Sematia

p.wisc.1.9.xml

TM: 16817HGV: 16817Date: 183 – 183Place: Oxyrhynchos

1 m1 S-1 [Σα]ρ̣α̣π̣ίωνΣαραπίων τοῦ Σ̣αραπίωνοςΣαραπίωνος τ̣[οῦ]τοῦ [Σαρα]π̣ίωνοςΣαραπίωνος μητρὸς
1-2 Δημη∤τρ̣ί̣α̣ςΔημη∤τρίας
2 ἀ̣[πὸ]ἀπὸ [τῆς]τῆς [Ὀ]ξ̣υρύγχωνὈξυρύγχων πό̣λ̣ε̣ω̣ςπόλεως Ζω⋰ί⋱λῳΖωίλῳ πρεσ̣β̣υ̣τέρῳπρεσβυτέρῳ Ζω⋰ί⋱λουΖωίλου τοῦ
2-3 Διο̣∤νυσίουΔιο∤νυσίου
3 μ̣η̣τρὸςμητρὸς Σαραπιάδο̣ς̣Σαραπιάδος τ̣ῆ̣ς̣τῆς κ̣α̣ὶ̣καὶ Ἀρσινόης ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως
4 ἀγορα̣ν̣ο̣μή̣σαντιἀγορανομήσαντι τῆς αὐτ̣ῆ̣ς̣αὐτῆς πόλεως ἐνάρχῳ ἀρχιερεῖ τοῦ ⋰ἱ⋱ερωτάτουἱερωτάτου
5 Νείλου̣Νείλου χ̣αίρεινχαίρειν . S-2 ὁμο̣λογῶὁμολογῶ π̣α̣ρ̣α̣κ̣εχωρηκέναιπαρακεχωρηκέναι σοι τὸ κατὰ ἥμισυ μέρος
6 πρότε̣ρο̣ν̣πρότερον τῆς μητρός μου τ̣ῶ̣ν̣τῶν ὑ̣π̣ογεγραμμένωνὑπογεγραμμένων , περὶ μὲν κώμην
7 Κερκεῦρ̣αΚερκεῦρα τῆς μ[έ]σηςμέσης τοπ[αρχ]ί̣α̣ς̣τοπαρχίας ἐκ τοῦ Σποκέως ἀρουρῶν δεκάδυο
8 ἑκκαιδέκ̣ατο̣ν̣|num:12|⧼|num:1/16|ἑκκαιδέκατον|num:12|⧼|num:1/16| , π̣ε̣ρὶπερὶ δὲ Κερκ̣ε̣μοῦνινΚερκεμοῦνιν τῆς ἄνω τοπαρχίας ἐκ τοῦ Ξενῶνος
9 καὶ Σπ̣λ̣ή̣δωνοςΣπλήδωνος ἀρουρῶν [ἓξ]ἓξ τ̣ε̣τ̣ά̣ρτουτετάρτου τετρακαιεικοστοῦ|num:6|⧼|num:1/4|⧼|num:1/24| , ἀπὸ
9-10 κοινωνι∤κῶν
10 ἀ̣ρ̣ο̣υ̣ρῶν̣ἀρουρῶν , ἐν ο̣ἷ̣ς̣οἷς χῶμα ἰ̣[διω]τ̣ι̣κό̣ν̣ἰδιωτικόν , ὧν ὅλων γε̣ί̣τ̣ονεςγείτονες νότου πρότερον
11 Θεο[γένο]υςΘεογένους Θεο̣γέ̣ν̣ους̣Θεογένους |gap:5| [πρ]ὸ̣ςπρὸς μὲν τοῦ ἀπὸ ἀπηλιώτου μέρους
11-12 δη∤μόσ̣ι̣ο̣ν̣δη∤μόσιον
12 [χῶμα]χῶμα , π̣ρ̣ὸ̣ς̣πρὸς δὲ τοῦ ἀ[πὸ]ἀπὸ [λ]ιβ̣ὸ̣ςλιβὸς τὸ δηλούμενον ⋰ἰ⋱διωτικὸνἰδιωτικὸν χῶμα ,
13 ἀπηλι̣ώ̣τ̣ο̣υἀπηλιώτου πρότερον Διον[υσ]ί̣ο̣υ̣Διονυσίου Ἐ̣[ρι]έωςἘριέως , λιβὸς τὸ αὐτὸ ⋰ἰ⋱διωτικὸνἰδιωτικὸν
14 χῶμ̣α̣χῶμα , τῶν ἐπ̣[ὶ]ἐπὶ τὸ αὐτ̣[ὸ]αὐτὸ ἀ̣[γομένων]δεκαοκτὼἀγομένωνδεκαοκτὼ τρίτου
14-15 ∼τεσσαρακοσθο∤γδόου∽|num:18|⧼|num:1/3|⧼|num:1/48|τεσσαρακοστο∤γδόου|num:18|⧼|num:1/3|⧼|num:1/48|
15 , ἐστιν ∼τ̣οὺ∽τὸ ∼ἡμισ[εος]∽ἥμισυ ∼[μέρο]υς∽τούτωνμέροςτούτων ἀρούραι ἔννεα ἕκτον
15-16 ∼ἐνενηκοσεκτον∽|num:9|⧼|num:1/6|⧼|num:1/96|ἐνε∤νηκοστόεκτον|num:9|⧼|num:1/6|⧼|num:1/96|
16 . S-3 π̣αραχωρ[ητι]κ̣ο̣ῦ̣παραχωρητικοῦ τ̣ο̣ύ̣τωντούτων ἀργυρίου δραχμῶν
16-17 ∼τετρα∤κισχειλίων∽|num:4000|τετρα∤κισχιλίων|num:4000|
17 , ἀφʼ ὧν αὐτὸ[ς]αὐτὸς [ἀπέχω]ἀπέχω πα̣ράπαρά σου ἀργυρίου δραχμὰς
17-18 ∼τρισ∤χειλίας∽τρισ∤χιλίας
18 ἑξακοσ̣ί̣ας|num:3600|ἑξακοσίας|num:3600| ἐπὶ τ[ῷ]τῷ [τὰς]τὰς [λοιπὰς]λοιπὰς [ἀργυρίο]υ̣ἀργυρίου δραχμὰς τετρακοσίας|num:400| λαβεῖν
19 με παρά σου ἕως τ[οῦ]τοῦ [ἐνεστῶτος]ἐνεστῶτος [ἔτους]ἔτους [μηνὸ]ς̣μηνὸς Ἁδριανοῦ
19-20 ποιούμε∤νόν
20 σοι τὴ̣ντὴν το̣ύ̣[των]τούτων [ἀπογραφήν]ἀπογραφήν [,], [τῶν]τῶν [περὶ]περὶ [Κερκεμοῦνιν]Κερκεμοῦνιν [ἀρ]ο̣υ̣ρῶ̣ν̣ἀρουρῶν
20-21 ἀ̣[πο]γ̣ρ̣α̣∤φ̣ο̣μ̣ένωνἀπογρα∤φομένων
21 τῇ |gap:3||gap:20| [ὁμοί]ωςὁμοίως τῶν περὶ Κερκεῦρα
21-22 ἀρου∤ρῶν
22 . S-4 τὰς δὲ̣δὲ π̣ά̣σαςπάσας ἀρούρ̣α̣ς̣ἀρούρας [ἔννεα]ἔννεα [ἕκ]τ̣ονἕκτον ∼ἐνενηκοσεκτον∽|num:9|⧼|num:1/6|⧼|num:1/96|ἐνενηκοστόεκτον|num:9|⧼|num:1/6|⧼|num:1/96|
22-23 παρ∤έξομαί
23 σοι̣σοι κ̣αὶκαὶ ἐκγόνοις [καὶ]καὶ τοῖς παρά σου ∼μεταλημψομένοις∽μεταληψομένοις
23,m m3 ❨κα̣⸌τ⸍(ὰ)❩κατὰ ❨κε̣λ̣⸌ε⸍(υσθέντα)❩κελευσθέντα
24 m1 βεβαίας δι̣ὰδιὰ παντός , βεβ̣[αιοῦμ]α̣ι̣βεβαιοῦμαι δ̣ὲ̣δὲ π̣ά̣σῃπάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὰς ἀπὸ̣ἀπὸ
25 γεωργίας β[α]σ̣ιλικῆςβασιλικῆς κα̣[ὶ]καὶ [ο]ὐ̣σ̣ι̣ακῆςοὐσιακῆς γῆς καὶ παντὸς εἴδους καὶ
25-26 ἀπε̣ρ̣∤γασίαςἀπερ∤γασίας
26 καὶ ὑδροφυλακίας δ̣η̣μ̣[οσί]ω̣ν̣δημοσίων χωμάτων καὶ ἀπὸ παντὸς οὕτινο[ς]{οὕτινος}
27 οὑτινοσο̣ῦνοὑτινοσοῦν ἄλλο̣υ̣ἄλλου καὶ ἀπὸ τῶν [ὑ]π̣ὲρὑπὲρ αὐτῶν τελουμένων δημοσίων καὶ
27-28 τελεσμά∤των
28 πάν̣τωνπάντων τῶν ἕως το̣ῦ̣τοῦ π̣[αρε]λ̣θόντοςπαρελθόντος καὶ αὐτοῦ τοῦ διελθόντος τρίτου̣τρίτου
29 καὶ ε̣ἰ̣κ̣ο̣σ̣τ̣οῦεἰκοστοῦ ἔ̣τουςἔτους διὰ τὸ τ[ὴν]τὴν [τ]ῶ̣ν̣τῶν τ̣οῦτοῦ ἐνεστῶτος τετάρτου καὶ εἰκοστ̣οῦεἰκοστοῦ
30 ἔ̣τ̣ο̣υςἔτους πυρ̣ῶνπυρῶν προ̣σφορ̣[ὰ]ν̣προσφορὰν ε̣ἶ̣ν̣α̣ί̣εἶναί σου τοῦ Ζω⋰ί⋱λουΖωίλου . S-5 κυρία παραχώρησις
31 δι̣π̣λ̣ῆδιπλῆ γ̣ρ̣α̣φεῖσαγραφεῖσα . S-6 ἔ̣τουςἔτους τ̣ε̣τ̣ά̣ρ̣τουτετάρτου καὶ εἰκ̣οστοῦεἰκοστοῦ Αὐτοκράτορος Καίσαρος̣Καίσαρος
32 Μ̣άρκο̣υ̣Μάρκου Αὐρηλί̣[ου]Αὐρηλίου Κομ̣μό̣[δο]υ̣Κομμόδου Ἀ̣ν̣[τ]ω̣νίνουἈντωνίνου Σεβασ̣τ̣οῦΣεβαστοῦ Ἀρμενιακοῦ
33 Μ̣η̣[δικοῦ]Μηδικοῦ Π̣α̣ρ̣θι̣κ̣ο̣ῦ̣Παρθικοῦ Σ̣α̣[ρματι]κοῦΣαρματικοῦ Γε̣ρ̣μανικοῦΓερμανικοῦ μεγίστου μηνὸς Ἁδριανοῦ̣Ἁδριανοῦ α̣|num:1|α|num:1| .
34 m2 S-7 Σ̣α̣ρ̣α̣π̣ί̣ω̣ν̣Σαραπίων Σαραπίω[νος]Σαραπίωνος [τοῦ]τοῦ Σ̣α̣ρ̣απίωνοςΣαραπίωνος Διονυσίου
34-35 παρεχώ∤ρησα
35 τ̣ῷ̣τῷ Ζ̣ω⋰ί⋱λῳΖωίλῳ τ̣[ὰς]τὰς [προκε]ι̣μέναςπροκειμένας ⸢ἀρούρας⸣ἔννεαἀρούραςἔννεα ἕκτον
35-36 ∼ἐνενηκοσεκτον∽|num:9|⧼|num:1/6|⧼|num:1/96|ἐνε∤νηκοστόεκτον|num:9|⧼|num:1/6|⧼|num:1/96|
36 π[αραχωρ]η̣τικοῦπαραχωρητικοῦ δραχμῶν
36-37 ∼τετρ̣α̣κ̣ι̣σ̣χει∤λίων∽|num:4000|τετρακισχι∤λίων|num:4000|
37 , ἀφʼ ὧν ἔσχον δ̣ρ̣α̣χμὰςδραχμὰς ∼τρισχειλ̣ίας∽τρισχιλίας ἑξακοσίας|num:3600|
38 κ̣α̣ὶκαὶ πο̣ιήσ̣ομαιποιήσομαι τὴν [τούτων]τούτων κ̣α̣τ̣α̣γ̣ρ̣αφὴνκαταγραφὴν ἀπολαμβάνων τὰς
38-39 λοι∤π̣ὰ̣ς̣λοι∤πὰς
39 δ̣ρ̣αχ̣μὰςδραχμὰς τετρα̣κ̣[οσίας]|num:400|τετρακοσίας|num:400| καὶ βεβαιώσω ὡς πρόκειται |gap:3|
40 |gap:3| [ἔγρα]ψ̣α̣ἔγραψα ὑ̣[πὲρ]ὑπὲρ [αὐτοῦ]αὐτοῦ [ἀγραμμάτου]ἀγραμμάτου .