Sematia

pap.agon.6.xml

TM: 22834HGV: 22834Date: – Place:

1 m11 S-1 Ἑρμεῖνος καὶ [Μῶρος]Μῶρος Ἑρμοπολείτης , πύκτης .
2 m12 S-2 [ἱ]ε̣[ρὰ]ἱερὰ ξυστικὴ̣ξυστικὴ π̣ε̣ριπολισ̣τικὴπεριπολιστικὴ 〚Σεβαστὴ〛Σεβαστὴ Ἁδριανὴ Ἀντωνιανὴ
3 Σεπτιμιανὴ [σ]ύνοδοςσύνοδος τοῖς ἀπὸ τῆς αὐτῆς συνόδου χαίρειν ·
4 S-3 γεινώσκετε ὄν[τ]αὄντα ἡμῶν συνοδείτην Ἑρμεῖον τὸν καὶ Μῶρον
5 Ἑ[ρ]μοπολείτη[ν]Ἑρμοπολείτην [πύκτ]η̣ν̣πύκτην ὡς ἐτῶν καὶ ἀποδεδωκότα τὸ̣τὸ
5-6 κα∤τὰ
6 τὸν νόμον̣νόμον [ἐντά]γιον̣ἐντάγιον πᾶν ἐκ πλήρους [δ]ηνάριαδηνάρια ἑκατόν|num:100| .
7 S-4 ἐγράψαμ[εν]ἐγράψαμεν [οὖν]οὖν ὑ̣μῖνὑμῖν , ἵνα εἰδ̣ῆ̣τεεἰδῆτε · S-5 ἔρ[ρ]ωσθεἔρρωσθε .
8 m1 S-6 Τιβέριος [Κλ]αύδιοςΚλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Σαρματικὸς ἀρχιερεὺς
9 μ̣έγι[στο]ςμέγιστος , δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ϛ̣|num:6|ϛ|num:6| , ὕπατος ἀποδεδειγμένος
10 τ̣ὸ̣τὸ [δ|num:4|]δ|num:4| [αὐ]τοκράτωραὐτοκράτωρ τὸ ιβ|num:12| , πατὴρ πατρίδος , συνόδ[ῳ]συνόδῳ ξυστικῇ
11 [περιπολιστικ]ῇπεριπολιστικῇ χαίρειν ·
12 S-7 τὸν πεμ[φ]θέντ[α]πεμφθέντα [μο]ι̣μοι ὑφʼ ὑμῶν ἐπὶ τῇ κατὰ Βρεταννῶν ∼νείκῃ∽νίκῃ
12-13 χρυ∤σοῦν
13 σ̣[τέ]φ[α]νονστέφανον ἡδέως ἔλαβον σύμβολον περιέχοντα τῆς
13-14 ὑμετέ∤ρας
14 πρός με εὐσεβείας . S-8 οἱ πρεσβεύοντες ἦσαν Τιβέριος Κλαύδιος Ἑρμᾶς ,
15 Τιβέριος Κλαύδιος Κῦρος , Δίων Μικκάλου Ἀντιοχεύς . S-9 ἔρρωσθε .
16 S-10 [Τιβέριος]Τιβέριος [Κ]λαύδιοςΚλαύδιος Καῖσαρ Σεβαστὸς Γερμανικὸς Σαρματικὸς ἀρχιερεὺ[ς]ἀρχιερεὺς
17 [μέγιστος]μέγιστος , δημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ζ|num:7| , ὕπατος τὸ ϛ|num:6| ,
17-18 αὐτοκρά∤τωρ
18 τὸ ιη|num:18| , πατὴρ πατρίδος , συνόδῳ ξυστικῇ περιπολιστικ̣ῇ̣περιπολιστικῇ
19 τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα χαίρειν ·
20 S-11 ἐν [ψηφίσμα]σ̣ι̣ψηφίσμασι τοῖς κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀποδοθεῖσ[ί]ν̣ἀποδοθεῖσίν μοι δυσὶν̣δυσὶν
21 |gap:18| ἐμ̣[α]ρ̣[τυ]ρ̣εῖτεἐμαρτυρεῖτε ἐπʼ ἐμοῦ Γαίῳ Ἰουλίῳ Ἀντιόχῳ
22 τ̣[ῷ]τῷ [Κομμαγηνῆς]Κομμαγηνῆς βασιλεῖ καὶ Ἰουλίῳ Πολέμωνι τῷ Πόντου , ἄνδρασι
23 ∼τειμίοις∽τιμίοις μο̣[ι]μοι [καὶ]καὶ φίλοις , ὡς πάσῃ σπουδῇ καὶ φιλανθρωπίᾳ
23-24 χρήσαιν∤το
24 πρὸς ὑμᾶς ἡνίκα τοὺς ἐπὶ τῷ ἐμῷ ὀνόματι τιθέμενος ὑπʼ
24-25 ἀυ∤[τ]ῶνἀυ∤τῶν
25 ἐπιτέλουν ἀγῶνας · S-12 ὑμᾶς μὲν τῆς πρὸς αὐτοὺς εὐχαριστίας
26 ἀ̣πεδεξάμηνἀπεδεξάμην , ἐκείνων δὲ τὴν πρὸς ἐμαυτὸν μὲν εὔνοιαν ,
26-27 πε∤ρὶ
27 δὲ ὑμᾶς φιλανθρωπίαν ἐγνώρισα μᾶλλον ἐθαύμασα . S-13 οἱ τοῖς
28 ψηφίσμασιν ἐνγεγραμμένοι ἦσαν Διογένης Μικκάλου Ἀντιοχεύς ,
29 ἔνγ̣ι̣σ̣τ̣αἔνγιστα τῆς συνόδου ἀρχιερεὺς γενόμενος , ὃν ἐγὼ τῆς Ῥωμαίων
30 π̣[ολιτείας]πολιτείας [μετ]ὰμετὰ δυεῖν θυγατέρων ἄξιον ἡγησάμην εἶναι , Σανδογένης
31 |gap:10| [Μ]ικκ[άλου]Μικκάλου [Ἀ]ντιοχεύςἈντιοχεύς . S-14 ἔρρωσθε .
32 S-15 Αὐ[τοκράτωρ]Αὐτοκράτωρ [Καῖσαρ]Καῖσαρ Οὐεσπασιανὸς Σεβαστὸς ἱερᾷ ξυστικῇ
32-33 περιπο∤λιστικῇ
33 συ[νόδ]ῳσυνόδῳ τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα χαίρειν ·
34 S-16 [εἰ]δὼςεἰδὼς ὑμῶν τῶν ἀθλητῶν τὸ ἔνδοξον καὶ ∼φιλότειμον∽φιλότιμον πάντα ὅσα
35 [θεὸ]ςθεὸς Κλαύδιος αἰτησαμένοις ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν συνεχώρησε καὶ αὐτὸς φυλάττειν
36 [π]ροαιροῦμαιπροαιροῦμαι . S-17 ἔρρωσθε .
37 S-18 ἱερὰ ξυστικὴ περιπολιστικὴ Ἁδριανὴ Ἀντωνιανὴ Σεπτιμιανὴ
38 σύνοδος τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα καὶ τὸν ἀγώνιον καὶ Αὐτοκράτορα
39 Καίσαρα ❨Λ(ύκιον)❩Λύκιον Σεπτίμιον Σευῆρον Περτίνακα Σεβαστὸν τοῖς ἀπὸ τῆς
40 [αὐτῆς]αὐτῆς [συνό]δ̣ουσυνόδου χαίρειν ·
41 S-19 [γεινώσκετε]γεινώσκετε ὄντα [ἡμῶν]ἡμῶν ∼συνοδείτην∽συνοδίτην Ἑρμεῖνον τὸν καὶ Μῶρον
42 [Ἑρμοπολείτην]Ἑρμοπολείτην [πύ]κ̣τηνπύκτην ὡς ἐτῶν καὶ ἀποδεδωκότα τὸ κατὰ
43 τὸν νόμ[ον]νόμον [ἐν]τάγιονἐντάγιον πᾶν ἐκ πλήρους δηνάρια ἑκατόν|num:100| ·
43-44 S-20 ἐγράψα∤μεν
44 οὖν ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν ἵνα εἰδῆτε . S-21 ἔρρωσθε .
45 S-22 [ἐγέν]ετοἐγένετο ἐν Νέᾳ πόλει τῆς Ἰταλίας , ἐπὶ τῆς μθ|num:49| πενταετηρίδος
46 [ἀγῶ]νοςἀγῶνος ἀγομένου τῶν μεγάλων Σεβαστῶν Ἰταλικῶν Ῥωμα[ί]ωνῬωμαίων , ἐπὶ
47 ὑπάτων ❨Λ(υκίου)❩Λυκίου Σεπ[τ]ιμίουΣεπτιμίου Σευήρου Περτίνακος Σεβαστοῦ τὸ β|num:2| καὶ
48 Κλωδίου Σεπτιμίου ∼Ἀλβείνου∽Ἀλβίνου Καίσαρος τὸ β|num:2| , πρὸ ι|num:10| Καλαδῶν
48-49 Ὀκτω∤βρίων
49 ,
50 ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ [ἀρ]χιε[ρέ]ω̣νἀρχιερέων τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ καὶ ξυσταρχῶν διὰ βίου καὶ
51 [ἐπὶ]ἐπὶ [βαλανεί]ωνβαλανείων τοῦ Σεβαστοῦ ❨Μ(άρκου)❩Μάρκου ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Δημοστράτου Δαμᾶ
52 [Σαρδιανοῦ]Σαρδιανοῦ [Ἀλεξανδρέως]Ἀλεξανδρέως [Ἀν]τ̣ινο̣έωςἈντινοέως Ἀθηναίου Ἐφεσίου Σμυρναίου
53 Π̣ε̣ρ̣[γαμηνοῦ]Περγαμηνοῦ [Νε]ικομηδέωςΝεικομηδέως Μειλησίου Λακεδαιμονίου Τραλλιανοῦ ,
54 παγκρα[τιασ]τοῦπαγκρατιαστοῦ , δὶς ∼περιοδονείκου∽περιοδονίκου , πύκτου ἀλείπτου , παραδόξου ,
55 καὶ ❨Μ(άρκου)❩Μάρκου ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Δημητρίου Ἀλεξανδρέως Ἑρμοπολείτου ,
55-56 παγκρατι∤[αστ]οῦπαγκρατι∤αστοῦ
56 ∼περιοδονείκου∽περιοδονίκου παλαιστοῦ παραδόξου , καὶ ❨Μ(άρκου)❩Μάρκου ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Χρυσίππου
57 |gap:1||gap:2|ου ∼Σμυναίου∽Σμυρναίου Ἀλεξανδρέως , παλαιστοῦ ∼περιοδονείκου∽περιοδονίκου παραδόξου ,
58 ξυσταρχοῦν[το]ςξυσταρχοῦντος διὰ βίου ❨Μ(άρκου)❩Μάρκου ❨Αὐρ(ηλίου)❩Αὐρηλίου Δημητρίου τοῦ ἀρχιερέως καὶ
59 ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ ,
60 ἀρχόντων τῆς συνόδου Ἀλεξάνδρου β|num:2| τοῦ <καὶ>καὶ Ἀθηνοδώρου Μυρέως καὶ
61 Ἐφεσίου , παλαιστοῦ παγ[κ]ρατιαστοῦπαγκρατιαστοῦ παραδόξου , καὶ Προσδέκτου
62 [τοῦ]τοῦ |gap:7|ου Μυτιληναίου , δρομέως παραδόξου , ἀργυροταμίου δὲ
63 [Κ]|gap:2|[κτα?]βηνουΚ|gap:2|κταβηνου Π̣[ρόκλο]υ̣Πρόκλου Ἐφεσίου , γυμναστοῦ παραδόξου ,
64 [γραμματεύοντος]γραμματεύοντος τῆ[ς]τῆς [συ]νόδουσυνόδου Ποπλίου Αἰλίου Ε̣ὐ̣κ̣τ̣ήμονοςΕὐκτήμονος
65 [ἀρχιγραμματέ]ωςἀρχιγραμματέως ξ[υ]στοῦξυστοῦ .
66 m2 S-23 [Ἀλ]έξανδροςἈλέξανδρος [β|num:2|]β|num:2| καὶ Ἀ[θην]όδωροςἈθηνόδωρος Μυρεὺς καὶ Ἐφέσιος , παλαιστὴς
66-67 παν∤[κρατι]αστὴςπαν∤κρατιαστὴς
67 ∼πυθιον[είκ]ης∽πυθιονίκης ∼σεβαστονείκης∽σεβαστονίκης ∼ἁλιονείκης∽ἁλιονίκης παράδοξος ,
68 [ἄρχω]νἄρχων τῆς ἱερᾶς ξυ[σ]τικῆςξυστικῆς συνόδου , ὑπέγραψα καταταγέντι
69 [ἐπʼ]ἐπʼ [ἐμ]οῦἐμοῦ ἐν Νέᾳ πόλ[ει]πόλει τῆς Ἰταλίας ἐπὶ τῆς μθ|num:49| πενταετηρίδος
70 [Ἑρμείνῳ]Ἑρμείνῳ [τῷ]τῷ [καὶ]καὶ [Μώρῳ]Μώρῳ [Ἑρμοπο]λ̣είτῃἙρμοπολείτῃ πύκτῃ ❨(δηνάρια)❩δηνάρια ρ|num:100| .
71 m3 S-24 [Πρόσδεκτος]Πρόσδεκτος |gap:7|ου Μυτιληναῖος , ἄρχων , ὑπέγραψα
72 δ[ι]ὰδιὰ τοῦ ἀλείπτο[υ]ἀλείπτου |gap:4|λητου .
73 m4 S-25 Κ̣|gap:2|κ̣ταβηνοςΚ|gap:2|κταβηνος Πρόκ̣λ[ου]Πρόκλου |gap:4|ανος Ἐφέσιος , ∼ἀλίπτης∽ἀλείπτης
73-74 περιοδονί∤κης
74 δὶς ἄριστος Ἑλλή[νω]νἙλλήνων , ἀργυροταμία̣[ς]ἀργυροταμίας τῆς ἱερᾶς συνόδου ,
75 ὑ[πέγ]ρα[ψα]ὑπέγραψα κατατ̣[αγέν]τικαταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν Νέᾳ πόλει τῆς Ἰταλίας ἐπὶ τῆς
76 [μθ|num:49|]μθ|num:49| [πενταε]τηρίδο[ς]πενταετηρίδος [Ἑ]ρμείνῳἙρμείνῳ τῷ καὶ Μ[ώρ]ῳΜώρῳ Ἑρμοπολίτῃ
77 [πύκτῃ]πύκτῃ .
78 m5 S-26 [❨Μ(ᾶρκος)❩]Μᾶρκος [❨Αὐρ(ήλιος)❩]Αὐρήλιος [Δημήτρ]ιοςΔημήτριος ἀρχιερεὺς τοῦ σύμπαντος ξυστοῦ , διὰ βίου
78-79 ξυστάρ∤[χη]ςξυστάρ∤χης
79 , ἐπὶ βαλανείων Σεβαστοῦ , πανκρατιαστὴς περιοδονίκης παλαιστὴς
80 [παρ]άδοξοςπαράδοξος , ὑπέγραψα ἐν Νέᾳ πόλει καταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ Ἑρμείνῳ
81 [τῷ]τῷ καὶ Μώρῳ Ἑρμοπολείτῃ πύκτῃ .
82 m1 S-27 ❨Πό(πλιος)❩Πόπλιος Αἴλιος Εὐκτήμων , ἀρχιγραμματεὺς
83 ξυστοῦ , γραμματεύσας τῆς συνόδου , ἐτέλεσα .
84 m6 S-28 Φωτίων Καρπίωνος ∼Λαδικεῦ∽Λαδικεὺς καὶ Ἐφέσιος , πύκτης ὀλυμπιονίκης
85 |gap:7|η̣ς̣|gap:7|ης π̣α̣[ράδοξο]ςπαράδοξος , ἄρχων τῆς ἱερᾶς ξυστικῆς
85-86 περι∤[πολιστικῆς]περι∤πολιστικῆς
86 [συνό]δουσυνόδου , ὑπέγραψα ἱερασαμένῳ ἐπʼ ἐμοῦ ἀγῶνι ἱερῷ
87 [εἰσελασ]τ̣ι̣κῷεἰσελαστικῷ εἰς τὴν οἰκουμένην κοινῷ τῆς Ἀσίας ἐν Σ̣ά̣ρδεσινΣάρδεσιν
88 [Ἑρμῖ]νονἙρμῖνον τὸν καὶ Μῶρον Ἑρμοπολείτην ❨(δηνάρια)❩δηνάρια ν|num:50| .
89 m7 S-29 |gap:7| [Ζ?]ωσίμουΖωσίμου ∼Φιλαδευφεὺς∽Φιλαδελφεὺς καὶ Ἐφέσιος καὶ Τραλιανὸς ∼δρομευ∽δρομεὺς
89-90 ∼ὀλυπι∤[ονίκ]ης∽παράδοξοςὀλυμπι∤ονίκηςπαράδοξος
90 , ἄρχων τῆς ἱερᾶς ξυστικῆς περιπολιστικῆς
90-91 ∼συωδ∤[ου]∽συνόδ∤ου
91 [ὑπέγρ]αψαὑπέγραψα ἱερασαμένου ἐπὶ ἐμου ἀγῶνο̣ςἀγῶνος ἱεροῦ ∼ἰσελαστικοῦ∽εἰσελαστικοῦ ∼ἰς∽εἰς τ̣ὴ̣ντὴν
92 [οἰκου]μένηνοἰκουμένην κοινῶν Ἀσίας ἐν Σάρδισι̣Σάρδισι Ἑρμῖνον τὸν καὶ Μῶρον
93 Ἑρμοπολίτη[ν]Ἑρμοπολίτην ❨(δηνάρια)❩δηνάρια ν|num:50| .
94 m8 S-30 Γλύκων δὶς̣δὶς [Θ]υατειρηνόςΘυατειρηνός , ἀλε̣ίπτηςἀλείπτης , παράδοξος ,
94-95 ἀργ̣υ̣∤ρ[ο]ταμίαςἀργυ∤ροταμίας
95 ∼εἱερᾶς∽ἱερᾶς ∼ξυσστικῆς∽ξυστικῆς ∼περιπολισστικῆς∽περιπολιστικῆς συνόδ[ου]συνόδου ,
96 ὑ̣π̣έγραψαὑπέγραψα .
97 m9 S-31 [❨Μ(ᾶρκος)❩]Μᾶρκος ❨[Αὐ]ρ(ήλιος)❩Αὐρήλιος Δημό[στρατος]Δημόστρατος [Δ]αμᾶςΔαμᾶς ἀρχιε[ρ]εὺςἀρχιερεὺς τοῦ σύνπαντος
98 [ξυστοῦ]ξυστοῦ [καὶ]καὶ [ξυσ]τ̣άρχηςξυστάρχης , ἐπὶ βαλ[α]νείωνβαλανείων Σεβα̣[στοῦ]Σεβαστοῦ ,
99 [ὑπέγραψα]ὑπέγραψα 〚|gap:4||gap:3|〛|gap:4||gap:3| Ἑρμείνῳ τῷ καὶ ∼Μυ[ρῳ]∽Μώρῳ
100 [Ἑρμοπολ]ε̣ί̣τ̣ῃ̣Ἑρμοπολείτῃ πύκτῃ ἱερ[α]σαμένῳ̣ἱερασαμένῳ ❨(δηνάρια)❩δηνάρια ν̣|num:50|ν|num:50| .
101 m10 S-32 [Κυι]ντ̣[ίλιος]Κυιντίλιος Καρποφόρος Ἐ̣φ[έσ]ιοςἘφέσιος |gap:?|
102 α|gap:5| γραμ̣μ̣ατεύωνγραμματεύων τῆς [συ]νόδουσυνόδου ὑπ̣[έγραψα]ὑπέγραψα .