Sematia

p.oslo.2.40b.xml

TM: 21518HGV: 21518Date: – Place:

28 m1 S-1 [Πτολεμαῖος]Πτολεμαῖος Ἀπίωνος τοῦ Ἀπίωνος μητ[ρὸς]μητρὸς [Σ]αραποῦτοςΣαραποῦτος ἀπʼ Ὀξυρύγχων πόλεως
29 [Πέρσης]Πέρσης [τῆς]τῆς [ἐ]π̣ι̣γ̣ο[νῆς]ἐπιγονῆς Ἀ̣πίωνιἈπίωνι τῷ καὶ Πετοσ̣[οράπ]ειΠετοσοράπει Πετοσοράπιος τοῦ Πετοσοράπιος
30 [τῶν]τῶν [κεκοσ]μ̣ητευκότωνκεκοσμητευκότων τῆς αὐτῆς π̣[ό]λε̣[ως]πόλεως [χαί]ρεινχαίρειν . S-2 ὁμολογῶ ἔ̣χεινἔχειν παρὰ σοῦ διὰ
31 [χειρὸς]χειρὸς [ἀργυρίο]υ̣ἀργυρίου Σεβαστοῦ νο̣μίσματοςνομίσματος δραχ[μὰς]δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας τετρακοσίας|num:1400| κεφαλαίου αἷς
32 [οὐδὲν]οὐδὲν [προσῆκτ]α̣ιπροσῆκται τόκου δραχμιαίου ἑκάστης̣ἑκάστης [μνᾶ]ςμνᾶς κατὰ μῆνα ἀπὸ τοῦ ἑξῆς μηνὸς
33 [Θώθ]Θώθ [.]. S-3 [ἀποδώσ]ω̣ἀποδώσω δὲ σοὶ τὸ̣ντὸν μὲν τόκον κατὰ̣κατὰ [μῆν]αμῆνα , τῆς πίστεως περὶ σὲ οὔσης περὶ
34 [ὧν]ὧν [ἐὰν]ἐὰν [μὴ]μὴ [ἐπιφ]έρ̣ω̣ἐπιφέρω σο[υ]σου γράμματα , τὸ δὲ κεφ̣[ά]λαιονκεφάλαιον τριακάδι Μεχεὶρ τοῦ ∼ἰσιόντος∽εἰσιόντος
35 [τεσσαρεσκαιδ]ε̣κ̣ά̣τ̣ο̣[υ]τεσσαρεσκαιδεκάτου [ἔτου]ςἔτους Ἀντωνίνου Καίσαρ̣[ο]ςΚαίσαρος τοῦ κυρίου χωρὶς ὑπερθέσεως .
36 S-4 [ἐὰν]ἐὰν [δὲ]δὲ [μὴ]μὴ [ἀπο]δ̣ῶ̣ἀποδῶ , συνχωρῶ̣συνχωρῶ μένειν περὶ σὲ κα[ὶ]καὶ τοὺς παρὰ σοῦ μεταλημψομένους
37 [μετὰ?]μετὰ [τὴν]τὴν [τοῦ]τοῦ [κ]ε̣φαλαίουκεφαλαίου προθεσμίαν , ἀνθʼ οὗ̣οὗ ἐὰν μὴ ἀ̣π̣ο̣δῶἀποδῶ , τὴν κράτησιν
38 [καὶ]καὶ [κυρίαν]κυρίαν [εἰς]εἰς [τὸ]ν̣τὸν [ἀε]ὶ̣ἀεὶ χ̣ρ̣ό̣[ν]ονχρόνον τοῦ ὑπάρχοντό̣ςὑπάρχοντός μοι ἐπʼ ἀμφό̣δουἀμφόδου δεκάτης ἡμίσους
39 [μέρους]μέρους [πα]τ̣ρ̣ικῆςπατρικῆς οἰκ̣[ί]α̣ςοἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆ̣ςαὐλῆς καὶ χρηστηρίων καὶ εἰσόδων κ̣αὶκαὶ
40 [ἐξόδ]ωνἐξόδων π̣α̣[σῶν]πασῶν , ἧ̣ςἧς γείτον[ε]ςγείτονες νότου πρότερον Οὐα̣λεντίαςΟὐαλεντίας , βορρᾶ πρότερον Σαρᾶς
40-41 Πτολε∤[μαίο]υ̣Πτολε∤μαίου
41 , ἀπηλιώτου δημοσία ῥύμη , λιβὸς Ἀθη̣ναίουἈθηναίου , καὶ τάξασθαι τὰ ὑπὲρ τούτου
42 [τέλ]η̣τέλη καὶ δεσπόζειν αὐ̣τ̣οῦαὐτοῦ ὡς ἐὰν πράσεώς σοι γ̣ενομένηςγενομένης καὶ τὰ περιεσόμενα
43 [ἀποφ]έρεσθαιἀποφέρεσθαι καὶ̣καὶ ἑ̣τέροιςἑτέροις πωλεῖν καὶ χρᾶσθαι ὡς̣ὡς ἐὰν αἱρῇ μηδεμιᾶ̣ςμηδεμιᾶς μοι ἐφόδου
43-44 κατα∤[λειπο]μ̣ένηςκατα∤λειπομένης
44 . S-5 πα̣ρέξομαιπαρέξομαι [δ]ὲ̣δὲ σοὶ καὶ τοῖς παρὰ σοῦ τὸ αὐτὸ ἥμισυ μέρος τῆς οἰκίας καὶ
45 [αἰθρίο]υαἰθρίου καὶ αὐλῆ̣ς̣αὐλῆς βέβ̣αιονβέβαιον ἀπὸ πάντων πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὸν ἀπὸ ἀπογραφ̣ῆςἀπογραφῆς
46 [πάσης]πάσης καὶ ἀπὸ γ̣[ε]ω̣ργίαςγεωργίας βασ[ι]λικῆςβασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς καὶ παντὸς εἴδους καὶ ἀπὸ παντὸς
47 [οὑτινοσ]οῦνοὑτινοσοῦν ἄλλο[υ]ἄλλου , οὐκ ἐξόντ̣[ο]ςἐξόντος μοι ἐὰν μὴ πρότερον ἀποδῶ τὰς δραχμὰς ∼χειλίας∽χιλίας
47-48 τετρα∤[κοσίας]|num:1400|τετρα∤κοσίας|num:1400|
48 καὶ τοὺς̣τοὺς τόκους πωλεῖν οὐδὲ ὑποτίθεσθαι οὐδʼ ἄλλως καταχρηματίζειν
49 [τὸ]τὸ [ἥμι]σ̣υἥμισυ μέρ[ος]μέρος τῆς οἰκίας καὶ αἰθρίου καὶ αὐλῆς οὐδὲ ἀπογράψασθαί τινα ἐπὶ τοῦτο ,
50 [ἐξόντο]ςἐξόντος σοι διὰ σ̣ε̣αυτοῦσεαυτοῦ ἀπὸ τοῦ νῦν ὁπότε ἐὰν αἱρῇ κατασχεῖν τὸ ⸢α⸣ὐτὸαὐτὸ διὰ τῆς
53 |gap:3|
54 ν̣ε̣|gap:1||gap:22|νε|gap:1||gap:22| [τὸ]τὸ [ἥμισυ]ἥμισυ
55 μέρο[ς]μέρος [τῆς]τῆς [οἰκίας]οἰκίας [καὶ]καὶ [αἰθρίου]αἰθρίου καὶ [αὐλῆς]αὐλῆς
56 ἀντὶ τῶν̣τῶν [δραχ]μ̣ῶνδραχμῶν ∼χειλ[ί]ων∽χιλίων τετρα[κοσίων]|num:1400|τετρακοσίων|num:1400|
57 καὶ ὧν ἐ̣[ὰν]ἐὰν [μ]ὴ̣μὴ ἀποδῶ τόκων τὴ̣[ν]τὴν τ̣ῶντῶν
58 ὀφειλομ[έν]ω̣νὀφειλομένων καὶ τῶν καὶ τοῦ ὑπερπεσόντος
59 χρόνου δραχμιαίων τόκων ἐκάστης μνᾶς
59-60 κα∤τὰ
60 μῆνα πρᾶξιν ποιεῖσθαι ἔκ τε ἐμοῦ καὶ
61 ἐκ τοῦ ἡμίσ̣ουςἡμίσους μέρους τῆς οἰκίας καὶ
61-62 αἰ∤θρίου
62 καὶ αὐλ̣ῆ̣ςαὐλῆς καὶ ἐκ τῶν ἄλλων
62-63 ὑπαρχόν∤των
63 μοι πά̣ν̣τωνπάντων , μὴ ἐλαττουμένου σου
64 τοῦ Ἀπίωνος τοῦ καὶ Πετοσοράπιος ἐν
65 τῇ πράξει ὧν ἄλλων ὀφείλω σοι ∼κάτʼ∽καθʼ ἕτερον
66 χειρόγραφον δι̣σσ̣ὸνδισσὸν δραχμῶν ἑξακοσίων|num:600|
67 κεφαλαίου καὶ τῶν τούτων ἀπὸ τοῦ ἐξ̣ῆςἐξῆς
68 μηνὸ[ς]μηνὸς Θὼθ̣Θὼθ τόκων ἐπὶ κυρίᾳ δούλης
69 μου Ἰσαροῦτος καὶ εἶναι κύριον κύριον{κύριον}
70 τὸ ἰδ̣ιόγραφ̣όνἰδιόγραφόν μου τοῦ Πτολεμαίου
71 χειρόγραφο̣νχειρόγραφον ὅπερ δισσὸν ἔγραψα . S-6 ἔτους
72 ∼τρισκαιδεκά̣τ̣ο̣υ∽τρεισκαιδεκάτου Αὐτοκράτορος Καίσαρος
73 Τίτου Αἰλίου Ἁδριανοῦ Ἀντωνίνου Σεβαστοῦ
74 Εὐσεβοῦς , Μεσορὴ ἐπαγομένων γ|num:3| .
75 S-7 |gap:?_lines|