Sematia

p.zauzich.39.xml

TM: 48588HGV: 48588Date: – Place:

1 m4 S-1 [Πρᾶσις]Πρᾶσις [καὶ]καὶ [ἀποστασίου]ἀποστασίου [❨Ἑρίε(ως)❩]Ἑρίεως [❨νε(ωτέρου)❩]νεωτέρου [Σαταβοῦτος]Σαταβοῦτος [καὶ]καὶ [Θεναπύγχεως]Θεναπύγχεως [τῆς]τῆς [γυναικὸς]γυναικὸς ❨α̣ὐτο(ῦ)❩αὐτοῦ ❨πρ(ὸς)❩πρὸς ❨Ψεναμ(οῦνιν)❩Ψεναμοῦνιν υ[ἱ]ὸ[ν]υἱὸν ❨Παοῦτ̣(ος)❩Παοῦτος
25 |gap:3_lines|
47 [|g:mid-punctus|]|g:mid-punctus| [Ἑριεῦς]Ἑριεῦς [νεώτερος]νεώτερος ∼[Σατα]β̣οὺς∽Σαταβοῦτος μητρὸς ∼Θαησις∽Θαήσιος καὶ γυνή μο̣υ̣μου Θ̣ε̣ναπῦγχι̣ςΘεναπῦγχις τῆς
47-48 Πανε∤[φρέμμεως]Πανε∤φρέμμεως
48 [μητρὸς]μητρὸς ∼[Τανε]φρέμμις∽Τανεφρέμμιος ὁμολογοῦμεν πεπρακένα̣ι̣πεπρακέναι Ψ̣εναμοῦνιΨεναμοῦνι Παοῦτος
49 [μητρὸς]μητρὸς [Ταπετεσούχο]υΤαπετεσούχου τὴν ὑπάρχουσαν ∼το∽τῷ ∼[ε]ρ̣ιευ∽Ἑριεύτι ∼ς∽οἰκίαν ∼οικι∽δίστεγον ∼α̣ς∽καὶ ∼διστη∽αὐλὴν ∼κ̣ο̣υ∽$ ∼και∽$ ∼αυλης∽$
50 [ἐκ]ἐκ [τοῦ]τοῦ [πρὸς]πρὸς [βορρᾶ]βορρᾶ [μέρο]υ̣ςμέρους καὶ ∼τον∽τὰ ∼συνκυροντο∽συγκύροντα ∼ν∽πάντα ∼παντον∽$ [ἐ]ν̣ἐν τ̣ῇτῇ Σ̣οκν̣[ο]παίουΣοκνοπαίου ∼Νηίου∽Νήσῳ
51 [τῆς]τῆς [Ἡρακλείδου]Ἡρακλείδου ∼[μερ]ίτος∽μερίδος ὧν ∼γίτονος∽γείτονες · S-2 Νότου ∼Ἑρι̣ευστο∽Ἑριεῦτος ∼σ̣[α]τ̣α̣β̣ου̣∽Σαταβούτος ∼ς∽τόποι ∼τοπ∽ὧν ∼οι∽$ ∼η∽$
51-52 ἐπικρά∤[τει]ἐπικρά∤τει
52 [τὰ]τὰ [τέκνα]τέκνα [,], [Βορρᾶ]Βορρᾶ ∼[εἴ]σοτος∽εἴσοδος ∼κα∽καὶ ∼ὶ∽ἔξοδος ∼ἔκξο[τ]∽κοινή ∼ος̣∽$ ∼γ̣οινή∽$ , Λιβὸς ∼Θασης̣∽Θασῆτος ∼κα∽καὶ ∼ι∽Ἑριεῦτος ∼ε̣<ρ>ιε∽οἰκία ∼υς∽$ ∼οικιας∽$ ἧς
52-53 ἐπι∤[κράτει]ἐπι∤κράτει
53 [τὰ]τὰ [τέκνα]τέκνα [,], [Ἀπ]η̣λιώτουἈπηλιώτου ∼Στ̣[ο]τοητις∽Στοτοήτιος ∼τ̣ο̣∽τοῦ ∼υ̣∽Σαταβοῦτος ∼σ̣α̣τ̣αβο∽οἰκία ∼υς∽καὶ ∼ο̣ι̣κ̣∽αὐλή ∼ι̣[ας]∽$ ∼κ̣αι̣∽$ ∼αυλης∽$ καὶ
53-54 ἀπέχο∤[μεν]ἀπέχο∤μεν
54 [τὴν]τὴν [συγκεχωρη]μ̣ένηνσυγκεχωρημένην τιμὴν πάσιαν̣πάσ{ι}αν ἐκ πλήρ̣ο̣υ̣σιπλήρουσ{ι} καὶ ∼βεβε̣ό̣σο<μεν>∽βεβαιώσομεν ∼πάσι∽πάσῃ
54-55 βε∤[βαιώσει]βε∤βαιώσει
55 [ἐπὶ]ἐπὶ [τὸν]τὸν [ἅ]π̣ανταἅπαντα χρόνον καθὼς ∼πρόκιται∽πρόκειται . S-3 ἔγραψεν ὑπὲρ ∼αὐτο͂ν∽αὐτῶν
55-56 Ζώι∤[λος]Ζώι∤λος
56 [Λεονίδου]Λεονίδου [δι]ὰ̣διὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτοὺ̣σ̣ιαὐτοὺσ{ι} ❨γράμ(ματα)❩γράμματα , ἀλλὰ Ἑριεῦς ∼πλατ̣υ̣τ̣ερου∽βραδύτερον
57 [γράφει]γράφει m2 [Ἑριευς]Ἑριευς ∼[Σα]ταβους∽Σαταβοῦτος ∼επι̣δετακ∽ἐπιτέταχα ∼α∽γράφειν ∼γραφι∽$ . m3 S-4 Ψεναμοῦνις
58 [Παοῦτος]Παοῦτος [μητρὸς]μητρὸς Ταπετεσούχου ἠ̣γ̣ό̣ρ̣ακαἠγόρακα καθὼς ∼πρόκιται∽πρόκειται . S-5 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτοῦ
59 [Ἥρων]Ἥρων [Ἑρμίου]Ἑρμίου [δ]ιὰδιὰ τὸ μὴ εἰδένα[ι]εἰδέναι αὐτὸν γράμματα . m4 S-6 πρᾶσις καὶ ἀπ̣[ο]στασίουἀποστασίου
60 [οἰκίας]οἰκίας [διστέγου]διστέγου [καὶ]καὶ τῶν ∼συνκυρώντων∽συγκυρόντων πάντων ἐν τῆι Σοκν̣ο̣π̣α̣ίουΣοκνοπαίου
61 [Νησῷ]Νησῷ [τῆς]τῆς [Ἡρακλείδ]ουἩρακλείδου μερίδος το̣ῦτοῦ Ἀρσινοίτου ν̣ομοῦνομοῦ ὧν ∼γίτωνος∽γείτονες · S-7 Νό<το>υΝότου Ἑρίεως
62 [Σαταβοῦτος]Σαταβοῦτος [τόποι]τόποι ∼ἡς∽ὥν ∼επικρατῖ∽ἐπικρατεῖ τὰ τέκνα , Βο̣ρρᾶΒορρᾶ ∼ἴσοδ̣ο̣ς̣∽εἴσοδος καὶ ἔξοδος κοινήικοινή{ι} , Λιβὸς
63 [Θασῆτος]Θασῆτος [καὶ]καὶ [Ἑριέως]Ἑριέως ο̣ἰκίαοἰκία ἧς ∼ἐπικρατῖ∽ἐπικρατεῖ τὰ τ̣έ̣κ̣νατέκνα , Ἀπ̣η̣λ̣ιώ̣τ̣ουἈπηλιώτου Στοτ̣ο̣ήτιοςΣτοτοήτιος
64 [Σαταβοῦτος]Σαταβοῦτος [οἰκία]οἰκία καὶ ἀπέχ[ο]υσινἀπέχουσιν τὴν ∼συνκεχωρ̣ή̣μ̣ενην∽συγκεχωρήμενην τιμὴν̣τιμὴν κ̣α̣ὶκαὶ ∼βεβεῶσι∽βεβαιῶσι
65 [πάσῃ]πάσῃ [βεβαιώσει]βεβαιώσει , ἣ̣ν̣ἣν ∼ποιειτ̣αι∽ποιοῦνται Ἑ̣ρ̣ι̣ε̣ῦςἙριεῦς ∼νε̣ότ̣ε̣ρ̣ος̣∽νεώτερος Σ̣α̣τ̣α̣β̣ο̣ῦτοςΣαταβοῦτος μ̣η̣τ̣ρ̣ὸς̣μητρὸς Θασῆτος
66 [ἐτῶν]ἐτῶν [δ|num:4|]|gap:1|δ|num:4||gap:1| [οὐλὴ]οὐλὴ [καμπῇ]καμπῇ , καὶ̣καὶ α̣ὐτοῦαὐτοῦ γυνὴιγυνὴ{ι} Θεναπῦγχις Π̣α̣νεφρ̣έ̣μμεωςΠανεφρέμμεως ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς Τ[α]νεφρέμμιος̣Τανεφρέμμιος
67 [ἐτῶν]ἐτῶν [μα|num:41|]μα|num:41| [❨ἄση(μος)❩]ἄσημος [πρὸς]πρὸς ∼[Ψε]ναμουνις∽Ψεναμοῦνιν Π̣αοῦτοςΠαοῦτος ❨μη(τρὸς)❩μητρὸς ❨Τ̣απετεσούχο(υ)❩Ταπετεσούχου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ|num:40| ❨ἄ̣σ̣η̣(μος)❩ἄσημος . S-8 ❨ἔγρ̣(αψεν)❩ἔγραψεν ❨Ζώιλ(ος)❩Ζώιλος ❨Λεονίδ(ου)❩Λεονίδου ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν μ̣ε̣|num:45|με|num:45| ❨ἄση(μος)❩ἄσημος .
68 S-9 ❨[ἐντέτα]κ(ται)❩ἐντέτακται ❨μη(νὶ)❩μηνὶ Σεβ[ασ]τοῦΣεβαστοῦ ιζ|num:17| ❨δ̣ι̣(ὰ)❩διὰ ❨τ̣ο(ῦ)❩τοῦ ἐν ❨Νε̣ί̣λ(ου)❩Νείλου ❨[πό]λ(ει)❩πόλει ❨[γ]ρ̣α(φείου)❩γραφείου .
69 m4? S-10 ❨μη(νὸς)❩μηνὸς Σεβαστοῦ ιζ|num:17|
70 ❨δα(νεῖον)❩δανεῖον ❨Ἑ̣ριε(ῦτος)❩Ἑριεῦτος ❨νε(ωτέρου)❩νεωτέρου ❨Σαταβο(ῦτος)❩Σαταβοῦτος καὶ ∼η∽τῆς ∼γυνη∽γυναικὸς ❨πρ(ὸς)❩πρὸς ❨Ψεναμο(ῦνιν)❩Ψεναμοῦνιν ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨δρ(αχμῶν)❩δραχμῶν σξ|num:260| .
71 S-11 ἔτους π̣ε̣ν̣τ̣ε̣καιδεκάτου|num:15|πεντεκαιδεκάτου|num:15| Τιβερίου
72 Κλαυδίου Καί̣σαροςΚαίσαρος Σεβαστοῦ Γερμ[ανικο]ῦΓερμανικοῦ
73 Αὐτοκράτορος μηνὸς Σεβαστοῦ ιζ|num:17| ἐν ❨Νείλ(ου)❩Νείλου
74 πόλε̣ι̣πόλει τ̣ῆ̣ς̣τῆς Ἡρακλ̣[ε]ίδουἩρακλείδου μερίδος τοῦ Ἀρσινοίτ̣ο̣υἈρσινοίτου
75 νομοῦ . S-12 ∼ἐδά̣νι̣σ̣ε̣ν̣∽ἐδάνεισεν Ψεναμοῦνι[ς]Ψεναμοῦνις [Παο]ῦτοςΠαοῦτος
76 ὡς ἐτῶν τεσσεράκοντα|num:40| οὐλὴιοὐλὴ{ι} μ|gap:3|
77 Ἑριεῦτι ∼νεοτέρῳ∽νεωτέρῳ Σαταβοῦτος Πέρσ̣ῃ̣Πέρσῃ τ̣ῆ̣ς̣τῆς
78 ∼ἐπικονῆς∽ἐπιγονῆς ὡ̣ς̣ὡς ἐ̣τ̣ῶ̣νἐτῶν τεσσαράκοντ̣α̣τεσσαράκοντα |gap:?|
79 οὐλὴιοὐλὴ{ι} καμ̣π̣ῇ̣καμπῇ ἐ̣ξ̣ἐξ ❨ἀριστε̣ρ̣(ᾶς)❩ἀριστερᾶς |gap:3|ος καὶ ∼η∽τῇ ∼γ̣υ̣ν̣∽γυναικὶ ∼η̣∽αὐτοῦ ∼α̣υ̣τ̣οῦ∽$
80 ∼Θεναπύγχις∽Θεναπύγχει Π̣α̣ν̣ε̣φρόμμιοςΠανεφρόμμιος ὡς ἐ̣τ̣ῶ̣ν̣ἐτῶν
81 ὡς{ὡς} ἐτῶν{ἐτῶν} ∼τετ̣ρακοντα∽τεσσεράκοντα ∼ενος∽|num:41|ἕν|num:41| ἄ̣σ̣η̣μ̣ο̣ς̣ἄσημος <Περσίνῃ>Περσίνῃ
82 μετὰ κυρίου τοῦ πρ̣ογεγραμμένουπρογεγραμμένου α̣ὐ̣τ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς
83 ἀνδ̣ρὸςἀνδρὸς ἀλλήλ̣ωνἀλλήλων ∼ἐγγοι∽ἔγγυοι εἰς ἔκτισιν ἀργυρίου
84 ἐπισήμου Σεβαστοῦ καὶ Πτολεμαικοῦ νομίσματος
85 ∼κεφαλέου∽κεφαλαίου δραχμὰς διακοσίας ἑξήκοντα|num:260|
86 ἃς ∼παριλήφασι∽παρειλήφασι οἱ ∼δεδ̣ανισμένοι∽δεδανεισμένοι παρὰ τοῦ
87 Ψεναμό̣υ̣ν̣ιοςΨεναμόυνιος παραχρῆμ̣α̣παραχρῆμα ❨ἀργ(υρίου)❩ἀργυρίου ❨δρ(αχμὰς)❩δραχμὰς σξ|num:260|
88 τό̣κουτόκου ὡς̣ὡς ἐ̣κἐκ ∼τραχμ̣ῆ̣ς∽δραχμῆς μίας [τ]ῇτῇ μ̣ν̣ᾷ̣μνᾷ
89 τὸ̣ντὸν μήνα ἕκαστον . S-13 τ̣ό̣τό τ̣ε̣τε ∼τανῖον∽δανεῖον τ̣ῶντῶν
90 τοῦ ἀργυρίου δ̣ρ̣αχμῶ̣ν̣δραχμῶν διακοσίω̣ν̣διακοσίων ❨ἑξήκο(ντα)❩|num:260|ἑξήκοντα|num:260|
91 ἅσπερ{ἅσπερ} ἀποδότωσαν οἱ ❨δεδ(ανεισμένοι)❩δεδανεισμένοι ἐν μηνὶ ∼Καισαρίου∽Καισαρείῳ
92 τοῦ ἐνεστῶιτοςἐνεστῶ{ι}τος ἔτους τ̣ῆ̣[ς]τῆς ❨π̣ράξεω(ς)❩πράξεως
93 οὔσης αὐτῷ . S-14 ἔγραψεν ❨Ζώιλ(ος)❩Ζώιλος ❨Λεονίδ(ου)❩Λεονίδου ❨(ἔτων)❩ἔτων με|num:45| ❨ἄση(μος)❩ἄσημος
94 δ̣ι̣ὰ̣διὰ τ̣ὸ̣τὸ μ̣ὴ̣μὴ ε̣ἰ̣δ̣έ̣ν̣α̣ι̣εἰδέναι α̣ὐ̣τ̣ο̣ὺ̣ς̣αὐτοὺς γ̣ρ̣ά̣μ̣μ̣α̣τ̣α̣γράμματα .
95 m1 S-15 |g:mid-punctus| Ἑριεῦς νεώτερος Σαταβοῦτος Πέρσης τῆς
95-96 ∼[ἐ]πικο∤νῆς∽ἐπιγο∤νῆς
96 καὶ γυνή μου Θεναπῦγχις τ̣[ῆ]ςτῆς
96-97 ∼Πα∤〚|gap:1|〛νεφρύμμις∽Πα∤νεφρύμμεως
97 Περσίνη μετὰ κυρίου <τοῦ>τοῦ
97-98 ἐ̣μ̣α̣υ̣το∤ῦἐμαυτο∤ῦ
98 ἀνδρὸς ∼δε̣τανίσμεθα∽δεδανείσμεθα παρὰ̣παρὰ
98-99 ∼[Ψεν]α̣μ̣οῦ∤νις∽Ψεναμού∤νιος
99 τοῦ Παοῦτ̣οςΠαοῦτος τὰς ∼προκιμένας∽προκειμένας
99-100 ἀργυ∤ρίου
100 δραχμὰς ∼διακουσίας∽διακοσίας
100-101 ∼ἐκξηκον∤τα∽|num:260|ἐξήκον∤τα|num:260|
101 ∼τ̣όχους∽τόκους ἐκ δραχ̣μῆ<ς>δραχμῆς μίας τῇ μ<ν>ᾳμνᾳ ∼το∽τὸν
101-102 μ̣ῆ̣∤ναμῆ∤να
102 ἕκα̣σ̣τονἕκαστον ἃς καὶ ἀποδώσ̣ο̣μ̣ε̣ν̣ἀποδώσομεν ἐ̣ν̣ἐν
102-103 [μη]∤νὶμη∤νὶ
103 ∼Καισαρηου∽Καισαρείῳ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους καθὼς
104 ∼πρόκιται∽πρόκειται . S-16 ἔεγραψεν ὑπὲρ ∼αὐτον∽αὐτῶν Ζώιλο̣ς̣Ζώιλος
105 Λεονίδου δ̣ιὰδιὰ τὸ μὴ εἰδέναι αὐτοὺς
106 γράμ̣μ̣αταγράμματα , ἀλλὰ Ἑριεῦς ∼πλατυτερος∽βραδύτερον
107 ∼γραφις∽γράφει · m2 S-17 ∼Ἑρηος∽Ἑριεῦς ∼σαταβους∽Σαταβοῦτος
107-108 ∼ἐπι∤τα∽ἐπι∤τέταχα
108 ∼γραφι∽γράφειν . m3 S-18 Ψεναμοῦν̣ιςΨεναμοῦνις Παοῦτ̣ο̣ςΠαοῦτος ·
109 S-19 ∼δεδα̣νίκα∽δεδανείκα καθὼς ∼πρόκιται∽πρόκειται . S-20 ἔγραψεν̣ἔγραψεν ὑ̣π̣ὲ̣ρ̣ὑπὲρ
110 αὐτοῦ Ἥρων Ἑρμίου διὰ τὸ μὴ ∼εἰδένε∽εἰδέναι αὐ̣τ̣ὸ̣ν̣αὐτὸν
111 γράμματα . m4 S-21 ∼❨ἐντέτικ(ται)❩∽ἐντέτακται ❨μη(νὶ)❩μηνὶ Σεβαστοῦ ιζ|num:17|
112 ❨δ̣ι̣(ὰ)❩διὰ ❨το(ῦ)❩τοῦ ἐ̣ν̣ἐν ❨[Νειλ]ο̣π(όλει)❩Νειλοπόλει ❨γρα(φείου)❩γραφείου .
113 m5 S-22 ∼Σ[α]τ̣αβο̣υστο̣∽Σαταβοῦς ∼τεσενουφις∽Τεσενούφεως μ̣ε̣τὰ̣μετὰ ∼κυρου∽κυρίου
114 το̣[ῦ]τοῦ [ὁ]μ̣οπατρίο̣υ̣ὁμοπατρίου κ̣α̣ὶκαὶ ❨ὁμομη(τρίου)❩ὁμομητρίου ∼ἀδρφ∽ἀδελφοῦ |gap:1||gap:1||gap:3|υ̣|gap:1||gap:1||gap:3|υ ·
115 S-23 ἀ̣πέ̣χ̣ομα̣ιἀπέχομαι τὰς ∼π̣ροκιμ̣ε̣ν̣∽προκειμένας τ̣ο̣ῦ̣τοῦ ❨κε̣φα̣(λαίου)❩κεφαλαίου ❨(δραχμὰς)❩δραχμὰς σξ|num:260|
115-116 κα∤θὼς
116 ∼πρόκιται∽πρόκειται . S-24 ἔγραψεν ὑπὲρ αὐτῆς Ἀπῦγχις ∼❨νομουγράφ(ος)❩∽νομογράφος