Sematia

p.tor.choach.8b.xml

TM: 3638HGV: 3638Date: – Place:

1 m1 S-1 βασιλεῖ [Π]τ̣ολεμαίω̣ιΠτολεμαίωι [καὶ]καὶ [βασιλίσσηι]βασιλίσσηι
1-2 [Κλ]ε̣οπά∤τραιΚλεοπά∤τραι
2 τῆι γυναικὶ θεοῖς [Εὐεργέταις]Εὐεργέταις [χα]ίρεινχαίρειν
3 Ἀπολλώνιος ὃς καὶ Ψε[μμώνθης]Ψεμμώνθης [Ἑρ]μίουἙρμίου
4 τοῦ καὶ Πετενεφώτ[ου]Πετενεφώτου [τῶν]τῶν [ἀπὸ]ἀπὸ [Δ]ιὸςΔιὸς πόλεως
5 τῆς Μεγάλης ⸢τῆς⸣τῆς ⸢Θηβ[αίδος]⸣Θηβαίδος μισθοφ[όρων]μισθοφόρων [ἱππέων]ἱππέων [.]. S-2 [ἀ]δικοῦμαιἀδικοῦμαι
6 ὑπὸ Ψενχώνσιος καὶ [Χονομπρέους]Χονομπρέους τῶν
7 Τεεφίβιος καὶ Ἁρατ[ρέους]Ἁρατρέους [καὶ]καὶ [Πεχ]ύτουΠεχύτου
8 τῶν Ὥρου καὶ Μεν̣[τεμῆτος]Μεντεμῆτος [,], [οὗ]οὗ τὸν
8-9 πατέ∤ρα
9 ἀγνοῶ , εἴ τινα [αὐτοῖς]αὐτοῖς [ἄλλα]ἄλλα [ὀ]νόματάὀνόματά
10 ἐστι[ν]ἐστιν [,], [χο]αχυ̣[τ]ῶνχοαχυτῶν κατοι[κούντω]ν̣κατοικούντων τὴν̣τὴν
11 αὐτήν μοι π[ό]λινπόλιν . S-3 [ὑ]παρχ[ούσης]ὑπαρχούσης γάρ [μοι]μοι
12 προγον̣ικῆςπρογονικῆς ο[ἰ]κ̣ίαςοἰκίας [ἐ]νἐν τῶ[ι]τῶι [ἀπὸ]ἀπὸ [νό]τουνότου π[ρὸς]πρὸς
13 λίβα μέρει τῆς σημα[ι]ν̣ομέν[ης]σημαινομένης [Δ]ιὸςΔιὸς πόλε[ως]πόλεως
14 πηχῶν δέκα ἕξ|num:16| , ἀφʼ [ὧ]ν̣ὧν ἐπ[ιβάλ]λ̣ουσίἐπιβάλλουσί μοι
15 πήχεις ἑπτὰ|num:7| διὰ̣διὰ [τὸ]τὸ ε̣ἶνα[ι]εἶναι [τὸν]τὸν πατέρα μ[ου]μου
16 Πετενεφώτ[ην]Πετενεφώτην [πρεσ]βύ[τερον]πρεσβύτερον υἱόν , ἧς
17 ἐκυρίευσαν̣ἐκυρίευσαν ο̣[ἵ]οἵ [τε]τε [πρόγονοί]πρόγονοί [μο]υμου καὶ
17-18 πα∤τήρ
18 , ἐφʼ ὅσον πε̣[ριῆσαν]περιῆσαν [χρόνον]χρόνον [,],
18-19 ἀναμφιλέ∤κτως
19 , οἱ ἐγκαλού[μενοι]ἐγκαλούμενοι [ἐ]μβατεύσαντε[ς]ἐμβατεύσαντες
20 εἰς τὴν σημαινο[μένη]νσημαινομένην οἰκ[ί]ανοἰκίαν καὶ
20-21 περι∤οικοδο̣μήσαντεςπερι∤οικοδομήσαντες
21 [ἑαυτοῖ]ςἑαυτοῖς οἰκητήρια
22 ἐνοικοῦσιν βιαίω[ς]βιαίως ο̣ὐ̣θ̣ενὸςοὐθενὸς δικαίου
23 ἀντεχόμενοι . S-4 τοῦ δὲ μδ|num:44| ❨(ἔτους)❩ἔτους Θωύθ
24 οἰκοδομούντων αὐτῶν διὰ
24-25 πολυχει∤ρίας
25 ἄνευ οἰκοδόμω̣νοἰκοδόμων καὶ λόγους
25-26 ποιησα∤μένου
26 μου πρὸς αὐτούς , οὐθενὶ κόσμωι
27 χρησάμενοι , ἀφορήτωι δὲ ἀνο̣μίαιἀνομίαι
28 ἐξενεχθέντες , 〚|gap:2|〛|gap:2| ἐκπηδήσαντές μοι
29 καὶ μιάναντες , ὑβρίσαντές με πληγὰς
30 ἔδωκαν . S-5 διὸ τὴν καταφυ̣γὴνκαταφυγὴν
31 ἐφʼ ὑ[μᾶ]ς̣ὑμᾶς ποιησ̣ά̣[μενος]ποιησάμενος [δέο]μ̣αιδέομαι ὑμῶ[ν]ὑμῶν ,
32 τῶν μεγίστων [θ]εῶνθεῶν καὶ νικηφόρων ,
33 εἰ ὑμ[ῖ]νὑμῖν δοκεῖ , ἀναπ̣έμψαιἀναπέμψαι μου τ̣ὴ̣ντὴν
34 ἔντ̣ευξινἔντευξιν ἐπ[ὶ]ἐπὶ τοὺς ἀπὸ τοῦ
34-35 Πανο∤πολίτου
35 μέχρι Συ[ή]νηςΣυήνης χρηματιστά[ς]χρηματιστάς ,
36 ὧν εἰσαγωγεὺς Ἀμμ̣ώνιοςἈμμώνιος , ὅπως
36-37 χρημα∤τίσαντες
37 αὐτὴν ε̣ἰςεἰς κρίσιν καὶ
37-38 μετα∤πεμψάμενοι
38 τοὺς̣τοὺς [ἐ]γ̣καλουμένουςἐγκαλουμένους
39 διʼ Ἀντιφάνου φρο[υρ]άρχουφρουράρχου ἐπισκέψωνται ,
40 ἵνʼ , ἐάν ἦι οἷα προφέ[ρο]μαιπροφέρομαι , κρίνωσιν τοὺς
41 μὲν διασαφουμέ[νο]υςδιασαφουμένους τῆς οἰκίας
41-42 πή∤χεις
42 ἑπτὰ|num:7| εἶν[αι]εἶναι ἐμούς , καθότι καί
43 εἰσιν , 〚καὶ〛καὶ πραχθῆναι δʼ ἐμοὶ αὐτοὺς
44 τοῦ ἀδικίου̣ἀδικίου κατὰ̣κατὰ τὸ διάγραμμα
45 χα[λκο]ῦχαλκοῦ ❨τάλ(αντα)❩τάλαντα ε|num:5| . S-6 [πε]ρ̣ὶ̣περὶ μὲν γὰρ τῆς ὕβρεως
46 κα[ὶ]καὶ [π]ληγῶνπληγῶν καὶ [ὧ]νὧν συντετελεσμένοι
47 εἰσὶν εἴς με μετὰ ταῦτα λήμψομαι
48 παρʼ αὐτῶν διʼ ἄλλης ἐντεύξεως
49 τὸ δίκαιον ὡς καθ̣ήκεικαθήκει . S-7 τούτου δὲ
49-50 γ̣ε̣ν̣[ο]∤μένου̣γενο∤μένου
50 [ἔ]σομαιἔσομαι βεβοηθημένος .
51 S-8 εὐτυχεῖτε .