Sematia

psi.congr.xxi.13.xml

TM: 22654HGV: 22654Date: 284 – 285Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:10||gap:1||gap:1|υ̣|gap:10||gap:1||gap:1|υ ἐπι|gap:3||gap:?|
2 |gap:5||gap:1|ν καὶ βασταχθῆν̣[αι?]βασταχθῆναι |gap:?| [Κλαυδιανὸς]Κλαυδιανὸς
3 [ὁ?] [καὶ?]καὶ [Σ?]αραπάμμωνΣαραπάμμων διʼ ἧς φα̣[ίνεται?]φαίνεται |gap:?|
4 |gap:4||gap:1|α ∼οὐκ∽οὐχ ἅπαξ οὐ δε[ύτερον]δεύτερον |gap:?|
5 |gap:1||gap:3||gap:1|ι̣|gap:1||gap:3||gap:1|ι τῷ σῷ μεγαλείῳ |gap:?|
6 |gap:1||gap:1||gap:1|ω̣ν|gap:1||gap:1||gap:1|ων ∼ἀπροφασείστω[ς]∽ἀπροφασίστως |gap:?|
7 |gap:1||gap:1||gap:4||gap:1| ❨τόμ(ος)❩τόμος α|num:1| . S-2 εἰ τοίνυν α|gap:?|
8 |gap:2|η̣σαι|gap:2|ησαι τῇ σῇ ἀνδρείᾳ |gap:?|
9 |gap:1||gap:1|των τῶν γενομέ[νων]γενομένων |gap:?|
10 εἰ ἔ̣λ̣θ̣ο̣ι̣ε̣ν̣ἔλθοιεν εἰς τὰς σὰς̣σὰς |gap:?|
11 |gap:4|κειμένων μου α|gap:2||gap:?|
12 ἐ̣ὰνἐὰν κελεύσῃς η καταθε̣|gap:?|καταθε|gap:?|
13 |g:check| |gap:1|ουρου ἐγ̣κληθῆναιἐγκληθῆναι αυτ|gap:?|
14 γὰρ , δέσποτα ἡγεμών , |gap:1||gap:?|
15 πάντων μου τῶν ὑπαρχ̣[όντων]ὑπαρχόντων |gap:?|
16 με κατεληλυθέναι τῇ π̣|gap:?|π|gap:?|
17 ἀντ̣ιτεταγμένηἀντιτεταγμένη κενῶς κα̣[ὶ?]καὶ [ἀνωφελῶς?]ἀνωφελῶς |gap:?|
18 ἐπ[ὶ]ἐπὶ [τ]ὸτὸ σὸν̣σὸν ἄ̣χ[ρ]αντονἄχραντον δικ[αστήριον]δικαστήριον |gap:?|
19 |gap:12||gap:1|θ̣ους|gap:12||gap:1|θους ἐσ̣τ̣ὶ̣ν̣ἐστὶν |gap:1||gap:?|
20 |gap:12||gap:4|ην|gap:2||gap:?|
21 |gap:15||gap:1||gap:?|
22 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|α̣⋰ι⋱ωνι|gap:?||gap:1|αιωνι ❨β(ενε)φ(ικιαρίῳ)❩βενεφικιαρίῳ ἐ̣π̣άρχουἐπάρχου Αἰγ̣[ύπτου]Αἰγύπτου |gap:?|
2 |gap:?|ας ὑ̣πʼὑπʼ ἐμο̣ῦἐμοῦ τοσ|gap:4|α̣ι̣|gap:2|ο̣υσιουτοσ|gap:4|αι|gap:2|ουσιου α|gap:3||gap:?|
3 |gap:?|υ̣|gap:?|υ στρατηγῷ βιβλίδι[ο]νβιβλίδιον κατὰ τ̣ου|gap:4||gap:?|του|gap:4||gap:?|
4 |gap:?| [σ]υ̣κο̣φ̣αντ̣ε̣ίαςσυκοφαντείας τὰ ἀ̣ν̣τίγ̣ρ̣α̣φ̣α̣ἀντίγραφα ωσ|gap:1|ν̣|gap:1|ι̣δ̣ε̣|gap:?|ωσ|gap:1|ν|gap:1|ιδε|gap:?|
5 |gap:?|ε̣θο̣ς̣|gap:?|εθος τῇ σῇ ἀ̣ν̣δ̣ρ̣είᾳ̣ἀνδρείᾳ . S-3 ἔ̣σ̣τ̣ιἔστι δέ · S-4 Αὐ̣[ρηλίῳ?]Αὐρηλίῳ |gap:?|
6 |gap:?|[τῶ?]ν̣|gap:?|τῶν Ῥω̣μαίωνῬωμαίων α̣|gap:1||gap:1|οι|gap:2||gap:1||gap:1||gap:1|ρε|gap:3|ν̣|gap:?|α|gap:1||gap:1|οι|gap:2||gap:1||gap:1||gap:1|ρε|gap:3|ν|gap:?|
7 |gap:?||gap:1||gap:2| συνῆ̣λθονσυνῆλθον |gap:4|ι|gap:4||gap:1|ε̣ι̣ν̣α|gap:3||gap:?||gap:4|ι|gap:4||gap:1|εινα|gap:3||gap:?|
8 |gap:?|[τ?]ῶ̣[ν?]|gap:?|τῶν [γ]ο̣νέ̣ω̣ν̣γονέων ἔν τε̣τε χρ̣υ̣σ̣ῷχρυσῷ κα̣[ὶ]καὶ |gap:4||gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:1|ρ|gap:4||gap:3|α|gap:3||gap:?|
10 |gap:?||gap:1|μ̣|gap:1|ο̣υ̣ρου|gap:?||gap:1|μ|gap:1|ουρου ἀνεψιοῦ ο̣υ̣λ̣|gap:1||gap:1||gap:?|ουλ|gap:1||gap:1||gap:?|
11 |gap:?||gap:2|[λ]ειτουργίαν|gap:?||gap:2|λειτουργίαν ευ̣|gap:1|ν|gap:3||gap:?|ευ|gap:1|ν|gap:3||gap:?|
12 |gap:?||gap:2| ο̣ὐοὐ μ[ό]νονμόνον τὸν χρυσ[ὸν]χρυσὸν |gap:3|α̣ι̣|gap:1||gap:1||gap:?||gap:3|αι|gap:1||gap:1||gap:?|
13 |gap:?|α|gap:2|α|gap:2|ημετ̣|gap:4||gap:1|δε̣|gap:1|ξα̣|gap:1||gap:?|α|gap:2|α|gap:2|ημετ|gap:4||gap:1|δε|gap:1|ξα|gap:1| ἄ̣λ̣λ̣ο|gap:?|ἄλλο|gap:?|
14 |gap:?| μ̣η̣δενὸςμηδενὸς ὑπʼ α[ὐτ]ο̣ῦ̣αὐτοῦ χρὴ τον̣|gap:2||gap:1||gap:?|τον|gap:2||gap:1||gap:?|
15 |gap:?||gap:2|ι̣κια|gap:?||gap:2|ικια τῆς ἀδελ[φ]ῆςἀδελφῆς αὐτοῦ Ἡραΐδ̣[ος]Ἡραΐδος |gap:?|
16 |gap:?||gap:2|α̣τα|gap:2|ν̣|gap:?||gap:2|ατα|gap:2|ν καὶ α|gap:3||gap:1||gap:1|ν̣α|gap:3||gap:1||gap:1|ν οἵτιν̣ε̣ς̣οἵτινες δ|gap:3||gap:?|
17 |gap:?||gap:2|απαντων π̣ρ̣ο̣ε̣νεγκάτω̣προενεγκάτω κ|gap:3|μ̣|gap:1||gap:?|κ|gap:3|μ|gap:1||gap:?|
18 |gap:?||gap:2| ἐν τῷ διετ̣η|gap:1||gap:2|ρ|gap:1|διετη|gap:1||gap:2|ρ|gap:1| χρόνῳ καὶ ετ̣|gap:2||gap:?|ετ|gap:2||gap:?|
19 |gap:?| τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἀ̣ρ̣χ̣ό̣ν̣τωνἀρχόντων ε̣ἰ̣εἰ μ̣ὴμὴ ἔχοιεν κατα|gap:?|
20 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:4|μηχ|gap:2||gap:2||gap:1|α̣θων|gap:?||gap:2||gap:1||gap:4|μηχ|gap:2||gap:2||gap:1|αθων ἔρχεσθα̣[ι]ἔρχεσθαι |gap:?|
21 |gap:?||gap:2|δ|gap:1| τοῦτο ἀποδε̣ῖ̣ξ̣αιἀποδεῖξαι δύναιτο . S-5 γὰρ |gap:?|
22 |gap:?||gap:1|λ|gap:1|υθε|gap:3|ι τῷ τη̣λ̣ι̣κ̣[ο]ύτῳτηλικούτῳ τολμήμ̣[ατι]τολμήματι |gap:?|
23 |gap:?|α̣ι̣|gap:?|αι ἐνκλημα|gap:3|πατε|gap:1|α|gap:1|α|gap:1|λ̣η̣ρ̣|gap:1||gap:?|ἐνκλημα|gap:3|πατε|gap:1|α|gap:1|α|gap:1|ληρ|gap:1||gap:?|
24 |gap:?||gap:2|την τοῦ διασ̣ημ̣ο̣τ̣ά̣[του]διασημοτάτου [ἡ]γεμόν̣[ος]ἡγεμόνος |gap:?|
25 |gap:?||gap:1| αὐτοῦ δεξιάν . S-6 ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| Α̣[ὐ]τ̣ο̣κ̣ρατ[ό]ρ[ων]Αὐτοκρατόρων |gap:?|
26 |gap:?| [Π]ερσικῶνΠερσικῶν Μεγίστων Ε̣ὐ̣[σε]β̣ῶ̣νΕὐσεβῶν Ε̣[ὐτυχῶν]Εὐτυχῶν |gap:?|
27 |gap:?||gap:2|κ̣ρ̣ω̣ν|gap:?||gap:2|κρων ❨ἔγρ(αψα)❩ἔγραψα ❨ὑ(πὲρ)❩ὑπὲρ ❨α(ὐτοῦ)❩αὐτοῦ μὴ̣μὴ ❨ε̣ἰ̣δ̣(ότος)❩εἰδότος ❨γρ(άμματα)❩γράμματα |gap:3||gap:?|
1 |gap:?| [ἡ]μέρανἡμέραν ἥτις ἐστὶν Θὼθ ι̣θ̣|num:19|ιθ|num:19| Ἡ[λι]οδώρ̣α̣ν̣Ἡλιοδώραν [Ἁ]ρ̣μ̣ο̣νίανἉρμονίαν ❨γυμν(ασίαρχον)❩γυμνασίαρχον ❨Ἀλεξ(ανδρείας)❩Ἀλεξανδρείας
2 |gap:?||gap:1| ❨(γίνεται)❩γίνεται ❨(τάλαντα)❩τάλαντα λ̣ϛ|num:36|λϛ|num:36| 𐅵|num:1/2| ὑπερ ὑπὲρ αὐτῆς π̣[α]ρ̣ανόμ̣ω̣ς̣παρανόμως ε̣ἰ̣σ̣[ε]π̣ράχθηνεἰσεπράχθην , πάντα δὲ̣δὲ
3 |gap:?| καὶ δόντος μὲν τὸν στρατηγὸν |gap:1|ρ̣|gap:4||gap:2||gap:1|ρ|gap:4||gap:2| |gap:3|ντων ὧν παρεθέμην
4 |gap:?|νου τοῦ τριακοστοῦ τοῦ ὑπὸ̣ὑπὸ τ̣[ο]ῦ̣τοῦ προκτήτ[ορο]ς̣προκτήτορος α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς Ἱέρακος τοῦ καὶ
4-5 Ἀμ∤|gap:?||gap:1|
5 ὑπέ̣β̣αλο̣νὑπέβαλον ἐ̣ν̣ἐν τῷ ἐπιδοθέντι ὑπʼ ἐμοῦ ∼βιβλειδ[ί]ῳ∽βιβλιδίῳ κεχρονισμένῳ
6 |gap:?| τῆς τότε ἡγεμονίας τοῦτο ἐπ̣ιβληθῆναιἐπιβληθῆναι σ̣υ̣ν̣κεχωρη̣κ̣έ̣ν̣α̣ισυνκεχωρηκέναι
7 |gap:?||gap:1|σαντος ταύτην τὴν ἐπιβολὴν παρ|gap:4||gap:2||gap:3| τ̣ωντων ἐν
7-8 κολ∤|gap:?|
8 [κ]ατʼκατʼ ἐμοῦ γενομένην συσκευὴν καὶ δυναστείαν ἀξιῶ
8-9 μηνυ∤|gap:?||gap:1|δ̣|gap:1||gap:1|ανμηνυ∤|gap:?||gap:1|δ|gap:1||gap:1|αν
9 ἐπὶ τόπων παρὰ τοὺς νόμους ἐξισχυόντ̣[ω]νἐξισχυόντων . S-7 ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| Αὐτοκράτορος
10 |gap:?|υ Μεγίστου Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβαστοῦ , Θὼθ ι̣θ̣|num:19|ιθ|num:19| . S-8 ἔστι δὲ τῶν Μονίμου
11 |gap:?||gap:1|ον τῆς ∼παρησίας∽παρρησίας κέχρηται ἐπὶ πάσῃ παρα|gap:2||gap:1||gap:1|ι̣α̣παρα|gap:2||gap:1||gap:1|ια διὰ τῆσδε τῆς
11-12 ἐπι∤|gap:?||gap:2|ωστων
12 χρημάτων α ∼Αὐρηλιαω∽Αὐρηλίῳ Ἀμμωνιανῷ καὶ Οὐλπίῳ Α̣|gap:1|(…)Α|gap:1|…
13 |gap:?||gap:1| οὐιάτικα τῶν γενναιοτάτων στρατιωτῶν δοθῆναι ἐξέταξα
13-14 δι̣ερ∤|gap:?||gap:2|τ̣ουδιερ∤|gap:?||gap:2|του
14 λόγου τῶν ∼ἐκδιῶν∽ἐκδειῶν τοῦ τριακοστοῦ μέρους τῶν ἀπὸ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:2|
15 |gap:?||gap:3|λ̣οιπογραφουμένου|gap:?||gap:3|λοιπογραφουμένου ἀπὸ γ|num:3| ❨(ἔτους)❩ἔτους ἀνὰ χεῖρα μέχρι α|num:1| ❨(ἔτους)❩ἔτους Κλαυδίου
16 |gap:?||gap:2|α̣ντων|gap:?||gap:2|αντων |gap:2| τοῦ αὐτό̣θ̣ιαὐτόθι συνλόγου επ̣|gap:2||gap:1||gap:4|επ|gap:2||gap:1||gap:4| ⋰ὑ̣⋱πεναντίαὑπεναντία
17 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:4||gap:1||gap:4||gap:4||gap:20||gap:1||gap:2||gap:3||gap:?|
18 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |vac:?| κατὰ Π̣ο̣μ̣π̣η̣[ΐα]ς̣Πομπηΐας Ἡλιοδώρας . S-9 |vac:?|
2 Πομπωνίῳ Ἰανουαριανῷ τῷ διασημοτάτῳ ἐπ[άρχῳ]ἐπάρχῳ [Αἰγύπτου]Αἰγύπτου
3 παρὰ Αὐρηλίου̣Αὐρηλίου Κλαυδιαν̣ο̣ῦ̣Κλαυδιανοῦ τοῦ καὶ Σαραπάμμω[νος]Σαραπάμμωνος |gap:10| [τῆς]τῆς [λαμπρᾶς]λαμπρᾶς
4 καὶ λ[α]μπροτάτηςλαμπροτάτης Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως . S-10 δίκη[ς]δίκης |gap:23|
5 πρὸ[ς]πρὸς Ἡ̣λ̣ιοδώρανἩλιοδώραν Ἁρ̣μο̣νίανἉρμονίαν Ἀ̣λ̣ε̣ξ̣(…)Ἀλεξ… καὶ Σερῆνον γραμμ[ατέα?]γραμματέα |gap:14|
6 ἥ̣ρ̣[πα]σανἥρπασαν μου κτηνῶν καὶ |gap:3||gap:1||gap:4| χρεωστοῦσι |gap:22|
7 κ|gap:2| π̣α̣ρʼπαρʼ αὐτῶν ὀφείλοντος ἐκπράττεσθαι α̣|gap:1|α|gap:1| |gap:20|
7-8 [Μο]∤ν̣ί̣μ̣ῳΜο∤νίμῳ
8 τῷ γενομένῳ διοικητῇ κατ̣ʼκατʼ ἐ̣μ̣οῦἐμοῦ ἐπιτ|gap:1| |gap:15| [τοῦ]τοῦ
8-9 [προδιελ]∤θό̣ν̣τοςπροδιελ∤θόντος
9 μηνὸς Παχὼν τὰ γενόμενα ἐξ ἀντικ̣[αταστάσεως]ἀντικαταστάσεως [ἐπὶ]ἐπὶ [τοῦ]τοῦ [τῆς]τῆς
10 διασημοτάτης μνήμης Σαλλου[στίου]Σαλλουστίου |gap:30|
11 της μεταγενέστερα τῶν Σαλλουσ[τίου]Σαλλουστίου |gap:1||gap:25|
11-12 [στρα]∤τ̣ηγ̣ή̣σαντοςστρα∤τηγήσαντος
12 . S-11 ἀναγνόντος |gap:4||gap:1| ἐξ ὑ̣π̣ο̣μ̣ν̣[ηματισμοῦ?]ὑπομνηματισμοῦ |gap:16|
13 |gap:4| ∼κ̣α̣τ̣ε̣ι̣λῆμφθαι∽κατειλῆφθαι π̣α̣ρ̣ὰ̣παρὰ τ̣ὴ̣ν̣τὴν ὑπὸ Κου[α]δράτο̣υ̣Κουαδράτου |gap:3||gap:3|α̣ναν̣α̣|gap:1||gap:11||gap:3||gap:3|ανανα|gap:1||gap:11|
14 [Σαλλο?]υ̣σ̣τ̣ίουΣαλλουστίου ἀ̣π̣[ο]φάσειἀποφάσει ἐν̣α̣ντία̣ἐναντία κρῖναι κ̣α̣ὶ̣καὶ πάντα α̣ὐτῇαὐτῇ συναξάμενο̣ς̣συναξάμενος
15 [ὁ] [σ]τρατηγὸςστρατηγὸς ἀ̣[νέ]π̣ε̣μ̣ψενἀνέπεμψεν ἐ̣π̣ὶ̣ἐπὶ τὸ σὸν μεγαλεῖον καὶ ἔκτοτε προσεδρεύοντος
16 |gap:5||gap:4||gap:1||gap:2||gap:5| τῶν ἀντιδίκων ἐληλυθέναι
16-17 πολυπρα∤|gap:5||gap:4||gap:1|νων
17 αὐ̣τ̣|gap:2|αὐτ|gap:2| τῷ σ̣υνήθεισυνήθει παραλογισμῷ̣παραλογισμῷ χρω̣μένηνχρωμένην
18 [καὶ]καὶ [σ]υ̣νειδότισυνειδότι διʼ ἐπιστολῆς ἀνενηνοχέναι καὶ ἀντίγραφα α|gap:1||gap:3|
19 |gap:6||gap:2|ου γὰρ μεγαλε̣|gap:2||gap:2||gap:1||gap:1|κ̣ε̣λ̣ευ|gap:1|ειςμεγαλε|gap:2||gap:2||gap:1||gap:1|κελευ|gap:1|εις τῇ τάξει ταῦτά μοι ἐκδοθῆναι
20 |gap:6||gap:1|θῆναί τ̣ε̣τε ἐπὶ ὑ[πομν]η̣μάτωνὑπομνημάτων τῷ λαμπρῷ σου δικαστηρίῳ
21 |gap:6|τ̣ω̣|gap:6|τω πράγματι π̣ρ̣|gap:4|νταπρ|gap:4|ντα παρατιθέμενον καὶ ❨ἀναδιδάξο(ν)❩ἀναδιδάξον
21-22 ∼αναδειδαξο[τα]∽∤τα
22 [τὸ]τὸ [σὸ]ν̣σὸν μ̣ε̣γ̣α̣λ̣εῖον̣μεγαλεῖον τ|gap:1||gap:5||gap:2|τ̣η̣ν̣τ|gap:1||gap:5||gap:2|την κατʼ ἐμοῦ δυναστείαν πλούτου
23 |gap:22||gap:2||gap:1| μηδενὶ προχωρεῖν . S-12 διευτύχ[ει]διευτύχει .
24 S-13 |gap:30|ω̣|gap:2||gap:30|ω|gap:2| ❨(ἔτους)❩ἔτους ζ|num:7| Ἐπεὶφ α|num:1||gap:1| |gap:?|
25 |gap:?||gap:1||gap:?||gap:1||gap:?|
26 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4||gap:2||gap:1||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|τ̣|gap:4||gap:2|τ̣ω̣|gap:?||gap:1|τ|gap:4||gap:2|τω Φ̣α̣ρ̣μ̣[οῦθι?]|gap:3||gap:4||gap:1||gap:1|Φαρμοῦθι|gap:3||gap:4||gap:1||gap:1| |gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:3|λ̣εντι|gap:8|ν̣τ̣|gap:3||gap:1|κ̣υ̣ρ|gap:2||gap:?||gap:2||gap:1||gap:3|λεντι|gap:8|ντ|gap:3||gap:1|κυρ|gap:2| |gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:2||gap:1||gap:1||gap:2|ηκ|gap:1|ι|gap:4||gap:3||gap:4||gap:1|ι̣|gap:?||gap:2||gap:1||gap:1||gap:2|ηκ|gap:1|ι|gap:4||gap:3||gap:4||gap:1|ι καὶ |gap:4||gap:1| |gap:2|δ̣|gap:1||gap:?||gap:2|δ|gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:1|ου|gap:4||gap:2|ε̣λ̣α̣ρ̣οι[ς]|gap:?||gap:1|ου|gap:4||gap:2|ελαροις τρισὶ|num:3| οισ̣|gap:4|σα̣υ̣οισ|gap:4|σαυ |gap:2|ρ|gap:1||gap:?|
6 |gap:?||gap:4|δ|gap:3|των ἀδικημάτων αὐτοῦ |gap:1|ψ̣|gap:2||gap:?||gap:1|ψ|gap:2||gap:?|
7 |gap:?||gap:3||gap:2||gap:4|ρ̣α|gap:?||gap:3||gap:2||gap:4|ρα 〚ν〛ν ⸢ἄλλο⸣ἄλλο ὑπολείπεταί μ̣οιμοι τό μο̣ι̣μοι τρα̣|gap:?|τρα|gap:?|
8 |gap:?||gap:1|υ|gap:3||gap:2|ακ̣|gap:2|τω|gap:4||gap:3|μενω̣ν|gap:4||gap:?||gap:?||gap:1|υ|gap:3||gap:2|ακ|gap:2|τω|gap:4||gap:3|μενων|gap:4||gap:?|
9 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:1|τ̣α|gap:?||gap:4||gap:4||gap:1|τα μ̣οιμοι οὐδʼ ὧ̣νὧν ἀλγηδόνων |gap:2|ε̣ξ|gap:2||gap:?||gap:2|εξ|gap:2||gap:?|
10 |gap:?||gap:4||gap:4||gap:3| κοινῶ̣ν̣κοινῶν π̣άσ̣ηςπάσης β̣ίαςβίας |gap:2|γ̣α|gap:?||gap:2|γα|gap:?|
11 |gap:?||gap:1|υ|gap:1| πάσ̣χεινπάσχειν καὶ δυ̣|gap:4||gap:1|οι|gap:4||gap:1||gap:?|δυ|gap:4||gap:1|οι|gap:4||gap:1||gap:?|
12 |gap:?||gap:2|ε̣|gap:?||gap:2|ε περιέχεσθαι |gap:2||gap:1| γ̣ὰργὰρ πυνθ̣α̣ν̣ο|gap:?|πυνθανο|gap:?|
13 |gap:?||gap:4|αζ̣ε̣ται|gap:?||gap:4|αζεται διʼ ὧν |gap:1||gap:2|μεν διε̣λ̣|gap:4||gap:2||gap:?|διελ|gap:4||gap:2||gap:?|
14 |gap:?| [τ]ο̣ῖ̣ς̣τοῖς ἀντιτεταγμέν̣[οι]ςἀντιτεταγμένοις ῥύεσθαι αὐτοῦ |gap:1||gap:?|
15 |gap:?|μ̣ενης|gap:?|μενης αὐτῷ πρὸς τα[ῦ]ταταῦτα ∼ἐπιτε̣ι̣μίας̣∽ἐπιτιμίας |gap:3||gap:?|
16 |gap:?| ∼ἐ̣π̣ι̣κερδείαν∽ἐπικερδίαν |gap:2||gap:1|νεξεσθαι τῶν πε̣ρι..|gap:?|περι..|gap:?|
17 S-14 |gap:?|δ̣ιης|gap:?|διης |gap:2|δ̣εσ̣|gap:3||gap:2|θ̣αι|gap:2|δεσ|gap:3||gap:2|θαι μὲν λέγοι̣λέγοι ἐπὶ τῆς ἐν |gap:1||gap:?|
18 |gap:?| πολλὰ τ̣|gap:2||gap:4||gap:3|ε̣θοςτ|gap:2||gap:4||gap:3|εθος πρὸς χάριν ἐκειν|gap:1||gap:?|
19 |gap:?| [π]έ̣πρακταιπέπρακται δ̣ὲ̣δὲ [τ]ὰ̣ς̣τὰς ἰ̣δί̣α̣ςἰδίας μου |gap:?|
20 |gap:?||gap:1|εν τῷ ἐπιδ̣ο̣θ̣έ̣ν̣τιἐπιδοθέντι |gap:1||gap:?|
21 |gap:?| ❨(ἔτους)❩ἔτους ζ|num:7| τοῦ αὐτ[ο]ῦαὐτοῦ μηνὸ̣ς̣μηνὸς |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:4||gap:?|
2 |gap:?|ο|gap:2||gap:1|α|gap:?|
3 |gap:?||gap:2|χ|gap:3||gap:?|
4 |gap:?|α̣υτη|gap:?|αυτη ε̣νδο|gap:1||gap:?|ενδο|gap:1||gap:?|
5 |gap:?|αντα τὰ μελήμ̣α̣τ̣[α?]μελήματα |gap:?|
6 |gap:?||gap:2| ὑπ̣ὸ̣ὑπὸ τ̣ῶντῶν |gap:1|π̣|gap:2||gap:?||gap:1|π|gap:2||gap:?|
7 |gap:?||gap:2| καὶ ποδ|gap:3||gap:?|
8 |gap:?||gap:1||gap:1||gap:1|ι̣|gap:1|σ̣τ̣ης|gap:?||gap:1||gap:1||gap:1|ι|gap:1|στης οὖν̣οὖν μ̣|gap:?|μ|gap:?|
9 |gap:?|ε̣χο̣ντω̣ν̣|gap:?||gap:?|εχοντων|gap:?|
10 |gap:?|κατακ̣λιμα̣|gap:1||gap:2||gap:?||gap:?|κατακλιμα|gap:1||gap:2||gap:?|
11 |gap:?||gap:2|λ̣εγ̣ομεν|gap:1||gap:1||gap:4||gap:?||gap:?||gap:2|λεγομεν|gap:1||gap:1||gap:4||gap:?|
12 |gap:?|π̣ολυλαλίας|gap:?|πολυλαλίας δ|gap:2||gap:?|
13 |gap:?||gap:2|λ̣υτρω|gap:3|το̣|gap:?||gap:?||gap:2|λυτρω|gap:3|το|gap:?|
14 |gap:?|ων εἰς τὸ σ̣υ̣νδ|gap:?|συνδ|gap:?|
15 |gap:?| ὑπὲρ τοῦ ζ|num:7| ❨(ἔτους)❩ἔτους |gap:2||gap:?|
16 |gap:?||gap:1|του τῆς π̣εί̣ρ̣α[ς?]πείρας |gap:?|
17 |gap:?||gap:1|εγνιον καὶ τ̣α̣|gap:?|τα|gap:?|
18 |gap:?| ἐκδικίαν παρ|gap:?|
19 |gap:?|ιας καὶ ἐπιτρο[π]ἐπιτροπ |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:3||gap:1||gap:1||gap:?||gap:1|εκ̣|gap:?||gap:?||gap:3||gap:1||gap:1||gap:?||gap:1|εκ|gap:?|
2 |gap:?||gap:1||gap:2||gap:1|υ̣ς̣|gap:5||gap:1|ν̣|gap:1||gap:2||gap:1|ο̣υ|gap:?||gap:?||gap:1||gap:2||gap:1|υς|gap:5||gap:1|ν|gap:1||gap:2||gap:1|ου|gap:?|
3 |gap:?||gap:4||gap:3||gap:1||gap:1||gap:2|ταγε̣νη|gap:2||gap:?||gap:?||gap:4||gap:3||gap:1||gap:1||gap:2|ταγενη|gap:2||gap:?|
4 |gap:?||gap:4||gap:1||gap:2||gap:3||gap:2|ν|gap:1|α̣ν̣των|gap:1||gap:?||gap:?||gap:4||gap:1||gap:2||gap:3||gap:2|ν|gap:1|αντων|gap:1||gap:?|
5 |gap:?||gap:3|δι|gap:4||gap:4||gap:1||gap:2|η̣ν|gap:?||gap:3|δι|gap:4||gap:4||gap:1||gap:2|ην σὴν |gap:2||gap:?|
6 |gap:?|ατ̣οι̣τω̣|gap:1||gap:3||gap:2||gap:1||gap:1|η|gap:1|ε̣|gap:2||gap:?||gap:?|ατοιτω|gap:1||gap:3||gap:2||gap:1||gap:1|η|gap:1|ε|gap:2||gap:?|
7 |gap:?||gap:1|υ̣τα|gap:3|θ|gap:3||gap:1||gap:2|π̣ου|gap:?||gap:?||gap:1|υτα|gap:3|θ|gap:3||gap:1||gap:2|που|gap:?|
8 |gap:?|ε̣τ̣αις|gap:?|εταις εμ̣β̣|gap:4||gap:4||gap:3||gap:?|εμβ|gap:4||gap:4||gap:3||gap:?|
9 |gap:?| ἀ̣ν̣ε̣ι̣σ̣πράκτου[ς]ἀνεισπράκτους κατ̣[ὰ]κατὰ π̣ά̣[ντ]α̣πάντα τ̣ρ̣[όπον?]τρόπον |gap:?|
10 |gap:?||gap:2| γ̣ε̣νομένας̣γενομένας δ̣ε̣|gap:4||gap:1||gap:?|δε|gap:4||gap:1||gap:?|
11 |gap:?||gap:1| φερόντω̣ν̣φερόντων |gap:2||gap:?|
12 |gap:?|σ̣α̣ι̣|gap:?|σαι . S-15 ❨κ̣ό̣λ(λημα)❩κόλλημα μβ|num:42| ❨τόμ(ος)❩τόμος α̣|num:1|α|num:1| |gap:?|
1 |gap:?_lines| |gap:2||gap:2||gap:?|
2 ανι|gap:1||gap:?|
3 |gap:3||gap:?|
4 |gap:?_lines|
1 |gap:?_lines| |gap:?||gap:1|ν|gap:1||gap:?|
2 |gap:?|ο̣ς|gap:?|ος λ|gap:4||gap:1||gap:?|
3 |gap:?||gap:1| παραδε̣χ̣|gap:?|παραδεχ|gap:?|
4 |gap:?||gap:1|ν πεπον|gap:?|
5 |gap:?|ηρης κειμεν|gap:?|
6 |gap:?|κ̣ο(…)|gap:?|κο… ὑπὸ τῶν |gap:1||gap:?|
7 |gap:?||gap:1|σαντα|gap:3||gap:?|
8 |gap:?||gap:2||gap:1|εισιν τ̣|gap:1||gap:?|τ|gap:1||gap:?|
9 |gap:?||gap:1|α̣ι̣|gap:?||gap:1|αι καλ̣|gap:?|καλ|gap:?|
10 |gap:?_lines|