Sematia

p.wisc.1.1.xml

TM: 26917HGV: 26917Date: 101 – 125Place: unbekannt

1 m1 S-1 |gap:23_precision=low||gap:3||gap:10_precision=low|
2 |gap:19| [το]ῦ̣τοῦ Ἡρα̣[κλεοπολίτου]Ἡρακλεοπολίτου
3 [νομοῦ]νομοῦ |gap:15| [λα]μ̣βάνωλαμβάνω λ̣ι̣[μν]λιμν |gap:7|
4 |gap:20| λιμναῖ̣ο̣ν̣λιμναῖον |gap:9|
5 |gap:18||gap:3|μη|gap:3||gap:9|
6 |gap:18| τ̣ῶ̣ν̣τῶν ἀποχῶ̣[ν]ἀποχῶν |gap:8|
7 [ὁ] [ἀντί]δικοςἀντίδικος · S-2 κλε|gap:8| τ̣οῦτοῦ λι̣μ̣να̣[ίου]λιμναίου |gap:3||gap:1||gap:4|
8 |gap:2| [ὕπα]ρ̣χ̣ο̣νὕπαρχον αὐτῷ μέχρ̣[ι]μέχρι [νῦν]νῦν [ἐν]ἐν [τ]ῷ̣τῷ ἰδίῳ ἐλ̣α̣ι̣ῶ̣ν̣[ι]ἐλαιῶνι [τοῦ]τοῦ
9 [ὑ]πά̣ρ̣χ̣οντοςὑπάρχοντος τῶι ἡμετέρω[ι]ἡμετέρωι |gap:4|ῳ ἄνισ̣αἄνισα ἐλ̣α̣ι̣ῶνο̣ς̣ἐλαιῶνος
10 κ̣α̣ὶκαὶ Π̣ε̣θ̣έαΠεθέα τὸν ἡμ̣έ̣τερο̣ν̣ἡμέτερον τῶ[ν]τῶν [τόκ]ωντόκων ἀντέχ̣ε̣σ̣θαιἀντέχεσθαι .
11 S-3 |gap:1||gap:1||gap:1|η̣|gap:2|ος|gap:1||gap:1||gap:1|η|gap:2|ος ῥήτω̣ρ̣ῥήτωρ · S-4 περὶ λίμνας̣λίμνας ο̣ὐ̣κ̣οὐκ ∼ἐδανίσατ̣ο̣∽ἐδανείσατο . S-5 ἀντίδι[κος]ἀντίδικος ·
12 S-6 τῷ |gap:1| [Παῦ]νιΠαῦνι τοῦ ιβ|num:12| [ἔτους]ἔτους πα̣ρὰ̣παρὰ το[ῦ]τοῦ [Π]απνουθίο̣υ̣Παπνουθίου [ἡ]μετέρ̣ου̣ἡμετέρου [βοη]θ̣ο̣ῦ̣βοηθοῦ
13 ἔ̣σ̣χ̣[ηκεν]ἔσχηκεν ὁ̣ ἐ̣πὶἐπὶ ∼ἐλαιο͂[νο]ς̣∽ἐλαιῶνος |gap:1||gap:2|αι|gap:1||gap:3||gap:1||gap:2| ἅτε περ ἀξ̣ι̣[ῶ]ν̣ἀξιῶν περὶ [τ]ο̣[ύτ]ο̣υ̣τούτου
14 τοῦ ὑ̣π̣άρχοντοςὑπάρχοντος α̣ὐ̣τ̣ῶι̣αὐτῶι Πεθ̣ε̣ῖ̣Πεθεῖ ἐ̣λαιῶνοςἐλαιῶνος . S-7 ἐ̣ὰ̣ν̣ἐὰν μὴ ἐ̣ν̣ἐν τ[ῷ]τῷ
15 [ὡ]ρισμένῳὡρισμένῳ χρόνῳ ἀπ[οδῷ]ἀποδῷ τ̣ὸ̣τὸ κεφάλαιον κ̣[α]ὶ̣καὶ το[ὺς]τοὺς τόκ[ου]ς̣τόκους ,
16 οὐκ δανίζεται ; S-8 Πε̣[θεύ]ςΠεθεύς · S-9 |gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1|υ̣ε̣|gap:1|ς|gap:1||gap:1||gap:1||gap:2||gap:1|υε|gap:1|ς ἀλλὰ κ̣αὶ̣καὶ |gap:2|σ̣ο̣υ̣|gap:2|σου |gap:3| [ἀ]π̣έχ̣ειἀπέχει
17 τοῦ |gap:4| ἐ̣λ̣αιῶνοςἐλαιῶνος . S-10 [ὁ] ἀ̣[ντίδ]ι̣κ̣ο̣ς̣ἀντίδικος · S-11 τ̣ὸ̣ντὸν τόκον |gap:1||gap:5| [τ]ῶ̣ιτῶι βο̣[ηθ]ῷ̣βοηθῷ
18 ὑπο̣σ̣χ̣[ή]σ̣εταιὑποσχήσεται . S-12 Πεθ[εύς]Πεθεύς [·]· S-13 |gap:3| [τὸ]ν̣τὸν 〚μ[ου]〛μου ἐ̣λαιῶναἐλαιῶνα |gap:1||gap:5| [ἀπέ]σχ[ε]ἀπέσχε σ̣ο̣υσου
19 νῦν τ̣ό̣ν̣τόν τε τόκον κ̣α̣ὶ̣καὶ [τὸ]τὸ κεφ̣άλαιο̣ν̣κεφάλαιον δέδωκεν |gap:13|
20 ἁπλοῦν̣ἁπλοῦν ἐ̣στινἐστιν , ὡς ἐκ̣[λέ]ψατοἐκλέψατο , ἀποδ[οῦ]ναιἀποδοῦναι ∼ἡμεῖν∽ἡμῖν [τό]τό [τε]τε [κεφάλαιον]κεφάλαιον
21 καὶ τ[οὺς]τοὺς [τ]όκ̣ο̣υ̣ς̣τόκους . S-14 ⸢Πεθε̣[ύς]⸣Πεθεύς · S-15 δὶς ἔ̣σ̣χ̣ε̣ν̣ἔσχεν ἕως ν̣[ῦν]νῦν τόκους ὑ̣[πὲρ]ὑπὲρ [τοῦ]τοῦ [ἐλαιῶνος]ἐλαιῶνος [,], [τῆς]τῆς
22 λίμνης ∼τετρα̣ετ[είας]∽τετραετίας [μ]όνονμόνον τ̣[ό]κοντόκον εἴλη̣[φε]εἴληφε |gap:9|ο̣υ̣|gap:9|ου .
23 S-16 στρα̣τ̣[η]γ̣όςστρατηγός · S-17 Λιμν̣[αῖος]Λιμναῖος δίς τε ∼ε̣σ̣χὼν∽σχὼν ὑ̣π[ὲρ]ὑπὲρ |gap:11|
24 οὐ̣κ̣οὐκ ἐδανίζου ; S-18 Π̣[εθεύς]Πεθεύς [·]· S-19 |gap:1||gap:1||gap:2|ε̣|gap:1||gap:2|ωι|gap:1||gap:1||gap:2|ε|gap:1||gap:2|ωι λίμ̣[νη]λίμνη |gap:11|
25 ἐλαιώ̣[ν]ἐλαιών . S-20 στρατ̣ηγ̣[ός]στρατηγός · S-21 Πε̣θ̣εῦΠεθεῦ , ἔχεις ἀπ[ο]χὰς̣ἀποχὰς [ὑπὲρ]ὑπὲρ [τούτων]τούτων [;]; S-22 [ὁ]
26 Πεθεύς · S-23 οὐκ ❨ἔ⸌χ⸍(ω)❩ἔχω . S-24 [ῥήτ]ω̣[ρ]ῥήτωρ · S-25 δίκ̣αιόνδίκαιόν μοι φαίνετ̣[αι]φαίνεται |gap:8|
27 |gap:11|εται . S-26 ὁ̣ [Π]εθεύςΠεθεύς · S-27 ὡς̣ὡς ἔδειξα̣|gap:3||gap:2|σ̣ο̣υ̣ἔδειξα|gap:3||gap:2|σου
28 τ̣|gap:5|τ|gap:5| [τ]ὰ̣ς̣τὰς ἑτέρ̣αςἑτέρας τ[ὸ]τὸ [λι]μ̣ναῖονλιμναῖον εἴληφα̣εἴληφα τόκ̣[ον]τόκον μό[ν]ο̣ν̣μόνον
29 |gap:1||gap:6||gap:1| τ[ὸ]τὸ λ̣ι̣μ̣ναῖο̣νλιμναῖον |gap:1||gap:1|ν̣⸢σ̣⸣δ̣|gap:2|ν|gap:1||gap:1|νσδ|gap:2|ν ἔ̣δειἔδει [α]ὐ̣τ[ὸ]ναὐτὸν
30 |gap:1||gap:5| εἰλη̣[φ]έναιεἰληφέναι πάν̣[τα]πάντα τῆς ∼τετραετεία̣[ς]∽τετραετίας [δ]ι̣ὰ̣διὰ
31 τὸ α̣[ὐτὸν]αὐτὸν μισθω̣θῆ̣ν̣αιμισθωθῆναι τ[ὸν]τὸν ἐλαιῶνα̣ἐλαιῶνα ὑπ̣[ὲρ]ὑπὲρ
32 Π̣[εθ]έ̣ω̣ς̣Πεθέως ἐπα̣κ[ολ]ουθούντοςἐπακολουθούντος τοῦ |gap:2||gap:1|νο̣υ̣|gap:2||gap:1|νου οὐ
33 κ̣α̣ὶ̣καὶ |gap:3|των |gap:3||gap:1|ωμένων μετὰ ∼τ̣α̣∽τὰς ὑπὲρ τ̣ο̣ῦ̣τοῦ
34 ἐ̣λ̣α̣ι̣ῶνοςἐλαιῶνος ∼δη̣μ̣ο̣σια∽δημοσίας ⸢δαπάνας̣⸣δαπάνας τῶν πά̣ντων̣πάντων
34-35 δανισ∤τῆι
35 χω̣ρῆσαιχωρῆσαι ε̣ἰςεἰς μέρος τῶν ὀφλ̣ομένωνὀφλομένων
36 π|gap:2| [ὁ] [Π]εθεύςΠεθεύς · S-28 ἔδει |gap:4|ι̣δ̣ε̣ισυ̣ο̣ι̣|gap:2||gap:4|⸢ψιν⸣|gap:4|ιδεισυοι|gap:2||gap:4|ψιν .
37 S-29 Λιμ̣ν̣α̣ῖ̣οςΛιμναῖος · S-30 ἔχει ἕτερα̣ἕτερα ὑ̣π̣άρχονταὑπάρχοντα .
38 S-31 σ̣τ̣ρ̣α̣τ̣η̣γόςστρατηγός · S-32 ἐὰν ἔχῃς ἕ̣τ̣εραἕτερα ὑπά̣ρχοντ[α]ὑπάρχοντα ,
39 εὖ π̣[άν<τ>]απάντα τὰ ἐκ τοῦ ἐλαιῶν̣ο̣ςἐλαιῶνος ἀπο̣ίσῃἀποίσῃ .