Sematia

p.gascou.61.xml

TM: 702562HGV: 702562Date: – Place:

1 m1 S-1 |gap:?_lines| |gap:5|ⲗ|gap:4|ⲟⲥ ⲡⲗⲏⲓⲛ̣ⲉ̣ⲡⲗⲏⲓⲛⲉ [⊰❨(ὀνόματος)❩⊱]ὀνόματος [𐅵|num:1/2|]𐅵|num:1/2| ⲇⲁⲛⲓⲏⲗ ⲡⲁⲣⲱⲛ̣ⲡⲁⲣⲱⲛ [⊰❨(ὀνόματος)❩⊱]ὀνόματος 𐅵|num:1/2|
2 ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟ̣ⲥⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲱⲣⲡⲁⲥⲓⲟⲥ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2| ⲇⲁⲩⲉⲓⲇ ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2|
3 ⲛⲁⲩⲅⲣⲁⲇⲓⲟⲥ ∼❨ⲡⲣⲉ(ⲥⲃⲩⲧⲉⲣⲟⲥ)❩∽πρεσβύτερος ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2| ⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2|
4 ⲁⲑⲁⲛⲁⲥⲓⲟⲥ ⲡⲩ̣ⲥⲕⲓⲧⲡⲩⲥⲕⲓⲧ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2| ⲡⲉⲧⲣⲟⲥ ⲕⲟⲙⲉⲥ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2|
5 ⲥⲁⲙⲟⲩⲏⲗ ⲁⲛⲇⲣⲉⲁⲥ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2| ⲓ̣ⲁ̣ⲕⲱⲃ̣ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡ̣ⲓⲥⲟⲟⲩⲡⲓⲥⲟⲟⲩ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2|
6 ⲙⲏⲛⲁ ❨ⲉⲡⲟⲛⲟⲭ(ⲟⲥ)❩ⲉⲡⲟⲛⲟⲭⲟⲥ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2| ⲡⲁⲁⲙ ⲡⲗⲏⲓⲛⲉ ⊰❨(ὀνόματος)❩⊱ὀνόματος 𐅵|num:1/2|
7 |vac:?_lines| |g:stauros| ⲁⲛⲟⲛ ⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩ̣ⲧⲉⲡⲁⲧⲉⲣⲙⲟⲩⲧⲉ ⲡϣⲏⲣⲉ ⲛⲅⲉⲱⲣⲅⲓⲟⲥ ⲙ⊢ⲛ⊣ⲙⲛ ⲓⲁⲕⲱⲃ ⲡϣⲏⲣⲉ
8 ⲡϣⲏⲣⲉ{ⲡϣⲏⲣⲉ} ⲛⲁⲛⲁⲛⲓⲁⲥ ⲛⲗⲁϣⲛⲓⲟⲩ ⲛⲡ ∼ⲭⲟⲣⲓⲟⲛ∽χωρίον ⲛⲧⲙⲟⲩⲕ ⲡⲁϫⲏⲙⲉ
9 ⲧⲛ̣ⲧⲛ ∼ⲥⲧⲟⲓⲭⲉⲓ∽στοιχεῖν ∼ⲉⲡⲉⲓ∽ⲉⲡⲁⲓ ∼ⲝⲉⲛⲓⲱⲛ∽ξένιον ∼ⲡⲣⲟⲥ∽πρός ⲑⲉ ∼ⲛⲧⲁⲛⲟϫ⊢ϥ⊣∽ⲛⲧⲁⲛⲛⲟϫϥ ⲁϩⲣⲁ⋰ⲓ⋱ⲁϩⲣⲁⲓ |g:stauros|