Sematia

basp.57.47.xml

TM: 874405HGV: 874405Date: – Place:

1 m1 S-1 Τερε̣ν̣[τιανὸ]ςΤερεντιανὸς Τασουχαρίῳ
2 τ̣ῇτῇ ἀ̣δε̣λ̣φ̣[ῇ]ἀδελφῇ π̣λ̣εῖσταπλεῖστα χαί̣ρ̣ε̣⸢ι⸣νχαίρειν .
3 S-2 ∼γ̣εινώσ̣κειν∽γιγνώσκειν σε θέλω ὅτι
3-4 με∤τ̣ὰμε∤τὰ
4 τὸ γ̣εγραφηκέναιγεγραφηκέναι δ|gap:1|ε̣δ|gap:1|ε
5 σ̣οισοι τὰ̣ςτὰς |gap:2|ο̣|gap:2|α̣ς|gap:2|ο|gap:2|ας
5-6 κεκομ̣ι̣κέ∤ν̣α̣ι̣κεκομικέ∤ναι
6 |gap:6_precision=low|ν̣|gap:6_precision=low|ν δισα̣κ̣κ̣ί̣α̣ν̣δισακκίαν
7 |gap:4||gap:4-5|κτ̣ο̣ν̣|gap:1|σ̣α̣|gap:4-5||gap:4||gap:4-5|κτον|gap:1|σα|gap:4-5|
8 |gap:2|α̣|gap:1||gap:4-5||gap:3|ν̣|gap:5-6||gap:2|α|gap:1||gap:4-5||gap:3|ν|gap:5-6|
9 |gap:2_precision=low||gap:1||gap:8_precision=low||gap:1||gap:9_precision=low|
10 |gap:1|τ̣ι̣|gap:18_precision=low||gap:1|τι|gap:18_precision=low|
11 α̣|gap:2||gap:18_precision=low|α|gap:2||gap:18_precision=low| |gap:?_lines|