Sematia

p.wisc.1.33.xml

TM: 13709HGV: 13709Date: 147 – Place: Arsinoites (?)

1 m1 S-1 [Μάρ]κωιΜάρκωι ∼Πετρωινίωι∽Πετρωνίωι Ὁνωράτῳ ἐπά̣ρχῳἐπάρχῳ Αἰγύπτ̣ο̣υΑἰγύπτου
2 [παρὰ]παρὰ [Πτ]ο̣λεμαίουΠτολεμαίου Διοδώρ̣ουΔιοδώρου τοῦ̣τοῦ κ̣α̣ὶκαὶ Διοσκόρο̣υ̣Διοσκόρου τῶν ἀ̣π̣ὸἀπὸ τοῦ ∼Ἀρσ[ιν]οείτου̣∽Ἀρσινοίτου οὗ
2-3 ἐπ̣έ̣∤[δωκα]ἐπέ∤δωκα
3 [ἀ]ν̣αφορίου̣ἀναφορίου καὶ ἧς ὑπέ̣γ̣ραψ[α]ςὑπέγραψας ⋰ἱ⋱ερᾶςἱερᾶς ὑπ̣ο̣γραφῆ̣ς̣ὑπογραφῆς , κύριε , ἀ̣ντί̣γ̣ραφ̣ον̣ἀντίγραφον ὑπ̣[έτ]α̣ξαὑπέταξα .
4 S-2 ἐ̣π̣ε̣ὶ̣ἐπεὶ [ὑ]πογε̣γραμμέ̣νος̣ὑπογεγραμμένος Σαρα̣π̣ά̣μμωνΣαραπάμμων οὐ κατή̣[ντα]κατήντα ἐπὶ τὸν ⋰ἱ⋱ερώτ̣α̣τ̣όνἱερώτατόν σου̣σου
5 δ̣ι̣αλογισ[μ]ὸνδιαλογισμὸν οὐδέ̣π̣ω̣οὐδέπω , ἵ̣ν̣αἵνα τ̣ὸτὸ ῥη̣θ̣[ὲν]ῥηθὲν ὑ̣π̣ὸ̣ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ [ἀ]ν̣αλαμβά̣νῃςἀναλαμβάνῃς , ἀ̣[ξιῶ]ἀξιῶ [,], ἐάν σου
6 τῇ εὐμενεστάτῃ τ̣ύχῃτύχῃ δόξ̣ῃδόξῃ , κε̣[λε]ῦ̣σ̣αικελεῦσαι γραφῆ̣ναιγραφῆναι τ[ῷ]τῷ [τ]ῆςτῆς Ἡρα[κ]λείδουἩρακλείδου μ̣ερίδο̣ς̣μερίδος
7 [σ]τρ̣α̣τ̣ηγ̣ῷστρατηγῷ , ἐάν περ ἐ̣ν̣ἐν τ̣ῷτῷ ν̣ομῷνομῷ Σαραπάμμων ἐν τῷ Ἡρακ[λ]ε̣οπολείτῃἩρακλεοπολείτῃ , ⋰ἱ⋱κα̣[ν]ὸ̣νἱκανὸν
8 ἀσφαλὲς̣ἀσφαλὲς αὐτοῦ λαβ̣ε̣ῖ̣νλαβεῖν , [ἵ]ν̣αἵνα φανῇ ἐ̣π̣ὶἐπὶ τοῦ ⋰ἱ⋱ερωτάτουἱερωτάτου σου βήματ̣[ο]ς̣βήματος . S-3 ❨ἀντίγρ(αφον)❩ἀντίγραφον ❨ἀναφ̣ο̣ρ̣(ίου)❩ἀναφορίου .
9 S-4 Μ̣[άρκ]ῳ̣Μάρκῳ Πε̣[τρ]ω̣νίω̣ι̣Πετρωνίωι [Ὁ]ν̣ωράτωιὉνωράτωι ἐπά̣ρχῳἐπάρχῳ Αἰγύπτου̣Αἰγύπτου
10 παρ̣ὰπαρὰ Πτολεμαίου Διο̣δώ̣ρουΔιοδώρου τοῦ κ̣αὶκαὶ Διοσκόρου τῶν ἀπὸ τοῦ ∼Ἀ̣ρσινοείτου∽Ἀρσινοίτου .
10-11 S-5 πάν∤των̣πάν∤των
11 αἴσχιστόν ἐσ̣τινἐστιν τῶν ἐν τῷ βίῳ ἀδικ̣ημάτωνἀδικημάτων τὸ ἐλευ̣θέρουςἐλευθέρους
11-12 ἀνθρώ∤πους
12 ὕ̣βρεωςὕβρεως [τ]υγχ̣ά̣νειντυγχάνειν , καὶ διὰ το̣ῦ̣τοτοῦτο προσφ̣εύγωπροσφεύγω σοι , τῷ κυρί̣ῳκυρίῳ , δί̣ω̣ξ̣ο̣ν̣δίωξον τ̣[ὸν]τὸν
13 τῆς ὕ̣βρεωςὕβρεως τρόπ̣ο̣ντρόπον . S-6 Σαραπάμμων γάρ τις ἀπ̣ὸ̣ἀπὸ νομοῦ ∼Ἡρακλεοπ̣ολείτου∽Ἡρακλεοπολίτου κώμ̣[η]ς̣κώμης |gap:2|
14 π̣ο̣γ̣ο̣|gap:2|ωνπογο|gap:2|ων κ̣[αὶ]καὶ Θέωνα τὸν τῶν δύο|num:2| μ̣ερίδωνμερίδων σ̣τρατηγ̣ὸ̣ν̣στρατηγὸν το|gap:2||gap:1||gap:1|τα|gap:2|ιεθ|gap:1||gap:2|ν
15 ὥσ̣τ̣ε̣ὥστε κ̣ινδ̣υνεύ̣ειν̣κινδυνεύειν τῷ ζῆν , διʼ ἣν αἰτίαν ἐπιζ̣η̣τῶνἐπιζητῶν τὸν αὐτοῦ̣αὐτοῦ τρό<πο>ντρόπον καὶ ὃν
15-16 προβε∤βίωκεν
16 χρόν̣ο̣ν̣χρόνον κ̣α̣τ̣έγνωνκατέγνων αὐτὸν γενόμ̣ενονγενόμενον ∼κωμωγραμμ̣α̣τέα∽κωμογραμματέα καὶ
16-17 ἀ̣π̣ο̣λ̣έ̣∤λ̣ο̣ι̣π̣ενἀπολέ∤λοιπεν
17 κ|gap:1||gap:8||gap:1|ον̣τ̣|gap:1|κ|gap:1||gap:8||gap:1|οντ|gap:1| πεφυγαδεῦσθ[αι]πεφυγαδεῦσθαι [|gap:1|]|gap:1|ο|gap:1||gap:1|ο τ̣οῦτοῦ λαμπροτά̣τουλαμπροτάτου Μαμερτείνου
18 |gap:1||gap:1|ιπ̣|gap:2||gap:10||gap:1|ο̣ν|gap:1||gap:1|ιπ|gap:2||gap:10||gap:1|ον , καίτοι τῶν τοιούτω̣ν̣τοιούτων κ̣ε̣κωλυμένων̣κεκωλυμένων δημοσίοις
18-19 πράγμα∤[σ]ι̣πράγμα∤σι
19 π[ρ]οσ|gap:2|ν̣|gap:6|α̣ιπροσ|gap:2|ν|gap:6|αι |gap:2| καὶ |gap:1|ω̣|gap:3|ς̣|gap:1|ω|gap:3|ς στρατ̣ηγεῖνστρατηγεῖν τοῦτʼ ἐστὶν ἄρχειν καὶ κωλ̣ύ̣ε̣ινκωλύειν
20 [κ]α̣ὶκαὶ ἀ̣λ̣ή̣θ̣ε̣ι̣ν̣ἀλήθειν κ̣α̣[ὶ]καὶ τοὺς ἐ̣λευθέρο̣υ̣ς̣ἐλευθέρους τ̣ύπτειντύπτειν καὶ παίειν καὶ μαστιγο̣ῦνμαστιγοῦν ὡ̣ς̣ὡς δ̣ο̣[ύλο]υ̣ς̣δούλους .
21 S-7 οὕτως̣οὕτως π̣ρ̣[ο]σ̣φ̣[εύγω]προσφεύγω [σοι]σοι [τ]ῶντῶν ἐ̣πιστ̣ά̣σ̣εω̣νἐπιστάσεων τυχεῖν ἐν τῇ ἐλευθεριωτά̣τῃἐλευθεριωτάτῃ σ[ου]σου |gap:2||gap:3||gap:1||gap:2|
22 [δό]ξ̣ε̣ιέ̣δόξειέ νύν σοι̣σοι [κελ]εῦ[σαι]κελεῦσαι γ̣ρά̣ψαιγράψαι τ̣ῷτῷ τῆ̣ς̣τῆς Ἡρακλείδου μερίδος ❨στρ(ατηγῷ)❩στρατηγῷ ἱκανὸν ἀσ̣φ̣αλὲςἀσφαλὲς αὐτ̣[οῦ]αὐτοῦ
23 ∼[λ]α̣βῖν∽λαβεῖν ἕ̣ω̣[ς]ἕως |gap:1||gap:1||gap:2|π̣ο̣|gap:1||gap:1||gap:2|πο |gap:2||gap:1| σου παρο̣υ̣σίανπαρουσίαν , ἵνα τῆς ἐπʼ ἄκρον ∼ἐγδικίας∽ἐκδικίας τύχω .
24 S-8 ἀ̣ν̣τ̣ίγραφ̣[ον]ἀντίγραφον [τῆ]ς̣τῆς ὑ̣[πο]γ̣ραφῆς̣ὑπογραφῆς . S-9 ὅταν διαγινώσ̣κωδιαγινώσκω τῶν πρὸς τὸν στρατηγὸν
25 [ἔντυ]χέἔντυχέ μ̣ο̣ι̣μοι , [παραγγ]ε̣[ί]λ̣αςπαραγγείλας τῷ̣τῷ Σ̣α̣ρα̣π̣άμμω̣ν̣ιΣαραπάμμωνι . S-10 ❨(ἔτους)❩ἔτους ια|num:11| Θὼθ ι|num:10| . S-11 δ[ι]ευτύχ̣ε̣ι̣διευτύχει .
26 m2 S-12 [❨(ἔτους)❩]ἔτους [ι|gap:1|]ι|gap:1| |gap:3| |gap:5|
27 m3 |gap:?|κ̣ο̣|gap:3|γ̣λ̣|gap:1|ι̣στ̣|gap:2||gap:3||gap:2|ι|gap:?|κο|gap:3|γλ|gap:1|ιστ|gap:2||gap:3||gap:2|ι . m4 S-13 ἀπ[ό]δοςἀπόδος .