Sematia

p.worp.18.xml

TM: 13572HGV: 13572Date: 139 – 139Place: Theogenis (Arsinoites)

1 m1 S-1 ἔτ̣ο̣υ̣ς̣ἔτους τ̣ρ̣[ί]τ̣[ου]|num:3|τρίτου|num:3| [Aὐ]τ̣ο̣κ[ράτ]ο̣ροςAὐτοκράτορος Κα̣<ί>σα̣ροςΚαίσαρος Τί̣τουΤίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ
2 Ἀν̣τω̣ν̣[ίνου]Ἀντωνίνου [Σεβασ]τ̣ο̣ῦ̣Σεβαστοῦ Ε̣ὐ̣σεβοῦς̣Εὐσεβοῦς μηνὸς Σε[β]α̣στοῦΣεβαστοῦ ι⊢γ̣⊣|num:13|ιγ|num:13| ἐν Τεπτύνε̣ιΤεπτύνει
3 τῆς̣τῆς Πο̣λέ̣μ̣ω̣[νος]Πολέμωνος [μερίδος]μερίδος [το]ῦτοῦ Ἀρσινοίτου νομοῦ . S-2 ὁμολογεῖ |g:slanting-stroke|
4 Τεφ̣[ε]ρ̣ῶ̣ς̣Τεφερῶς Ἄ̣[πειτος]Ἄπειτος [τ]οῦ̣τοῦ Κ̣ολλο̣ύθουΚολλούθου ὡς ἐτῶν εἴκοσι ἑνὸς|num:21|
4-5 οὐ∤λὴι
5 ποδὶ δε̣ξ̣[ιῷ]δεξιῷ [μετὰ]μετὰ [κυρί]ο̣υκυρίου τοῦ κατὰ π[ατέρ]α̣πατέρα θείο̣υθείου
5-6 Χια∤λείους
6 τοῦ [ἀ]νδ̣[ρὸς]ἀνδρὸς ὡ̣[ς]ὡς [ἐτ]ῶ̣ν̣ἐτῶν ἑξήκο̣ν̣[τ]α̣|num:60|ἑξήκοντα|num:60| [οὐ]λ̣ὴ̣ιοὐλὴι δ̣α̣κ̣τ̣ύ̣λ̣ῳ̣δακτύλῳ
7 τρίτωι|num:3| ∼χ[ιρ]ὸ̣ς̣∽χειρὸς ἀ̣ρ̣ι̣σ̣[τερᾶς]ἀριστερᾶς Π̣[ρ]ωτᾶτιΠρωτᾶτι Ν̣εφερσ̣ῶ̣το̣ςΝεφερσῶτος ὡς ἐτῶν
7-8 ἑξή∤κον̣ταἑξή∤κοντα
8 ὀκτ̣[ὼ]|num:68|ὀκτὼ|num:68| ο̣ὐ̣λ̣ὴ[ι]οὐλὴι δ[ακ]τύλωιδακτύλωι μ̣[ι]κρῶιμικρῶι ∼χ[ι]ρὸς∽χειρὸς ἀριστερᾶς
8-9 ∼ἀπέ∤χιν̣∽ἀπέ∤χειν
9 παρὰ̣παρὰ τ̣οῦτοῦ [Πρωτᾶτο]ς̣Πρωτᾶτος διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς ἀργυρί̣ο̣υ̣ἀργυρίου δραχμὰς
9-10 ἑκα∤τὸν
10 δέ̣κα̣δέκα δ̣[ύο]|num:112|δύο|num:112| [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ π̣αράφερ[ν]απαράφερνα , τὴν φε̣ρν̣[ὴν]φερνὴν ἣν [ἔ]τ̣ι̣ἔτι
11 ∼ὀφίλουσιν̣∽ὀφείλουσιν τ̣ῆι̣τῆι αὐ̣τ̣ῇ̣αὐτῇ [Τε]φε[ρ]ῶ̣τιΤεφερῶτι Ἄ̣[πει]τ̣ο̣ςἌπειτος ἐ̣ξί̣σ[τα]σ̣θ̣α̣ι̣ἐξίστασθαι [δι]ὰ̣διὰ τὸ̣τὸ
12 τὸ̣τὸ π̣ρ̣ο̣κ̣[εί]μ̣[ε]ν̣[ον]προκείμενον ἀ̣ργ̣[ύ]ρ̣ιον̣ἀργύριον ∼ἀπέ̣χι̣ν∽ἀπέχειν κατὰ ∼συν̣γραφὴ̣ν∽συγγραφὴν
13 [ἐκστάσεως]ἐκστάσεως ∼τ̣ε̣[τελ]ειομ̣[ένη]ν̣∽τετελειωμένην διὰ τοῦ [α]ὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ ∼γραφί̣ου∽γραφείου τῷ π̣ρ̣ώτω̣ιπρώτωι
14 [κ]α̣ὶκαὶ ε̣ἰ[κ]ο̣σ̣τ̣ῶ̣ι̣|num:21|εἰκοστῶι|num:21| ∼ἔτ̣ι∽ἔτει θε̣οῦθεοῦ [Ἁδ]ριανοῦἉδριανοῦ ἐ̣ν̣ἐν μη̣ν̣ὶ̣μηνὶ Μεσορὴ̣ιΜεσορὴι ἣν καὶ
14-15 ἀνα̣δέ∤δωκε̣ν̣ἀναδέ∤δωκεν
15 [ἡ] [Τεφ]ερ̣[ῶ]ςΤεφερῶς τ̣ῶιτῶι ∼Πρ̣ω̣τᾶτ̣ει∽Πρωτᾶτι , ὁμοίως [δ]ὲ̣δὲ
16 καὶ μηδ[ὲ]ν̣μηδὲν [α]ὐ̣τ̣[ῷ]αὐτῷ ∼ἐνκαλεῖν∽ἐγκαλεῖν [π]ερὶπερὶ μηδένος ἁπλ̣ῶςἁπλῶς
17 πράγματ̣ο̣ς̣πράγματος μη̣δέμηδέ τε φερνῶν , ὁμοίως μὴ ἐπελεύσεσθαι
18 ἐπὶ τ̣[ὸ]ντὸν Πρ̣ωτᾶν̣Πρωτᾶν [π]ερ[ὶ]περὶ [ο]ὗοὗ ἐπεγ̣ράψατοἐπεγράψατο ἀ̣νὴ̣ρἀνὴρ [αὐ]τ̣ῆςαὐτῆς Χια̣λῆ̣ςΧιαλῆς
19 κύριος δι’ ἀ̣ξ[ιώματος]ἀξιώματος [Τ]ε̣φερῶ̣τ̣ο̣ς̣Τεφερῶτος [κατ]ὰ̣κατὰ ∼συνγραφὴ̣ν∽συγγραφὴν ∼ὁμ[ολο]γ̣είας∽ὁμολογίας
20 ∼ἐξστάσε̣ω̣ς∽ἐκστάσεως τόπ̣[ου]τόπου [ψι]λ̣οῦψιλοῦ ἐν Τεπτύνι διατι̣μ̣[ή]θ̣έντοςδιατιμήθέντος ⸢❨(δραχμὰς)❩⸣δραχμὰς ἑξήκοντα|num:60|
21 διὰ τὸ καὶ τ̣α̣ύταςταύτας πα̣[ρὰ]παρὰ ❨[Νε]φερσῶτ(ος)❩Νεφερσῶτος ἀπέ̣χεινἀπέχειν . S-3 ❨ἔγραψ̣(εν)❩ἔγραψεν ὑ̣πὲρὑπὲρ αὐτῆς ❨Ὀρσενο(ῦφις)❩Ὀρσενοῦφις .
22 m2 S-4 Τεφε̣ρῶ̣ς̣Τεφερῶς Ἄπ̣ε̣ιτοςἌπειτος μ̣ε̣τ̣ὰμετὰ κυρίου τ[ο]ῦτοῦ κατὰ πατέ̣ραπατέρα θείου Κιαλῆτος
23 τοῦ Κολλού̣θ̣[ου]Κολλούθου [ὁμο]λ̣[ογ]ῶ̣ὁμολογῶ ∼ἀπέχιν∽ἀπέχειν π̣[αρὰ]παρὰ Πρωτ̣ᾶ̣τοςΠρωτᾶτος τοῦ Νεφερσῶ̣τ̣οςΝεφερσῶτος
24 ἀργυρ̣[ίο]υἀργυρίου δρ[αχμὰς]δραχμὰς [ἑ]κατ̣ὸ̣νἑκατὸν δέκα δ[ύο]|num:112|δύο|num:112| [καὶ]καὶ [τὰ]τὰ [πα]ράφε̣ρναπαράφερνα , τ̣ὴντὴν
25 φερνὴν ἣν ∼ὀ̣[φίλουσί]∽ὀφείλουσί μ̣οιμοι κατὰ ∼συν[γ]ρ̣α[φὴν]∽συγγραφὴν <ἐξίστασθαι>ἐξίστασθαι , ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ τοῦ πρώ̣τουπρώτου καὶ
25-26 εἰ∤κοστοῦ̣|num:21|εἰ∤κοστοῦ|num:21|
26 [ἔ]τ̣ους̣ἔτους θε[οῦ]θεοῦ [Ἁ]δρ[ια]νοῦἉδριανοῦ <ἐ>γαμ̣ή̣σατοἐγαμήσατο ⁽πετελευτ̣ηκότος⁾τετελευτηκότος
27 αὐτοῦ [Δ]ιονύ̣σουΔιονύσου ❨Νε̣φε̣[ρσῶ]τ(ος)❩Νεφερσῶτος καὶ μὴ̣μὴ ἐ̣π̣ε̣[λ]εύσασθαιἐπελεύσασθαι ἐπὶ̣ἐπὶ τ̣ὸντὸν Π̣ρ̣ωτᾶνΠρωτᾶν
28 περὶ μη[δ]ένοςμηδένος ἁπλ[ῶς]ἁπλῶς [π]ρ̣άγμα[τ]οςπράγματος [μ]ή̣τεμήτε πε[ρὶ]περὶ [ο]ὗοὗ
28-29 ἐπ̣εγράψα∤τοἐπεγράψα∤το
29 [ὁ] ἀν̣ὴ̣ρἀνὴρ [αὐτῆς]αὐτῆς [Χιαλῆς]Χιαλῆς [Κολλ]ο̣ύθ̣ο̣[υ]Κολλούθου [κύριος]κύριος [τῆς]τῆς [Τε]φερῶτο̣ςΤεφερῶτος Ἄπ̣ει̣τ̣οςἌπειτος
30 |gap:3_lines|
33 δ[ιὰ]διὰ Κ̣[ι]α̣λῆτ̣[ος]Κιαλῆτος [καὶ]καὶ m3? [Τε]φ̣ε̣ρῶτ̣[ο]ςΤεφερῶτος |vac:?|