Sematia

pap.agon.3.xml

TM: 17010HGV: 17010Date: – Place:

1 m1 S-1 Τιβέριος Καῖσαρ [Σεβαστὸς]Σεβαστὸς [Γερμανικός]Γερμανικός [,], [δημαρχικῆς]δημαρχικῆς [ἐξουσίας]ἐξουσίας [τὸ]τὸ β|num:2| , ὕπατο[ς]ὕπατος τ̣ὸτὸ δ|num:4| , πατὴρ πατρίδος , |gap:?|τ̣|gap:?||gap:2||gap:?||gap:?|τ|gap:?||gap:2||gap:?| [τ]οῖςτοῖς [ἀπὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον ∼τεχνείταις∽τεχνίταις ,
2 ∼ἱερονείκαις∽ἱερονίκαις . S-2 σ[τεφανίταις]στεφανίταις [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [τούτων]τούτων [συναγωνισταῖς]συναγωνισταῖς [χα]ίρεινχαίρειν . S-3 τὰς μὲν ∼ἰκόνας∽εἰκόνας ὃν τρόπ[ον]τρόπον [εὐσε]βούμεθαεὐσεβούμεθα [μετὰ]μετὰ τῆς πρεπούσης τιμῆς ἀνιστάνειν
2-3 ἐπιτρέ∤πω
3 , τὰ δὲ ὑπὸ τ[οῦ]τοῦ [θεοῦ]θεοῦ [Σεβαστοῦ]Σεβαστοῦ [δεδομένα]δεδομένα [ὑμῖν]ὑμῖν [νό]μιμανόμιμα καὶ φιλ[ά]ν̣θρωπαφιλάνθρωπα συντηρῶ . S-4 οἱ πρέσβεις ἦσαν Κλαύδιος Θ[α]μ̣ῦριςΘαμῦρις , Κλαύδιος Κά̣σ̣τωρΚάστωρ , Ἀντώνιος Ν̣ατάλειοςΝατάλειος
4 υἱὸς , Λόγιος |gap:5| [ἔρρωσθε]ἔρρωσθε [.]. S-5 [ἐγένετο]ἐγένετο [ἐν]ἐν [Ῥώμῃ]Ῥώμῃ [Τιβερίῳ]Τιβερίῳ [Κλ]αυδίῳΚλαυδίῳ Καίσαρι Σεβαστῷ καὶ Ἰουλίῳ Ο̣ὐ̣ιτελλίῳΟὐιτελλίῳ τὸ β|num:2| ὑπάτοις . S-6 ∼κεφάλεον∽κεφάλαιον ἐκ διατάγματο[ς]διατάγματος θεοῦ
4-5 Ἁδρια∤νοῦ
5 περὶ τῶ[ν]τῶν [δοθεισῶν]δοθεισῶν [δωρεῶν]δωρεῶν [τῇ]τῇ [συνόδῳ]συνόδῳ [,], [ὧν]ὧν [δὲ]δὲ [οὐσ]ῶ̣νοὐσῶν ∼ἀσυλείας∽ἀσυλίας , προεδρίας , ἀστρατί[ας]ἀστρατίας , ∼λιτουργιῶν∽λειτουργιῶν δημοσίων ἀ̣[τ]ε̣λ̣ε̣ί̣[ας]ἀτελείας , ἀτελῆ ἔχειν ὅσα ἂν̣ἂν ∼ἐπάγωντε∽ἐπάγωνται ,
6 ∼χρίας∽χρείας ἰδ[ίας]ἰδίας [ἢ] [τῶν]τῶν [ἀγώνων]ἀγώνων [ἕνεκεν]ἕνεκεν [,], [μὴ]μὴ [κρίνειν]κρίνειν [μὴ]μὴ [καθι]σ̣τ̣ά̣ν̣ε̣ι̣ν̣καθιστάνειν [ἐ]γ̣γ̣υητάςἐγγυητάς , ἀνεισφο[ρ]ίαςἀνεισφορίας αὐτῶν , συνθυσία[ς]συνθυσίας [,], [μὴ]μὴ [δέχεσθα]ι̣δέχεσθαι πρὸς ἀναγκην ξένους , μὴ
7 εἴργεσθα[ι?]εἴργεσθαι [μηδὲ?]μηδὲ [ἄλλῃ?]ἄλλῃ [τινὶ?]τινὶ [φρουρᾷ?]φρουρᾷ |gap:11||gap:2|ωθεὶς θανάτῳ ὑπευθυν̣|gap:1|ηὑπευθυν|gap:1|η . S-7 ἐπιστολ[ὴ]ἐπιστολὴ [θεοῦ]θεοῦ [Σεουήρου]Σεουήρου [·]· S-8 [ἦν]ἦν [ε]ἰκὸςεἰκὸς ὑμᾶς τοὺς τὴν ἱερὰν
8 σύνο[δον]σύνοδον [νέμοντας]νέμοντας [ἡσθῆναι]ἡσθῆναι [ἐπὶ]ἐπὶ [τῷ]τῷ [εἰς]εἰς [ἐμὲ]ἐμὲ [περιεληλυθέ]ναιπεριεληλυθέναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασ[ιλείαν]βασιλείαν [<καὶ>]καὶ [διὰ]διὰ [ψηφίσματος]ψηφίσματος [φα]νερὰνφανερὰν ποιῆσαι τὴν
8-9 γνώ∤μην
9 [ἣν]ἣν [ἔχετε]ἔχετε [πρὸς]πρὸς [ἡμᾶς]ἡμᾶς [·]· S-9 [εὐχαριστεῖν]εὐχαριστεῖν [δʼ]δʼ [ἐπὶ]ἐπὶ [τούτοις]τούτοις [βουλό]μενοςβουλόμενος [ὁ]π̣[ό]σ̣αὁπόσα ∼εἴχετα[ι]∽εἴχετε ἐξ ἀρ[χ]ῆ̣ςἀρχῆς ὑπὸ τῶν [πρὸ]πρὸ [ἐμοῦ]ἐμοῦ [αὐτοκρατόρων]αὐτοκρατόρων δεδομένα ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν
9-10 δίκαι∤α
10 καὶ [φιλάνθρωπα]φιλάνθρωπα [ταῦτα]ταῦτα [καὶ]καὶ [αὐτὸς]αὐτὸς [φυλάττω]φυλάττω [προσαύξειν]προσαύξειν [ἐθέλω]νἐθέλων καὶ διὰ τ[ι]μῆςτιμῆς ἄγειν ἄνδρας μουσικ[οὺς]μουσικοὺς [καὶ]καὶ [ταῖς]ταῖς [πρὸς]πρὸς [τὸν]τὸν [Διόνυσ]ο̣νΔιόνυσον θρησκίαις
10-11 ἀνα∤κι̣μ̣έ̣[νους]ἀνα∤κιμένους
11 [.]. S-10 [εὐτυχεῖτε]εὐτυχεῖτε [.]. S-11 [θεοῦ]θεοῦ [Ἀλεξάνδρου]Ἀλεξάνδρου [.]. S-12 [ὅσα]ὅσα [θεῷ]θεῷ [Ἀντωνείνω]ιἈντωνείνωι πατρὶ ἐμῷ καὶ [θ]εῷθεῷ ∼Σευήρῳ∽Σεουήρῳ ∼πάντῳ∽πάππῳ μ[ου]μου [καὶ]καὶ [τοῖς]τοῖς [ἄνωθεν]ἄνωθεν [προγόν]οιςπρογόνοις ἐκρίθη περὶ ❨ὑ[μῶ](ν)❩ὑμῶν
12 κ[αὶ?]καὶ [τῶν?]τῶν [δεδομένων?]δεδομένων [ὑμῖν?]ὑμῖν [δικαίων?]δικαίων |gap:?| [ἀ]π̣[ε]φην̣άμηνἀπεφηνάμην κύρια εἶν̣αιεἶναι . S-13 ο̣ἱ̣οἱ καθʼ ἑκ[ά]στην̣ἑκάστην [πανήγυριν]πανήγυριν [ἀγωνοθέτα]ι̣ἀγωνοθέται ∼πιθαρ̣[χ]ήσουσιν∽πειθαρχήσουσιν . S-14 οἱ
13 ἀπὸ τῆς οἰκο[υμένης]οἰκουμένης [περὶ]περὶ [τὸν]τὸν [Διόνυσον]Διόνυσον [τεχνῖται]τεχνῖται [κ]αὶκαὶ ἱερὰ μο[υ]σι[κ]ὴμουσικὴ περιπολιστικ̣ὴ̣περιπολιστικὴ οἰκουμεν[ι]κὴ̣οἰκουμενικὴ [Διοκλητιανὴ]Διοκλητιανὴ [Μαξ]ιμιανὴΜαξιμιανὴ εὐσ[ε]βὴ<ς>εὐσεβὴς εὐτυχὴ<ς>εὐτυχὴς
14 σεβαστὴ με̣[γάλη]μεγάλη [σύνοδος]σύνοδος [τῶν]τῶν [περὶ]περὶ [τὸν]τὸν [Διόνυσον]Διόνυσον [τεχ]νιτῶντεχνιτῶν ἱε̣ρ̣ο̣ν̣ι̣[κ]ῶ̣νἱερονικῶν σ̣τεφαν[ι]τῶνστεφανιτῶν τ̣ο̣ῖςτοῖς ἀπὸ τῆς α[ὐτῆς]αὐτῆς [συνόδου]συνόδου [τεχνί]ταιςτεχνίταις ἱερον̣ί̣κα[ις]ἱερονίκαις [στ]εφανίτα[ι]ςστεφανίταις
15 χαίρειν . S-15 γι[νώσκετε?]γινώσκετε [καταταγέ]ν[τα]καταταγέντα [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [ἱερὰν]ἱερὰν μουσικὴν |gap:2|∼[π]εριπολειστικὴν∽|gap:2|περιπολιστικὴν ο̣ἰ̣κ̣ο̣υ̣μενικὴνοἰκουμενικὴν Δ[ιοκλητιανὴν]Διοκλητιανὴν [Μ]α̣ξιμ[ι]ανὴνΜαξιμιανὴν μ[ε]γάληνμεγάλην σύνοδον
16 Αὐρήλιον Ἁ[τ]ρ[ῆν]Ἁτρῆν [Πετε]η̣σ̣ί̣ουΠετεησίου Νεχ̣[θενίβιος]Νεχθενίβιος [ἀρ]χιερέαἀρχιερέα Ὀξ[υ]ρ̣υ̣[γ]χεί[τ]ηνὈξυρυγχείτην καὶ ἀποδ̣εδωκό̣τ̣[α]ἀποδεδωκότα τ̣ὸτὸ κατὰ τὸν νόμον̣νόμον β[ασιλικ]ὸ̣ν̣βασιλικὸν [ἐν]τ̣άγιονἐντάγιον πᾶν ἐ̣κ̣ἐκ πλήρους ❨(δηνάρια)❩δηνάρια ⊢σν⊣|num:250|σν|num:250|
17 καὶ τὰ εἰς τὰ ἱ[ε]ρὰ̣ἱερὰ σ̣[ε]βαστὰσεβαστὰ τελέσματα . S-16 ἐ[γράψαμ]ε̣νἐγράψαμεν ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν ἵνʼ ∼ἰδῆται∽εἰδῆτε . S-17 ∼ἔρρωσθαι∽ἔρρωσθε . S-18 ἐτελέσθη ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λ̣ογι̣μ[ωτ]άτῃλογιμωτάτῃ καὶ σεμνοτάτῃ Π̣[α]ν̣οπολειτῶνΠανοπολειτῶν
17-18 πό∤λει
18 ἐπὶ τῆς ζ|num:7| Πυθιάδος ἀγῶνος ἀγομέν[ου]ἀγομένου [ἱερο]ῦἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ πυθικοῦ Περσέω[ς]Περσέως [Οὐ]ρ̣α̣νίουΟὐρανίου τῶν μεγά̣λ̣ωνμεγάλων ∼Πανίων∽Πανείων ἐπὶ
19 ἀρχ̣όντωνἀρχόντων τῆς συνόδου , ἄρχοντος πρ[ώτου]πρώτου Μάρκου Αὐρηλίου Ἡρακλείου Κομόδου Ἀντινοέως κα[ὶ]καὶ Πανοπολείτ̣ο̣υΠανοπολείτου ὀλυμπιο̣νίκο̣υὀλυμπιονίκου πυθι̣ο̣[ν]ίκουπυθιονίκου
19-20 κα∤π̣[ιτ]ωλιονίκουκα∤πιτωλιονίκου
20 πλειστονίκου παραδόξ[ου]παραδόξου [,], [ἀντ]άρχοντοςἀντάρχοντος γραμμα̣τ̣έω̣ςγραμματέως Ἀγαθοκλέους τοῦ καὶ Ἀστερίου ∼κι̣θαδῳροῦ∽κιθαρῳδοῦ Ἀ[λε]ξ[α]νδρέωςἈλεξανδρέως καὶ Ἀντινοέως και
20-21 Λυκοπο∤λε̣ί̣τουΛυκοπο∤λείτου
21 πυθιονίκου πλει[σ]τονίκουπλειστονίκου παρ[αδόξου]παραδόξου , ἄ̣ρ̣χοντοςἄρχοντος ∼νομοδίκτο[υ]∽νομοδείκτου Αὐρηλίου Κ̣α̣συλλᾶΚασυλλᾶ Π̣α̣ν̣ο̣πολείτουΠανοπολείτου καὶ Ἀντινο[έ]ωςἈντινοέως σαλπ[ι]γκτοῦσαλπιγκτοῦ ὀλυμπιονίκου
21-22 πυθ̣ι∤ον̣ίκουπυθι∤ονίκου
22 πλειστονίκου παραδόξου . S-19 Αὐρήλ̣[ιος]Αὐρήλιος [Ἡ]ρ̣[ά]κλειοςἩράκλειος καὶ Νικα̣ντίνοοςΝικαντίνοος Ἀντινοεὺς καὶ Π[α]νοπ̣ολείτηςΠανοπολείτης καὶ Ἑρμοπο̣λ̣είτηςἙρμοπολείτης καὶ Λυκοπολείτης καὶ
22-23 Ὀξυ∤ρυ[γ]χίτηςὈξυ∤ρυγχίτης
23 ὀλυμπιονίκης καπιτολιον[ίκης]καπιτολιονίκης π̣υθιονίκηςπυθιονίκης πλειστονίκης πα̣ρ[ά]δοξοςπαράδοξος ἄρχων πρῶτος τῆς ἱερᾶς μ[ο]υσικῆςμουσικῆς Διοκλητιανῆς Μα̣ξιμιανῆςΜαξιμιανῆς
24 μεγάλης συνόδου ὑ̣π̣έγραψαὑπέγραψα καὶ ἐσφρ[άγισα]ἐσφράγισα [κ]αταταγέντ|gap:1|καταταγέντ|gap:1| ἐπʼ ἐμ̣οῦἐμοῦ ἐ̣νἐν τῇ Πα̣ν̣ο̣πολειτῶνΠανοπολειτῶν λαμπροτάτῃ πόλει{πόλει} κα̣ὶκαὶ ∼σεβαστάτῃ∽εὐσεβαστάτῃ πόλει ἐπὶ τῆς ζ|num:7|
24-25 Πυθι∤άδος
25 ἀγῶνος ἀγομένου ἱεροῦ ∼ἐσελαστικ[οῦ]∽εἰσελαστικοῦ [οἰκ]ο̣υ̣μ̣ε̣νικοῦοἰκουμενικοῦ ∼θυμελεικοῦ∽θυμελικοῦ σκηνικοῦ Περσέως Οὐ̣ρανίουΟὐρανίου τῶν μεγάλων Πανείων Αὐρήλιον Ἁτρῆν̣Ἁτρῆν
26 ∼Παταησιν∽Πετεησίου Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχεί[την]Ὀξυρυγχείτην ∼ἀρχιερῖ∽ἀρχιερεῖ . S-20 Μάρκος Αὐρήλιος Ἀγαθοκλῆς καὶ Ἀστέριος ∼κιθαδῳρὸς∽κιθαρῳδὸς Ἀλε̣ξ̣ανδρεὺςἈλεξανδρεὺς καὶ Ἀντινοεὺς καὶ
26-27 Λυ̣κοπο̣∤λ̣ε̣ί̣τηςΛυκοπο∤λείτης
27 καπ̣ι̣τωλιονίκηςκαπιτωλιονίκης πυθιονίκης π̣[λ]ειστονείκηςπλειστονείκης παράδοξος ἀ̣ντάρχωνἀντάρχων γραμματεὺς τῆς ἱερᾶς μουσ̣[ι]κ̣ῆ̣ς̣μουσικῆς Διοκλητιανῆς Μαξ̣ιμιανῆςΜαξιμιανῆς
28 μεγάλη[ς]μεγάλης σ̣υνόδουσυνόδου ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισ̣αἐσφράγισα καταταγέ[ν]τ̣ικαταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ Πανοπολειτῶν λαμπροτάτῃ καὶ εὐσεβεστάτῃ πόλει ἐπὶ τῆς ζ|num:7| Πυθιάδος
29 ἀγῶν̣οςἀγῶνος ἀγομ̣ένουἀγομένου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκου̣μ̣ενικοῦοἰκουμενικοῦ θυ[μ]ελικοῦθυμελικοῦ σκηνικοῦ Περσέως Οὐρανείου τῶν μεγάλων Πα̣νείωνΠανείων Αὐρήλιον Ἁτρ̣ῆ̣ν̣Ἁτρῆν Πε̣τ̣ε̣ησίουΠετεησίου Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχίτην
30 ἀρχιερέα . S-21 Αὐρήλιος ∼Κασυλλα∽Κασυλλᾶς Πανοπολείτης̣Πανοπολείτης καὶ Ἀντινοε̣[ὺς]Ἀντινοεὺς ὀλυμπιονίκη̣ςὀλυμπιονίκης καὶ πυθιονίκης ἄρχων ∼νομοδίκτης∽νομοδείκτης τῆς ἱερᾶς μουσικῆς ∼περιπολε̣ι̣[σ]τικῆς̣∽περιπολιστικῆς Δ̣ι̣[ο]κλητιανῆςΔιοκλητιανῆς Μαξιμιανῆς μεγάλης συνόδου
31 ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντα ἐπʼ ἐμοῦ̣ἐμοῦ ἐν τῇ Πανοπολειτῶν λαμπροτάτῃ πολεις{πολεις} ∼σεβαστάτῃ∽καὶ $εὐσεβαστάτῃ ∼πόλεις∽πόλει <ἐπὶ>ἐπὶ <τῆς>τῆς <ζ|num:7|>ζ|num:7| <Πυθιάδος>Πυθιάδος <ἀγῶνος>ἀγῶνος <ἀγομένου>ἀγομένου <ἱεροῦ>ἱεροῦ <εἰσελαστικοῦ>εἰσελαστικοῦ ∼οἰκοῦ∽οἰκουμενικοῦ θυμελικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ Περσέως Οὐρανίου τῶν μεγ̣άλωνμεγάλων Πανείων
32 Αὐρήλιον Ἁτρῆν Πετεησίου Νεχθενίβιος Ὀξυρυγχε[ί]τηνὈξυρυγχείτην ἀρχιερέα . S-22 Μάρκος Αὐρήλιος Ὡρίων Ἑρμοπολείτης καὶ κόλων Ἀντιοχεὺ[ς]Ἀντιοχεὺς ∼μητροπολείτης∽μητροπολίτης καὶ ἄλλων πολλῶν πόλεων ∼πολείτης∽πολίτης
33 σαλπ̣ι̣γκ[τ]ὴ[ς]σαλπιγκτὴς ὀ̣λυ̣μ̣[π]ιονίκηςὀλυμπιονίκης πολλάκις πυθ̣ι[ο]ν̣[ί]κηςπυθιονίκης καπιτωλιονίκης̣καπιτωλιονίκης [ἀκτ]ιον[ί]κηςἀκτιονίκης ∼πλειστονείκης∽πλειστονίκης παράδοξος διοικήσας τὸν ἀγῶνα ἐτέλεσα τὴν διπλῆν .
34 S-23 ψήφ[ι]σμαψήφισμα τ[ῆς]τῆς [ἱερᾶς]ἱερᾶς [μουσικ]ῆςμουσικῆς Διοκλητιανῆς καὶ Μαξιμιανῆς οἰκουμενικ[ῆς]οἰκουμενικῆς [περιπο]λ̣ι̣στικῆςπεριπολιστικῆς μεγάλης συνόδου τῶν ἀφιγμένων ἐ[ν]ἐν [ταύτῃ]ταύτῃ τῇ λαμπρᾷ καὶ λογιμωτάτῃ καὶ σεμνοτάτῃ
34-35 Πανο̣π̣ο̣λει∤τῶνΠανοπολει∤τῶν
35 πόλει ἐ[πὶ]ἐπὶ [τῆς]τῆς [ζ|num:7|]ζ|num:7| [Π]υθιάδοςΠυθιάδος ἀγῶνος ἀγομέ[ν]ουἀγομένου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ ο[ἰκουμενικ]ο̣ῦοἰκουμενικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ πυθικοῦ Περσέως Οὐραν[ίου]Οὐρανίου [τῶν]τῶν μ̣εγάλωνμεγάλων ∼Πανίων∽Πανείων , ἔδοξεν παραβληθῆναι [δι?]πλῇδιπλῇ
36 ∼θιο͂ν∽θειῶν π̣[ροσταγμάτων?]προσταγμάτων ∼[ση]μαθέντι∽σημανθέντα τῇ ἱερᾷ τοῦ̣τοῦ καθηγεμόνος ἡμ[ῶν]ἡμῶν [Διονύσου]Διονύσου σ̣φραγίδισφραγίδι ἀναδοθῆναι τῇ κ[ρ]ατίστῃκρατίστῃ βουλῇ καὶ τῷ [λογίμ]ῳλογίμῳ δήμῳ τῆς Ὀξυρυ̣γχιτῶνὈξυρυγχιτῶν λαμπρᾶς καὶ
36-37 λαμπρο∤τάτης
37 πό[λεως]πόλεως [.]. S-24 [εἰσηγησα]μένουεἰσηγησαμένου Αὐρήλί[ο]υΑὐρήλίου Κασυλλᾶ Πανοπολείτου καὶ̣καὶ [Ἀντινοέως]Ἀντινοέως [ὀ]λ̣υμπιονίκουὀλυμπιονίκου πυθιονίκου πλειστονίκου παραδ[όξου]παραδόξου [,], [ἐπ]ι̣ψηφισαμένουἐπιψηφισαμένου Μάρκου Αὐρηλίου Ἀγρικολάου
37-38 Π̣ανο∤πολείτου̣Πανο∤πολείτου
38 [σαλπιγκτοῦ]σαλπιγκτοῦ [ὀ]λ̣υμπιονίκουὀλυμπιονίκου πυθιονίκου πλειστονίκου π[αραδόξου]παραδόξου [.]. S-25 [ἐ]στεφανῶσθαιἐστεφανῶσθαι καὶ προσεληλυθέναι πορφυροφ̣ο̣|gap:4|πορφυροφο|gap:4| [τ]ῷτῷ χρυσῷ στεφάνῳ ∼του∽τοὺς καθοσιωμένους τῇ θ[είᾳ]θείᾳ [τύχῃ]τύχῃ
39 τῶν κυ̣[ρίων]κυρίων [ἡμῶν]ἡμῶν [ἀηττ]ήτωνἀηττήτων Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ [ιβ|num:12|?]ιβ|num:12| [κεκοσμ?]ημένουςκεκοσμημένους τε διὰ τιμῆς [ἐ]λθεῖνἐλθεῖν ει|gap:1|τη|gap:10|ω̣ν̣ει|gap:1|τη|gap:10|ων , ∼ἀνταμίβεσθαι∽ἀνταμείβεσθαι δὲ ταῖς ἴσαις καὶ [ὁ]μοίαι̣ς̣ὁμοίαις [τιμα]ῖ̣[ς]τιμαῖς
40 τους̣|gap:20|τους|gap:20| φανερὸν ∼ὑμεῖν∽ὑμῖν ποιούμενοι τῆς ἱερᾶς μο̣[υσικῆς]μουσικῆς [συνόδο]υ̣συνόδου ἀνακηρύχθαι καὶ ἐστεφανωμεν̣[ον?]ἐστεφανωμενον |gap:13||gap:1| ∼ἰκόνι∽εἰκόνι περιχρύσῳ ἐπὶ τῷ καὶ α|gap:?|υτος̣α|gap:?|υτος
41 ενωελ̣|gap:15|ω̣ς̣ενωελ|gap:15|ως ἐκ τοῦ τῆς ἱερ[ᾶ]ςἱερᾶς συνόδου ἐκ τοῦ εὐτυχ[ῶς]εὐτυχῶς [τελεσθ]έντοςτελεσθέντος μεγάλου ἀγῶνος τῶν Πανοπολειτ[ῶν]Πανοπολειτῶν τ̣ῆ̣[ς]τῆς λ̣αμπ[ρᾶ]ς̣λαμπρᾶς καὶ λογιμωτάτης καὶ σεμνοτάτ[ης]σεμνοτάτης
41-42 [π]ό̣λ̣ε̣∤ωςπόλε∤ως
42 Αὐρήλι[ον]Αὐρήλιον [Ἁτρῆν]Ἁτρῆν Παταησίου Νεχθενίβ[ι]ς̣Νεχθενίβις ἀρχιερέα ἀπὸ τῆς λα̣μ̣π̣[ρᾶς]λαμπρᾶς καὶ λαμπ̣ροτάτηςλαμπροτάτης Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως εὐσ[ε]βοῦ[ν]ταεὐσεβοῦντα τὸν ∼θῖον̣∽θεῖον ὅρκον τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλ̣ητ̣ι̣ανοῦΔιοκλητιανοῦ
43 καὶ Μαξιμ[ιανοῦ]Μαξιμιανοῦ ἀηττήτων Σεβαστῶν δ[ί]κα[ι]ονδίκαιον ἡγησάμεθα̣ἡγησάμεθα ∼ὴ∽μὴ ἔλαττον τῶν ἄλλων ἀπενέγκασθαι παρὰ τῆς ἱερᾶς μουσικῆς συνόδου ἱερᾶς{ἱερᾶς} . S-26 διὸ κατεστήσαμεν αὐτὸν ἀρχιερέα οὗ
43-44 κα∤τεστήσαμ[εν]κα∤τεστήσαμεν
44 [ἀγ]ῶνοςἀγῶνος τῆς ζ|num:7| Πυθ̣ι̣άδοςΠυθιάδος π̣ε̣ν̣τ̣αετηρίδ̣οςπενταετηρίδος ἀγῶνος ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ ∼πυθιου∽πυθίκου Περσέως Οὐρανίου τῶν μεγάλων Πανίων . S-27 καὶ
45 παρεπέμ[ψ]αμε̣νπαρεπέμψαμεν ὑμῖν τόδε τὸ ψήφισμα ἱνʼ ∼ἰδηται∽εἰδητε καὶ ∼ἡμεῖς∽ὑμεῖς τοῦ ἀνδρὸς εἰς ἡμᾶς προα̣ί̣ρε̣σιν̣καὶπροαίρεσινκαὶ τὴν τῆς ἱερᾶς μουσικῆς συνόδου εἰς τὸν ἄνδρα τιμὴν περὶ τοῦ ἀτελῆ καὶ
45-46 ∼ἀλιτούργη∤τον∽ἀλειτούργη∤τον
46 εἶναι κατὰ τὰ περὶ τούτων ∼θιων∽θείως διηγορευμένα . S-28 Μάρκος Αὐρήλιος Κασυλλᾶς Πανοπολείτης καὶ Ἀντινοεύς σαλπιγκτής ὀλυμπιονίκης πυθιονίκης πλειστον̣ίκηςπλειστονίκης
46-47 παρά∤δοξος
47 εἰσηγησάμην . S-29 Μάρκος Α̣ὐ̣ρήλιοςΑὐρήλιος Ἀγρικόλαος Πανοπολε̣ίτ̣η̣ςΠανοπολείτης σαλπιγκτής ὀλυμπιονίκης πυθιονίκης πλειστονίκης παράδοξος ἐψήφισα . S-30 Μάρκος Αὐρήλιος Ὡρίων
48 Ἑρμοπολείτης καὶ κόλων ∼Ἀντινοεὺς∽Ἀντιοχεὺς ∼μητροπολείτης∽μητροπολίτης καὶ ἄλλων πολλῶν πόλεων ∼πολείτης∽πολίτης σαλπιγκτή̣ς̣ὀλυμπιονίκηςσαλπιγκτήςὀλυμπιονίκης πολλάκις πυθιονίκης καπιτωλιονίκης
48-49 ∼πλειστο∤νείκης∽πλειστο∤νίκης
49 παράδοξος ἐξέδωκα τὸ ψήφισμα .
50 S-31 ❨(ἔτους)❩ἔτους δ|num:4| καὶ ❨(ἔτους)❩ἔτους γ|num:3| τῶν κυρίων ἡμῶν Διοκλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶν . S-32 Μεσορὴ β|num:2| .