Sematia

pap.agon.1.xml

TM: 16348HGV: 16348Date: 273 – 274Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Τιβέριος]Τιβέριος [Κλαύδιος]Κλαύδιος [Καῖσαρ]Καῖσαρ [Σεβαστὸς]Σεβαστὸς [Γερμανικός]Γερμανικός [,], [ἀρχιερεὺς]ἀρχιερεὺς [μέγιστος]μέγιστος [,], [δημαρχικῆς]δημαρχικῆς [ἐξουσ]ίαςἐξουσίας τὸ β|num:2| , ὕπατος τὸ γ|num:3| , αὐ[τοκρ]άτωραὐτοκράτωρ τὸ δ|num:4| , πατὴρ πατρίδο̣ςπατρίδος , <τοῖς>τοῖς ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον ∼ἱερονείκαις∽ἱερονίκαις , ∼στεφανείταις∽στεφανίταις καὶ τοῖς τούτων συναγωνισταῖς χαίρειν · S-2 τὰς μὲν
2 [εἰκόνας]εἰκόνας [ὃν]ὃν [τρόπον]τρόπον [εὐσεβούμεθα]εὐσεβούμεθα [μετὰ]μετὰ [τῆς]τῆς [πρεπούσης]πρεπούσης [τιμῆς]τιμῆς [ἀνιστάνειν]ἀνιστάνειν [ἐπιτρ]έ̣π̣ω̣ἐπιτρέπω , τὰ δὲ [ὑ]πὸὑπὸ το[ῦ]τοῦ θ̣[ε]οῦθεοῦ Σεβαστοῦ δ[εδ]ομέναδεδομένα ὑμῖν νόμιμα καὶ φιλάνθ[ρ]ωπαφιλάνθρωπα συντηρῶ . S-3 οἱ π[ρ]εσ[β]εῖςπρεσβεῖς ἦσαν Κλαύδιος Φο[ῖβ]οςΦοῖβος , Κλαύδιος Ἐπάγαθος , Κ[λα]ύδιοςΚλαύδιος Διονύσιος , Κλαύδιος Θ̣άμυριςΘάμυρις ,
3 [Κλαύδιος]Κλαύδιος [Κάστωρ]Κάστωρ [,], [Ἀντώνιος]Ἀντώνιος [Νατάλειος]Νατάλειος [υἱός]υἱός [,], [Λόγιος?]Λόγιος |gap:?| . S-4 [ἔρρωσθε]ἔρρωσθε [.]. S-5 [ἐγένετο]ἐγένετο ἐν Ῥώμῃ Τ[ιβ]ερίῳΤιβερίῳ Κλαυδίῳ Καίσαρι Σεβαστ[ῷ]Σεβαστῷ καὶ Οὐιτελλίῳ τὸ β|num:2| [ὑπ]άτοιςὑπάτοις . S-6 Κεφ[ά]λαιονΚεφάλαιον ἐκ διατάγματος θεοῦ Ἁδριανοῦ περὶ τῶν δ̣ο[θ]εισῶνδοθεισῶν δωρεῶν τῇ συνόδῳ · S-7 ὧν δέ ε[ἰσι]νεἰσιν ἀσυλία ,
3-4 προε∤[δρία]προε∤δρία
4 [,], [ἀστρατία]ἀστρατία [,], ∼[λιτουργιῶν]∽λειτουργιῶν [δημοσίων]δημοσίων [ἀτέλεια]ἀτέλεια [,], [ἀτελῆ]ἀτελῆ [ἔχειν]ἔχειν [ὅσα]ὅσα [ἂν]ἂν [ἐπάγω]ντ̣α̣ι̣ἐπάγωνται χρε̣ί̣α̣ς̣χρείας ἰδ̣ίαςἰδίας τῶν ἀ̣γ̣ώ̣νωνἀγώνων ἕ̣ν̣[εκα]ἕνεκα , μ̣ὴ̣μὴ κρίνειν , μὴ καθισ[τ]άνεινκαθιστάνειν ἐγγυητ[ά]ςἐγγυητάς , ἀνεισφορίας αὐτῶν , ουν{ουν} συνθυσίας , μὴ δέχεσθαι πρὸς ἀνάγκην ξένους , μὴ εἴργεσθαι μηδὲ ἄλλῃ τινὶ
4-5 φρου∤[ρ]φρου∤ρ
5 |gap:38| [ἐπιστολὴ]ἐπιστολὴ [θεοῦ]θεοῦ Σεο[υ]ήρουΣεουήρου · S-8 ἦ[ν]ἦν [ε]ἰκὸςεἰκὸς ὑμᾶς τοὺ[ς]τοὺς τὴν ἱερὰ[ν]ἱερὰν σύ[ν]οδ[ο]νσύνοδον νέμοντας ἐ[ν]ἐν τῇ πατρίδι μου ἡσθῆναι ἐπὶ τῷ εἰς ἐμὲ περιεληλυθέναι τὴν τῶν ὅλων κηδεμονίαν καὶ βασ[ι]λείανβασιλείαν <καὶ>καὶ διὰ ψηφίσματο[ς]ψηφίσματος ∼φανερα∽φανερὰν
6 [ποιῆσαι?]ποιῆσαι [τὴν?]τὴν [γνώμην?]γνώμην [ἣν?]ἣν [ἔχετε?]ἔχετε [πρὸς?]πρὸς [ἡμᾶς?]ἡμᾶς [·?]· S-9 [εὐχαριστεῖν?]εὐχαριστεῖν [δὲ?]δὲ [ἐπὶ?]ἐπὶ [τού?]τοιςτούτοις βουλόμενος , ὁπόσα εἴ[χ]ετεεἴχετε ἐξ ἀρχῆς [ὑ]πὸὑπὸ τῶν πρὸ ἐμ[ο]ῦἐμοῦ αὐτοκρ[ατό]ρωναὐτοκρατόρων δεδομένα ὑμῖν δίκαια καὶ φιλάνθρωπα , ταῦτα καὶ αὐτὸς φυλάττω , προσαύξειν ἐθέλων καὶ διὰ τιμῆς ἄγειν
7 [ἄνδρας]ἄνδρας [μουσικοὺς]μουσικοὺς [καὶ]καὶ [ταῖς]ταῖς [πρὸς]πρὸς [τὸν]τὸν [Διόνυσον]Διόνυσον [θρησκείαις]θρησκείαις [ἀνακειμένο]υ̣ς̣ἀνακειμένους . S-10 εὐ[τυχεῖτ]εεὐτυχεῖτε . S-11 θεῶν Σεουήρου κ[αὶ]καὶ Ἀντωνείνου · S-12 τοῖς ψηφί[σ]μασινψηφίσμασιν ὑμῶν κ[αὶ]καὶ πάνυ πεφροντισμένω[ς]πεφροντισμένως ἐνετύχομεν ὡς μήτε ὑστερεῖν τι υ῾μῖν τῶν ὑπαρχόντων δικαίων
7-8 μή∤[τε]μή∤τε
8 |gap:10| [μήτε]μήτε [τι]τι [τῶν]τῶν [ἐκ]ἐκ [παλαιοῦ]παλαιοῦ [νενομισμένων]νενομισμένων [μήτε]μήτε [τι]τι [τῶν]τῶν [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸ]τὸ ∼[βέ]λλειον∽βέλτιον παρ[εσχημένων]παρεσχημένων . S-13 εὐ[τ]υχεῖτεεὐτυχεῖτε . S-14 Θεοῦ [Ἀλε]ξάνδρουἈλεξάνδρου . S-15 ὅσα θεῷ Ἀντωνείνῳ πατρὶ ἐμῷ καὶ θεῷ ∼Ουήρῳ∽Σεουήρῳ πάππῳ μου καὶ τοῖς ἄνωθεν προγόνοις ἐκρίθη περὶ
8-9 ὑ∤[μῶν?]ὑ∤μῶν
9 [καὶ?]καὶ [τῶν?]τῶν [δεδομένων?]δεδομένων [ὑμῖν?]ὑμῖν [δικαίων?]δικαίων [,?], [πολλάκις?]πολλάκις [ἀπεφηνάμην?]ἀπεφηνάμην ὅ̣τ̣ι̣ὅτι [κύρι]ακύρια εἶναι . S-16 οἱ καθʼ ἑ[κάστην]ἑκάστην [πα]νήγυρινπανήγυριν ἀγωνοθέται πειθαρχήσουσιν .
10 S-17 [Ὀξυρυγχειτῶν]Ὀξυρυγχειτῶν [τῆς]τῆς [λαμπρᾶς]λαμπρᾶς [καὶ]καὶ [λαμπροτάτης]λαμπροτάτης [πόλεως]πόλεως [ἄρχουσι]ἄρχουσι [βουλῇ]βουλῇ [διὰ]διὰ [Αὐ]ρηλίουΑὐρηλίου Εὐπόρου τοῦ καὶ Ἀγαθου Δαίμο[νος]Δαίμονος [,], [γενομ]έ[ν]ουγενομένου κοσμητοῦ , ἐξηγητοῦ , εὐθηνιάρχου , ὑπομνηματογράφου τῆς λαμπροτάτης πόλεως τῶν Ἀλεξανδρέων , ἐξηγητεύσαντος , πρυτανεύσαντος ,
11 [βουλευτοῦ]βουλευτοῦ [,], [ἐνάρχου]ἐνάρχου [πρυτάνεως]πρυτάνεως [τῆς]τῆς [λαμπρᾶς]λαμπρᾶς [καὶ]καὶ [λαμπροτάτης]λαμπροτάτης [Ὀξυρυγχ]ειτῶνὈξυρυγχειτῶν πόλεως , Αὐρήλιος Ἀπολλοδίδυμος Πλουτίωνος ἀπὸ τῆς λαμπρᾶς καὶ λαμπροτάτης Ὀξυρυγχειτῶν πόλεως , γραμματεὺς τῆς ἱερᾶς συνόδου τοῖς ἀξιολογωτάτοις χαίρειν · S-18 τοῦ γενομένου
11-12 ψηφίσμα∤[τος]ψηφίσμα∤τος
12 [περὶ]περὶ [τοῦ]τοῦ [κατατετάχθαι]κατατετάχθαι [ἐμὲ]ἐμὲ [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [σύνοδον]σύνοδον [καὶ]καὶ [τῶν]τῶν [προτ]εταγμένωνπροτεταγμένων τῶν περὶ ἀσυλίας θείων αὐτοκ[ρα]τορικῶναὐτοκρατορικῶν διατάξεων τὰ ἴσα ἐντάξας καὶ ἐπιφέρων ἀξιῶ ἀκόλουθα ὑμᾶ̣ς̣ὑμᾶς τούτοις πρᾶξαι .
13 S-19 [ἔτους]ἔτους [ε|num:5|]ε|num:5| [Αὐτοκράτορος]Αὐτοκράτορος [Καίσαρος]Καίσαρος [Λουκίου]Λουκίου [Δομιτίου]Δομιτίου [Αὐρηλιανοῦ]Αὐρηλιανοῦ [Γωθικοῦ]Γωθικοῦ [με]γίστουμεγίστου , Καρπικοῦ μεγ[ί]σ[τ]ουμεγίστου , Εὐσεβοῦς Εὐτυχοῦς Σεβ[α]στοῦΣεβαστοῦ , Τῦβι .
14 S-20 [ἡ] [ἱερὰ]ἱερὰ [μουσικὴ]μουσικὴ [περιπολιστικὴ]περιπολιστικὴ [Αὐρηλιανὴ]Αὐρηλιανὴ [οἰκουμενικὴ]οἰκουμενικὴ [μεγάλη]μεγάλη [σύνοδος]σύνοδος [τοῖς]τοῖς ἀ[πὸ]ἀπὸ τῆς [αὐ]τῆςαὐτῆς συνόδου χαίρει[ν]χαίρειν [.]. S-21 [ἡ] [ἱε]ρὰἱερὰ μουσικὴ περιπολιστικ[ὴ]περιπολιστικὴ Αὐρηλιανὴ μεγάλη σύνοδ[ο]ςσύνοδος τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ∼τεχνείταις∽τεχνίταις , ∼ἱερονείκαις∽ἱερονίκαις , ∼στεφανείταις∽στεφανίταις χαίρειν ·
14-15 S-22 γεινώσκε∤[τε]γεινώσκε∤τε
15 [καταταγέντα]καταταγέντα [εἰς]εἰς [τὴν]τὴν [ἱερὰν]ἱερὰν [μουσικὴν]μουσικὴν [περιπολιστικὴν]περιπολιστικὴν [οἰκουμενικ]ὴνοἰκουμενικὴν σύνοδον Μᾶρκον Αὐρήλιον Ἀπολλο[δ]ί[δυμ]ονἈπολλοδίδυμον Πλουτίωνος , γραμματέα , καὶ ἀποδεδωκότα <τὸ>τὸ κατὰ τὸν νόμον τὸν βασιλικὸν ἐντάγιον πᾶν ἐκ πλήρους ❨(δηνάρια)❩δηνάρια σν|num:250| καὶ τὰ εἰς τὰς τιμὰς τοῦ ❨Σεβαστ(οῦ)❩Σεβαστοῦ
16 [ἱερὰ]ἱερὰ [τελέσματα]τελέσματα [.]. S-23 [ἐγράψαμεν]ἐγράψαμεν [οὖν]οὖν [ὑμῖν]ὑμῖν [,], [ἵνʼ]ἵνʼ [εἰδῆτε]εἰδῆτε [.]. S-24 [ἔρρωσθε]ἔρρωσθε [.]. S-25 [ἐγένετο]ἐγένετο [ἐν]ἐν [τῇ]τῇ [λαμπ]ρᾷλαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὀ[ξυρυγχειτῶ]νὈξυρυγχειτῶν [πό]λειπόλει , ἀγῶνος ἀγομένου πρώτου ἱεροῦ εἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ πενταετηρικοῦ σκηνικοῦ γυμνικοῦ ἱππικοῦ ἰσοκαπιτωλίου τῶν
17 [μεγάλων]μεγάλων [Καπιτωλίων]Καπιτωλίων |gap:27| [ἐπὶ]ἐπὶ [ἀρχόντων]ἀρχόντων τῆς ἱερᾶς [μ]ουσ[ι]κῆ[ς]μουσικῆς σ[υνό]δουσυνόδου , [πρωτ?]άρχοντοςπρωτάρχοντος Σαραπ[ά]μμωνοςΣαραπάμμωνος , κ[ή]ρυκοςκήρυκος , Ἀλεξανδρ[έ]ωςἈλεξανδρέως , ∼ἱερονείκου∽ἱερονίκου , ∼Καπιτωλιωνείκου∽Καπιτωλιωνίκου , παραδόξου , γραμματεύοντος Παύλου , σαλπικτοῦ ,
18 [Ἀντινοέως]Ἀντινοέως |gap:30| [ἄρχοντος]ἄρχοντος [νομοδείκτου]νομοδείκτου [Μ]άρκουΜάρκου Αὐρηλίου Σιλβαν[οῦ]Σιλβανοῦ , Ἑρμο[πολίτο]υἙρμοπολίτου , Ῥωμαίου καὶ Ἀθηναίου , ∼ἱερονείκου∽ἱερονίκου , ∼πλειστονείκου∽πλειστονίκου , παραδόξου . S-26 Μᾶρκος Αὐρήλιος Σαραπάμμων , Ἀλεξανδρεὺς καὶ ∼Ἑρμοπολείτης∽Ἑρμοπολίτης
19 [κῆρυξ?]κῆρυξ [,?], [ἱερονίκης?]ἱερονίκης [,?], [Καπιτωλιονίκης?]Καπιτωλιονίκης [,?], [παράδοξος?]παράδοξος [,?], |gap:10| [πρωτάρ]χωνπρωτάρχων τῆς ἱερᾶς μουσικῆ[ς]μουσικῆς ∼περιπολεισ[τ]ικῆς∽περιπολιστικῆς Αὐρηλιανῆς οἰκουμενικῆς μεγάλης συνόδου ἔγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ
19-20 Ὀξυρυγχει∤[τῶν]Ὀξυρυγχει∤τῶν
20 [πόλει]πόλει [,], [ἀγῶνος]ἀγῶνος [ἀγομένου]ἀγομένου [πρώτου]πρώτου [ἱεροῦ]ἱεροῦ [εἰσελαστικοῦ]εἰσελαστικοῦ [οἰκουμενικοῦ]οἰκουμενικοῦ [πεντα]ετηρικοῦπενταετηρικοῦ σκηνικοῦ ἱππ[ι]κοῦἱππικοῦ γ[υμν]ικ[ο]ῦγυμνικοῦ ἰσ[ο]καπιτωλίουἰσοκαπιτωλίου τῶν με[γ]άλωνμεγάλων Καπιτωλίων , Μάρκου Αὐρηλίου Ἀπολλοδιδύμου Πλουτίωνος ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως , ❨ὑπέγρ(αψα)❩ὑπέγραψα . S-27 Μᾶρκος Αὐρήλιος [Π]αῦλοςΠαῦλος Ἀντινοεὺς
21 |gap:60| [ἄ]ρ̣χ̣ωνἄρχων γραμματεὺς τῆς [ἱε]ρᾶςἱερᾶς ∼περ[ι]πολειστικῆς∽περιπολιστικῆς Αὐ[ρη]λιανῆςΑὐρηλιανῆς οἰκ[ο]υμενικῆςοἰκουμενικῆς μεγάλης συνόδου ὑπέγρα[ψ]αὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ
22 [Ὀξυρυγχειτῶν]Ὀξυρυγχειτῶν [πόλει]πόλει [,], [ἀγῶνος]ἀγῶνος [ἀγομένου]ἀγομένου [πρώτου]πρώτου [ἱεροῦ]ἱεροῦ [εἰσελαστικοῦ]εἰσελαστικοῦ [οἰκουμενικοῦ]οἰκουμενικοῦ [πεν]ταετηρικοῦπενταετηρικοῦ σκηνικοῦ ἱππικοῦ γ[υ]μνικοῦγυμνικοῦ ἰσοκαπιτωλίου τῶν μεγάλων Καπιτολίων , Μάρκῳ Αὐρηλίῳ Ἀπο̣λλοδιδύμῳἈπολλοδιδύμῳ ❨γρα(μματεῖ)❩γραμματεῖ . S-28 Μᾶρκος Αὐρήλιος Σ[ιλ]βανὸςΣιλβανὸς ∼Ἑρμοπολείτης∽Ἑρμοπολίτης
23 [Ῥωμαῖος?]Ῥωμαῖος [καὶ?]καὶ [Ἀθηναῖος?]Ἀθηναῖος |gap:28| [Περ]γαμηνὸςΠεργαμηνὸς καὶ Ῥόδιος , σαλπικτής , ∼καπιτωλ[ι]ονείκης∽καπιτωλιωνίκης ἐπὶ Ῥωμῆς , ∼τρισπυθιονείκης∽τρισπυθιονίκης , ∼δεκαολυμπιονείκης∽δεκαολυμπιονίκης , ∼δωδεκαακτιονείκης∽δωδεκαακτιωνίκης , ∼τρισκαιδεκαασκληπιονείκης∽τρισκαιδεκαασκληπιονίκης , ∼νεμιονείκης∽νεμειονίκης ,
24 |gap:42| [παρά]δοξοςπαράδοξος , ἄρχων ∼ν̣[ο]μοδί[κ]της∽νομοδείκτης τῆς ἱερᾶς μουσικ[ῆ]ςμουσικῆς περιπολιστικῆς Αὐρηλ[ι]ανῆςΑὐρηλιανῆς ∼οἰκουμενιονικῆς∽οἰκουμενικῆς μεγάλης συνόδου ὑπέγραψα καὶ ἐσφράγισα καταταγέντι ἐπʼ ἐμοῦ ἐν τῇ λαμπρᾷ
25 [καὶ]καὶ [λαμπροτάτῃ]λαμπροτάτῃ [Ὀξυρυγχειτῶν]Ὀξυρυγχειτῶν [πόλει]πόλει [,], [ἀγῶνος]ἀγῶνος [ἀγομένου]ἀγομένου [π]ρ[ώτου]πρώτου ἱεροῦ εἰσελαστ[ικο]ῦεἰσελαστικοῦ οἰκουμενικοῦ πενταετηρικοῦ σκηνικοῦ ἱπ[π]ικοῦἱππικοῦ γ[υ]μνικοῦγυμνικοῦ ἰσοκαπιτωλίου τῶν μεγάλων Καπ[ιτ]ωλίωνΚαπιτωλίων · S-29 Μάρκου Αὐρηλίου ❨Ἀπολλοδιδύμ(ου)❩Ἀπολλοδιδύμου Πλουτίωνος ❨γρα(μματέως)❩γραμματέως . S-30 Μᾶρκος Αὐρήλιος
25-26 Πτο∤|gap:21|
26 [ἀρχιγραμματεύς?]ἀρχιγραμματεύς , [γραμματεύσας]γραμματεύσας [τῆς]τῆς [ἱερᾶς]ἱερᾶς [μ]ουσικῆςμουσικῆς οἰ[κου]μενικῆςοἰκουμενικῆς Αὐρηλιανῆς ∼περιπολειστικῆς∽περιπολιστικῆς μεγάλης συνόδου ἐτέλεσα τὴν διπλῆν .