Sematia

p.kru.6.xml

TM: 23179HGV: 23179Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:3_lines| ⊰|g:stauros||g:stauros| ἐν ὀνόματι τῆς ἁγίας καὶ ζωοποιοῦ ὁμοουσίου τριάδος
2 πατρὸς καὶ ❨υ(ἱ)ο(ῦ)❩υἱοῦ καὶ ἁγίου πνεύματος . S-2 ❨ἐγράφ(η)❩ἐγράφη ❨μ(ηνὸς)❩μηνὸς Μεσορὴ κα|num:21| , ❨ἰνδ(ικτίωνος)❩ἰνδικτίωνος ια|num:11|
3 |g:stauros| ἐπὶ τῷ ❨δεσπό(τῃ)❩δεσπότῃ ἡμῶν Φλαυ̣ίουΦλαυίου Κῶμες ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ ❨μακ(αρίου)❩μακαρίου Χαὴλ ❨διοικ(ητοῦ)❩διοικητοῦ
4 ❨κάστρο(υ)❩κάστρου ❨Μεμνω(νίων)❩⊱Μεμνωνίων ⲁⲛⲟⲕ ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος
5 ⲉⲛⲟⲭ ⲡⲣⲙ ∼❨ⲕⲁⲣⲥⲧⲣⲟ(ⲛ)❩∽κάστρον ϫⲏⲙⲉ ∼ⲛⲟⲙⲟⲥ∽νομός ⲛⲧ ∼ⲡⲟⲗⲓⲥ∽πόλις
6 ⲉⲣⲙⲟⲛⲧ ⲉⲓⲧⲓ ⲙⲛⲛⲥⲱⲥ ⲛⲧ ∼ϩⲩⲡⲟⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογραφή ⲙⲡⲉⲧⲛⲁ
6-7 ∼ϩⲩⲡⲟ∤ⲅⲣⲁⲫⲏ∽ὑπογράφειν
7 ϩⲁⲣⲟⲓ ⲙⲛ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲟⲥ∽μάρτυρος ∼ⲡⲓⲥⲧⲟⲥ∽πιστός ⲛϣⲟⲩ ∼ⲡⲓⲥⲧⲉⲩⲉ∽πιστεύειν
8 ⲛⲁⲩ ⲉⲧⲣⲉⲩ ∼ⲙⲁⲣⲧⲩⲣⲓⲍⲉ∽μαρτυρίζειν ⲉⲣⲟⲥ ϩⲁⲣⲟⲓ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲧⲁ ∼ⲏⲧⲉⲥⲓⲥ∽αἴτησις ⲧⲟⲛ̣ⲧⲟⲛ
9 ⲙⲙⲓⲛ ⲉⲙⲙⲟⲓ ⲙⲛ ⲧⲁ ∼ⲉⲡⲓⲧⲣⲟⲡⲏ∽ἐπιτροπή ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς ⲗⲁⲩⲉ
10 ⲛⲕⲣⲟϥ ϩⲓ ϩⲟⲧⲉ ϩⲓ ϫⲓ ⲛϭⲟⲛⲥ ϩⲓ ∼ⲁⲡⲁⲧⲏ∽ἀπάτη ϩⲓ ∼ⲥⲓⲛⲁⲣⲡⲁⲅⲏ∽συναρπαγή
11 ϩⲓ ∼ⲡⲉⲣⲓⲅⲣⲁⲫⲏ∽περιγραφή ⲉⲙⲛ ⲟⲩ ∼ⲁⲛⲁⲅⲕⲏ∽ἀνάγκη ⲛⲟⲩⲱⲧⲉ ∼ⲕⲩ∽ⲕⲏ ⲛⲁⲓ ⲉϩⲣⲁⲓ
12 ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲉⲃⲟⲗ ϩⲙ ∼ⲡⲁⲱϣⲉ∽ⲡⲁⲟⲩⲱϣⲉ ⲛϩⲏⲧ ⲙⲛ ⲧⲁ ∼ⲡⲣⲟϩⲩⲣⲉⲥⲓⲥ∽προαίρεσις
13 ⲉⲓⲥϩⲁⲓ ⲉⲓⲧⲓ ⲛⲁⲕ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲧⲱⲕ ⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼❨ⲙⲁⲕ(ⲁⲣⲓⲟⲥ)❩∽μακάριος
14 ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲙⲡⲁ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲛⲁⲛϩ ϩⲙ ⲡⲁⲛⲉϩ ⲛⲣⲙ ⲡϣⲱⲙⲁⲣⲉ
15 ⲡⲁⲓ ⲛⲧⲁϥⲉⲓ ⲉϫⲱⲓ ϩⲁ ⲛⲁ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος ⲛⲁⲉⲓⲁⲧⲉ ⲡⲁⲓ ⲧⲉⲛⲟⲩ
16 ∼ⲉⲧⲉⲓⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩ∽ⲉϯⲛⲁⲟⲩⲟⲛϩ ⲛⲉϥⲧⲱϣ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲁⲕ ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲛⲉϥ ∼ⲑⲉⲥⲓⲥ∽θέσις
17 ∼ⲁⲣⲭⲁⲓⲟⲛ∽ἀρχαῖος ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲛⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲛⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ
18 ⲡⲉⲉⲓⲃⲧⲉ ⲡϩⲓⲣ ⲃⲗⲗⲉ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲉⲡⲉⲕⲏⲓ ⲡϩⲏⲧ ∼ⲇⲁⲉⲓⲇ∽ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟ̣ⲩ̣ⲛⲕⲩⲣⲓⲁⲕⲟⲩ
19 ⲡⲣⲏⲥ ⲡϩⲓⲣ ∼ⲇⲏⲙⲟⲥⲓⲟⲛ∽δημόσιον ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⲧⲉ ⲧⲁⲓ
19-20 ⲛ∤ⲧⲁⲛ
20 ∼ⲥⲙⲫⲱⲛⲉⲓ∽συμφωνεῖν ⲉⲣⲟⲥ ⲙⲛ ⲛⲉⲛⲉⲣⲏⲩ ⲁⲩⲱ ⲁⲥⲉⲣ ⲁⲛⲁⲛ ⲙⲡ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ⲥⲛⲁⲩ
21 ⲡⲉⲓⲥⲛⲁⲩ ∼❨ⲧⲉⲣⲙⲓ̣(ⲥⲓⲟⲛ)❩∽τριμήσιον ⲛⲛⲟⲩⲃ ⊰❨γί(νεται)❩γίνεται βγ|num:2/3| δίμοιρον ὄβρυζον ζυγῷ ❨κάστ(ρ)ο(υ)❩κάστρου
22 ❨Μεμνω(νίων)❩⊱Μεμνωνίων ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ∼ⲧⲉⲗ[ⲓⲁ]∽τέλειος [ⲁ]ⲥⲉⲓⲁⲥⲉⲓ ⲉⲧⲟⲟⲧ ⲛϭⲓϫ ⲉϭⲓϫ ⲛⲛⲟⲩⲃ ⲉⲛⲁⲛⲟⲩϥ
23 ϫⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ∼ⲇⲉ∽δέ ⲉⲣⲱⲕ ⲛⲧⲱⲕ ⲁⲣⲱⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲛⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡⲉⲧϣⲟⲟⲡ
24 ⲁⲩⲱ ⲡⲉⲛⲧⲁⲛϣⲣⲡ ∼ⲟⲛⲟⲙⲁⲍⲉ∽ὀνομάζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛⲧⲡⲉ ⲉⲕⲛⲁⲉⲓ ⲉϩⲟⲩⲛ
25 ∼ⲕⲉⲗⲉⲓⲉⲩⲉⲥⲑⲁⲓ∽κελεύεσθαι ⲁⲩⲱ ⲛⲅⲉⲣ ⲡϫⲟⲉⲓⲥ ⲙⲡⲁ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ϩⲙ ⲡⲁⲛⲉϩ
26 ⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ⲉⲧⲉ ⲡⲣⲁ ϥⲧⲟⲟⲩ ⲡⲉ ϫⲛ ⲧⲉⲛⲟⲩ ϣⲁ ⲉⲛⲉϩ ⲛⲟⲩⲱⲉⲓϣ
27 ϩⲓⲱⲕ ⲙⲛ ⲡⲉⲧⲛⲏⲩ ⲧⲏⲣϥ ⲙⲛⲥⲱⲕ ⲡⲉⲧⲛⲁ ∼ⲧⲟⲗⲙⲁ∽τολμᾶν ⲛϥⲉⲓ ⲉⲃⲟⲗ ⲉⲣⲱⲕ
28 ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲁⲛⲟⲕ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ϣⲏⲣⲉ ⲉⲡⲟⲓ ⲡⲉ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ⲥⲟⲛ ⲉⲡⲟⲓ ⲡⲉ ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ϩⲁ ⲡⲁⲉⲓⲱⲧ
29 ∼ⲉⲓⲧⲉ∽εἴτε ϩⲁ ⲧⲁⲙⲁⲁⲩ ∼ⲡⲣⲟⲧⲟⲛ∽πρῶτον ∼ⲙⲉⲛ∽μέν ∼ⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ∽ⲛⲛⲉⲡⲉⲧⲙⲙⲁⲩ ∼ⲟⲫⲩⲗⲉⲓ∽ὠφελεῖν ⲛⲗⲁⲁⲩⲉ
30 ∼ⲁⲗⲗⲁ∽ἀλλά ⲉϥⲛⲁϣⲱⲡⲉ ⲛϣⲙⲙⲱ ⲉⲡⲉⲓⲱⲧ ⲙⲛ ⲡϣⲏⲣⲉ ∼ⲙ∽ⲙⲛ ∼⊢❨ⲡⲛ(ⲉⲩⲙ)ⲁ❩⊣∽πνεῦμα ⲉⲧⲟⲩⲁⲁⲃ
31 ⲙⲛⲥⲱⲥ ⲛⲥⲉ ∼ⲡⲁⲣⲁⲥⲕⲉⲩⲉⲍⲉ∽παρασκευάζειν ⲙⲙⲟϥ ⲛϥϩⲟⲛ ⲉⲡⲉⲓ ∼ⲭⲁⲣⲧⲏⲥ∽χάρτης ∼ⲭⲱⲣⲓⲥ∽χωρίς
32 ∼ⲉⲡⲉⲓⲧⲉⲙⲓⲁ∽ἐπιτιμία ⲙⲛ ⲡⲉ ∼ⲡⲣⲟⲥⲧⲓⲙⲟⲛ∽πρόστιμον ⲉⲧⲟⲩⲛⲁ ∼ϩⲟⲣⲓⲍⲉ∽ὁρίζειν ⲙⲙⲟϥ ⲉϫⲟⲟⲩ
33 ⲉⲡⲉⲕⲟⲣϫ ∼ⲟⲩⲛ∽οὖν ⲁⲛⲥⲙⲛ ⲧⲉⲓ ∼ⲡⲣⲁⲥⲓⲥ∽πρᾶσις ⲛⲁⲕ ⲥⲟⲣϫ ⲥϭⲙϭⲟⲙ ϩⲙ
34 ⲙⲁ ⲛⲓⲙ ⲉⲧⲟⲩⲛⲁⲉⲛⲧⲥ ⲉⲃⲟⲗ ⲛⲥⲉϫⲛⲟⲩⲓ ⲧⲁ ∼ϩⲟⲙⲟⲗⲟⲅⲉⲓ∽ὁμολογεῖν ∼ⲱⲥ∽ὡς ∼❨ⲡⲣⲟⲕ(ⲉⲓⲧⲁⲓ)❩∽προκεῖσθαι
35 |g:stauros| ⲁⲛⲟⲕ ⲁⲛⲁⲥⲧⲁⲥⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲫⲓⲗⲱⲑⲓⲥ ⲧⲓⲱ
35-36 ⲙⲙⲛ∤ⲧⲣⲉ
36 ⲁⲛⲟⲕ ⲗⲉⲟⲛⲧⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲙⲡ ∼ⲙⲁⲕⲁⲣⲓⲟⲥ∽μακάριος
37 ⲁⲣⲓⲥⲧⲱⲫⲁⲛⲉ ⲁⲓⲥϩⲁⲓ ϩⲁⲣⲟϥ ⲁⲩⲱ ⲧⲓⲱ ⲙⲛⲧⲣⲉ |g:stauros|
38 ⊰|g:stauros||g:stauros| διʼ ἐμοῦ Σουαὶ ❨υἱο(ῦ)❩υἱοῦ ❨μακ(αρίου)❩μακαρίου ❨Φιλοθ(έου)❩Φιλοθέου ∼ἐγράψα∽ἐγράφη |g:stauros|⊱|g:stauros|
39 |g:stauros| ❨ⲥⲉⲛⲟⲩⲑ(ⲓⲟⲥ)❩ⲥⲉⲛⲟⲩⲑⲓⲟⲥ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲓ̣ⲉⲛⲟⲭⲓⲉⲛⲟⲭ
40 ⲡⲁ ∼ⲙⲉⲣⲟⲥ∽μέρος ϩⲙ ⲡⲁⲛϩ ⲉⲧϩⲓ ⲡϩⲓⲣ ⲛⲣⲙ ⲡϣⲟⲙⲁⲣⲉ
41 ⲛⲉⲩⲧⲟϣ ⲡⲉⲙⲛⲧⲉ ⲡⲏⲓ ⲙⲡⲉⲧⲣ⸢ⲟⲩ⸣ⲙⲡⲉⲧⲣⲟⲩ ❨ⲍⲁⲭ(ⲁⲣⲓⲁ)❩ⲍⲁⲭⲁⲣⲓⲁ ⲡⲉⲉⲓⲃⲧⲉ ⲡϩⲓⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ
42 ⲡϩⲏⲧ ⲡⲏⲓ ∼ⲇⲁⲉⲓⲇ∽ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ❨ⲫⲓⲗ(ⲓⲡⲡⲟⲥ)❩ⲫⲓⲗⲓⲡⲡⲟⲥ ⲡⲣⲏⲥ ⲡϩⲓⲣ ⲉϩⲟⲩⲛ ⲁⲩⲱ ⲡⲣⲟ ⲛⲁⲩⲑⲉⲛ[ⲧⲏⲥ]ⲛⲁⲩⲑⲉⲛⲧⲏⲥ ∼ⲧⲓⲙⲏ∽τιμή ⊰νομίσματοςνομίσματος βγ|num:2/3|⊱βγ|num:2/3|