Sematia

pap.choix.11.xml

TM: 11615HGV: 11615Date: 180 – 180Place: Tebtynis (Arsinoites)

1 m1 S-1 Κλαυδίω[ι]Κλαυδίωι [Ξεν]οφῶντ̣[ι]Ξενοφῶντι [τῷ]τῷ [κρατίστῳ]κρατίστῳ [ἐπισ]τ̣ρ̣α̣τήγωιἐπιστρατήγωι
2 παρὰ Ὀρσ̣[ε]ν[ούφεω]ςὈρσενούφεως τοῦ [Ὀρσενούφεως]Ὀρσενούφεως [ἀπὸ]ἀπὸ κώμης
3 Τεπτύνε̣ωςΤεπτύνεως [τ]ῆςτῆς Πολ̣έ̣[μωνος]Πολέμωνος [μερίδος]μερίδος [τ]οῦτοῦ
3-4 Ἀρσι∤νοείτου
4 νομοῦ . S-2 κατ̣ʼκατʼ ἐ̣π̣[ήρειαν]ἐπήρειαν [ἀναδ]ο̣θεὶςἀναδοθεὶς [εἰ]ς̣εἰς
5 πρακτορίαν ἀργυρικῶν κα[ὶ]καὶ κ̣[λ]ηρωθεὶςκληρωθεὶς ὑπό γε σ[οῦ]σοῦ
6 ἀπὼν ∼ἠνηγκάσθην∽ἠναγκάσθην [διὰ]διὰ [τῆς]τῆς π̣αντελοῦςπαντελοῦς μου
7 ἀπορίας ἐνκαταλείπε̣ι̣ν̣ἐνκαταλείπειν τὴ[ν]τὴν [ἰ]δίανἰδίαν μὴ
7-8 δυνά∤μενος
8 ἀντιλαβέσθαι τῆς ∼λ̣ιτ̣ο̣[υ]ργίας∽λειτουργίας μεγίστης
9 οὔσης καὶ ὑπὲρ ἐμὲ καὶ ὑπο[νοσ]ήσανταὑπονοσήσαντα . S-3 ὅτι δὲ
10 ἄπορός ∼ἠμει∽εἰμι , κύριε , ῥαδίως̣ῥαδίως [γʼ]γʼ ἀποδείξω . S-4 τῷ γὰρ
11 ∼ὀδόῳ∽ὀγδόῳ ∼ἔτι∽ἔτει ἀναδοθεὶς πάλιν̣πάλιν κ̣α̣τʼκατʼ ἐπήρειαν εἰς
12 πρεσβυτερείαν προσέφ[ερο]ν̣προσέφερον τῷ τότε
12-13 διοικη∤τῇ
13 Αὐρηλίῳ Πτολεμαί[ῳ]Πτολεμαίῳ , π̣α̣ρατιθέμενοςπαρατιθέμενος
14 αὐτῷ τὴν ἀπορίαν [μου]μου [,], [ὃς]ὃς καὶ ἔγραψεν
14-15 ἐπισ∤τολὴν
15 τ̣ῷτῷ τοῦ νομ[οῦ]νομοῦ [στρ]ατηγῶιστρατηγῶι 〚φα〛φα
16 ⸢ἐξετάσαι⸣ἐξετάσαι ⸢καὶ⸣καὶ ⸢∼κὰν̣∽⸣ἐὰν ⸢α̣[ὐ]τ̣ὰ⸣αὐτὰ ⸢οὕτω⸣οὕτω ⸢ἔχῃ⸣ἔχῃ ⸢[ἀπολῦσ]α̣ί⸣ἀπολῦσαί ⸢με⸣με ⸢,⸣, ⸢καὶ⸣καὶ ⸢∼ἀφίθην∽⸣ἀφείθην ⸢ὑπὸ⸣ὑπὸ ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢❨στρ(ατηγοῦ)❩⸣στρατηγοῦ ⸢.⸣. S-5 ⸢φανεὶς⸣φανεὶς
17 ἐπὶ ∼στῆς̣∽τῆς ἐξετάσεως , ἀ[φείθη]ν̣ἀφείθην παντελῶς κατὰ
18 προτεθὲν ὑπʼ αὐτοῦ [δημοσ]ίᾳδημοσίᾳ πρόγραμμα
19 οὕτως ∼ἔχων∽ἔχον · S-6 Φω̣κ̣ίωνΦωκίων [στρα]τ̣ηγὸ̣ςστρατηγὸς Ἀρσινοίτου
20 Θεμίσ̣το[υ]Θεμίστου [καὶ]καὶ Π̣ολέμω[νος]Πολέμωνος μερίδων · S-7 Ὀρσενούφ[ε]ωςὈρσενούφεως
21 Ὀρσε[νο]ύ̣[φε]ωςὈρσενούφεως ἐντυχόντο[ς]ἐντυχόντος [τ]ῶιτῶι κρατίστῳ
21-22 δι[οι]∤κητῇδιοι∤κητῇ
22 Αὐ̣ρηλίωιΑὐρηλίωι Πτολεμα[ί]ῳΠτολεμαίῳ ἐπὶ τῷ ἄπ[ορ]ο̣ν̣ἄπορον
23 ὄντα δεδόσθαι εἰς πρε̣σ̣β̣[υτε]ρείανπρεσβυτερείαν , ἔγραψέν [μ]οιμοι
24 ἐὰν οὕτως ἔχῃ ἕτερον̣ἕτερον ἀ̣[ν]τʼἀντʼ αὐτοῦ εἰς τὴν
24-25 χ̣[ρ]εί∤ανχρεί∤αν
25 κατασταθῆναι . S-8 Κ̣άσ̣[τορ]ο̣ςΚάστορος οὖν
25-26 κωμωγρ̣[α]μ∤μα̣τέωςκωμωγραμ∤ματέως
26 τῆς κώμης δη[λώ]σαντο[ς]δηλώσαντος τ̣αῖςταῖς
26-27 ἀληθεί∤α[ις]ἀληθεί∤αις
27 [ἄ]πορονἄπορον αὐτὸν εἶναι κ̣[αὶ]καὶ ἀναδόντος ἀντʼ
27-28 αὐ∤το̣[ῦ]αὐ∤τοῦ
28 [τ]ὸ̣ντὸν ὑπογε̣[γρα]μμένο[ν]ὑπογεγραμμένον [,], [δ]ημοσίᾳδημοσίᾳ
28-29 προ̣έ̣θη∤καπροέθη∤κα
29 [ἵν]αἵνα ἀ̣ν̣α̣δοθεὶςἀναδοθεὶς εἰδ[ῇ]εἰδῇ [κ]α̣ὶκαὶ τῆς χ̣ρ̣είαςχρείας
29-30 ἐ̣πι∤λ̣ά[βηται]ἐπι∤λάβηται
30 ε̣ἰςεἰς τὸ ἐν ∼μη[δεν]εὶ∽μεμφθῆναιμηδενὶμεμφθῆναι .
30-31 S-9 ∼σ̣ε̣ση∤μί̣[ω]μαι∽σεση∤μείωμαι
31 ❨(ἔτους)❩ἔτους η|num:8| Αὐτοκρ̣[άτο]ρ̣ο̣ςΑὐτοκράτορος Καίσαρος
32 Μάρκ[ου]Μάρκου [Αὐρηλίου]Αὐρηλίου Ἀντωνείνου Σεβ[αστοῦ]Σεβαστοῦ [Ἀρμε]νιακο̣ῦ̣Ἀρμενιακοῦ
33 Μηδ[ικοῦ]Μηδικοῦ [Παρθικο]ῦ̣Παρθικοῦ με̣γίστουμεγίστου καὶ Αὐτ[οκράτορος]Αὐτοκράτορος
33-34 Καί∤σαρος
34 Λ[ουκίου]Λουκίου [Αὐρη]λίουΑὐρηλίου [Ο]ὐ̣ήρ̣ου̣Οὐήρου Σεβ[α]στοῦΣεβαστοῦ [Ἀρμενιακ]οῦἈρμενιακοῦ
35 Μηδικ[οῦ]Μηδικοῦ |gap:4| Γερμα̣ν̣ικοῦ̣Γερμανικοῦ [Π]α̣ρθικο̣[ῦ]Παρθικοῦ [μεγίσ]τ̣ουμεγίστου
36 Ἐπεὶφ ζ̣|num:7|ζ|num:7| . S-10 ἔ̣σ̣τ̣ιἔστι δέ · S-11 [Ἡ]ρωδί̣ωνἩρωδίων Ἡρώδου μητρὸ[ς]μητρὸς
37 Ἡρῶτος ἔχων πόρον δραχ̣μ̣ῶνδραχμῶν χιλί̣ων|num:1000|χιλίων|num:1000| .
37-38 S-12 Σερ̣απάμ∤μωνΣεραπάμ∤μων
38 καὶ Ἰσίδωρος ὑπηρέτης προθεὶς ∼κ̣ατεχώρης∽❨(α)❩κατεχώριςα
39 Ἐπεὶφ ιγ|num:13| . S-13 μηδεμιᾶς οὖν μοι , κ̣ύριεκύριε , εὐπορία̣ςεὐπορίας
39-40 προσ∤γενομένης̣προσ∤γενομένης
40 ἐκ τότε μέχρι νῦν , φανερῶς
40-41 ἐπη̣ρε∤άσθηνἐπηρε∤άσθην
41 ὑπὸ τῶν π̣ρεσβυτέρωνπρεσβυτέρων τῆς κώμης
41-42 χειρι∤ζό⸢ν⸣τωνχειρι∤ζόντων
42 τὰ κατὰ τὴν ∼κωμωγραμματείαν∽κωμογραμματείαν εἰς τὴν
43 πρακτορία̣ν̣πρακτορίαν . S-14 διὸ ἐπὶ σὲ τὸν κύριον κατέφυγον
44 ἀξιῶν εὐεργεσίας τυχεῖν ὅπως δυνηθῶ
44-45 συνμέ∤νειν
45 κ̣α̣ὶκαὶ τὰ δημόσια διευθύνε[ιν]διευθύνειν ἧ[ς]ἧς
45-46 [δι]α∤τάσσο[μ]αιδια∤τάσσομαι
46 δημοσίας γῆς · S-15 ἃς γὰρ ἄλλας δύ̣ναμαιδύναμαι
47 σωματ̣ικὰςσωματικὰς χρείας ὑπομένει⸢ν⸣ὑπομένειν οὐκ ἀναδύομα̣[ι]ἀναδύομαι [.]. S-16 |gap:?|
48 ❨δ̣ι̣ε̣υ̣τ̣ύ̣[χ(ει)]❩διευτύχει [.].