Sematia

pap.congr.xxv.244.xml

TM: 36565HGV: 36565Date: – Place:

3 m1 S-1 |gap:3_lines|
4 καὶ ἀπερίστατον ὄντ̣αὄντα ἐ̣ν̣ἐν τοσούτῳ |gap:1|κ|gap:4|ησε|gap:1| ἐμὸς θ̣ε̣ῖ̣ο̣ς̣θεῖος κ̣α̣τ̣ὰ̣κατὰ
5 πατέρα ἑωρακώς με|gap:3| ⸢ὡ̣ς⸣ὡς ε̣ἴ̣ρ̣ηται⸢περὶ⸣εἴρηταιπερὶ ἀβ̣ο̣η̣θήτου̣ἀβοηθήτου ⸢π̣ρ|gap:2|ου⸣πρ|gap:2|ου |gap:3|θεντι(…)|gap:3|θεντι…
6 πέπρακεν τὰ ⸢ἐν̣⸣ἐν ⸢ἀγρῷ⸣ἀγρῷ πατρῷά μο̣υ̣μου πράγματα̣πράγματα ⸢τῷ̣δε⸣τῷδε ⸢τοῦδε⸣τοῦδε κατʼ ἔ̣γγραφονἔγγραφον πρᾶσιν̣πρᾶσιν
7 λαβὼν παρ’ αὐτοῦ 〚τὴν〛τὴν ⸢|gap:8|⸣|gap:8| ὁ̣π̣ω̣σ̣δήποτεὁπωσδήποτε τιμὴ[ν]τιμὴν |gap:13||gap:?|
8 ἐδαπανήσατο καταστήσας με ἀβίωτον̣ἀβίωτον π̣αντελῶ̣[ς]παντελῶς [καὶ]καὶ
9 ἔκβιον · S-2 καίτοι πολλῆς ἐπά̣ξιοςἐπάξιος τιμῆς πέφυκ̣[ε]πέφυκε |gap:8| [ἡ]
10 μου ⸢κατ’⸣κατ’ ⸢ἀγρὸν⸣ἀγρὸν πατρῴα κτῆσις ακ̣|gap:5|ακ|gap:5| 〚τ̣ὴ̣ν̣|gap:4|η̣|gap:1|〛|gap:5||gap:5|τὴν|gap:4|η|gap:1||gap:5||gap:5|
11 π|gap:1|ρ|gap:1|ούσῃ ∼βελτίωνι∽βελτίονι ὄψει . S-3 ὅθεν παρακαλῶ κα̣ὶ̣καὶ |gap:5||gap:4|
12 τ̣ὸ̣τὸ π̣α̣ν̣ευσεβὲςπανευσεβὲς ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν κράτος , εἰ παρα̣σταίηπαρασταίη , θεσπίσαι τὴν ❨δικ(αί)α̣ν̣❩δικαίαν
13 ⋰ὑ⋱μῶνὑμῶν κα̣ὶ̣καὶ ἔ̣ν̣νομονἔννομον κρίσιν φιλοτιμηθ̣ῆναί̣φιλοτιμηθῆναί μοι̣μοι δ|gap:5||gap:1||gap:2|
14 Two missing lines
16a η|gap:3|ντη|gap:7|μου αν |gap:1|κ|gap:4|ῆναί μοι
16b |gap:3|τομους
16 |gap:6|ῆ̣ναι|gap:6|ῆναι μοι τ̣ῷ̣τῷ δεομέ̣νῳδεομένῳ 〚ὅπως〛ὅπως |gap:7|ται|gap:4|ξ̣|gap:3||gap:7|ται|gap:4|ξ|gap:3|
17 μετ̣ὰ̣μετὰ τῶν πενίχρων μου τ̣έ̣κ̣ν̣[ων]τέκνων καὶ ❨ὑ̣π(ερ)❩εύξ̣ασθαιὑπερεύξασθαι τῆς
18 ⋰ὑ⋱μετέρ❨(ας)❩ὑμετέρας ⸢εὐζωΐα̣ς̣⸣εὐζωΐας ⸢κ̣α̣ὶ̣⸣καὶ διαμονῆς διὰ παντός . S-4 Ἀρκεῖ γὰρ τοῖ̣ς̣τοῖς ἠ̣γο̣ρ̣ακ̣ό̣σιἠγορακόσι ⸢|gap:9|⸣|gap:9| οc̣|gap:1|ν̣οc|gap:1|ν
19 ⸢γενέσθαι⸣γενέσθαι ⸢παρανόμως⸣παρανόμως μὴ π̣αρὰπαρὰ πρωτοτύ̣πουπρωτοτύπου ⸢〚το|gap:9|〛⸣το|gap:9| ἀλλότρια κτησαμένοις ἀλλ|gap:3| |gap:5|
20 καιρῶν ⸢τοῦ⸣τοῦ μηδενὸς τὴν τοσαύτης κτήσεως ἐπ̣ι̣[καρπίαν]ἐπικαρπίαν
21 ὅ̣π̣ερ̣|gap:4|⸢cι⸣α̣cὅπερ|gap:4|cιαc κα̣ὶ̣καὶ ἐν ἑτέροις |gap:1|αρε̣μ̣εμψαμητα(…)τουc|gap:1|αρεμεμψαμητα…τουc ⸢|gap:2|ερ|gap:1|⸣|gap:2|ερ|gap:1| ⸢|gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:2||gap:?|⸣|gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:2||gap:?| |gap:3| |gap:?| [ὑπὸ]ὑπὸ
22 ∼πίνης∽πείνης ἀγχόμενος . S-5 [κ]α̣ὶ̣καὶ μά̣λι̣[στα]μάλιστα ⸢κατ⸣ελλεγχθκατελ{λ}εγχθ ἐν τοῖ̣ς̣τοῖς πολυκ |gap:9| |gap:6|
22a |gap:2||gap:1| ∼πίνη̣ς∽πείνης
23 δοῦναί μοι πέντε μόνα ἄσταθ̣μαἄσταθμα νομίσματα α|gap:3|κη|gap:3|
24 |gap:13||gap:4| [θλ]ιβόμενοςθλιβόμενος τέθε̣ι̣κατέθεικα αὐτοῖς τούτου χάριν .
25 S-6 ἐξαιτῶ δ̣ὲ̣δὲ καὶ τοῦτο τὸ̣τὸ κράτο̣ςκράτος ὑμῶ̣νὑμῶν ∼θεσπίζαι∽θεσπίσαι μοι τὴ̣ντὴν |gap:2||gap:9|
26 τέχνην τ̣οῦ̣τοῦ δ̣ημ̣ο̣[σ]ί̣ουδημοσίου σίτου τῆς αἰσίας ἐμβολῆς τοῦ νομοῦ ❨Ἑρμοπ̣[ο]λ[(ίτου)]❩Ἑρμοπολίτου
27 τῆς ἐ̣μῆς̣ἐμῆς πατρίδ[ο]ς̣πατρίδος ὅ̣π̣ωςὅπως εὕρω μετὰ τῶν ἐμῶν τέκνων τοῖς
28 [τὴ]ν̣τὴν τοιαύτην̣τοιαύτην [τέ]χ̣ν̣η̣ντέχνην ἐγχειρουμένοις ἐπικοινωνεῖν ⸢ἀεὶ⸣ἀεὶ καὶ
29 |gap:5|ε̣τ̣ε|gap:5|ετε |gap:1||gap:2||gap:3| τὸ⸢ν⸣τὸν ἀ̣φ⋰ι⋱κνούμενονἀφικνούμενον μισθὸν τοῦ ταύτης κό̣π̣[ου]κόπου
30 |gap:10| ὅπως εὕρ̣ωεὕρω ∼εὐχαιρῶς∽εὐχερῶς βιῶναι καὶ ❨ὑπ(ερ)εύξασθαι❩ὑπερεύξασθαι τοῦ ἀητ|g:apostrophe|τή̣τ̣[ου]ἀητ|g:apostrophe|τήτου
31 ὑ̣μῶνὑμῶν κράτους διὰ παντὸς μ̣ετ̣ὰ̣μετὰ [τ]οῦτοῦ ἐμοῦ |gap:1|π̣|gap:1|ρ|gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1|π|gap:1|ρ|gap:2||gap:1||gap:1||gap:1||gap:1| . S-7 |vac:?|
32 ❨ζ(ητ-…)❩ζητ-… ⋰Ἰ⋱ούλιον̣Ἰούλιον εἰς̣εἰς τ̣ὰ̣τὰ |gap:3||gap:1|υ̣βούλου̣|gap:3||gap:1|υβούλου εἰς τὴ̣ντὴν ἀργὸν |gap:2|αλο|gap:3||gap:1|πρ|gap:4|
33 ❨ζ(ητ…)❩ζητ… ∼Θ̣εωδώρητον∽Θεοδώρητον ⸢ἀπὸ⸣ἀπὸ ❨δο̣υ̣κ(ῶν)❩δουκῶν εἰς τὴν Ῥάβδον εἰς τὰ Ῥωμανοῦ .
34 S-8 Ἀρκεῖ γὰρ τοῖϛ ἠγ̣ο̣ρα̣κόσιἠγορακόσι συγχωρητέον γενέσθαι ἐπ̣ὶἐπὶ τῇ τῶ̣ν̣τῶν
35a β̣|gap:2|ι̣β|gap:2|ι ἀ̣φηλίκωνἀφηλίκων γ ὠνιακῇ α συγ
35 〚ὑπ’〛ὑπ’ ἀλλοτρίων κτήσεων παρανομοῦντ̣ο̣ς̣παρανομοῦντος ἀ̣νδρὸςἀνδρὸς |gap:2|ρ̣|gap:4||gap:2|ρ|gap:4|
36 πρωτοτύπου διαπράσεως , μάλιστα δὲ τοῦ̣τοῦ
37 τ|gap:5|ο̣υ|gap:1|ο̣ντ|gap:5|ου|gap:1|ον διὰ τοσούτων μακρῶν χρόνων τοιαύτη̣[ς]τοιαύτης
38 |gap:1|ηρ
39 ❨β̣ε̣β̣ε̣λτιωμ(ένης)❩βεβελτιωμένης κτήσεως ἐπικαρπίαν κο̣μ̣ίσασθαικομίσασθαι ἄνευ |gap:2| |gap:1|ο̣ηματ̣|gap:1||gap:1||gap:1|οηματ|gap:1||gap:1| .