Sematia

basp.50.89.xml

TM: 25730HGV: 25730Date: 76 – 200Place: Theadelphia (Arsinoites)

1 m1 S-1 [ἔτους]ἔτους |gap:?| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Δομιτιανοῦ]Δομιτιανοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [Γερμανικοῦ]Γερμανικοῦ |gap:?||gap:2| ∼❨γ̣ραφίο̣(υ)❩∽γραφειόυ ❨Π̣ο̣λυδευκ(είας)❩Πολυδευκείας καὶ Σεθρενπάε̣ιΣεθρενπάει τῆς ❨Θεμίσ̣(του)❩Θεμίστου ❨με̣ρ̣ί̣δ̣(ος)❩μερίδος |gap:2||gap:2| |gap:1||gap:5| μ̣[η]ν̣ὸ̣ς̣μηνὸς Τῦβ[ι]Τῦβι |gap:?|
2 |gap:?| [Ὧρος]Ὧρος μ̣(…)|gap:3||gap:10||gap:1|μ…|gap:3||gap:10||gap:1| Σανσνε̣ῦ̣τ̣[ι]|gap:1||gap:1|Σανσνεῦτι|gap:1||gap:1| |gap:3|β̣ου|gap:3|βου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ὑπὸ ❨[μῆ]λ(ον)❩μῆλον ❨δεξι(ὸν)❩δεξιὸν ∼ἔχι̣ν̣∽ἔχειν [παρ’]παρ’ [❨αὐ(τοῦ)❩]αὐτοῦ [διὰ]διὰ [μέτρου]μέτρου [χ]❨ρ̣ῆσι(ν)❩χρῆσιν πυρο[ῦ]πυροῦ |gap:3||gap:1| |gap:?|
3 |gap:?| [ἐνεστ]ῶ̣τοςἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους [ἐπὶ]ἐπὶ [κώμη]ςκώμης ❨Σεθρενπ(άει)❩Σεθρενπάει . S-2 ὑπο̣γ̣[ρα]φ̣ε̣ῖςὑπογραφεῖς τοῦ ❨μὲ(ν)❩μὲν Ὥρου ❨Ἁρπ̣[ο]κ̣ρ̣ατί(ων)❩Ἁρποκρατίων ❨Ἡρακλείδ̣(ου)❩Ἡρακλείδου ὡ̣ς̣ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κ̣|gap:1||num:20|κ|gap:1||num:20| |gap:8| , το̣ῦτοῦ δὲ ❨Σαν̣[σ]ν̣έ̣(ως)❩Σανσνέως ὁ̣ προ̣[γεγραμμένος]προγεγραμμένος |gap:?|
4 |gap:?| [Φιλίπ]π̣ωιΦιλίππωι Φιλ̣[ίππου]Φιλίππου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν̣δ̣|num:54|νδ|num:54| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨ὀφρύ(ι)❩ὀφρύι ❨δεξι(ᾶι)❩δεξιᾶι ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ διὰ ❨χειρὸ(ς)❩χειρὸς ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τ[εσσ]α̣ρακο(…)|num:40|τεσσαρακο…|num:40| ❨χρῆσι(ν)❩χρῆσιν ❨ἔντοκο(ν)❩ἔντοκον κα̣ὶ̣καὶ [τειμὴ]ν̣τειμὴν ❨(πυροῦ)❩πυροῦ νέου ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ ❨ἀδ(όλου)❩ἀδόλου [ἀρταβῶν]ἀρταβῶν [|g:x|]|g:x| |gap:?|
5 |gap:?| [Μαρωνὶς]Μαρωνὶς [—] [μετὰ]μετὰ [κυρίου]κυρίου [τοῦ]τοῦ ταύτης̣ταύτης υ̣ἱοῦυἱοῦ Διδύμoυ τοῦ Ἱέρακος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κβ|num:22| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ παρὰ ❨γό(νατι)❩γόνατι ❨ἀρισ(τερῶι)❩ἀριστερῶι ❨κα(ὶ)❩καὶ ❨εὔση(μος)❩εὔσημος ❨ὀφθαλ(μὸν)❩ὀφθαλμὸν ἀρι̣[❨σ(τερὸν)❩]ἀριστερὸν Ταπο̣ν̣τ̣[ῶ]τ̣ι̣Ταποντῶτι Π̣αποντῶτο̣ςΠαποντῶτος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν [νγ|num:53|]νγ|num:53| [❨οὐ(λὴ)❩]οὐλὴ [❨σιαγό(νι)❩]σιαγόνι [❨(ἀριστερᾶι)❩]ἀριστερᾶι [μετὰ]μετὰ [❨κυρί(ου)❩]κυρίου [τοῦ]τοῦ [❨αὐ(τῆς)❩]αὐτῆς [ἀνδρὸς]ἀνδρὸς |gap:?|
6 |gap:?| ❨(ἀριστερ?)❩ἀριστερ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν παρ’ αὐτῆς κατὰ μέρος τοὺς φόρους καὶ τὰ ❨ἐξαίρε(τα)❩ἐξαίρετα οὗ ∼ἔχι∽ἔχει ἐν μισθώσ̣ειμισθώσει Τ̣αποντ̣ῶ̣[ς]Ταποντῶς μ̣ετ’μετ’ ἐγγύο̣υ̣ἐγγύου τοῦ̣τοῦ πρ̣[ογεγραμμένου]προγεγραμμένου [ἀνδρὸς]ἀνδρὸς |gap:?|
7 |gap:?| [Μεχ]εὶρΜεχεὶρ ❨κα(ὶ)❩καὶ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ τοῦ Μεχεὶρ ❨μη(νὸς)❩μηνὸς τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους καὶ μηδὲν τὴν Μαρωνίδα ∼❨ἐνκαλ(εῖν)❩∽ἐγκαλεῖν τῇ Ταπον[❨τ(ῶτι)❩]Ταποντῶτι μ̣η̣δὲμηδὲ τῶι ❨πρ̣ο̣γ̣εγ̣ρ̣α(μμένωι)❩προγεγραμμένωι ❨ἀνδ(ρὶ)❩ἀνδρὶ π[ερὶ]περὶ |gap:?|
8 |gap:?|ω̣ν̣ος|gap:?|ωνος ❨(Πέρσαι)❩Πέρσαι ❨(τῆς)❩τῆς ❨(ἐπιγονῆς)❩ἐπιγονῆς ἀλλήλων ἔνγυοι [εἰ]ςεἰς ❨ἔκτ(ισιν)❩ἔκτισιν Δείωι Σαμβᾶ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κβ|num:52| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ὑπὸ ❨σιαγό(να)❩σιαγόνα ❨δεξι(ὰν)❩δεξιὰν ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ χρῆσιν ἔντ̣ο̣κ̣ονἔντοκον ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τριάκοντα|num:30| |gap:1||gap:?|
9 |gap:?| μη̣νὶμηνὶ Σωτηρείω̣[ι]Σωτηρείωι [τ]οῦτοῦ ἐνεστῶτο[ς]ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους χωρὶς ἄλλων ὧν ὀφείλουσι οἱ ❨ὁμο(λογοῦντες)❩ὁμολογοῦντες τῶι ❨μετηλλαχό(τι)❩μετηλλαχότι τοῦ Δε̣ίουΔείου πατρὶ Σ̣α̣μ̣β̣ᾷΣαμβᾷ .
9-10 S-3 ὑπο[γραφε]∤[καὶ]ὑπογραφε∤καὶ
10 [ἡ] τούτου γυ̣νὴγυνὴ ❨Θε[ρμου]θ̣άριο(ν)❩Θερμουθάριον ἑτ̣έ̣ρ̣ουἑτέρου Π̣τ̣ολεμα̣ί̣ουΠτολεμαίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ|num:10| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨βραχ(ίονι)❩βραχίονι ❨(ἀριστερῶι)❩ἀριστερῶι μετὰ ❨κυρί(ου)❩κυρίου τοῦ ❨προγεγραμμένο(υ)❩προγεγραμμένου ❨αὐ(τῆς)❩αὐτῆς ❨ἀνδ(ρὸς)❩ἀνδρὸς ἀλλ̣ή̣λωνἀλλήλων ἔνγυ̣[οι]ἔνγυοι [εἰς]εἰς [❨ἔκτ(ισιν)❩]ἔκτισιν [τῶι]τῶι [Εὐδαίμονι]Εὐδαίμονι |gap:?|
11 |gap:?|ε δέκατο̣ν̣δέκατον μέτρω[ι]μέτρωι [δρ]❨ό̣(μωι)❩δρόμωι ❨(τετρα)χ(οινίκωι)❩τετραχοινίκωι ❨θησαυρο̣(ῦ)❩θησαυροῦ οὗ ∼ἔχι∽ἔχει ἐν ❨μισθ(ώσει)❩μισθώσει Εὐδα̣ίμωνΕὐδαίμων ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ❨ἐ̣νε(στῶτος)❩ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-4 ❨ὑπογρ̣α̣(φε?)❩ὑπογραφε τῶν ὁμ̣[❨ο(λογούντων)❩]ὁμολογούντων |gap:?|
12 |gap:?| [Παποντῶς]Παποντῶς [—] |gap:2| δε[ξι(…)]δεξι… Διοσ[κόρ]ωιΔιοσκόρωι Δημητρίου ἠ̣[πητ]ῇἠπητῇ ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λβ̣|num:32|λβ|num:32| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨δακ(τύλωι)❩δακτύλωι ❨μικ(ρῶι)❩μικρῶι ❨χε(ιρὸς)❩χειρὸς ❨(ἀριστερᾶς)❩ἀριστερᾶς παρέξεσ̣θα̣ι̣παρέξεσθαι τὸν Παποντῶν τὸν ἑαυτοῦ ❨υ̣[ἱ]ὸ̣(ν)❩υἱὸν [Ὄ]ννωφ̣ρ̣ινὌννωφριν ❨ὁμοί(ως)❩ὁμοίως ἠπητ̣ὴ̣[ν?]ἠπητὴν |gap:?|
13 |gap:?| [καθ’]καθ’ ἡμέραν ἑ̣κ̣ά̣στ[ην]ἑκάστην ἀ̣κολάστωςἀκολάστως ὅπου ἐὰν αὐτῶι ❨Διό̣σ̣κ(ορος)❩Διόσκορος ❨συντάσσητ(αι)❩συντάσσηται , μισθο̣ῦ̣μισθοῦ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ παντὸς τὸ μὲν ❨(πρῶτον)❩πρῶτον ❨(ἔτος)❩ἔτος ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μ|num:40| , τὸ̣τὸ ⸢δ̣ὲ⸣δὲ ❨δεύτερο(ν)❩δεύτερον ἐστιν ❨ἔσχα(τον)❩ἔσχατον [❨(ἔτος)❩]ἔτος |gap:?|
14 |gap:?| [τῶν]τῶν [δ]ημοσίωνδημοσίων τῆς [τέ]❨χ̣νη(ς)❩τέχνης ὄντων πρὸ[ς]πρὸς τὸν ❨Διόσκ(ορον)❩Διόσκορον , ἑκάστη̣ς̣ἑκάστης ἡμέρας ἧς ἐὰ̣ν̣ἐὰν μὴ ❨π̣α̣ρ̣α̣μ̣(είνηι)❩παραμείνηι ❨ἀποτεισ(άτω)❩ἀποτεισάτω ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| , με̣τὰμετὰ τὸν ❨χρόν̣ο̣(ν)❩χρόνον π̣αραδειξάτωπαραδειξάτω ❨Διόσκ(ορος)❩Διόσκορος |gap:?|
15 |gap:?| [Δ]ι̣δύμωιΔιδύμωι Ἱέρ[ακ]ο̣ς̣Ἱέρακος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κβ|num:22| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ π̣αρὰπαρὰ ❨γό(νατι)❩γόνατι ❨(ἀριστερῶι)❩ἀριστερῶι καὶ ❨εὔση(μος)❩εὔσημος ❨ὀφθαλ(μὸν)❩ὀφθαλμὸν ❨(ἀριστερὸν)❩ἀριστερὸν ∼ἔχιν∽ἔχειν π[α]ρ̣’παρ’ [α]ὐτοῦαὐτοῦ ❨παραχρῆ(μα)❩παραχρῆμα ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς δεκαδύο|num:12| χρῆσιν ❨ἔ̣ν̣[τ]ο̣κο(ν)❩ἔντοκον ❨κα(ὶ)❩καὶ ∼τειμὴν∽τιμὴν φασήλ[ου]φασήλου |gap:?|
16 |gap:?| ❨μ̣έτρω(ι)❩μέτρωι ❨δρό(μωι)❩δρόμωι ❨(τετρα)χ(οινίκωι)❩τετραχοινίκωι θη[σαυ]ρ̣[❨ο(ῦ)❩]θησαυροῦ τῆς τοῦ ❨Διδύ̣μ̣ο(υ)❩Διδύμου ❨μητ(ρὸς)❩μητρὸς τοῦ ὄντος ἐν τῇ ❨Πολυδ(υκείαι)❩Πολυδυκείαι ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους χωρὶς ❨ἄλλω(ν)❩ἄλλων ὧν̣ὧν ὀ̣φείλειὀφείλει |gap:1||gap:?|
17 |gap:?| [καὶ]καὶ τούτου μήτη̣[ρ]μήτηρ [Τ]αποντῶςΤαποντῶς Παποντῶτος ❨(Περσίνη)❩Περσίνη ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νγ|num:53| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨σιαγό(νι)❩σιαγόνι ❨(ἀριστερᾶι)❩ἀριστερᾶι μετὰ ❨κυρί(ου)❩κυρίου τοῦ ❨προγεγραμμέ(νου)❩προγεγραμμένου ❨αὐ(τῆς)❩αὐτῆς ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ ❨ἀλλήλω̣(ν)❩ἀλλήλων ἔ̣νγυοιἔνγυοι εἰς ❨ἔκ(τισιν)❩ἔκτισιν Μαρωνίδ[ι]Μαρωνίδι |gap:?|
18 |gap:?| [ἔχιν]ἔχιν [παρ’]παρ’ [αὐτῆ]ς̣αὐτῆς χρῆσιν ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς [ἑξ]ή̣κοντα|num:60|ἑξήκοντα|num:60| καὶ πυροῦ ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ ❨ἀδόλ(ου)❩ἀδόλου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας πέντε|num:5| ❨μέτρω(ι)❩μέτρωι ❨δρό(μωι)❩δρόμωι ❨(ἑξαχοινίκωι)❩ἑξαχοινίκωι τῆς ❨Μαρωνίδ(ος)❩Μαρωνίδος ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:?|
19 |gap:?||gap:1| Ἡρακλείδηι [Ἡρα]κ̣λείδουἩρακλείδου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:50| ❨ἀσή(μωι)❩ἀσήμωι ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ αὐτοῦ διὰ ❨μέτρο(υ)❩μέτρου χρῆσιν ❨(πυροῦ)❩πυροῦ ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ ❨ἀδόλ(ου)❩ἀδόλου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας εἴκοσι̣|num:20|εἴκοσι|num:20| ∼[τ]έσσαρε̣ς∽|num:4|τέσσαρας|num:4| ❨μέ(τρωι)❩μέτρωι ❨δ̣ρ̣ό̣(μωι)❩δρόμωι ❨(τετρα)χ(οινίκωι)❩τετραχοινίκωι ❨ἀποδ(οῦναι)❩ἀποδοῦναι ❨μη(νὶ)❩μηνὶ ❨Σωτηρείω(ι)❩Σωτηρείωι ❨το(ῦ)❩τοῦ ❨ἐνε(στῶτος)❩ἐνεστῶτος [❨(ἔτους)❩]ἔτους |gap:?|
20 |gap:?||gap:1| δεξι(…)δεξι… Ἰσίωνι̣Ἰσίωνι |gap:2||gap:2| τῶι ❨προγεγραμμέ(νωι)❩προγεγραμμένωι ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λα|num:31| ❨ο̣ὐ̣(λὴ)❩οὐλὴ ❨δακ(τύλωι)❩δακτύλωι ❨μ̣ικ(ρῶι)❩μικρῶι ❨χε(ιρὸς)❩χειρὸς ❨(ἀριστερᾶς)❩ἀριστερᾶς ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ διὰ μέτρου χρῆσιν ❨πυρο(ῦ)❩πυροῦ ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ ❨ἀδ(όλου)❩ἀδόλου ❨(ἀρτάβας)❩ἀρτάβας πέντε|num:5| ❨τέταρτ(ον)❩|num:4|τέταρτον|num:4| μέτρωι̣μέτρωι δ̣[❨ρό(μωι)❩]δρόμωι |gap:?|
21 |gap:?| Mυσταρίων[ι]Mυσταρίωνι Ἀ̣[κο]υ̣σιλάουἈκουσιλάου τοῦ καὶ Μύστου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κα|num:21| ❨ἀσή(μωι)❩ἀσήμωι ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ αὐτοῦ ∼τειμὴν∽τιμὴν οἴνου ❨ν̣έο̣(υ)❩νέου ❨λ̣η̣ν̣αί̣ο(υ)❩ληναίου ἀπὸ γενήματος οὗ καρπωνεῖ Σι|gap:?|
22 |gap:?| [κε]ραμίωνκεραμίων ❨Ἀρσι(νοιτικῶν)❩Ἀρσινοιτικῶν δέ̣[κ]α̣δέκα ἐν χύματι τοῦ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ ❨ἀμπελῶ(νος)❩ἀμπελῶνος ἀποδοῦναι μηνὶ Καισαρείωι τοῦ ❨ἐνε(στῶτος)❩ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους ἐπὶ ληνῶι , τοῦ ❨Μυστ(αρίωνος)❩Μυσταρίωνος ❨χο̣ρ̣η̣(γοῦντος)❩χορηγοῦντος κέραμον . S-5 τὰ δ’ ἄλλα ἀκ[ολούθως]ἀκολούθως |gap:?| .
23 S-6 |gap:?||gap:2| Π̣τ̣ολεμα̣ίουΠτολεμαίου ὡ̣[ς]ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε|num:45| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨δακ(τύλωι)❩δακτύλωι μι[❨κ(ρῶι)❩]μικρῶι ❨χε(ιρὸς)❩χειρὸς ❨(ἀριστερᾶς)❩ἀριστερᾶς ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ δ[ι]ὰ̣διὰ ❨χ̣ε(ιρὸς)❩χειρὸς ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἑξήκοντα|num:60| καὶ ἀντὶ τῶν τούτων τόκων ❨κα(ὶ)❩καὶ ❨δεό(ντων)❩δεόντων καὶ ❨ἱματισμο(ῦ)❩ἱματισμοῦ παρέξε[σθαι]παρέξεσθαι |gap:?|
24 |gap:?| πά̣ν̣τ̣α̣πάντα τὰ ❨ἐπιτασ̣[σό]μ̣ε(να)❩ἐπιτασσόμενα . S-7 ἑκάστης δὲ ἡμέρας ἧς ἐὰν μὴ̣μὴ ❨πα̣ρ̣α̣μ̣(είνηι)❩παραμείνηι ❨ἀποτ(εισάτω)❩ἀποτεισάτω ❨(δραχμὴν)❩δραχμὴν α|num:1| . S-8 μ̣ετὰμετὰ τὸν ❨χρό(νον)❩χρόνον ∼ἀποδότο∽ἀποδότω ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου <❨(δραχμὰς)❩>δραχμὰς |gap:1| καὶ δώσ̣ε̣ιδώσει Δι|gap:3|ο(…)Δι|gap:3|ο… τ̣ῇ̣τῇ ❨παι̣δ(ίσκηι)❩παιδίσκηι |gap:2|ο(…)|gap:2|ο… κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:?|
25 |gap:?||gap:1| καὶ τούτου γυν̣[ὴ]γυνὴ Ἡρὼι Ὡρίωνος ❨(Περσίνη)❩Περσίνη ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κγ|num:23| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨εὔση(μος)❩εὔσημος |gap:1||gap:3-4||gap:1|(…)|gap:1||gap:3-4||gap:1|… ❨κ̣α̣(ὶ)❩καὶ ❨ὑπόστρ[α]β(ος)❩ὑπόστραβος μετὰ ❨κ[υ]ρ̣ίο(υ)❩κυρίου τοῦ ❨προγεγραμμέν̣ο(υ)❩προγεγραμμένου ❨αὐ̣(τῆς)❩αὐτῆς ❨ἀ̣ν̣δρ(ὸς)❩ἀνδρὸς ❨ἀλλήλ(ων)❩ἀλλήλων ἔνγυοι εἰς ❨ἔκτ̣(ισιν)❩ἔκτισιν [Διονυσίωι]Διονυσίωι |gap:?|
26 |gap:?| [κο]ντακοντα ὀ̣κτὼ̣ὀκτὼ [εἰ]ς̣εἰς τ̣ὴ̣ν̣τὴν ∼τειμὴν∽τιμὴν κριθῆς ἧς ἠγόρασαν καὶ ἀπ̣[έσ]χηκ̣ανἀπέσχηκαν οἱ ❨ὁμο(λογοῦντες)❩ὁμολογοῦντες παρὰ τοῦ ❨Διονυσίο(υ)❩Διονυσίου δι̣ὰδιὰ μέτρου ἐπὶ κώμη̣ςκώμης ❨Αὐ(το)δίκ(ης)❩Αὐτοδίκης τῆς ❨αὐ(τῆς)❩αὐτῆς ❨με(ρίδος)❩μερίδος πε̣|gap:2||gap:?|πε|gap:2||gap:?|
27 |gap:?| ∼[ἀπ]ο̣δώσιν∽ἀποδώσειν τοὺς ὁμ̣[❨ο(λογοῦντας)❩]ὁμολογοῦντας τῶι Δι̣ονυσίωιΔιονυσίωι ἐ[ν]ἐν ᾐτήσαντο εἰς ∼συν̣[πε]ριφορὰν∽συμπεριφορὰν προθεσ̣μ̣ία̣ς̣προθεσμίας μηνὶ Σωτηρε̣ίωιΣωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀνυπερθέτως |gap:?|
28 |gap:?||gap:2| ❨ἀμφότ(εροι)❩ἀμφότεροι Ἰσχυρ̣ί̣[ω]νοςἸσχυρίωνος καὶ Χαιρᾶς Πτο̣[λ]ε̣μ̣αίουΠτολεμαίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν με ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ὑ[π-]ὑπ- [ὀφ]❨ρὺ(-…)❩ὀφρὺ-… ❨δεξ(ια-)❩δεξια- οἱ ⊢γ⊣|num:3|γ|num:3| ❨(Πέρσαι)❩Πέρσαι ❨(τῆς)❩τῆς ❨(ἐπιγονῆς)❩ἐπιγονῆς ❨ἀλλήλω(ν)❩ἀλλήλων ἔνγυοι εἰς ❨ἔκτ(ισιν)❩ἔκτισιν Πλουτίωνι Πλουτίωνος χειριστῇ ❨(τοὺς?)❩τοὺς ❨ὁμολ(ογοῦντας?)❩ὁμολογοῦντας |gap:?|
29 |gap:?| [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν μ̣δ|num:44|μδ|num:44| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨γαστρο(κνημίαι)❩γαστροκνημίαι δ̣ε̣[❨ξι(ᾶι)❩]δεξιᾶι ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ αὐτοῦ διὰ ❨χειρὸ(ς)❩χειρὸς ἐξ ❨οἴ(κου)❩οἴκου ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ἑκατ̣[ὸν]|num:100|ἑκατὸν|num:100| χ̣ρῆσινχρῆσιν ἔντοκον ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-9 ❨ὑπογ̣ρα̣φ̣ε(ὺς)❩ὑπογραφεὺς τῶ[ν]τῶν [❨ὁμο(λογούντων)❩]ὁμολογούντων |gap:?|
30 [Διο]ν̣υσίωιΔιονυσίωι Δείου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λ̣|num:30|λ|num:30| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨μήλ(ωι)❩μήλωι ❨(ἀριστερῶι)❩ἀριστερῶι πεπρα[κ]έ̣ναιπεπρακέναι ❨αὐ(τῶι)❩αὐτῶι εἰς ❨κοπ̣(ὴν)❩κοπὴν ξηρασί[αν]ξηρασίαν [ἐ]ν̣ἐν τοῖς ❨ὑπάρχο(υσι)❩ὑπάρχουσι τῶι ❨ὁμο(λογοῦντι)❩ὁμολογοῦντι περὶ ❨Φιλαγρί(δα)❩Φιλαγρίδα ❨κατοικ(ικοῖς)❩κατοικικοῖς ❨ἐδ(άφεσι)❩ἐδάφεσι χόρτου σὺν̣σὺν ❨φυτ(οῖς)❩φυτοῖς ❨ἀρεστ(οῖς)❩ἀρεστοῖς ❨ἀρο(ύρας)❩ἀρούρας δύο|num:2| ❨φυῆ(ς)❩φυῆς τοῦ ❨⸢ἐ̣ν̣⸣ε̣σ̣τ̣⸢ῶ̣⸣(τος)❩ἐνεστῶτος |gap:?|
31 |gap:?| [ὑπὲρ]ὑπὲρ μ̣ὲνμὲν ∼ἐγδ̣ίας∽ἐκδείας οὗ ∼χ[ι]ρίζι∽χειρίζι ❨δημο(σίου)❩δημοσίου ∼❨χι(ρισμοῦ)❩∽χειρισμοῦ ❨γενή(ματος)❩γενήματος τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨διελη(λυθότος)❩διεληλυθότος ❨(ἔτους)❩ἔτους ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς μ|num:40| , ὑ̣π̣ὲ̣ρὑπὲρ δὲ εὐσεβείας̣εὐσεβείας κα̣ὶ̣καὶ ❨ναυβ(ίου)❩ναυβίου τῶν ❨ὑπαρχό(ντων)❩ὑπαρχόντων ❨αὐ(τῶι)❩αὐτῶι ἐδ̣α̣φ̣ῶνἐδαφῶν τὰς ❨λοιπ(ὰς)❩λοιπὰς ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς ιϛ|num:16| . S-10 βεβαιοῖ μὲν Ἀ̣κ̣|gap:?|Ἀκ|gap:?|
32 |gap:?| [Πανεσνεὺς]Πανεσνεὺς [—] [ὡς]ὡς [❨(ἐτῶν)❩]ἐτῶν ξδ|num:64| [❨οὐ(λὴ)❩]οὐλὴ παρὰ ❨γ̣ό̣(νατι)❩γόνατι ❨(ἀριστερῶι)❩ἀριστερῶι καὶ Ἀρτεμᾶς ❨Ἰσχυ̣ρίω(νος)❩Ἰσχυρίωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λε̣|num:35|λε|num:35| ❨ο̣ὐ̣(λὴ)❩οὐλὴ ❨ῥ̣ι̣(νὶ)❩ῥινὶ ❨κα(ὶ)❩καὶ Ἰσχυρᾶς ❨Ἀν̣[ου]β̣ίω(νος)❩Ἀνουβίωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λϛ|num:36| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨γό̣(νατι)❩γόνατι ❨(ἀριστερῶι)❩ἀριστερῶι ❨κα(ὶ)❩καὶ Κουίντος ❨Δ̣ιο̣ν̣υσίο(υ)❩Διονυσίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λθ|num:49| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨σιαγό(νι)❩σιαγόνι δ[❨ε(ξιᾶι)❩]δεξιᾶι οἱ [δ]|num:4|δ|num:4| δι[ὰ]διὰ |gap:?|
33 |gap:?| [ὑ]πογραφεῖςὑπογραφεῖς τοῦ μ̣ὲ̣νμὲν ❨ὁμο(λογοῦντος)❩ὁμολογοῦντος ❨Ἡρακλε̣ίδη(ς)❩Ἡρακλείδης ❨Πτολεμα̣ί(ου)❩Πτολεμαίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξζ|num:67| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨σι(αγόνι)❩σιαγόνι ἐξ ❨(ἀριστερῶν)❩ἀριστερῶν , τῶν δὲ περὶ τ̣ὸντὸν ❨Πανεσνέ(α)❩Πανεσνέα ❨Ἰσχυρᾶ(ς)❩Ἰσχυρᾶς ❨Ἀνουβ̣(ίωνος)❩Ἀνουβίωνος ❨προγε(γραμμένος)❩προγεγραμμένος . S-11 τὰ δ’ ἄλλα̣ἄλλα ἀκο̣λ̣[ούθ]ω̣ςἀκολούθως .
34 S-12 |gap:?| ὀφρὺν καὶ Λυκᾶς ὁ̣ καὶ Σωκράτης Ἁρμοδίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κε|num:25| ❨ἄση(μος)❩ἄσημος οἱ ⊢β⊣|num:2|β|num:2| ❨(Πέρσαι)❩Πέρσαι ❨(τῆς)❩τῆς ❨(ἐπιγονῆς)❩ἐπιγονῆς ἀλλήλων ἔνγυοι ε̣ἰ̣ς̣εἰς ❨ἔκτ(ισιν)❩ἔκτισιν Ἀπολλωνίᾳ Ἀρτε̣μιδώρουἈρτεμιδώρου ὡς ❨(ἐτῶν)❩|gap:1||gap:1||gap:2||gap:2|ἐτῶν|gap:1||gap:1||gap:2||gap:2| μ̣ετὰμετὰ κ[υρίου]κυρίου |gap:?|
35 |gap:?| ❨μ̣έ̣τ̣ρ̣ω(ι)❩μέτρωι ❨δρό(μωι)❩δρόμωι ❨(τετρα)χ(οινίκωι)❩τετραχοινίκωι ἀπο̣[δο]ῦ̣ν̣α̣ι̣ἀποδοῦναι ἐκ νέων μηνὶ Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-13 ὑπογ̣[ραφ]ε̣ῖςὑπογραφεῖς τ̣[ῶ]ν̣τῶν μὲν ❨ὁμο(λογούντων)❩ὁμολογούντων ❨Ἡρακλείδη(ς)❩Ἡρακλείδης Πτολεμα̣ί̣ουΠτολεμαίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ξ̣ζ̣|num:67|ξζ|num:67| [❨οὐ(λὴ)❩]οὐλὴ ❨σ̣[ι](αγόνι)❩σιαγόνι ἐ̣ξ̣ἐξ ❨(ἀριστερῶν)❩ἀριστερῶν , τῶν δ[ὲ]δὲ |gap:?|
36 |gap:?|ν̣ει|gap:?|νει Ἐβένου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ο̣η̣|num:78|οη|num:78| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨ἀντικ(νημίωι)❩ἀντικνημίωι ❨δεξι(ῶι)❩δεξιῶι ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ αὐτοῦ διὰ ❨χει̣ρὸ(ς)❩χειρὸς ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τεσσαράκ̣[ο]ν̣τ̣α̣τεσσαράκοντα ∼τ̣[έσσ]α̣ρες∽|num:44|τέσσαρας|num:44| χρῆσι[ν]χρῆσιν ❨ἔ̣ντοκ(ον)❩ἔντοκον κ̣α̣ὶκαὶ ∼τειμὴν∽τιμὴν π̣[❨υρο(ῦ)❩]πυροῦ ❨ν̣έο(υ)❩νέου ❨καθαρο(ῦ)❩καθαροῦ ❨ἀδ̣(όλου)❩ἀδόλου |gap:?|
37 |gap:?||gap:4| ❨κα(ὶ)❩καὶ Ἡρακλῆς [Τ]ιθοέουςΤιθοέους ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λγ|num:43| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨καρπ(ῶι)❩καρπῶι ❨δεξι(ῶι)❩δεξιῶι ❨πλαγ(ίωι)❩πλαγίωι οἱ ⊢β⊣|num:2|β|num:2| ❨(Πέρσαι?)❩Πέρσαι ❨(τῆς?)❩τῆς ❨(ἐπιγονῆς?)❩ἐπιγονῆς ἀλλήλων ἔνγυοι ε[ἰ]ς̣εἰς ❨ἔκτ(ισιν)❩ἔκτισιν Φιλίππωι ❨Φιλίππο(υ)❩Φιλίππου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νδ|num:54| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨ὀφρύ(ι)❩ὀφρύι ❨δε(ξιᾶι)❩δεξιᾶι ∼ἔχιν̣∽ἔχειν π̣[α]ρ̣’παρ’ ❨[α]ὐ̣(τοῦ)❩αὐτοῦ ∼τειμὴ̣[ν]∽τιμὴν |gap:?|
38 |gap:?| [ἐνεστ]ῶ̣τοςἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους χωρὶς ❨ἄ̣[λλ]ω̣(ν)❩ἄλλων ὧν ὀφείλει ∼ἷς∽εἷς τῶν ❨ὁμο(λογούντων)❩ὁμολογούντων Ἡρακλῆς τῶι Φιλίππωι . S-14 τὰ δ’ ἄ̣λλαἄλλα ἀκολο̣ύ̣θωςἀκολούθως .
39 S-15 |gap:?||gap:7| ❨[ἀρ]ι̣σ̣(τερ-)❩ἀριστερ- Φιλίππωι ❨Φιλίππο(υ)❩Φιλίππου τῶι ❨προγεραμμ̣έ(νωι)❩προγεραμμένωι ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νδ|num:54| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨ὀφρύ(ι)❩ὀφρύι ❨δε(ξιᾶι)❩δεξιᾶι ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ διὰ ❨χειρὸ(ς)❩χειρὸς ∼τειμὴν∽τιμὴν ❨σινάπ(εως)❩σινάπεως ❨νέο(υ)❩νέου ❨κ̣α̣θ̣(αροῦ)❩καθαροῦ ❨ἀδ(όλου)❩ἀδόλου ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν τριῶ[ν]|num:3|τριῶν|num:3| |gap:?|
40 |gap:?||gap:3|ρ̣ω̣νι̣|gap:?||gap:3|ρωνι Μ̣άρωνοςΜάρωνος ❨(Πέρσηι)❩Πέρσηι ❨(τῆς)❩τῆς ❨(ἐπιγονῆς)❩ἐπιγονῆς ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λδ|num:34| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ❨γαστ(ροκνημίαι)❩γαστροκνημίαι ❨δεξι̣(ᾶι)❩δεξιᾶι καὶ τ̣[ῆ]ι̣τῆι τούτου ❨γυνα(ικὶ)❩γυναικὶ ❨Πτολέμα(ι)❩Πτολέμαι Ἀ[ν]ε̣ι̣κή̣τουἈνεικήτου ❨(Περσίνηι)❩Περσίνηι ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν κθ|num:29| ❨ἀσή(μωι)❩ἀσήμωι μετὰ ❨κυρί(ου)❩κυρίου τοῦ προγ̣εγραμ̣[μένου]προγεγραμμένου [ἀνδρὸς]ἀνδρὸς |gap:?|
41 |gap:?||gap:3|τό̣κ̣ο̣υ̣|gap:?||gap:3|τόκου ❨[δραχ]μ̣ιαίο(υ)❩δραχμιαίου τῇ μνᾷ τὸν μῆνα ἕκαστον ἀπ[ο]δ̣οῦναιἀποδοῦναι μηνὶ Γερμανικείωι τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-16 τὰ δ’ ἄλλα ἀκολούθ̣ωςἀκολούθως .
42 S-17 |gap:?| Φιλίππωι Φ̣ι̣λ̣ί̣π̣[❨πο(υ)❩]Φιλίππου τῶ̣ι̣τῶι ❨προγεγραμμένω(ι)❩προγεγραμμένωι ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νδ|num:54| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨ὀφρ̣ύ̣(ι)❩ὀφρύι ❨[δ]ε(ξιᾶι)❩δεξιᾶι ∼ἔχιν∽ἔχειν παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ διὰ ❨χε(ιρὸς)❩χειρὸς ∼τει̣μὴν∽τιμὴν ❨σινάπ(εως)❩σινάπεως ❨(ἀρταβῶν)❩ἀρταβῶν δύο|num:2| ❨κα(ὶ)❩καὶ ❨φασή(λου)❩φασήλου ❨(ἀρτάβης)❩ἀρτάβης μιᾶς|num:1| ❨ἀμφ̣ο(τέρων)❩ἀμφοτέρων ❨νέ(ων)❩νέων ❨καθαρῶ(ν)❩καθαρῶν ❨ἀδ(όλων)❩ἀδόλων |gap:1||gap:?|
43 |gap:?| [Ἀπολλω-]Ἀπολλω- [—] ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ ❨γό(νυ)❩γόνυ ❨δεξ̣(ιὸν)❩δεξιὸν Ἡρα̣[κλ]ε̣ί̣δ̣η̣ι̣Ἡρακλείδηι Σαραπίωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν λα̣|num:31|λα|num:31| ❨ἀσή(μωι)❩ἀσήμωι ∼ἔχ̣ι̣ν̣∽ἔχειν π̣α̣ρ̣’παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ δ̣ι̣ὰ̣διὰ ❨χ̣ειρὸ(ς)❩χειρὸς ❨ἀργυ(ρίου)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς τε̣σ̣σαράκοντα|num:40|τεσσαράκοντα|num:40| ❨χρῆσι(ν)❩χρῆσιν ❨ἔντοκ(ον)❩ἔντοκον καὶ ∼τειμὴν∽τιμὴν ❨φασ̣ήλ(ου)❩φασήλου ❨νέο(υ)❩νέου καθ[❨αρο(ῦ)❩]καθαροῦ |gap:?|
44 |gap:?| ❨[ἐ]νε(στῶτος)❩ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους χωρὶς ❨ἄ̣λ̣λ̣ω̣(ν)❩ἄλλων [ὧν]ὧν ❨ὀφείλ(ει)❩ὀφείλει ❨Ἀ̣πολλω(-…)❩Ἀπολλω-… τῶι Ἡρακλείδῃ̣Ἡρακλείδῃ ❨μενο̣ύσ̣η̣(ς)❩μενούσης κυρίας καὶ ἧς ∼ἔχι∽ἔχει ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ μισθώσεως κλήρου ἐφ’ ❨οἷ(ς)❩οἷς ❨περ̣ι̣έ̣χ(ει)❩περιέχει . S-18 ❨ὑπογ(ραφε-…)❩ὑπογραφε-… τ̣οῦτοῦ ❨Ἀπολλω(-…)❩Ἀπολλω-… Ἡρακλεί[δης]Ἡρακλείδης |gap:?|
45 |gap:?| ❨(ἀριστερ-…)❩ἀριστερ-… καὶ̣καὶ ἡ̣ τούτου γυ[νὴ]γυνὴ |gap:3|αν̣ο(…)|gap:3|ανο… Σ̣α̣ρ̣α̣π̣ίωνοςΣαραπίωνος ❨(Περσίνη)❩Περσίνη ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν ν̣|num:50|ν|num:50| . S-19 ❨[ο]ὐ(λὴ)❩οὐλὴ |gap:1||gap:3-4|φ̣|gap:1|με̣τ̣ὰ|gap:1||gap:3-4|φ|gap:1|μετὰ ❨κυρί(ου)❩κυρίου τοῦ ❨ἀνδ(ρὸς)❩ἀνδρὸς ❨ἀλλή(λων)❩ἀλλήλων ἔνγυο[ι]ἔνγυοι εἰς ❨ἔκτ̣(ισιν)❩ἔκτισιν ❨Φι̣λ̣ίππω(ι)❩Φιλίππωι ❨Φι̣λ̣ί̣ππο(υ)❩Φιλίππου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νδ|num:54| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨ὀφρύ(ι)❩ὀφρύι ❨δε(ξιᾶι)❩δεξιᾶι ∼ἔχιν̣∽ἔχειν [παρ’]παρ’ [αὐτοῦ]αὐτοῦ |gap:?|
46 |gap:?| [Ἀσκλ-]|gap:2|ν̣ε̣νἈσκλ-|gap:2|νεν |gap:1||gap:1|π̣ου̣σ̣|gap:2|τ̣ειο̣ς̣|gap:1||gap:1|πουσ|gap:2|τειος Ἑκά̣τ̣ωνοςἙκάτωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν νε|num:55| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨ῥι̣(νὶ)❩ῥινὶ ❨μέ(σηι)❩μέσηι Ἀφροδισίωι Ἀπίωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν οζ|num:77| ❨οὐ(λὴ)❩οὐλὴ ❨καρπ(ῶι)❩καρπῶι ❨δεξι(ῶι)❩δεξιῶι ∼ἔ̣χ̣ι̣ν̣∽ἔχειν παρ’ ❨αὐ(τοῦ)❩αὐτοῦ |gap:4|κ̣(…)|gap:4||gap:?||gap:4|κ…|gap:4||gap:?|
47 |gap:?||gap:2| ∼τειμὴν∽τιμὴν ❨πυρο(ῦ)❩πυροῦ ❨ν[έ]ο(υ)❩νέου ❨κα̣θαρο(ῦ)❩καθαροῦ ❨ἀδό(λου)❩ἀδόλου ❨ἀρταβ(ῶν)❩ἀρταβῶν τριῶν ❨μέτρω(ι)❩μέτρωι ❨δρό(μωι)❩δρόμωι ❨(τετρα)χ(οινίκωι)❩τετραχοινίκωι ἀποδοῦναι μηνὶ Σωτηρείω̣ι̣Σωτηρείωι τοῦ ἐνεστῶτος ❨(ἔτους)❩ἔτους . S-20 ❨ὑπ̣ο̣γ̣(ραφεῖς)❩ὑπογραφεῖς τοῦ ❨μὲ(ν)❩μὲν ❨Ἀ̣σκ(λ-…)❩Ἀσκλ-… Κουίντ̣ο̣ς̣Κουίντος |gap:?|
1 |gap:?||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:5||gap:?|
3 |gap:?||gap:1|σ̣α̣ρ|gap:1||gap:?||gap:?||gap:1|σαρ|gap:1||gap:?|
4 |gap:?| τόκ̣ο̣υτόκου δ̣ρ̣[αχμιαίου]δραχμιαίου |gap:?|
5 |gap:?| [κ]αὶκαὶ τού[του]τούτου
6 |gap:1|ω̣ι̣δ̣ι̣λ̣ι̣ο̣υ̣|gap:?||gap:1|ωιδιλιου|gap:?|
7 |gap:?| ❨ἀ̣ρ̣γ̣υ̣(ρίου?)❩ἀργυρίου ❨(δραχμὰς?)❩|gap:3|ε̣δραχμὰς|gap:3|ε
8 [τῆ]ς̣τῆς τούτου γυ[ναικὸςγυναικὸς ] |gap:?|
9 |gap:?||gap:3|τι|gap:3||gap:?|
10 |gap:?||gap:4|ι̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:4|ι|gap:1||gap:?|
11 |gap:?||gap:1|σ̣α̣τ̣|gap:2||gap:?||gap:?||gap:1|σατ|gap:2||gap:?|
12 |gap:?||gap:3|ι̣|gap:5|μ̣|gap:?||gap:?||gap:3|ι|gap:5|μ|gap:?|
13 |gap:?||gap:3|τ̣|gap:1|ι̣ο|gap:1|ου|gap:?||gap:?||gap:3|τ|gap:1|ιο|gap:1|ου|gap:?|
14 |gap:?|μ̣ε̣|gap:?||gap:?|με|gap:?|
15 |gap:?||gap:3||gap:?|