Sematia

rom.mil.rec.1.74.xml

TM: 17472HGV: 17472Date: 117 – 117Place: unbekannt

1 m1 S-1 Λονγεῖνος Λόνγ[ος]Λόνγος σημεαφόρ[ο]ςσημεαφόρος [σπ]είρηςσπείρης α|num:1|
2 Λουσιτανῶν ❨(ἑκατονταρχίας)❩ἑκατονταρχίας Τιτουληίου Λ[ο]νγείνωιΛονγείνωι
3 Τιτουληίῳ ἰ̈ατ̣[ρῷ]ἰ̈ατρῷ ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ χαίρειν . S-2 ἔλ[αβ]ονἔλαβον παρὰ σοῦ
4 [δη]νάριαδηνάρια τετρακόσια εἰκοσιτ[ρί]α|num:423|εἰκοσιτρία|num:423| ὀβολοὺς κ̣|num:20|κ|num:20|
5 ὑ̣πὲρὑπὲρ δηποσίτο̣υ̣δηποσίτου τ̣ι̣[ρώνων]τιρώνων Ἀσ[ιανῶ]νἈσιανῶν
5-6 δ̣ι̣σ̣∤τριβούτωνδισ∤τριβούτων
6 ἐν τῇ κεντυρίᾳ ἀνδρῶν
7 εἴκοσι|num:20| . S-3 ἔτους εἰκοστοῦ καὶ ἑν 〚|gap:2|〛|gap:2| Τραια[νοῦ]Τραιανοῦ
8 ἀρίστου Καίσαρος τοῦ κυρίου , Θὼ[θ]Θὼθ ϛ|num:6| .
9 m2 S-4 Οὐαλέριος Ῥοῦφος ∼σημεαφόρος∽σημειοφόρος ❨σπείρ(ης)❩σπείρης α|num:1| Λουσι̣τ̣ανῶνΛουσιτανῶν ❨(ἑκατονταρχίας)❩ἑκατονταρχίας
10 Κρήσκεντος Λον̣γ̣ε̣ί̣ν̣ῳ̣Λονγείνῳ Τιτουληίῳ ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ χαίρειν .
11 S-5 ἔλαβον παρὰ σοῦ δηνάρια ἀργυρᾶ διακόσια
11-12 τρια∤κονταδύο|num:432|
12 ⸢ὀβολοὺς⸣ὀβολοὺς ⸢∼τέσσαρες∽⸣⸢|num:4|⸣τέσσαρας|num:4| τὰ ∼χωρηγέντα∽χορηγηθέντα εἰς δη[πό]σιτονδηπόσιτον
12-13 ∼τειρώ∤νων∽τιρώ∤νων
13 ⸢Ἀσιανῶν⸣Ἀσιανῶν ἀριθμῷ δ̣εκ[α]ε̣π̣τά|num:17|δεκαεπτά|num:17| . S-6 ἔτους εἰκοστοῦ πρώτου
14 Τραιανοῦ ἀρίστου Καί[σαρο]ςΚαίσαρος τοῦ κυρ[ίο]υκυρίου , Θὼθ ϛ|num:6| .
1 m3 S-7 |gap:4|ιος Μάξιμος σημειοφόρος σ̣η̣μ̣[ε]αφόρ[ος]σημεαφόρος [σ]π̣ε̣ί̣ρ̣ηςσπείρης α|num:1|
2 Λο[υ]σι[τ]ανῶνΛουσιτανῶν ❨(ἑκατονταρχίας)❩ἑκατονταρχίας Κ[έλε]Κέλε |gap:?|ρος Λον̣[γί]ν̣ῳΛονγίνῳ Τιτουληίῳ
3 ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ [σ]πείρηςσπείρης τῆς αὐτῆς χαίρειν . S-8 ἔλ̣[αβ]ον̣ἔλαβον παρὰ σοῦ
4 [δ]ηνάριαδηνάρια τετρακ̣[όσ]ι̣α̣τετρακόσια ∼πεν[τηκοντ]αδυ̣ω∽|num:452|πεντηκονταδύο|num:452|
4-5 ὀβο∤[λ]οὺςὀβο∤λοὺς
5 ∼δυω∽|num:2|δύο|num:2| ὑπὲρ δηποσίτ[ου]δηποσίτου [τιρ]ώνωντιρώνων [Ἀ]σι[α]νῶνἈσιανῶν
6 διστριβούτων ἐν τῇ κ[εν]τυρί[ᾳ]κεντυρίᾳ ἀ̣ν̣δρῶνἀνδρῶν
6-7 εἴ∤κοσι|num:20|
7 . S-9 ❨(ἔτους)❩ἔτους κα|num:21| Τραια[νο]ῦΤραιανοῦ ἀ[ρί]στουἀρίστου Καίσαρ[ο]ςΚαίσαρος τοῦ
8 κυρίου , Θῶθ ἕκτῃ .
9 m4 S-10 ❨Γ(άιος)❩Γάιος Δομίτιος Ῥοῦφος ∼σημεαφόρος∽σημειοφόρος σπείρης α|num:1| Λουσιτανῶν ❨(ἑκατονταρχίας)❩ἑκατονταρχίας Τα|gap:4|
10 Λονγείνῳ [Τ]ιτουληίῳΤιτουληίῳ ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ χαίρειν . S-11 ἔλαβον παρὰ σοῦ δηνάρια
11 διακόσ[ι]α̣διακόσια δεκαὲν|num:211| ὀβολοὺς εἰκοσιὲξ|num:26| ὑπὲρ δηποσίτου
11-12 [τ]ιρώ∤ν̣ωντιρώ∤νων
12 Ἀσιανῶν διστριβούτων ἐν τῇ κεντυρίᾳ ἀριθμῷ
13 ∼εἰκοσιδυω∽|num:22|εἰκοσιδύο|num:22| . S-12 ἔτους κα|num:21| Τραιαν[οῦ]Τραιανοῦ ἀ̣ρ̣ί̣[σ]τουἀρίστου Καίσαρος τοῦ
14 κυρίου , Θὼ[θ]Θὼθ ἕκτῃ .
1 m5 S-13 |gap:12|ρ̣ιανὸς|gap:12|ριανὸς ∼σημεαφόρο[ς]∽σημειοφόρος [σπείρης]σπείρης [α|num:1|]α|num:1|
2 [Λουσιτανῶν]Λουσιτανῶν ❨(ἑκατονταρχίας)❩ἑκατονταρχίας Ἀγρίου Λονγείν[ῳ]Λονγείνῳ [Τιτουληίῳ]Τιτουληίῳ [❨(ἑκατοντάρχῳ)❩]ἑκατοντάρχῳ
3 [σπείρης]σπείρης [τῆς]τῆς [α]ὐτῆςαὐτῆς χαί[ρ]εινχαίρειν . S-14 ἔλαβ[ον]ἔλαβον [παρὰ]παρὰ [σοῦ]σοῦ
4 δη̣[νάρια]δηνάρια |gap:?|ιακόσια δεκαὲξ ὀβολ[οὺ]ς̣ὀβολοὺς τ̣[ρεῖς][|num:3|]τρεῖς|num:3| [ὑπὲρ]ὑπὲρ
5 δηπο[σίτ]ουδηποσίτου [τι]ρώνωντιρώνων Ἀ[σ]ιανῶνἈσιανῶν διστρι[βού]τωνδιστριβούτων
6 ἐν [τ]ῇτῇ κε[ντ]υρ[ί]ᾳκεντυρίᾳ ἀνδρῶν εἰκ[ο]σιτε[σσ]άρων|num:24|εἰκοσιτεσσάρων|num:24| .
7 S-15 ❨(ἔτους)❩ἔτους κα|num:21| [Τ]ραι[ανο]ῦΤραιανοῦ ἀρίστου Καίσαρος τοῦ κυρί[ου]κυρίου , Θὼθ ἕκτῃ . S-16 |g:unintelligible|
8 m6 Κο̣υίντοςΚουίντος Ἑρέννιος ∼σημιαφόρος∽σημειοφόρος ∼σπέρης∽σπείρης α|num:1|
9 Λουσιτανῶν ❨(ἑκατονταρχίας)❩ἑκατονταρχίας Λωνγειανοῦ̣Λωνγειανοῦ Λωνγείνῳ
10 Τειτωλ̣ηίῳΤειτωληίῳ ❨(ἑκατοντάρχῳ)❩ἑκατοντάρχῳ σπείρης τῆς ∼ἀουτῆς∽αὐτῆς ∼χαειρεν∽χαίρειν .
11 S-17 ἔλαβον παρὰ σοῦ δηνάρια ∼ἑκατὼν∽ἑκατὸν
12 ἐνενηκονταδύο|num:192| ∼ὀβο∽ὀβολοὺς ∼εἰκοσ̣ε∽|num:20|εἴκοσι|num:20| ὑπὲρ
12-13 ∼δηπωσ̣ετων∽δη∤ποσίτου
13 ∼τερωνω∽τιρώνων ∼εἰκοσιτρειῶν∽|num:23|εἰκοσιτριῶν|num:23|
13-14 ∼Ἀσσεανῶν∽Ἀσι∤ανῶν
14 ∼διστριβοτε∽διστριβούτων ἐν τ[ῇ]τῇ κε[ν]το̣υ̣ρ̣ί̣ᾳκεντουρίᾳ . S-18 〚ετο⸢υ⸣ς〛ετους ❨(ἔτους)❩ἔτους κα|num:21|
15 ∼Ἀουτ[ο]κρατωρο[ς]∽Αὐτοκράτορος Καίσαρος [Ν]έρουαΝέρουα ∼Ιανοῦ∽Τραιανοῦ ∼ἀροστου∽ἀρίστου
16 Καί[σ]αρο[ς]Καίσαρος ∼τ∽τοῦ κυρίου , Θὼθ ∼ἑκτην∽ἕκτῃ