Sematia

p.mich.5.340r.xml

TM: 12149HGV: 12149Date: – Place:

1 m1 S-1 [ὁμολ]ογεῖὁμολογεῖ Ἁρυώτης Λυσιμάχου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |vac:?| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ |vac:?|
2 [τῷ]τῷ τῆς προούσης καὶ συνούσης αὐτῶι γυναικὸς
3 [Ἡρα]κλείαςἩρακλείας πατρὶ Διδύμωι Μάρωνος ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |vac:?|
4 [❨οὐλ(ὴ)❩]οὐλὴ |vac:?| παρούσης καὶ εὐδοκούσης πᾶσι τοῖς ∼κὰ∽κατὰ τὴν
5 [ὁμο]λογίανὁμολογίαν ταύτην δηλουμένοις τῆς
5-6 προγεγραμμ∤[ένη]ςπρογεγραμμ∤ένης
6 Ἡρακλείας ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |vac:?| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ |vac:?|
7 [με]τὰμετὰ κυρίου τοῦ ∼προγεγραμένου∽προγεγραμμένου αὐτῆς πατρὸς
8 [Διδ]ύμουΔιδύμου ∼ἔχιν∽ἔχειν παρʼ ∼ἀουτοῦ∽αὐτοῦ 〚ἐν〛ἐν 〚προσφορᾷ〛προσφορᾷ 〚κατὰ〛κατὰ 〚τὴν〛τὴν
9 〚[συγγρα]φὴν〛συγγραφὴν κατὰ τήνδε τὴν ∼ὁμολογείαν∽ὁμολογίαν ἐν
9-10 ∼προσ∤[δό]σι∽προσ∤δόσει
10 φερνῆς ⸢ὑπὲρ⸣ὑπὲρ ⸢τῆς⸣τῆς ⸢❨προγεγραμμένη(ς)❩⸣προγεγραμμένης ⸢Ἡρακλείας⸣Ἡρακλείας ἀργυρίου δραχμὰς εἴκοσι|num:20| διὰ ∼χιρὸς∽χειρὸς
11 [ἐξ]ἐξ [ο]ἴκουοἴκου καὶ ἐν προσφορᾷ ἄνευ διατιμήσεως τὰς
12 [ὑπα]ρχούσαςὑπαρχούσας τῶι Διδύμωι περὶ Ἰβιῶνα ❨(Εἰκοσιπενταρούρων)❩Εἰκοσιπενταρούρων ❨τῆ(ς)❩τῆς
13 ❨[Πολέ]μωνο(ς)❩Πολέμωνος ❨μερίδο(ς)❩μερίδος κλήρου ∼κατυκικοῦ∽κατοικικοῦ ἀρούρας ε|num:5|
14 [ἢ] ∼ὁσων∽ὅσαι ἐὰν ὦσιν 〚ἐπὶ〛ἐπὶ 〚ταῖς〛ταῖς 〚οὔσει〛οὔσει ὧν αἱ ∼γιτνείαι∽γειτνίαι
15 [διὰ]διὰ τῶν περὶ αὐτῶν οἰκονομιῶν ∼δεδήλωντε∽δεδήλωνται
16 [πρότ]ερονπρότερον οὔσας τοῦ προγεγραμμένου Ἁρυώτου
17 [χωρ]ὶςχωρὶς ἧς ∼προσηνένκατωι∽προσηνέγκατο αὐτὸς Δίδυμος
18 [ἐπὶ]ἐπὶ τῇ αὐτῇ Ἡρακλείᾳ σὺν τῇ ∼γυναικεὶ∽γυναικὶ αὐτοῦ
19 [μη]τρὶμητρὶ δὲ τῆς Ἡρακλείας Ῥοδοῦτι Ἡρακλείδου
20 [χρυ]σικῆςχρυσικῆς καὶ ἀργυρικῆς φερνῆς καὶ ∼προσφωρᾶς∽προσφορᾶς
21 [ὑπ]αρχόντωνὑπαρχόντων καὶ κλήρων καὶ δουλικῶν
22 [σ]ω̣μάτωνσωμάτων κ̣[αθʼ]καθʼ ἑτέρας συνγραφὰς δύο|num:2|
23 〚μ̣ίαν〛〚|num:1|〛μίαν|num:1| 〚μὲν〛μὲν 〚τροφι̣τ̣ι̣〛τροφιτι τὰς διὰ τοῦ αὐτοῦ ∼γραφίου∽γραφείου
24 ∼[τε]λειωθίσας∽τελειωθείσας τῶι γ|num:3| ❨(ἔτει)❩ἔτει Τιβερίου Κλαυδίου
25 [Κα]ίσαροςΚαίσαρος Σεβαστοῦ Γερμανικοῦ Αὐτοκράτορος
26 [ἐν]ἐν [μ]ηνὶμηνὶ ποιῶι ἐν αἷς ἐστιν μία|num:1| Αἰγυπτία
27 [τρο]φῖτιςτροφῖτις δὲ ἑτέρα Ἑλληνικὴ 〚τὴν〛τὴν 〚δὲ〛δὲ
27-28 〚προσφο〛∤〚[ρὰ]ν̣〛προσφο∤ρὰν
28 〚τοῦ〛τοῦ 〚προκιμένου〛προκιμένου 〚κλήρου〛κλήρου 〚∼πεπυῆσθαι∽〛πεποιῆσθαι
29 〚[ἀπ]ὸ̣〛ἀπὸ 〚τῶν〛τῶν 〚γενημάτων〛γενημάτων 〚τοῦ〛τοῦ 〚∼ἐνεστο͂τως∽〛ἐνεστῶτος 〚ϛ|num:6|〛ϛ|num:6| 〚❨(ἔτους)❩〛ἔτους
30 [ἃς]ἃς καὶ ∼μένιν∽μένειν κυρίας σὺν ταῖς διʼ αὐτῶν
31 [πρ]ογεγραμμέναιςπρογεγραμμέναις ∼διαστολε͂ς∽διαστολαῖς ∼πάσες∽πάσαις τὴν
32 [δὲ]δὲ προσφορὰν τοῦ προκιμένου κλήρου
32-33 πεποι∤[ῆ]σθαιπεποι∤ῆσθαι
33 ἀπὸ τῶν γενημάτων τοῦ ἐνεστῶτος
34 [ϛ|num:6|]ϛ|num:6| ❨(ἔτους)❩ἔτους Τιβερίου Κλαυδίου Καίσαρος Σεβαστοῦ
35 [Γερ]μανικοῦΓερμανικοῦ Αὐτοκράτορος 〚πρὸς〛πρὸς 〚τὸν〛τὸν 〚⸜Δίδυμον⸝〛Δίδυμον 〚⦑ν〚〚αρυωτη〛ν〛⦒〛{ν}αρυωτην
35-36 〚ὄντω〛∤〚[ν]〛ὄντω∤ν
36 〚[τ]ῶν〛τῶν 〚ὑπὲρ〛ὑπὲρ 〚τοῦ〛τοῦ 〚κλήρου〛κλήρου 〚∼δημωσίων∽〛δημοσίων 〚πάντων〛πάντων
37 〚[τῶ]ν〛τῶν 〚ἀπὸ〛ἀπὸ 〚τῶν〛τῶν 〚ἔμπροσθεν〛ἔμπροσθεν 〚χρόνων〛χρόνων 〚μέχρι〛μέχρι 〚τοῦ〛τοῦ 〚ε|num:5|〛ε|num:5| 〚❨(ἔτους)❩〛ἔτους 〚καὶ〛καὶ
38 〚[αὐ]τοῦ〛αὐτοῦ 〚τοῦ〛τοῦ 〚ε|num:5|〛ε|num:5| 〚❨(ἔτους)❩〛ἔτους
39 [συμ]β̣ιούτωσανσυμβιούτωσαν οὖν ἀλλήλοις τε Ἁρυώτης καὶ
40 [Ἡρά]κλειαἩράκλεια ⸢∼ἀμεμψιμυρήτως∽⸣ἀμεμψιμοιρήτως καθότι καὶ πρότερον ⸢διὰ⸣διὰ ⸢τὸ⸣τὸ ⸢καὶ⸣καὶ ⸢∼γεγονένε∽⸣γεγονέναι ⸢ἐξ⸣ἐξ ⸢ἀλλήλων⸣ἀλλήλων ⸢παιδίον⸣παιδίον ⸢θῆλυν⸣θῆλυν ⸢∼ο∽⸣ ⸢ὄνομα⸣ὄνομα ⸢.⸣. S-2 ἐὰν δὲ
40-41 δια∤[φορᾶ]ςδια∤φορᾶς
41 αὐ[τοῖ]ςαὐτοῖς γεναμένης ∼χωρίζωντε∽χωρίζονται ἀπʼ
41-42 ἀλ∤[λήλ]ωνἀλ∤λήλων
42 [μὲν]μὲν [τ]οῦτοῦ Ἁρυώτου ἀποπέμποντος καὶ
43 [τῆς]τῆς Ἡρα[κλεί]αςἩρακλείας ἑκουσίως ∼ἀπαλλασσωμένης∽ἀπαλλασσομένης
44 ∼[ἔσ]τωι∽ἔστω πα[ρα]χρῆμαπαραχρῆμα τοῦ Διδύμου , ἐὰν δὲ
45 οὗτ[ο]ςοὗτος μὴ περιῆι , τῆς θυγατρὸς Ἡρακλείας
46 προσενηνεγμένος καθὼς πρόκιται
47 κλῆρος τῶν πέντε|num:5| ἀρουρῶν , καὶ ∼ἀποδώτω∽ἀποδότω
48 Ἁρυώτης τῶι Διδύμῳ , ἐὰν δὲ οὗτος
49 μὴ περιῆι , τῇ αὐτῇ Ἡρακλείᾳ ἅμα τῇ κατὰ
50 τὰς προτέρας συνγραφὰς φερνῇ καὶ ἑτέροις
51 καὶ παραφέρνοις καὶ τὰς κατὰ τὴν
51-52 ∼πρόσδω∤σιν∽πρόσδο∤σιν
52 ταύτην δραχμὰς εἴκοσι|num:20| ἐπὶ μὲν τῆς
53 ἀποπομπῆς παραχρῆμα ἐπὶ δὲ τῆς
54 ἑκουσίως ἀπαλλαγῆς ἐν ∼ἡμέρες∽ἡμέραις
55 ἑξήκοντα|num:60| ἀφʼ ἧς ἐὰν ἀπαιτηθῇ , ἐὰν δὲ
56 μὴ ἀποδῶ καθʼ γέγραπται ἀποτισάτω
57 παραχρῆμα μεθʼ ἡμιολίας γινομένης
58 τῷ Διδύμῳ , ἐὰν δὲ μὴ περιῇ , τῇ
58-59 θυγα∤τρὶ
59 Ἡρακλείᾳ τῆς πράξεως ἔκ τε τοῦ
60 ὁμολογοῦντος Ἁρυώτου 〚καὶ〛καὶ 〚ἐκ〛ἐκ 〚τῶν〛τῶν
61 ὡς ἐκ Πέρσου τῆς ἐπιγονῆς καὶ
62 ἐκ τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ πάντων
63 καθάπερ ∼ἐγ∽ἐκ δίκης .
64 S-3 ὑπογραφὴ Ἁρυώτου .
65 S-4 Ἁρυώτης ∼Ἁρυώτου∽Λυσιμάχου ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ ∼ἔχιν∽ἔχειν
66 ἐν ∼προσδώσι∽προσδόσει τὰς τοῦ ἀργυρίου δραχμὰς
67 εἴκοσι|num:20| καὶ ἐν προσφορᾷ τὸν προκίμενον
68 κλῆρον καὶ ∼συνχωρῶι∽συγχωρῶ καθὼς
68-69 πρό∤κιται
69 .
70 S-5 ❨ὑπογρ(αφὴ)❩ὑπογραφὴ Διδύμου .
71 S-6 Δίδυμος Μάρωνος 〚προσενήνεγμαι〛προσενήνεγμαι 〚ἐν〛ἐν
72 συνευδοκούσης τῆς θυγατρός μου
72-73 Ἡρα∤κλείας
73 μετὰ κυρίου ἐμοῦ ∼προσενήνεγμε∽προσενήνεγμαι
74 τῶι Ἁρυώτῃ ἐπὶ τῇ Ἡρακλείᾳ τὰς τοῦ
74-75 ἀργυρί∤ου
75 δραχμὰς εἴκοσι|num:20| καὶ ἐν προσφορᾷ τὸν
76 προκίμενον κλῆρον τῶν πέντε|num:5| ἀρουρῶν
77 καὶ συνχωροῦμεν καθὼς πρόκιται .
78 S-7 Δίδυμος γέγραφα καὶ ὑπὲρ τῆς θυγατρός
79 μου μὴ ∼εἰδυειης∽εἰδυίας γράμματα .
80 S-8 ὁμολογοῦσιν Δίδυμος Μάρωνος
81 ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |vac:?| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ |vac:?| καὶ
81-82 τού∤του
82 θυγάτηρ Ἡράκλεια ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |vac:?| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ |vac:?|
83 μετὰ κυρίου τοῦ ἀνδρὸς Ἁρυώτου
84 τοῦ Λυσιμάχου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |vac:?| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ |vac:?|
85 ∼Πατύνι∽Πατύνει Ἀπολλωνίου ὡς ❨(ἐτῶν)❩ἐτῶν |vac:?| ❨οὐλ(ὴ)❩οὐλὴ |vac:?|
86 ∼ἐπὶ∽ἐπεὶ ∼ἠμψισβήτησαν∽ἠμφισβήτησαν οἱ ∼ὁμολουγοῦντος∽ὁμολογοῦντες
87 πρὸς τὸν Πατῦνιν ὑπὲρ υ{υ} πέμπτου μέρους
88 οἰκίας καὶ αὐλῆς καὶ ⸢∼ἰδου∽⸣εἰσόδου ⸢καὶ⸣καὶ ἐξόδου ⸢λεγομένης⸣λεγομένης ⸢καινῆς⸣καινῆς ἐν ∼Τεβτύνι∽Τεβτύνει
89 τῆς Πολέμωνος μερίδος τῆς καὶ
89-90 ∼πεπρα∤μένης∽πεπραγ∤μένης
90 ὑπὸ τοῦ Πατύνεως τῶι
90-91 διελ∤θόντι
91 ∼ἔτι∽ἔτει ⸢καθʼ⸣καθʼ ⸢ἃς⸣ἃς ⸢εἶχεν⸣εἶχεν ⸢εἰς⸣εἰς ⸢ἑαυτὸν⸣ἑαυτὸν ⸢κυριευτικὰς⸣κυριευτικὰς ⸢οἰκονομίας⸣οἰκονομίας 〚∼αὐτώθεν∽〛αὐτόθεν 〚οἱ〛οἱ 〚∼ὁμολογοῦντας∽〛ὁμολογοῦντες
92 ∼αὐτώθεν∽αὐτόθεν οἱ ὁμολογοῦντες
92-93 λελειμ∤μένοις
93 τοῖς δικαίοις συνχωροῦσι
93-94 μη∤δὲν
94 ἐνκαλεῖν μηδὲ ∼ἐνκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν τῶι
95 ∼Πατύνι∽Πατύνει μηδὲ τῶι παρʼ αὐτοῦ
95-96 ὀνη∤σαμένῳ
96 Χράτῃ ∼Ἁρπαησι∽Ἁρπαήσιος περὶ τοῦ
97 προκιμένου πέμπτου μέρους
98 τρόπωι μηδενί . S-9 ἐὰν δὲ ἐπέλθωσι
99 ἐνκαλέσωσι χωρὶς τοῦ τὴν
99-100 ∼ἐσωι∤μένην∽ἐσο∤μένην
100 ὑπὲ̣ρ̣ὑπὲρ τινὸς αὐτῶν ἔφοδον
101 ἔνκλησιν ἄκυρον εἶναι ἔτι καὶ
102 ∼προσαποτισάτωισαν∽προσαποτισάτωσαν τῷ ∼Πατύνι∽Πατύνει
103 παραχρῆμα τά τε βλάβη καὶ
103-104 δα∤πανήματα
104 διπλᾶ καὶ ἐπίτιμον
105 ἀργυρί[ο]υἀργυρίου δραχμὰς ∼φεντακοσίας∽|num:500|πεντακοσίας|num:500|
106 καὶ εἰς τὸ δημόσιον τὰς ἴσας καὶ
107 μηδὲν ∼ἧσον∽ἧσσον τὰ ∼διομολογημένα∽διωμολογημένα
108 κύρια εἶναι . S-10 ⸢μὴ⸣μὴ ⸢ἐλαττουμένων⸣ἐλαττουμένων ⸢τοῦ⸣τοῦ ⸢Διδύμου⸣Διδύμου 〚ὑπογραφεὺς〛ὑπογραφεὺς 〚τοῦ〛τοῦ 〚Πατύνεως〛Πατύνεως
109 καὶ Πατύνεως ὑπὲρ οὗ ∼προφέρετε∽προφέρεται ἕκαστος
110 ∼δεσπόζιν∽δεσπόζειν μέρους ἑτέρων τόπων ἐν ἑτέρᾳ σφραγῖδι ἐν τῇ αὐτῇ κώμῃ .
111 S-11 ❨ὑπογρ(αφή)❩ὑπογραφή . S-12 Δίδυμος Μάρωνος καὶ
111-112 θυγά∤τηρ
112 μου Ἡράκλεια μετὰ κυρίου τοῦ
113 ἀνδρὸς Ἁρυώτου τοῦ Λυσιμάχου
113-114 ὁμο∤λογοῦμεν
114 μὴ ἐπελεύσεσθαι μηδʼ
114-115 ∼ἐν∤καλέσιν∽ἐγ∤καλέσειν
115 τῷ ∼Πατύνι∽Πατύνει ∼ἀκλούθως∽ἀκολούθως πᾶσι
116 τοῖς προγεγραμμένοις . S-13 Ἁρυώτης
116-117 ἔγρα∤ψα
117 ὑπὲρ τῆς γυναικός μου μὴ ∼εἰδυειης∽εἰδυίας
118 ∼γράματα∽γράμματα .
119 S-14 ❨ὑπογρ(αφή)❩ὑπογραφή . S-15 Δίδυμος Μάρωνος ∼ὁμολογῶι∽ὁμολογῶ
120 μὴ ∼ἐπελευσθαι∽ἐπελεύσεσθαι μηδʼ ∼ἐνκαλέσιν∽ἐγκαλέσειν τῷ
121 ∼Πατύνι∽Πατύνει ∼ἀκλούθως∽ἀκολούθως πᾶσι τοῖς προκιμένοις .