Sematia

p.bas.1.15.xml

TM: 77992HGV: 77992Date: – Place:

1 m1 S-1 ιε|num:15| εἰς σπέρματα [Ἄμ]μωνο̣ςἌμμωνος |gap:?|
2 κδ|num:24| εἰς σπέρματα ❨[Ἄμ]μων(ος)❩Ἄμμωνος |gap:?|
3 κη|num:28| εἰς σπέρματα ❨Ἄμμων(ος)❩Ἄμμωνος |gap:?|
4 Τῦβι ιβ|num:12| ❨πραθ̣(έντων)❩πραθέντων διὰ ❨Σαραπίων(ος)❩Σαραπίωνος |gap:?|
5 καὶ εἰς σπέρματα Ἄμμωνος |gap:?|
6 ιϛ|num:16| εἰς σπέρματα Ἄμμωνο[ς]Ἄμμωνος |gap:?|
7 |gap:2| ε[ἰ]ςεἰς σπέρματα Ἄμμωνο[ς]Ἄμμωνος |gap:?|
8 κα|num:21| ἐπρά[θ]ησανἐπράθησαν ἀλλυ ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν ιθ|num:19| |gap:?|
9 Μεχ[εὶρ]Μεχεὶρ η|num:8| [ἐπ]ράθησανἐπράθησαν ἀλλ⸢υ⸣ἀλλυ ἐκ ❨(δραχμῶν)❩δραχμῶν |gap:?|
10 ιε|num:15| ἐπράθησαν ἀλλ⸢υ⸣ἀλλυ |gap:?|
11 [Ε]ὐδ[α]ί̣μ̣[ω]ν̣Εὐδαίμων φροντιστὴ[ς]φροντιστὴς ❨σε[ση(μείωμαι)]❩σεσημείωμαι
12 ἄλλαι Μεχε̣ὶ̣ρΜεχεὶρ |gap:?|