Sematia

p.giss.1.40.xml

TM: 19436HGV: 19436Date: – Place:

1 m1 S-1 [Αὐτοκράτωρ]Αὐτοκράτωρ [Καῖσαρ]Καῖσαρ [Μά]ρ̣κ̣ο̣ς̣Μάρκος Α̣ὐρήλ̣ι̣[ος]Αὐρήλιος [Σεουῆρος]Σεουῆρος Ἀ̣ντων̣ῖνο[ς]Ἀντωνῖνος Ε̣[ὐσεβὴ]ςΕὐσεβὴς λέγει ·
2 S-2 |gap:?|η μᾶλλο̣ν̣μᾶλλον α̣ν̣|gap:8|αν|gap:8| [τὰ]ςτὰς αἰ̣τ̣ί̣α̣ςαἰτίας κ̣α̣ὶ̣καὶ τ̣ο[ὺς]τοὺς λ̣[ογι]σμ̣οὺ[ς]λογισμοὺς
3 |gap:?| [θ]εοῖςθεοῖς [τοῖ]ςτοῖς ἀθ[αν]άτοιςἀθανάτοις ε̣ὐχα̣ριστήσαιμιεὐχαριστήσαιμι , ὅτι τῆ̣[ς]τῆς τ̣οιαύτη[ς]τοιαύτης
4 |gap:?|η̣σ̣με|gap:?|ησμε συ[νετ]ή̣ρησα̣νσυνετήρησαν . S-3 τοιγ[α]ροῦντοιγαροῦν ν̣ομ̣ίζωνομίζω [ο]ὕτωοὕτω με
5 |gap:?|ω̣ς|gap:?|ως δύ[ν]α̣σθαιδύνασθαι τ̣ῇτῇ μεγαλ̣ειό̣τητιμεγαλειότητι αὐτῶ̣ναὐτῶν τὸ ἱκ̣αν̣ὸνἱκανὸν
5-6 ποι∤[εῖν]ποι∤εῖν
6 |gap:?| [ὁσ]άκιςὁσάκις ἐὰν ὑ̣[π]ε̣ι̣σέλθ[ωσ]ι̣νὑπεισέλθωσιν εἰς τοὺς ἐ̣μ̣ο̣ὺ̣ςἐμοὺς ἀν[θρ]ώπουςἀνθρώπους
7 |gap:?|ν̣|gap:?|ν θεῶν συνε̣ι̣[σ]ενέγ[κοι]μ̣ισυνεισενέγκοιμι . S-4 δίδωμ̣ιδίδωμι τοῖς
7-8 συνάπα∤[σιν]συνάπα∤σιν
8 |gap:?| [κατὰ]κατὰ [τ]ὴ̣ντὴν οἰκουμέν̣η̣νοἰκουμένην π[ολιτ]είανπολιτείαν Ῥωμαίων , μ̣έ̣νοντοςμένοντος
9 [τοῦ]τοῦ [δικαίου]δικαίου [τῶν]τῶν [πολιτευμ]άτων̣πολιτευμάτων , χωρ[ὶς]χωρὶς τῶν |gap:2|δ̣ειτ̣ικίων|gap:2|δειτικίων . S-5 ὀ̣[φ]ε̣ίλειὀφείλει γὰρ τὸ
10 |gap:?|ν̣ε̣ιν|gap:?|νειν πάντα α̣|gap:3|αα|gap:3|α ἤδη κ[α]ὶκαὶ τῇ νίκῃ
10-11 ἐνπεριει∤[ληφ]ἐνπεριει∤ληφ
11 |gap:?|α̣γμα̣|gap:?|αγμα |gap:1||gap:2|λώσει [τὴν]τὴν μεγαλειότητα [το]ῦ̣τοῦ
11-12 Ῥωμα[ί]∤|gap:?||gap:1|Ῥωμαί∤|gap:?||gap:1|
12 περὶ τοὺς |gap:1||gap:4|υς γε̣γεν̣ῆσ̣θα[ι]γεγενῆσθαι ᾗπερ δ|gap:?|
13 |gap:?||gap:1|αλειφ|gap:10|ω̣ν|gap:?||gap:1|αλειφ|gap:10|ων τῶ[ν]τῶν [ἑ]κάστηςἑκάστης
14 |gap:?|ητω|gap:10||gap:2||gap:1|ο̣ς̣|gap:?||gap:?|ητω|gap:10||gap:2||gap:1|ος|gap:?|
15 |gap:?|θη|gap:?|
16 |gap:?|ο̣λω|gap:?||gap:?|ολω|gap:?|
17 |gap:?|τ̣ο|gap:?|το
18 |gap:?|α̣|gap:?|α
19 |gap:?|ν̣ελλη|gap:?|νελλη
20 |gap:?|μω
21 |gap:?|υ̣π̣ο̣|gap:?|υπο
22 |gap:?|κυ
23 |gap:?|ι̣ειη|gap:?|ιειη
24 |gap:?|ο̣ιεσαν|gap:?|οιεσαν
25 |gap:?|ε̣γδια|gap:?|εγδια
26 |gap:?|
27 |gap:?||gap:1|ος
1 κα[τα]ν̣έμειν̣κατανέμειν ημ̣|gap:7|ημ|gap:7| ἀπο̣κ̣α̣τασ̣τα̣θεῖσινἀποκατασταθεῖσιν |gap:9|νε̣|gap:?||gap:9|νε|gap:?|
2 ἵ̣ππονἵππον δημόσιο[ν]δημόσιον [προεσ]χηκ̣όσινπροεσχηκόσιν ἀ̣π[οδίδ]ωμ[ι]ἀποδίδωμι [κ]αὶκαὶ ο̣ὐσι̣[ῶν]οὐσιῶν [ἐπίκρ]ι̣σιςἐπίκρισις |gap:1|ε|gap:1|σει|gap:4| ⸢π̣[αρ]ὰ̣⸣παρὰ
2-3 σ̣[ημε]ί̣∤ωσιςσημεί∤ωσις
3 ἀποφά[σ]εωςἀποφάσεως ε̣[ἰς]εἰς [τὸ]τὸ [δια]κατέχεινδιακατέχειν λα[μβ]ά̣νεινλαμβάνειν τὰς πολ[ιτι]κ̣ὰ̣ςπολιτικὰς [τ]ι̣μ̣ὰςτιμὰς . S-6 καὶ τού[τοι]ςτούτοις <τοῖς>τοῖς
4 με̣τὰμετὰ ταῦτα τῆ̣ςτῆς τ̣ά̣[ξε]ω̣ςτάξεως ἑαυτῶν <ἢ> συ[νη]γορίαςσυνηγορίας πρὸς χρό[ν]ονχρόνον κωλυθεῖσι μετὰ̣μετὰ τ̣[ὸ]τὸ
5 π[λ]η̣ρω̣θῆ̣ναιπληρωθῆναι τὸ τοῦ χρ[ό]νουχρόνου διάστ[η]μ̣αδιάστημα ο̣ὐκοὐκ ὀνειδισθήσετ̣α̣ι̣ὀνειδισθήσεται τῆ̣ςτῆς ἀτιμ[ί]α̣ςἀτιμίας
5-6 π̣αραση∤μεί̣[ω]σιςπαραση∤μείωσις
6 . S-7 καὶ εἰ φανε̣ρόνφανερόν ἐστιν , πῶς πλήρη τὴν χάρι̣τάχάριτά μου παρενέθηκα , ὅμως
7 ἵνα μή τις στεν̣ότε̣ρονστενότερον παρερμηνεύσῃ τὴν χάριτά μου ἐ̣κἐκ τῶν ῥη[μά]τωνῥημάτων το[ῦ]τοῦ
8 προτέρου διατάγματος , ἐν οὕτως ἀ̣πεκριν[ά]μηνἀπεκρινάμην · S-8 ὑπ̣οστρεφέ̣τ̣ωσαν̣ὑποστρεφέτωσαν πάντες
9 εἰς τὰς πατρίδας τὰς ἰδίας ἐλευθέραν με τούτοις πᾶσιν τὴν ἐπάν[ο]δ̣[ο]ν̣ἐπάνοδον δεδωκέναι
10 ε̣ἰςεἰς ἅπασαν τ̣ὴντὴν γῆ[ν]γῆν καὶ εἰς τὴν Ῥώμην τὴν ἐ̣μὴνἐμὴν ∼δηλωταίον̣∽δηλωτέον [ἐ]δ̣οκίμα̣σαἐδοκίμασα , ἵνα μ[ὴ]μὴ
11 π[αρʼ]παρʼ [α]ὐ̣τοῖςαὐτοῖς δειλίας αἰτία παρὰ τοῖς κα̣κοήθεσινκακοήθεσιν ἐπηρε̣ίαςἐπηρείας ἀφορμὴ ὑπολειφθῇ .
12 S-9 προετέθη πρὸ ε̣|num:5|ε|num:5| Εἰδῶν Ἰο̣υλίωνἸουλίων δυσὶ Ἄσπροις ὑπάτοις , ἐσ̣τινἐστιν κ|num:20| ❨(ἔτους)❩ἔτους Ἐπεὶφ ιϛ|num:16|
13 ἐν [δ]ὲ̣δὲ Ἀλεξαν[δρείᾳ]Ἀλεξανδρείᾳ [ὑ]πὸὑπὸ τοῦ ἐπιτρόπου τῶν οὐσιακῶν κα|num:21| ❨(ἔτους)❩ἔτους Μεχεὶρ ιϛ|num:16| γενομένου
14 [ὑπ]ομνήματοςὑπομνήματος ἐπ̣ὶ̣ἐπὶ τοῦ λαμπροτάτο[υ]λαμπροτάτου ἡγεμόνος Βαιβί[ο]υΒαιβίου Ἰο[υ]γκίνο[υ]Ἰουγκίνου τῇ δ|num:4|
15 [τοῦ]τοῦ αὐτοῦ μηνὸς Μεχείρ .
16 S-10 ❨ἄ̣λ̣(λο)❩ἄλλο ·
17 S-11 Αἰ[γύπτι]ο̣ι̣Αἰγύπτιοι πάντες , οἵ εἰσιν ἐν Ἀλεξανδρείᾳ , καὶ μάλιστα̣μάλιστα ἄγροικοι , οἵτινες πέφευ̣[γαν]πέφευγαν
18 ἄλ̣[λοθεν]ἄλλοθεν [κ]α̣ὶκαὶ εὐμαρῶς ε̣[ὑ]ρίσ[κ]ε̣σθαιεὑρίσκεσθαι δύνατα̣ι̣δύναται , πάντῃ πάντως ἐγβλή̣σιμοίἐγβλήσιμοί εἰσιν . S-12 ο̣[ὐχ]ὶ̣οὐχὶ
19 μ[έν]τ̣ο̣ι̣μέντοι γ̣ε̣γε χοιρέμπορ̣ο̣ι̣χοιρέμποροι κ̣αὶκαὶ ναῦται ποτά[μ]ι̣οιποτάμιοι ἐκεῖνοί τε , οἵτινες κάλαμον πρὸς τὸ
20 ὑποκαίειν τὰ βαλα[νεῖ]α̣βαλανεῖα καταφέρουσι . S-13 τοὺ̣ςτοὺς δὲ ἄλλους ἔγβα̣λ̣λ̣εἔγβαλλε , οἵτινες τῷ πλήθε[ι]πλήθει τῷ
21 ἰδίῳ κα[ὶ]καὶ [οὐ]χὶοὐχὶ χρήσει τα̣ρ̣άσσουσιταράσσουσι τὴν πόλιν . S-14 Σαραπείοις καὶ ἑτέραις τισὶν
21-22 ἑορ∤τασί[μοις]ἑορ∤τασίμοις
22 [ἡ]μ̣έραιςἡμέραις εἰωθέναι κατάγειν θυσίαις ∼εἵνεκεν∽ἕνεκεν ταύρους καὶ ἄλλα τινὰ
23 ἔ̣ν̣ψ̣[υ]χαἔνψυχα καὶ ἄλλαις ἡ[μ]έραιςἡμέραις Αἰγυπ̣τίουςΑἰγυπτίους μανθάνω , διὰ τοῦτο οὔκ εἰσι κωλυτέ̣οικωλυτέοι .
24 S-15 ἐ[κεῖνοι]ἐκεῖνοι κωλ[ύ]εσθαικωλύεσθαι ὀφε[ί]λουσινὀφείλουσιν , οἵτινες φεύγουσι τὰς χώρας τὰς ἰδίας ἵνα μὴ
25 ἔ̣ρ̣[γον]ἔργον ἄ̣γροικονἄγροικον ποιῶσι , οὐ̣χὶοὐχὶ μέντοι τὴ̣ντὴν πόλιν τὴν Ἀλεξανδρέων τὴν
25-26 λαμπρο∤τάτην
26 ην{ην} ἰδεῖν θέλον[τ]εςθέλοντες εἰς αὐτὴν συνέρχονται ∼πολειτικωτέρας∽πολιτικωτέρας ζωῆς
26-27 ἕνε∤κεν
27 [ἢ] [πρ]α̣γματείαςπραγματείας προ̣[σ]καίρουπροσκαίρου ἐνθάδ̣εἐνθάδε κ̣[α]τ̣έρχονταικατέρχονται . S-16 μεθʼ ἕ[τ]εραἕτερα .
27-28 S-17 ἐπιγεινώσκε∤σθαι
28 γὰρ̣γὰρ εἰς τοὺς λι̣νούφ[ο]υςλινούφους οἱ ἀληθινοὶ Αἰγύπτιοι δύναντα̣ιδύνανται εὐμαρῶς φωνῇ
29 ἄλλων [αὐτ]οὶαὐτοὶ ἔχειν ὄψεις τε καὶ σχῆμα . S-18 ἔτι τε καὶ ζω[ῇ]ζωῇ δεικνύει ἐναντία ἤθη
30 ἀπ̣ὸἀπὸ ἀναστ̣ροφῆςἀναστροφῆς ∼[πο]λειτικῆς∽πολιτικῆς εἶναι ἀγροίκους Αἰ̣γυπτιούςΑἰγυπτιούς .