Sematia

p.wuerzb.9.xml

TM: 13734HGV: 13734Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?||gap:2||gap:?|
2 |gap:?||gap:1|ου πα|gap:?|
3 |gap:?| [Ἀ]ντ[ιν]οέωνἈντινοέων πόλ|gap:2| δι|gap:1| |gap:?|
4 |gap:?||gap:1| λιτου[ρ]γεῖνλιτουργεῖν ἑτέρᾳ πόλ[ει]πόλει |gap:8|
5 |gap:?| [Ἀντωνί]νουἈντωνίνου υἱοῦ αὐτοῦ πατρὸς [τῶν]τῶν [κυρίων]κυρίων
6 [ἡμῶν]ἡμῶν |gap:?| [ὁ] θεὸς πατὴρ αὐτοῦ ἔδ[ωκε]ἔδωκε |gap:7|
7 |gap:?||gap:1|ν̣|gap:?||gap:1|ν οὐ μόνον , ἀλλὰ καὶ αὐ[τῶ]ναὐτῶν τῶν ⋰ἱ⋱ε̣ρῶ̣νἱερῶν
8 |gap:?|υ καὶ οὐ πρου̣φυλάξαντ[ο]προυφυλάξαντο ἐ̣νἐν φιλοκάλοις
8-9 λ̣α∤|gap:?|νλα∤|gap:?|ν
9 τῶν τε κατὰ [καιρ]ὸνκαιρὸν ἡ[γ]εμόνωνἡγεμόνων καὶ
10 [ἐπιστρατήγων]ἐπιστρατήγων |gap:?| [τ]ὰςτὰς διατάξεις αὐ[τ]ῶναὐτῶν κ[α]ὶκαὶ ἀπολυσάντων
11 |gap:?| [τ]ὰςτὰς διατάξεις αὐ[τ]ῶναὐτῶν κ[α]ὶκαὶ ἀπολυσάντων
12 |gap:?| ἑτέρου [ὀ]νόμ[ατος]ὀνόματος καὶ ∼καμοῦ∽ἐμοῦ αὐτο[ῦ]αὐτοῦ
12-13 Ἀντινο∤[έως]Ἀντινο∤έως
13 [ὄντος]ὄντος |gap:?||gap:1|ε ἐν τῇ ἰ[δίᾳ]ἰδίᾳ [πό]λειπόλει τοῦ[τʼ]τοῦτʼ [ἔστιν]ἔστιν [ἐν]ἐν
13-14 [Ἀντι]∤[νόου]Ἀντι∤νόου
14 |gap:?| [οὐε]τρανῷοὐετρανῷ ὄ[ντι]ὄντι [τὸ]ντὸν ἀγῶνα
14-15 γεγυ[μνα]∤[σιαρχηκ]γεγυμνα∤σιαρχηκ
15 |gap:?| [τοῦ]τοῦ [Ἀρσι]νοείτουἈρσινοείτου καὶ |gap:1||gap:3|α̣ς|gap:1||gap:3|ας πρ[ὸς]πρὸς ὑπηρεσία[ς]ὑπηρεσίας
16 |gap:?| καμήλους [τῆς]τῆς Ἡρακλείδου μερ[ίδος]μερίδος
17 |gap:?|ως ἔτι ἀπ[ὸ]ἀπὸ [τοῦ]τοῦ [Μ]εσορὴΜεσορὴ μηνὸς |gap:6|
18 |gap:?| ἠνάγκασέν [με]με [τοὺς]τοὺς καμήλους ἀπ|gap:5|
19 |gap:?||gap:1|κοντ|gap:11| κτηνῶ̣[ν]κτηνῶν |gap:4|
20 |gap:?|κα|gap:?|
21 |gap:?|ν|gap:1||gap:?|
22 |gap:?||gap:2||gap:?||gap:1|λ̣|gap:1||gap:?||gap:?||gap:2||gap:?||gap:1|λ|gap:1||gap:?|
23 |gap:?|ωι τῶν τε αὐτοκρατορικ[ῶν]αὐτοκρατορικῶν [καὶ]καὶ [ἡγεμονικῶν]ἡγεμονικῶν
24 |gap:?| ἀπολυθεὶ[ς]ἀπολυθεὶς τῶν ἀντιγράφ[ων]ἀντιγράφων |gap:7||gap:2||gap:4|
25 |gap:12| [κελεῦσ]αικελεῦσαι [γραφῆ]ναιγραφῆναι τῷ τῆς [Ἡ]ρακλείδουἩρακλείδου μ[ερίδος]μερίδος [τοῦ]τοῦ
25-26 [Ἀρσι]ν̣[οεί]∤[του]Ἀρσινοεί∤του
26 [στρατηγῷ]στρατηγῷ |gap:9| τῇ ὑ[πηρ]εσίᾳὑπηρεσίᾳ , ἵνα δυνηθῶ ἐκ τῆ[ς]τῆς [σῆς]σῆς [βοηθεί]αςβοηθείας |gap:1||gap:4|
27 |gap:8| μετέχειν [τῶν]τῶν δοθ[εισῶ]νδοθεισῶν ἡμε[ῖν]ἡμεῖν [ὑ]πὸὑπὸ τῶν θε[ῶν]θεῶν [αὐτοκρατόρων]αὐτοκρατόρων κ̣[αὶ]καὶ [τῶ]ντῶν
28 [κυρίων]κυρίων [ἡμ]ῶνἡμῶν δωρε[ῶν]δωρεῶν . S-2 |vac:?| διευτ[ύχε]ιδιευτύχει . S-3 |vac:?| [ἔστι]ἔστι [δὲ]δὲ [τʼ]τʼ [ἀντίγραφα]ἀντίγραφα [·]·
29 S-4 [Αὐτοκράτ]ωρΑὐτοκράτωρ Καῖσαρ θεοῦ Τ[ρ]α⋰ι⋱ανοῦΤραιανοῦ Παρ[θικοῦ]Παρθικοῦ υἱό[ς]υἱός [,], [θεοῦ]θεοῦ [Νέρουα]Νέρουα [υἱωνός]υἱωνός [,], [Τραιανὸς]Τραιανὸς
30 [Ἁδριανὸς]Ἁδριανὸς Σεβαστὸς [ἀ]ρχιερεὺςἀρχιερεὺς μέγιστος δη[μαρχικῆς]δημαρχικῆς [ἐξουσίας]ἐξουσίας [τὸ]τὸ |gap:2|
31 [ὕπατος]ὕπατος τὸ γ|num:3| αὐτοκ[ράτ]ωραὐτοκράτωρ πατὴρ πατρίδος Ἀντι[νέων]Ἀντινέων [Νέων]Νέων [Ἑλλήνων]Ἑλλήνων [τοῖς]τοῖς
32 [ἄρχουσ]ιἄρχουσι χαίρειν . S-5 |vac:?| μεθʼ ἕτερα · S-6 |vac:?| καὶ ∼λιτουργι[ῶν]∽λειτουργιῶν [πασῶν]πασῶν [τῶν]τῶν [ἀλλαχοῦ]ἀλλαχοῦ
33 [ἀφίημ]ιἀφίημι ἡμᾶς ἔχοντας ἤδη πόλιν , ∼λιτουργ[ήσετε]∽λειτουργήσετε |gap:?|
34 |gap:6| ∼ἰς∽εἰς τὰς χρείας ὑμῶν αὐτῶν ∼ἰσάγετε∽εἰσάγετε . S-7 |vac:?| [ἄλλης?]ἄλλης [ὁμοίως?]ὁμοίως [·?]·
35 S-8 [Αὐτοκράτ]ωρΑὐτοκράτωρ Καῖσαρ θ[ε]οῦθεοῦ Ἁδριανοῦ υἱός , θεοῦ Τρα⋰ι⋱αν[οῦ]Τραιανοῦ [Παρθικοῦ]Παρθικοῦ [υἱωνός]υἱωνός [,], [θεοῦ]θεοῦ
36 [Νέρουα]Νέρουα ἔκγονος Τίτ[ο]ςΤίτος Αἴλιος Ἁδριανὸς Ἀντωνῖνος [Σεβαστὸς]Σεβαστὸς [ἀρχιερεὺς]ἀρχιερεὺς
36-37 [μέγισ]∤[τος]μέγισ∤τος
37 [δημ]αρχικῆςδημαρχικῆς ἐξουσίας τὸ ιε|num:15| Αὐτοκράτωρ τὸ β|num:2| [ὕπατος]ὕπατος [τὸ]τὸ [δ|num:4|]δ|num:4| [πατὴρ]πατὴρ
37-38 [πατρί]∤[δος]πατρί∤δος
38 [Ἀ]ντινοέωνἈντινοέων Νέων Ἑλλήνων <τοῖς>τοῖς ἄρχουσ[ι]ἄρχουσι [καὶ]καὶ [τῇ]τῇ [βουλῇ]βουλῇ [καὶ]καὶ [τῷ]τῷ [δήμῳ]δήμῳ
39 [χαίρειν]χαίρειν [.]. S-9 καὶ ἐξ ἀ[ρχῆ]ςἀρχῆς ἐφύλαξα ὑμῶν τὰς τοῦ ⸢θεοῦ⸣θεοῦ π[ατρός]πατρός [μου]μου [δωρεᾶς]δωρεᾶς [καὶ]καὶ [νῦν]νῦν φυλάσσ[ω]φυλάσσω [.]. S-10 συνεχώρησε δὲ ∼ὑμεῖ[ν]∽ὑμῖν , ὅπως μὴ ∼λιτουργοὶ∽λειτουργοὶ ἦτε ἄλλ[ῃ]ἄλλῃ
40 πόλει ο[ὕτω]οὕτω [γ]ρά[ψ]αςγράψας ὅτι ἔχετε ἤδη πόλιν , ∼λιτουργήσετ[ε]∽λειτουργήσετε . S-11 ἕως
40-41 [τού]∤τουτού∤του
41 [τὸ]τὸ κ[ε]φ[ά]λαι[ο]νκεφάλαιον . S-12 |vac:?| ἄ[λ]ληςἄλλης ὁμοίως ·
42 S-13 Αὐ[τοκρά]τωρΑὐτοκράτωρ Καῖσαρ Μάρκος Αὐρήλιο[ς]Αὐρήλιος [Ἀ]ντω[ν]ῖνοςἈντωνῖνος [Σ]εβ[αστὸ]ςΣεβαστὸς ἀρ[χιερεὺς]ἀρχιερεὺς
42-43 [μέ]∤[γιστος]μέ∤γιστος
43 δημαρχικῆς ἐξουσίας ὕπατος τὸ γ|num:3| καὶ Αὐ[τοκρ]άτωρΑὐτοκράτωρ [Καῖ]σαρΚαῖσαρ Λ[ούκιος]Λούκιος
44 Α[ὐρήλι]οςΑὐρήλιος Οὐῆρ[ο]ςΟὐῆρος Σεβαστὸς δημαρχικῆς ἐξουσί[ας]ἐξουσίας [τὸ]τὸ β̣|num:2|β|num:2| , θεοῦ [Ἀ]ντωνί[νου]Ἀντωνίνου υἱ̣οίυἱοί ,
45 θεοῦ Ἁ[δρ]ιανοῦἉδριανοῦ υἱωνοί , θε[οῦ]θεοῦ Τρα⋰ι⋱ανοῦΤραιανοῦ Παρθικοῦ ἔγ[γονοι]ἔγγονοι , θεοῦ Ν[έρ]ουαΝέρουα ἀπό[γο]νοιἀπόγονοι ,
46 Ἀντινοέων Νέων Ἑλλήν[ω]νἙλλήνων τοῖς ἄρχ[ο]υσιἄρχουσι καὶ τῇ βο[υλ]ῇβουλῇ καὶ τῷ δήμῳ χ[αί]ρεινχαίρειν .
47 S-14 κ̣α̣ὶκαὶ οἰκισμός , ὃν θεὸ[ς]θεὸς [πάπ]ποςπάππος ἡμ[ῶ]νἡμῶν ᾤκισε [τὴ]ντὴν ὑμετέραν πόλιν καὶ [ἡ]
48 ἐξ ἐκείνου ∼τειμή∽τιμή , ἧς δ[ιʼ]διʼ [ἐπισ?]τολῶ̣[ν?]ἐπιστολῶν παρʼ ∼ἀτοῦ∽αὐτοῦ |gap:2||gap:2||gap:7||gap:2||gap:5| [ὑμῶν]ὑμῶν
49 μὲν εὔλογον [π]οιεῖνποιεῖν τ[ὴν]τὴν ὑπὲρ ἡμῶν χαρὰν [διαδ]εξα[μ]ένω[ν]διαδεξαμένων [τὴν]τὴν
49-50 π[α]∤τρῴανπα∤τρῴαν
50 τε καὶ παππῴαν ἀρχή[ν]ἀρχήν , ἡμᾶς δὲ τὸ τε|gap:3||gap:1|ε|gap:1||gap:2||gap:1|δι|gap:4||gap:1||gap:1|
51 πόλει καὶ φυλάττειν ὅσα παρὰ ἀμφοτέρων ἐδ[όθ]ηἐδόθη ∼[ὑμ]εῖν∽ὑμῖν κ̣[αθὼς]καθὼς
51-52 [μέ]∤χριμέ∤χρι
52 νῦν ἐτηρήθη .
53 S-15 Πετρώνιος Μαμερτεῖνος Ὡρείωνι στρατηγῷ Θεινείτου χαίρειν .
54 S-16 ἀντίγραφο[ν]ἀντίγραφον [ἐπ]ιστολῆςἐπιστολῆς γραφείσης μοι ὑπὸ Δημητρ[ί]ουΔημητρίου |gap:1|ο̣|gap:5||gap:1|ο|gap:5| τῶν ∼ἰς∽εἰς
55 τὴν Ἀντι[νόο]υἈντινόου κεκληρωμένων [ἐκ]ἐκ [τ]ῆςτῆς ∼Π[το]λεμαέω[ν]∽Πτολεμαιέων πόλεως
55-56 τού∤τοῖς
56 τοῖς γρ[άμ]μασινγράμμασιν ὑπέταξα βουλόμενός σε φροντίσ[αι]φροντίσαι [,], [ὅ]πωςὅπως ο[ἵ]οἵ τε
56-57 αὐ∤του
57 καὶ οἱ τῶν ἄλλων τῶν εἰς τὴν Ἀντινόου ἀπ[ῳ]κισ[μέ]νωνἀπῳκισμένων
57-58 ἀ[νύ]βρισ∤τοιἀνύβρισ∤τοι
58 καὶ ἀνεπ[η]ρέαστοιἀνεπηρέαστοι διάγωσιν ἐν τῷ νομῷ . S-17 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιθ|num:19| θεοῦ [Ἁ]δριανοῦἉδριανοῦ
58-59 Φαρμοῦ∤θι
59 ιθ|num:19| . S-18 |vac:?| ἄλλης ·
60 S-19 Πετρ[ώ]νι[ο]ςΠετρώνιος Μαμερτεῖ[νος]Μαμερτεῖνος [σ]τρ[ατ]ηγοῖςστρατηγοῖς Ἑπτὰ Νομ[ῶν]Νομῶν [καὶ]καὶ [Ἀρσινοίτου]Ἀρσινοίτου [χαίρειν]χαίρειν [.].
61 S-20 ἐνέτυχ[όν]ἐνέτυχόν [μοι]μοι [τιν]ὲςτινὲς τῶν πεμ̣φ̣θέντωνπεμφθέντων ἀποικ[ῆσαι]ἀποικῆσαι [εἰς]εἰς τὴν Ἀντινόου ,
62 οὗ πόλιν ἐκτῶντο , λειτουρ[γ]ία[ς]λειτουργίας ποιο[ῦ]σ[ι]ποιοῦσι [,], [λέγο]ντεςλέγοντες διὰ τὴν ἀπουσίαν τὴν
63 ἑαυτῶν καταφρονεῖ[σ]θαικαταφρονεῖσθαι . S-21 βούλομαι οὖν <ὑμᾶς>ὑμᾶς ἐπι[μ]ε̣λ̣ῶςἐπιμελῶς συνλαμβάνειν τοῖς
64 φροντίζουσιν αὐτῶν πρὸς τὴν ∼ἴσπραξιν∽εἴσπραξιν τῶν ὀφειλομένω[ν]ὀφειλομένων αὐτο[ῖ]ςαὐτοῖς
65 καὶ ὅπως τυγχάνωσι τῶν δικαίων . S-22 ❨(ἔτους)❩ἔτους κα|num:21| θεοῦ Ἁδριανοῦ Μεχεὶρ λ|num:30| .
66 S-23 Στατείλιος Μάξιμος Ὡρείωνι στρατηγῷ Θεινείτου χαίρειν .
67 S-24 ἔντυχε ∼βιβλειδίῳ∽βιβλιδίῳ δοθέντι μο[ι]μοι παρὰ Κάστορος Ἀφροδεισίου ,
67-68 ὑπο∤γέγραπ[τ]αιὑπο∤γέγραπται
68 καὶ ἐπισ[το]λὴἐπιστολὴ τοῦ κρατίστης μνήμης Μαμερτείνου , διʼ ἧς
69 οὐχ ὅπως τοὺς Ἀντινοέας , ἀλλὰ καὶ τοὺς αὐτῶν ἠθέλησεν
69-70 [ἀν]υβρίσ∤[τ]ουςἀνυβρίσ∤τους
70 εἶν[αι]εἶναι [,], [κ]αὶκαὶ ἴσθι , ε[ἰ]εἰ [το]ιοῦτοντοιοῦτον |gap:3||gap:2||gap:1||gap:2| [πρ]άξαιςπράξαις , ∼δηλώσαντά∽δηλώσοντά με τῷ
70-71 κρα∤τίστῳ
71 ἡγεμόνι . S-25 ❨(ἔτους)❩ἔτους ιθ|num:19| θεοῦ Αἰλίου Ἀντωνίνου Μεσορὴ ἐπαγομένων α|num:1| .
72 m2 S-26 Σεμπρώνιος ∼ἐπιδωκα∽ἐπιδέδωκα .
73 m3 S-27 εἴ τινα δίκαια ἔχεις , τῶι στρατηγῶι παραθοῦ
74 καὶ τὰ δέοντα ποιήσει . m4 S-28 ἀπόδος .