 S-7 Αὐ̣[ρ]ήλιοςΑὐρήλιος Μάξιμος̣Μάξιμος [ἀποσυσταθεὶς]ἀποσυσταθεὶς
13 [ὑπὸ]ὑπὸ [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου Κ̣ατ|g:apostrophe|ταβ̣[ου]Κατ|g:apostrophe|ταβου π̣έπρα̣καπέπρακα τὴν [προκειμέν]ηνπροκειμένην δο[ύλ]η̣νδούλην ⸢Ζων̣[ενα]ν⸣Ζωνεναν ἐπικεκλημ[ένην]ἐπικεκλημένην [Ζωὴν]Ζωὴν [τῆς]τῆς
14 [συμπεφωνημέν]ηςσυμπεφωνημένης ∼τε̣[ιμῆς]∽τιμῆς ∼ἀργύριο̣ν∽ἀργυρίου ∼τάλ[αντα]∽ταλάντων [πέντ]ε|num:5|πέντε|num:5| καὶ ∼δ[ρα]χμὰς∽δραχμῶν ∼τρισχει[λίας]∽|num:3000|τρισχιλίων|num:3000| [ἅπερ]ἅπερ [αὐτόθι]αὐτόθι
15 [ἀπέσχον]ἀπέσχον [τῇ]τῇ [ἰδ]ί̣ᾳ̣ἰδίᾳ μ̣[ου]μου [πί]στειπίστει καὶ βεβα[ιώσει]βεβαιώσει [ὡ]ς̣ὡς πρόκε̣[ιται]πρόκειται καὶ ἐπε̣ρωτη̣[θεὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα [.].
16 S-8 [Αὐρήλιος]Αὐρήλιος |gap:3|α̣ρ̣|gap:5|ω̣ν|gap:3|αρ|gap:5|ων ἔγραψα ὑ̣[πὲρ]ὑπὲρ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [φ]α̣μένου̣φαμένου [μὴ]μὴ εἰδέναι γράμ[ματα]γράμματα [.].
17 m3 S-9 [Αὐρηλία]Αὐρηλία [Ἀϊᾶ]ς̣Ἀϊᾶς ἐ̣[πριάμην]ἐπριάμην τὴν δούλη̣ν̣δούλην Ζουνεν̣[αν]Ζουνεναν [ἐπικεκλημ]ένη<ν>ἐπικεκλημένην Ζωὴ̣[ν]Ζωὴν [ὡ]ς̣ὡς ∼πρόκιτε∽πρόκειται καὶ <ἐ>περω[τηθεὶς]ἐπερωτηθεὶς [ὡμολόγησα]ὡμολόγησα [.].
1 S-10 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4||gap:?|
2 |gap:?| Θωθ ι̣|num:atLeast=10_atMost=19||gap:?|ι|num:atLeast=10_atMost=19||gap:?|
3 |gap:?||gap:1||gap:?| |gap:?_lines|